Magyar Katolikus Lexikon > K > Koltai


Koltai (1877-ig Chromecsek) Virgil Antal (Csorna, Sopron vm., 1857. márc. 22.-Bp., 1907. febr. 28.): középiskolai tanár. - 1867-től Győrött tanult, 1873. IX. 8: belépett a bencés r-be, Pannonhalmán befejezte a gimn-ot, majd teol. M-ném. tanári, 1883. I: bölcs. dri okl-et szerzett; 1879. I. 26: ünn. fog-at tett, 1880. III. 30: pappá szent. Esztergomban, 1883: Győrött gimn. tanár, 1887: a jogakad. bölcseleti mtanára is. 1890. VIII. 21: elhagyta a r-et. A bpi László-féle főgimn. és a IX. ker. f. keresk. isk. tanára. 1892: a Röser-féle gimn. szervezője és 3 é. ig-ja. 1893-tól a Könyves Kálmán szabadkőműves páholy tagja. 1894: a VII., 1895: a VIII. ker. áll. gimn. mb. ig-ja s az új gimn. szervezője. 1896. VI. 18: a bpi keresk. akad. m. nyelv tanára is. - M: Ányos Pál élete és költészete. Bölcs. dri ért. Bp., 1882. - Stilisztika. 1. r. Irálytan. 2. r. Szerkesztéstan. Uo., 1883-84. (1. r. 4. kiad. 1896, 2. r. 2. kiad. Uo., 1893) - A költői műfajok rövid elmélete. Győr, 1884. - Irodtört. és aesthetikai tanulm-ok. Bp., 1885. - Czuczor Gergely élete és munkái. Uo., 1885. - Arany János élete és költészete. Irodtört. vázlat. Győr, 1886. (Klny. győri főgimn. értes.) - A verses elbeszélés tört. 1. r. A legrégibb időktől a 16. sz-ig. Bp., 1887. - Fáy András élete és működése. Győr, 1888. - Újabb ang. költők. Ford. Uo., 1888. (Egyetemes Kvtár 5.) - Burns élete. Carlye után ford. Uo., 1889. - Kovács Pál élete és működése. Uo., 1889. - Győr színészete. 1-2. köt. Uo., 1889-90. - Petőfi Sándor. Irodtört. tanulm. Sopron, 1893. - Hoffmann Ferenc elbeszélései. Uo., 1893. - Az özvegy és leányai. Reg. Írta Schwarz Zsófia. Ford. Bp., 1894. - A sógornők. Reg. Írta uő. Ford. Uo., 1894. - Baumbach Rudolf. Regék. Ford. Uo., 1894. - Jókai Mór 50 é. írói jub-a alk. Uo., 1895. - Egy új ezredév küszöbén. Uo., 1896. - A Könyves Kálmán „Az előítéletek legyőzéséhez” cz. páholy tört. 1872-1896. Uo., 1897. - Robinson Crusoe. Átd. Uo., 1897. - Tükördarabok. Képek a deákéletből. Uo., 1897. (4. kiad. Diáktörténetek c. Uo., é.n.) - Gulliver utazásai. Swift-Fehleisen után. Uo., 1897. - Az ezeregy éjszaka meséiből. Grimm után. Uo., 1897. - Népmesék. Bechstein, Grimm és Andersen után. Uo., 1897. (4. kiad. Uo., é.n.) - Münchhausen kalandjai. Höcker O. után. Uo., 1897. - Alkalmi és emlékbeszédek. Uo., 1899. - Rhetorika és olvasmányok a rhetorikához. Szerk. a f. keresk. isk. számára. Uo., 1900. (2. jav. kiad. A prózai írásművek elmélete c. Uo., 1907; 3. jav. kiad. Átd. Zilahi György. Uo., 1908) (Uaz a középisk. számára. Uo., 1900, 2. jav. kiad. Uo., 1901) - Poetika és olvasmányok a poetikához. Uo., 1900. (3. jav. kiad. A költői írásművek elmélete c. átd. Zilahi György. Uo., 1910) - Az oktató mese és szemelvények a m. meseírókról. Uo., 1901. (Isk. Kvtár 9.) - Névy László élete. Uo., 1902. (Klny. bpi keresk. akad. értes.) - Széchenyi István gr. közgazd. eszméi. Uo., 1902. (M. keresk. Kvtára II:2.) - A m. nemz. irod. tört. és olvasókv. F. keresk. isk. tanítóképzők és f. leányisk. sz. Sassi Nagy Lajossal. Uo., 1904. (4. kiad. Uo., 1915) - A szabadkőművesség és a nyilványosság. Uo., 1904. - Gondolatok a középfokú isk. jellemképző feladatáról. Uo., 1905. - Vál. munkái. S.a.r. és bev. Lakatos József. Uo., 1908. - M. köszöntő. Uo., é.n. - M-ném. köszöntő. Uo., é.n. - A drámai költészet. Uo., é.n. (Klny. Poétikájából) - Győrött 1885: a Győri Híradó, Bpen 1893. V-1894. I: a Magyar Nők Lapja, 1901: a Kereskedelmi Szakoktatás szerk-je. - Álnevei és betűjelei: Aristides; Gyula; Gyöngyösi Gyula; Julius (mind: Esztergomi Közl.; Győri Híradó; M. Korona); Karsai Virgil (Kath. Hetilap, 1875-79); i-l; -l; Szatír; XY (mind: Győri Híradó, Esztergomi Közl., M. Korona); x+y (M. Szle, 1893). 88

Szinnyei VI.801. - Balogh 1940:66. - MÉL I:955. - PN 1987:114. (889.) - Gulyás XVI:898.