Magyar Katolikus Lexikon > K > Kis


Kis (héb., vsz. 'ajándék'): személynév az Ószövetségben. - 1. Saul apja, Benjamin törzsének egyik nemzetségéből, Abiel v. Jejel fia, felesége Maacha volt (1Krón 8,29; 9,35). 1Sám 9,1; 1Krón 8,30; 9,36: családfája. - 2. Mardokeusnak, Eszter nevelőapjának őse (Eszt 2,5). **

BL:999.

Kis György, Kiss (Szászvár, Baranya vm., 1852. aug. 17.-Bp., 1919. ápr. 29.): szobrász. - Szegény parasztcsaládban született. 13 é. koráig lovak őrzése közben angyalokat, feszületeket, szteket faragott, a kovácsinasságból megszökött. 1868: →Troll Ferenc knk. meglátta faragványait, s 1869. III: Franz Keltz gráci képfaragóhoz küldte, ahol katonai halottaskocsi tervrajzával díjat nyert. 1874: a müncheni műv. akad-ra (Knabl prof. o-ába) ment, ahol az Irgalmas szamaritánussal akad. 1. díjat nyert, a m. kormánytól 1000 Ft ösztöndíjat kapott. Hazatérte után szinte hivatalos áll. szobrász. A bpi Operaház számára faragta Jacopo Peri és Palestrina, a honvédelmi palotának Árpád, a Deák-mauzóleum számára a Gyászoló géniusz szobrát. 1 é. töltött Rómában, elkészítette az Apagyilkost, 1883: nemzetk. pélyázaton 64 versenytárs közül a 3. lett Raffaello urbinói emlékszobra mintájával. 1885: a bpi orsz-os kiáll-on figyelmet keltett A kakastolvaj c. szobra. 1885-86: a pécsi szegyh. külső szobrain dolgozott; ~ műve a D-i bejárat fölötti magyar sztek hódolata és a 12 apostol szobra. 1885: Pécsett megnősült, patrónusa unokahúgát, Troll Bertát vette feleségül. Bpen, 1889: Berlinben élt, 1891: a szegyh. fölszentelésekor hazatért Pécsre. 1892. III: Pozsegán (2000: Slavonska Požega, Horváto.) leplezték le Imbriszimovics Luka OFM (1620 k.-1698), a város török iga alóli felszabadítójáról készült szobrát. ~ mintázta a pécsi Szepesy Ignác- (1893) és az irgalmasrendiek tp-ának homlokzat‡n a Szeplőtelen fogantás-szobrot, az Országház számára Aba Sámuel, Péter, Salamon és III. Ferdinánd, Jurisics, Erdődy, Zrínyi Miklós, a bpi milleniumi emlékműre Károly Róbert (1905), a kőbányai plébtp. külsején lévő Angyalok, Szombathelynek Berzsenyi Dániel (1896), Bp-nek Veres Pálné szobrát (1906), a Szépműv. Múz-nak egy Faun-csoportot, az esztergomi szegyh-nak egy márvány oltárt 3 szoborral. További alkotásai a SzŽpműv. Mśz-ban Žs a M. Nemz. GalŽriában. - Szülőfalujában utcát neveztek el róla, egykori nyaralójában (2000: Vadrózsa vendéglő) emlékkiáll. nyílt. Barcza Tibor-T.E.

Várady 1896:442. - Az Újs. 1919. IV. 30. (~ meghalt) - ML 1935. I:566; 1966. II:643. (†1916 v. 1919) - Bucsky Mihály: ~. Pécs, 1975.

Kis György (Adony, Fejér vm., 1914. nov. 13.-): plébános, a keresztény-zsidó kiengesztelődés egyik képviselője. - 1932: a kalocsai jezsuita gimn-ban éretts., a teol-t Innsbruckban végezte, 1937. VII. 25: pappá sztelték, 1938: drált. Gyulakeszin, 1939: Kaposvár-Jézus Szíve pléb-n kp. 1941: Romándon plnos. A svábok lakta közs-ben gátolta a →Volksbund meghonosodását, rendszeresen fölolvasta a hitvalló ném. pp-ök körleveleit. 1941: a népszámláláskor a ném. eredetű lakosság döntő többsége m. nemzetiségűnek (sokan m. anyanyelvűnek is) vallotta magát (1947: a faluból senkit sem telepítettek ki ném. származása miatt). 1944 nyarán Bpen →Slachta Margittal részt vett a zsidók mentésében, közbenjárt Tildy Zoltán közt. elnöknél (1946-48) a romándiak ügyében. A Romándra betelepedni kívánók hamis vádja alól 1947: a győri népügyészség fölmentette. 1947: Pápán a Szt Anna-tp. plnosa, 1948: esp. 1951. IV: a pápai „békegyűlésről” táviratot küdtek Rákosi Mátyásnak, a min-tanács elnökh-ének (1949-52), melyben ~t a „béke és a dolgozó nép ellenségének” nyilvánították. 1952: az ÁEH követelésére Badalik Bertalan pp. (1949-65) áthelyezte Bakonyszentlászlóra. - 1956. X. 31: gyógyszert és kötszert szállított az osztr. határról a forr. sebesültjeinek, amit a forr. leverése után fegyverszállításnak minősítettek. 1957. III: letartóztatták, a zirci rendőrség pincebörtönébe, majd 2 hétre a veszprémi ÁVO-ra hurcolták, fél év internálásra ítélték, de a 2. hét után szabadon engedték. Idegösszeroppanással 1 é. kórházak lakója, majd visszatért Bakonyszentlászlóra. - Karl Rahner segítségével 1978: Au-ba települt, ahol Aurach (Tirol, salzburgi egyhm.) plnosa (itt írta Megjelölve ... c. kv-ét). A komm. hatóságok nem engedték visszaköltözni Mo-ra. 1986. IV. 24: hazatért, de indokolás nélkül, órákon belül el kellett hagynia Mo-ot. X-ig Au-ban és az NSZK-ban kisegítő lelkész. 1987: térhetett vissza Bakonyszentlászlóra, ahol nyugdíjas. A ker.-zsidó kiengesztelődés és az ökumenikus megbékélés javára létrehozta „A béke boldog Edit Steinről nevezett találkozások házát”, megfelelő személyzet híján azonban a M. Máltai Szeretetszolgálatnak ajándékozta (2000: öregotthon). Az időközben sztté avatott kárm. nővérről (→Terézia Benedicta, Keresztről nevezett, Szt) elnevezett újabb épületet 2000. VIII. 1: nyitották meg. - M: Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával. Előszó Karl Rahner. Bp., 1987. (ném-ül Habsburg Ottó előszavával) - Kz-ban: Egyetlen privilégium, a kereszt. Egy öreg plnos emlékei a küzdő egyh-ról. s.k.

Pápai Néplap 1949. I. (Faragó Mihály: Még nincs rend a portán) - Kritika 1983:1. sz. (Szenes Sándor: A múltat ne hagyjuk befejezetlenül tovább élni) - ÚE 1983. III. (Befejezetlen múlt) - Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Bp., 1986:261. - Pfeiffer 1987:598. - M. Nemz. 1988. VI. (Raj Tamás: ~ emlékiratai) - Kat. Szle Róma, 1989:4. sz. (Rottenbücher Miklós: A kő, amit az építők elvetettek) - Hetényi Varga I:445. - Igen 1999. VIII. 21. (Hetényi Varga Károly: A Sztszék. Emlékezzünk: Gondolatok a Soáhról...)

Kis János, baróti (Barót, Háromszék, 1821. jan. 10.-Egyek, 1894. ápr. 13.): teológiai tanár, plébános. - A gimn-ot Rozsnyón végezte. A teolt-t 1838: Egerben kezdte, 1841: a Pázmáneum növ-e Bécsben. 1844: pappá szent. Keresztespüspökiben kp., 1845. IX. 8: érs. szertartó Egerben, 1846. VII. 22: a papnev. int. tanulm. felügy-je, majd teol. tanára. 1868: saját kérelmére egyeki plnos, 1872: ker. esp. 1892: c. prép. - M: Commentarius in loca intellectu difficiliora quatuor evangeliorum. Eger, 1858. - Szt Pál apostol leveleinek értelmezése. 1-2. füz. Uo., 1866-67. P.M.

Koncz 1892:133. - Szinnyei VI:324.

Kis Jenő György (Veszprém, Veszprém vm., 1890. aug. 3.-Veszprém, 1969. máj. 16.): kanonok. - 1908: Veszprémben éretts., a teol-t Veszprémben, 1909-13: Bpen s az Augustineumban végezte, ahol 1915. V. 4: drált. Veszprémben 1913. VI. 27: pappá szent. Káptalanfán, IX: Kaposszentbenedeken, 1915. V. 15: Zalamerenyén kp., IX. 1: karkp. Veszprémben. 1916. XII. 14: a szem. egyhjog és -tört. tanára, 1917-36: kápt. kvtáros, 1918. XI. 5: sztszéki ügyész, 1922. XII. 20: a veszprémi Oltáregylet ig-ja, 1926. XII. 23: a szem. lelkiig-ja, 1928. V. 2: a bpi egy. hittud. kar bekebelezett dr-a. 1935. X. 30: a szem. rektora. 1936. VIII. 18: a kaposvári Nagyboldogasszony-tp. plnosa. A tp. falában elhelyeztette Szt István kir. (ur. 1000-38) bronz szobrát, az iparostanonc isk-nak hitokt. állást szervezett; Kaposfüreden 2 oltárt állíttatott, padokat és gyóntatószéket készíttetett s új tanítói állást szervezett; Kaposszerdahelyen tp-ot építtetett. 1937. IX. 23: bői c. prép. 1947. VIII. 15: veszprémi knk., a szegyh. plnosa. Helyreállíttatta a szegyh. 1945: megrongálódott üvegablakait. 1963: a ppi sztszék elnöke. - 1936. X-1937. XII: és 1938. X-1939. II: (Kiss György néven) a Kaposvári Katolikus Értesítő fel. szerk-je. - M: Káuzli Dezső élete és az inkei pléb. alapítása (1855-1942). Kaposvár, 1943. 88

Schem. Vesp. 1938:201; 1975:415. - Pfeiffer 1987:135. (olaj, vászon arcképe a kaposvári Nagyboldogasszony pléb-n) - Viczián 1995:175. (734.)

Kis Lehel Csongor, OFM (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1923. jan. 18.-Bp., 2008. jún. 15.): templomigazgató. - Az esztergomi ferences gimn. után belépett a mariánus rtart-ba. A teol-t Szombathelyen végezte. 1946. II. 1: ünn. fog-at tett, VI. 16: pappá szent. 1947: a pesti Alcantarai Szt Péter-tp-ban hitszónok, a Pázmány P. Tudegy. bölcsészkarán m-ném-művtört. szakos hallg. 1940: a rház kvtárosa. 1950: a r. föloszlatásakor kereten kívül került, s mert nem lett egyházmegyés, a kesztyűiparban kapott munkát (→Szolidaritás Háziipari Szövetkezet). A váci, majd a székesfehérvári egyhm-ben kisegítő lelkipásztor. Beiratkozott a Hittud. Akad-ra, ahol 1956. VI: a dogmatika dr-a. Ettől kezdve nappal a kesztyűiparban dolg., esténként hittant, lat-t, ném-et tanított, vasárnaponként vidéki pléb-kon kisegített. 1987: mint kesztyűipari dolgozó vonult nyugdíjba, ideigl. megbízással Érd-Újvárosban h. plnos. 1990. II. 1: a pesti Alcantarai Szt Péter-tp. kisegítője, IX. 1: tp-igazgatója. 1994. I-VIII: az angolkisasszonyok Szt Mihály-tp-ának (V. ker.) is ig-ja. s.k.

Kis Pál, nemeskéri (Szentgrót, Zala vm., 1793. jan. 21.-Bécs, 1847. okt. 31.): apátkanonok. - A győri egyhm. papjává szentelése után előkelő m. családoknál nev., 1819: kvtáros a bécsi egy. kvtárban, majd a bécsi Theresianumban a m. nyelv és irod. tanára, 1840. IV. 25: nagyváradi knk., 1843: királyházi apát, 1846. XII. 18: a MTA tagja. Írt földkv-et, ném. nyelvű m. nyelvtant. Összeáll. az első olyan hazai tankv-et, amelyben a kortárs m. irod. legkiválóbb darabjait adta a tanulóknak: Kazinczy Ferenc, Fáy András, Jósika Miklós, Kisfaludy Károly prózáját, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Virág Benedek, Czuczor Gergely, Bajza József, Kölcsey Ferenc, Kisfaludy Károly és Sándor verses műveit. A hazai népokt. fejlődésében kiemelkedően fontos tanítói kézikv-e, amely a m-on kívül rum-ül és szerbül is megjelent. - Fm: Rövid földleírás. Bécs, 1818. - Tud. Gyűjt. 1819. (Új tanításmód Bell és Lancaster szerint) - Tanítás módja. A városi és falusi isk-mesterek számára. Buda, 1830. - A sajtó szabadsága. Bécs, 1832. - Ung. Grammatik. Uo., 1834. - A m. literatúra remek darabokban. Kézikv-ül a tanító int-ek számára. Uo., 1835. M.I.

Szinnyei VI:379. - Schem. Mv. 1896:169. - MTA tagjai 1975:147.

Kis Pál   →Kiss Pál Elemér

Kis Sándor, Kiss, Szt Juliannáról nev., Piar (Mindszent, Csongrád vm., 1854. nov. 18.-Szakolca, 1904. nov. 12.): főgimnáziumi tanár. - A gimn. 1-3. o-át Kiskunfélegyházán, a 4-6. o-át Kolozsvárt végezte, 1871. IX. 8: itt lépett a r-be. Az újoncév után a 7-8. o-t Kecskeméten fejezte be, mely után a r. veszprémi nagygimn-ának próbaéves tanára, ahol teol. magántanuló. 1878. VI. 10: ünn. fog-at tett, VI. 28: pappá szent. 1879: Bpen tanár és egy. hallg., ahol 1884. VI. 4: bölcs. és m. nyelv- és irod. tanári vizsgát tett. 1885: Nagykanizsán, 1886: Kolozsvárt tanár, ahol 1888. XII. 16: bölcs. dr. 1889: Nagybecskereken, 1902: Szakolcán gimn. tanár. - 1912. IV. 25: a bpi Nemz. Színház bemut. Terentius: Testvérek c. vj-ford-át. - M: A kuruczvilág költészete. (I. Rákóczi előtti korszak) Kolozsvár, 1887. - A kolozsvári r.k. főgimn. önképzőkörének 25 éve (1863-1888). Uo., 1888. - Révai Miklós. Nagybecskerek, 1893. - Publius Terentius Afer vígjátékai. Bp., 1895. - Emlék a m. nemz. ezeréves ünnepéről. Nagybecskerek, 1896. - Emlék 1848. é. márc. 15-én. Uo., 1898. 88

Szinnyei VI:390. - Schem. Piar. 1900:65. - M. színműv. lex. II:440. - Gulyás XVI:670.

Kis (1885-ig Klein) Vilmos (Tolna, Tolna vm., 1867-Villány?, 1934 után?): tanító. - 1886: Baján tanító okl-et szerzett, utóbb elvégezte a tanítóknak szervezett szőlész-borász-gyümölcsészeti tanf-ot. 1886: Nagynyárádon, 1887: Németbólyon és Baranyabánban, 1888-1925: Villányban r.k. népisk. tanító, 1915-22: ig. tanító. A siklósi esp. ker. tanítóegyes-nek 15 é. elnöke. - M: Memorandum ... (a gazd. ismétlő isk. fejlesztése tárgyában) Pécs, 1901. - Községi faisk. üzemterv. Uo., 1902. - Útmutató a gazd. ismétlőisk. szervezéséhez és fejlesztéséhez. Uo., 1904. - 1901:8. sz.-1904:11/12. sz.: a Gazdasági Tanító fel. szerk-je és kiadója. - Álneve és betűjegyei: K. V.; .. s .. s; Saturnus II. 88

Kalotai 1934:393. - Gulyás XVI:680.