Magyar Katolikus Lexikon > K > Kontagora


Kontagora: apostoli vikariátus Nigériában. - Az 1995. XII. 15: alapított ap. pref. 2002. IV. 30: ap. vik. lett. - 55.000 km²-en 1999: 1.651.000 l, 65.750 h, 7 pb, 2 ep, 6 szp, 6 sz, 15 szn, 5 ni, 2 ki-e volt. **

AP 1999:1078.