🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Juhász
következő 🡲

juhász, ihász (lat. pastor, opilio): a szilaj v. félszilaj →juhok őrzője, a m. →pásztorszervezet hierarchiájában rangban megelőzi a →gulyás és a →csikós, követi a →kanász. - A Szentírásban: →pásztor. - Ünnepük, IX. 29., Szt Mihály napja, a 18. sz. közepéig →parancsolt ünnep volt. Mária Terézia (ur. 1740-80) korától a gazd. élet szokásrendje őrizte meg ünnepi jellegét. A gyergyói pásztorok IX. 29: tartották a farkasünnepet, hogy a hazatérő csordát megvédjék a farkasoktól. Göcsejben azt tartották: aki a ~ napján mosott, kisebesedett a keze, aki mángorolt, annak a háza fölött egész évben dörögve pihentek a fellegek. Előestéjén volt a pesti és pestkörnyéki gazdák juhászainak számadása. Az új gazdát választó juhászok az Üllői úti Paradicsomkert fogadóban gyülekeztek, itt szegődtek új gazdájukhoz. IX. 29: céhzászlójuk alatt misére mentek, az ünnepi misét mulatozás követte. 88

MN II:87. - Népünk és Nyelvünk 1936. (Szendrey Zsigmond: Őszi jeles napjaink) - MNL IV:668. (s.v. Szt Mihály napja) - Bp. lex. I:629.

Juhász Antal (Jegenye, Kolozs m., 1912. máj. 30.-Csíkszereda, 1990. nov. 30.): plébános. - A gimn-ot 1925-33: végezte, a kolozsvári piar. gimn-ban éretts. 2 évig joghallg. a kolozsvári egyetemen, majd jelentkezett az erdélyi egyhm-be. A teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1940. VI. 29: Székelyudvarhelyen sztelték pappá. Ditrón, Csatószegen, Szentsimonban, 1942: Torján kp. 1944. VIII: Csíkszeredán hittanár. 1940-44: feljárt Bp-re, hogy a Pázmány Péter Tudegy-en filozófiát, néprajzot és szociológiát hallgasson. 1944: tábori lelkész. Egy prédikációjában bírálta a m. hadsereg tisztjeinek erkölcsi magatartását, ezért 1945. II. 16: Sopronban letartóztatták, és a véderő bomlasztásának vádjával halálra ítélték. A kegyelmet egy tiszttársa eszközölte ki számára a nemzetvezető Szálasi Ferencnél. 1945: Gyergyószentmiklóson, 1946: Marosvásárhelyt hittanár. 1947. VI. 25: a román titkosrendőrség letartóztatta, Szamosújvárra hurcolta, 1948. IV: szabadult. Pálpatak plnosa, plébániát, tp-ot épített. 1950: Gyergyókilyénfalva plnosa. Mivel szembehelyezkedett az →erdélyi papi békemozgalommal, VIII. 20: letartóztatták, Marosvásárhelyre hurcolták. A kihallgatások alkalmával lábát kutyákkal tépették. Megjárta a ghenceai, Capus Midia-i, navodari internáló táborokat. Vasgárdisták közé helyezték azzal a szándékkal, hogy fogolytársai agyonverjék. ~ azonban megtérítette a vasgárdistákat. 1953. VIII: szabadult, visszatért Gyergyókilyénfalvára. XII. 20: újra Pálpatakon, 1954: Malomfalván, 1956. X-től haláláig Székelykeresztúron plnos. 1962: rövid időre letartóztatták, megfenyegették. 1989-ig, Ceaușescu bukásáig legalább 20x tartottak lakásán házkutatást, legértékesebb magyar kiadású kv-eit minden alkalommal elkobozták. s.k.-H.V.K.

Hetényi Varga II:421.

Juhász F. László, SJ (Hódmezővásárhely, Csongrád vm., 1925. aug. 23.-): egyetemi tanár, magyar lelkész. - 1943: Bpen a Werbőczy István Gimn-ban éretts. 1945. VII. 30: lépett a JT-ba, 1948: Ny-ra menekült. A teol-t Lővenben (Belgium) és Gandiában (Spo.) végezte. 1953: Lővenben szent. pappá. Rómában 1964: a Gregorianán fil-ból drált. 1956: Santiago de Chilében a r. főisk-n és a kat. egy-en lat-gör., 1965: San-Miguelben (Argentína) fil-tört., 1968: Buffalóban (N. Y., USA) a Canisius College-ban a fil. ny. r. egy. tanára. - Chilei és argentin folyóir-okban sp-ul írt. - M: La critica platónica del concepto de Dios. Róma, 1967. - Bölcseleti embertan. Az egység jegyében. Róma, 1978. (Teol. kiskvtár IV/3.) - Philosophycal Essays on Man. Buffalo, 1982. - Mythos, Logos and Epistémé. Uo., 1992. - Reasons for Faith. Uo., 1997. s.k.

Cat. SJ 1949:54. - Alszeghy VI:460.

Juhász Gergely Olivér, OSB (Keszthely, Zala vm., 1909. szept. 19.-Győr, 1988. júl. 27.): gimnáziumi tanár. - 1927. VIII. 6: lépett a r-be, 1932. IX. 13: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 10: pappá szent. és lat-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1935: drált. 1933: Pápán gimn. tanár, 1937-38: beteg, 1938: lelki ig., 1939: újoncmester is, 1946: Pannonhalmán gimn. tanár, 1948: Pápán tp-gondnok, 1950: Kőszegen tp-ig., 1957-től Pannonhalmán betegeskedett. - M: Klopstock m. utókora. Bp., 1935. (Minerva kvtár 48.) (Pannonhalmi füz-ek 15.) T.E.

PN 1986:195. (1480.) - Gulyás XV:870.

Juhász György (Nyírparasznya, Szatmár vm., 1844. jan. 19.-Makó, 1918. febr. 7.): görögkatolikus tanító. - Az ungvári g.k. tanítóképzőben szerzett okl-et. 1860: fél é. tanító Nagykállón, azután belépett a bazilita r-be, de néhány hónap múlva kilépett. Tanító Nagykállón, 1861: Újfehértón, 1863: Bökényben, 1867-1917: Makón a g.k. elemiben, évtizedekig az iparostanonc és a gazd. ismétlő isk-ban. Közben testnevelő tanári okl-et szerzett. Tevékenykedett a makói g.k. egyhközs. életében. Munk. volt a helyi Maros c. pol. lapnak. - M: Módszeres torna-tanítási kézikv. tornatanárok, népisk. tanítók és tanítójelelöltek számára. (Írta Horváth Illéssel) Makó, 1873. - A makói g.k. egyhközs. tört. A makói g.k. tp. felszent-ének 100 évford-jára. Makó, 1878. P.I.

Szinnyei V:705. - Gulyás XV:872. - Leánya, özv. Nádasi Béláné Juhász Gizella és Janka György makói g.k. esp. közlése (1985. VII.)

Juhász Gyula (Szeged, Csongrád vm., 1883. ápr. 4.-Szeged, 1937. ápr. 6.): költő, újságíró. - Apja postatisztviselő. Iskoláit Szegeden végezte, 1899: Vácott novíc., 1902-06: Bpen bölcs. hallg., megismerkedett Babitscsal és Kosztolányival. 1907: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1906: Máramarosszigeten, 1907: Léván, 1908: Nagyváradon, 1911: Szakolcán, 1913: Makón tanított. Első verseit a Szeged és Vidéke közölte, utóbb részt vett a Holnap antol-ban, a Nyugatnak is munk. 1918: a Szeged és Vidéke, majd a Délmagyarország munk. A forr. idején a színházat is vezette, az ellenforr. alatt kiszorult a közéletből, fokozatosan mindinkább visszahúzódott. Idegbaja fiatalkorától kínozta, depressziós állapotban különböző módokon ismételten öngyilkosságot kísérelt meg, végül halálát is az okozta. Költészete főként a századelő m. lírájának újabb jegyeit viseli magán: parnasszista, impresszionista, szecessziós és realista sajátságok keverednek benne más-más módon, a népnemzeti hagyományok egy részének fölfrissítésével egyidejűen. Borongó hangulatok, fájdalmas szépségkultusz, gyöngéd - máskor lelkesült - emberszeretet hatják át leggyakrabban a sorait. Élményforrása az alföldi táj, gyakran idézi meg művészek alakját. Jézus, ill. a jézusi szelídség iránti vonzódása ismételten kifejeződik verseiben. Közírói munkássága kiterjedt, prózájának azonban kisebb a súlya, mint költészetének. Színpadi munkássága serény. Kiemelkedő versei: Magyar táj, magyar ecsettel, A végeken, Milyen volt..., Anna örök, Gulácsy Lajosnak, A tápai Krisztus, Tápai lagzi, Madách Sztregován. - M: Versei. Szeged, 1907. - Szép csöndesen. Versek. Nagyvárad, 1909. - Új versek. Békéscsaba, 1914. - Késő szüret. Versek. Bp., 1918. - Ez az én vérem. Versek. Szeged, 1919. - Nefelejcs. Uo., 1921. - Testamentom. Versek. Uo., 1925. - Szögedi színház. Színházi írások. Uo., 1926. - Hárfa. Versek. Bp., 1929. - Holmi. Kisebb írások. Uo., 1929. - Összes versei. S.a.r. Paka Imre. Bev. Sík Sándor. 1-2. köt. Szeged, 1940-41. - Tömörkény István élete és művei. Bev. Ortutay Gyula. Uo., 1941. - Fiatalok, még itt vagyok! Versek. Uo., 1941. - Orbán lelke. Reg. Bp., 1963. - Összes művei. Szerk. Péter László. Versek. Uo., 1963. - Prózai írások. Uo., 1968, 1969, 1971. - Elb-ek, színpadi játékok, aforizmák. Uo., 1975. - Levelezése. Szerk. Belia György. Uo., 1981. - 1904. XI. 1-1905. X. 15: a Virágfakadás, 1905. II. 10-VI. 11: az Egyetemi Lpk. munk. - Álnevei és betűjelei: j.gy. (A Hét, 1912); Jim (nagyváradi Szabadság, Szegedi Híradó); Juhar (Szabadság); -ász (uo.); -im (Nagyvárad, 1908-09); (j.) (uo.); I-sz Gy-a (Szabadság, 1908); J.Gy. (D-mo., 1917); Gyalu (szegedi lapokban). T.A.

Baróti Dezső: ~. Szeged, 1933. - Válasz 1937:257. (Szabó Lőrinc: Találkozások ~val) - Vigilia 1942:142. (Vajda Endre: ~) - ItK 1953. (Császtvay István-Péter László: ~ makói évei); 1957:349. (Grezsa Ferenc: ~ Máramarosszigeten) - Gulyás 1956:574. - Kispéter András: ~. Bp., 1956. - Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. (Babits, Kosztolányi és ~ ifjúkori barátsága) Uo., 1962. - Paku Imre: ~. (Emlékezések, dokumentumok) Uo, 1962. - Szalatnai Rezső: ~ 600 napja. Uo., 1962. - Grezsa Ferenc: ~ egyetemi évei. Uo., 1964. - Péter László: ~ a forr-akban. Uo., 1965. - Viczián 1978:234. - Borbély Sándor: ~. Bp., 1983. - Gulyás XV:873. (†ápr. 3.)

Juhász István (Bálványszakállas, Komárom vm., 1872. dec. 26.-Szimő, 1940. febr. 14.): plébános. - 1896. III. 9: pappá szent. Ipolynyéken, 1897: Dunaszentgálon, 1898: Komáromszentpéteren kp., 1911: adm. majd plnos Szimőn. - M: A kat. egyhközs-ek és a kegyuraság intézménye. Bp., 1920. T.E.

Schem. Strig. 1940:277. - Gulyás XV:880.

Juhász István Ireneusz, OFMCap (Tata, Komárom vm., 1880. dec. 13.-Jászberény, 1952. ápr. 27.): plébános. - A tatai piar. gimn-ban 1899. VI: éretts. 1900. VII. 5: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1901. VII. 6: itt tette. A teol-t Pozsonyban a rendi főisk-n végezte, 1905. III. 23: itt tett örök fog-at, VI. 27: uitt sztelték pappá. - Pozsonyban, 1912. IX: Tatán, 1925. IX: Móron hitokt. 1928. VIII. Máriabesnyőn újoncmester, 1938. VII. 15: Békéscsabán, 1946. VII. 15: Szentesen plnos. - A szétszóratás után 1950. X: a jászberényi papi otthonba került. r.k.

Juhász János Dénes (Nyírparasznya, Szatmár vm., 1909. szept. 17.-Ózd, 1979. máj. 6.): g.k. parókus, ökonómus, konzultor. - Bazilita szerz-nek készült, teol. tanulm-ait a r. főisk-n végezte. Papp Antal 1937: Miskolcon pappá szent. Kilépett a r-ből, s a Miskolci Ap. Korm. papjaként Abaújszántón, 1940: Mucsonyban s-lelkész, 1942: Szikszón szervező lelkész, 1945: Ózdon parókus. 1961-72: ált. helynök, 1979-től haláláig ökonómus. Teol. korában szembeszállt azokkal, akik lit. újításokat vezettek be. Értekezései: K-i Egyh. (1935: Az unió és Kelet; 1938:1/2: Szt Jozafát, az unió ap-a; 7/8: Besszarion és a firenzei unió; 1939:9/12: a p. primátus a K-i szert-ban; 1940:11: A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának dogmája és kultusza tört. megvilágításban) P.I.

A Miskolci Gör. Szert. Kath. Ap. Korm. tört-e, ter. és személyi adatai. Miskolc, 1940:37. - A Hajdúdorogi Egyhm. és a Miskolci Ap. Korm. 1970. II. sz. körlevele - Schem. Hd. 1982:185. - Telenkó Miklós abaújszántói g.k. esp. közlése

Juhász Júlia M. Alexia, MKSZI (Csonoplya, Bács-Bodrog vm., 1889. ápr. 22.-Subiaco, Ausztrália, 1973. márc. 28.): missziós nővér. - 1907: lépett a r-be, a zombori, szabadkai és kalocsai házak háztartásában dolgozott. 1936: kínai misszióba ment.  r.k.

Miklósi 1936:1323.

Juhász Julianna Piroska, FMIC (Gyöngyös, Heves vm., 1898. júl. 23.-Jászberény, 1985. márc. 15.): szerzetesnő. -1931. III. 14: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1934. III. 19: első, 1938. III. 19: utolsó fogadalmát uitt tette. A rendház szakácsnője. - A szétszóratás után a Hermina úti lelkészségen házvezetőnő. 1954. VIII. 6: nyugdíjazták. A jászberényi szoc. otthonba költözött. r.k.

Juhász Kálmán (Alibunár, Torontál vm., 1892. aug. 25.-Szeged, 1966. szept. 29.): kanonok, egyháztörténetíró. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1915. III. 8: pappá szent., X. 1: a bécsi egy-en teol-ból drált. 1914. XII: Módoson hitokt., 1915-16: az Augustineumban képezte magát. 1916: tábori lelkész, 1918-20: Bpen kórházi lelkész, 1921: Temesvárt ppi szertartó és sztszéki jegyző, 1923. VII: Újszentpéteren, 1936. IX-1953: Kübekházán plnos. 1950: p. kamarás, 1953-58: Szegeden teol. tanár, 1954: knk. - 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - M: St. Koloman. Linz, 1916. - A verseci espség betöltése 1743-ban. Temesvár, 1916. - A licenciátusok jogai és kötelességei. Bp., 1918. (Klny. Religio) - A temesi bánsági ppség terve a 17. sz-ban. Uo., 1920. - A licenciátusi intézmény Mo-on. Bp., 1921. - D. Beziehungen d. Tschanader Diözese z. Propaganda Kongregation. Róma, 1926. - Hajdani monostorok a csanádi egyhm-ben. Bp., 1926. (ném-ül: Klöster in d. Diözese Tschanad-Temeswar im Mittelalter 1030-1552. Köln, 1962) - A csanádi ppség. Arad, 1927. (Klny. Vasárnap) - D. Stifte d. Tschanader Diözese im Mittelalter. Münster, 1927. - Szt Gellért. Kolozsvár, 1929. (ném-ül Münster, 1930) - D. Erste Franziskanerbischof in Südosteuropa Antonius Bischof v. Tschanad. Münster, 1929. - Temesköz fölvirágzása a tatárjárás után. Kolozsvár, 1929. (Klny. Erdélyi Irod. Szle; ném-ül: D. Tatarenzug im Banat. Temesvár, 1929) - A csanádi egyhm. tört. 1-7. köt. 1. köt. A csanádi ppség tört. alapításától a tatárjárásig. 1030-1242. Makó, 1930; 2. köt. 1243-1307. Makó, 1933. (ném-ül: D. Tschanad-Temeswarer Bistum im frühen Mittelalter. 1030-1307. Münster, 1930.); 3. köt. 1. részként 1307-1386. Makó, 1946; 4. köt. 1. részként 1386-1434. Uo., 1947; 5. köt. 1434-1500. Uo., 1947; 6. köt. 1550-1552. Uo., 1947. (ném-ül: 1307-1552. Wien, 1964); 7. köt. 1552-1668. Makó, 1935; 8. köt. 1608-1699. Uo., 1936. (ném-ül: D. Tschanad-Temeswarer Bistum während d. Türkenherrschaft 1552-1699. Dübner, 1938) - D. Besetzung einer Banaten Pfarre (Versec) durch Maria Theresia. Bp., 1931. - Két kolozsmonostori pp-apát a 16. sz-ban. Kolozsvár, 1933. (ném-ül: Zwei dominikaner Bischöfe v. Tschanad. H.n., 1936) - Kreuz u. Halbmond im Banat. Paderborn, 1933. - D. Bistum Timisoara-Temesvár. Schnitz Ádámmal. Temesvár, 1934. - Andreas Dudich. Köln, 1935. - Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban. Kolozsvár, 1935. - A csanádi székeskápt. a kk-ban 1030-1552. Makó, 1941. - Gr. Pálffy Ferdinánd csanádi, majd egri pp. 1620-1680. Bp., 1942. - Remetei Kőszeghy László csanádi pp. Bp., 1942. - A 100 é. Kübekháza 1844-1944. Kübekháza, 1944. - D. Kapitel von Arad als glaubwürdiger Ort. Köln, 1954. - Jesuiten im Banat 1718-1773. (Klny. Mittellungen d. Öst. Staatsarchives. Vol. 2. Wien, 1958) - Laien im Dienst d. Seelsorge während d. Türkenherrschaft in Ungarn. Münster, 1960. - Kirchliche Zustande im Bánát in d. Mitte d. 18. Jahrhunderts. Wien, 1962. - Egy D-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regeszták. Gyula, 1962. - D. Bistum Belgrad u. Tschanad unter Bischof Franz Anton Graf Engl von Wagram. 1702-1777. Passau, 1963. 88

Schem. Csan. 1916:166; 1942:80; 1961:22. - Erdélyi lex. 1928:134. - Pilinyi 1943:151. - MÉL III:349. (téves adatokkal) - METEM Vázlatok 1991:259. (Lotz Antal: Történetíró papok Csanád egyhm-ben)

Juhász Mária, IBMV (Eperjes, Sáros vm., 1913-): gimnázium-igazgató. - Az angolkisasszonyok szerz. kongr. tagjaként m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Rendi áthelyezéssel 1949: Fro-ba került, majd Angliában tartózkodott. 1950: Argentínában telepedett le, 12 é. Platanos városában (Buenos Aires tart.) a Maria Ward M. Angolkisassz. Int-ben tanított. Buenos Airesben megalapította a Zrínyi Ifjúsági Kört (amely 1999: is a m. fiatalok nemz. öntudatát táplálja és m. műveltségét gyarapítja). Rendi elöljárói Spo-ba, majd Fro-ba küldték. 1990: hazatért, 1993-ig Egerben az angolkisasszonyok 8 o-os leánygimn-ának ig-ja. - M: A m. irodtört. vázlatos rajza, ahogy Argentinában, a Zrínyi Ifj. Kör beszélgetéseiben a lelkünkbe ivódott (H.é.n.) Bo.Gy.

Új Hevesi Napló (Eger) 1998/4:77.

Juhász Máté, OFMConv (Jászapáti, Jászkun ker., 1696.-Nagypeleske, 1776. febr. 28.): tanár. - Vsz. Egerben lépett a r-be. 1726: tett fogadalmat. 1731: Nagybányán pappá szent. 1734/35: Nyírbátorban tanított, 1736: Nagybányán házfőn. 1744: Miskolcon gimn. tanár, ahol megalapította a Mária kongr-t. 1749: Nyírbátorban házfőn. és isk-ig. 1760: Nagybányán h. házfőn., 1763: Nagypeleskén Eötvös László udvari papja. - M: Szép-aitatos külömb-külömb-féle Magyar Versek. I. rész: Ünnepekre s némely szentek napjára köszöntő versek. II. rész: Az Oltári Szentségben a Krisztus Jézusnak testestől és lelkestől, Istensége s embersége szerint való jelenlétéről Üdvözlő versek. III. rész: A Krisztusnak érettünk való kínszenvedéséről. (Az egyetlen nyomtatásban megjelent m. nyelvű misztériumdráma). IV. rész: Az halálról, s Világtól való búcsúzásról. (Károlyi Sándor gr. gyászbeszéde). V. rész: Az házi orvosságokról. Kolozsvár, 1761. 88

Szinnyei V:708. - KL II:468. - Monay 1953:46.

Juhász Mihály Medárd, nemespáni, OPraem (Bajna, Esztergom vm., 1820. máj. 26.-Lelesz, 1891. júl. 5.): gimnáziumi igazgató. - 1842. XI. 1: Jászón lépett a r-be, 1845. VIII. 31: ünn. fog-at tett, 1846. IX. 12: pappá szent., 1849: Lőcsén, 1852: Rozsnyón a gimn. gör-lat-tört. tanára, 1859: Debrődön plnos, 1862: Kassán gimn. tanár, 1868: ig. is. 1872. X: a leleszi levtár őre. - M: Örömdal ... Fábry Ignác vál. bosoni pp., a nagyváradi kir. főig-nak, midőn a nagyváradi kir. növeldét meglátogatni kegyeskednék. Nagyvárad, 1847. - Örömdal ... I. Ferenc Józsefnek ... mo-i körutazása alk. ... Rozsnyó, 1857. - Egyh. beszéd Jézus dicsőséges sírjáról. Uo., 1858. - Örömhangok ft. Verbőczy István jászóvári prem. r. knk. ... tiszt-ére. Uo., 1859. - A m. nemz. irod. tört. isk. használatra. 1-3. füz. Kassa, 1862-64. (kőnyomat) - Örömdal ft. Fábry Ignác kassai mpp. úrnak, midőn ... félszázados miseáldozatát bemutatná... Uo., 1865. - Nászszózat. Besztercebánya, 1865. - Compendium regularum ... Kassa, 1872. (kőnyomat) - Gyászdal Perger János kassai pp. halálára. Uo., 1876. - Óda Deák Ferenc halálára. Uo., 1876. 88

Szinnyei V:709. - Stefancsik-Kovács 1978:136. (81.)

Juhász Norbert János, OCist (Eger, Heves vm., 1818. dec. 13.-Eger, 1889. márc. 17.): főigazgató. - 1834. IX. 11: lépett a r-be. 1841. XII: pappá szent. Az Augustineum növ-e lett. 1844: Porván plnos. 1845: Székesfehérvárt a r. növ-ek pref-a. 1848: teol-ból drált, Zircen apáti titkár. 1849: uo. plnos, 1851: Pécsett, 1852: Egerben tanár, 1853: ig., 1859: főig., 1866: Kassán főig. 1887: Egerben nyugalomba vonult. - Fm: Az egri kat. nagygimn. programja. (1853: Az algymnásiumi hitoktatás és annak alapja; 1857: Gyászbeszéd Villax Ferdinánd felett) - Az egri cist. főgimn. értes. (1861: Az egri gymnásiumi tanuló ifj. ösztöndíjai, jutalmai és ezek alapítói; 1864: Az egri gymnasium. Történeti vázlat) 88

Békefi 1896:347. - Szinnyei V:711. - Schem. Cist. 1942:215.

Juhász (1922-ig? Haas) Vilmos (Bp., 1899. aug. 21.-New York, 1967. szept. 29.): író. - Az egy-et Szegeden és Bpen végezte, 1933: bölcs. dr. Az Újság c. lap munk., majd a Dante, később a Pantheon és az Új Idők Kv-kiadó ig-ja. 1935: a Vigília egyik alapító tagja, később egyik szerk-je. 1945: a Szabad Szó külpol. szerk-je. 1947. III: a művelődéstört. mtanára Szegeden. 1948 végén Rómába ment, ahol a sztévben ~ rendezte az egyhtört. kiállítás közép-eu. részét. Mo-ra nem tért vissza. Szerk-je lett a külf. Katolikus Szemlének. 1949: bevándorolt az USA-ba. 1951: New Yorkban telepedett le. A Szabad Eu. Bizottság sajtóosztályán dolgozott, szerk. annak több kiadványát. Az 1960-as évektől a Columbia University m. előadó tanára. - M: A világ népei és kultúrái. Szerk. is. Bp., 1933-37. - Hősök, tudósok, emberek. 1-2. köt. Uo., 1934-36. - Amerikai Egyesült Államok. Uo., 1934. - A déli-sark meghódítása. Írta Houben. Ford. Uo., (1934) - Az északi-sark felfedezése. Írta Houben. Ford. Uo., (1935) - Az aranyföld hajósai. Uo., 1935. - Az inkák birod-a. Uo., 1936. - Tibet. Uo., 1936. - A fejed. (II. Rákóczi Ferenc). Kovács Györggyel. 1-2. köt. Uo., 1936. - Farkas a farkasok között. Reg. 1-2. köt. Írta Hans Fallada. Uo., 1938. - A Vöröskereszt regénye. Uo., 1939. - A régi és az Új Eu. Atlasza. Írta többekkel. Szerk. Uo., 1939. - Őrült Johanna. Írta Michael Prawdin. Uo., 1939. - Bambi gyermekei. Írta F. Salten. Ford. Uo., 1940. - Az elsikkasztott mennyország. Írta F. Werfel. Ford. Uo., 1940. - A földközi-tengeri hadszíntér térképe. Uo., 1940. - Panni paradicsoma. Írta M. K. Rawlings. Ford. Uo., 1940. - Nyersanyagháború. Uo., 1940. - Világtört. Uo., 1940. - Nagy hódítók. Uo., 1942. - Csak daloljon a nép. Írta J. B. Priestley. Uo., (1942) - A fejed-ről. Írta Machiavelli. Antimachiavelli. Írta Nagy Frigyes. Kivonatos ford. Uo., 1942. - A ffi és a nő. Írta P. Wellmann. Ford. Uo., 1942. - A Miciu ház. Írta O. D. Russel. Ford. Uo., 1942. - A kínai sárkány. Reg. Írta A. T. Hobart. Ford. Uo., 1943. - A nagy kán birod-ban. Írta Marco Polo. Ford. Uo., 1943. - A nagyúr. Reg. Írta F. Stuart. (Ford.) Uo., 1943. - Őfelsége kapitánya. Írta C. S. Forster. Ford. Uo., 1943. - Megváltás felé. Uo., 1943. - A szeretet breviáriuma. Sík Sándorral. Uo., 1947. - The development of catholicism in Hungary in modern times. New York, 1953. - Bartók Béla amerikai évei. Uo., 1956. - Flashes in the Night. A Collection of stories from Contemporary Hungary. Antol. Szerk. Abraham Rothberggel. Uo., 1958. - Új égtájak. (1956) Antol. Szerk. Gömöri Györggyel. Washington, 1969. - Szerk. Dormándi Lászlóval az Új lex. 1-6. köt-ét (Bp., 1936); a Korok és hősök regényei sor. 10 köt-ét (Uo., 1937-39); a Révai kétkötetes lexikona főszerk-je (Uo., 1947). 1946-48: Sík Sándorral a Vigília, 1950: a római Kat. Szle, 1952(?)-: az East Europe, 1960(?)-: a Hungarian Quarterly c. folyóir. szerk-je. - Szerk. Hungarian Social Science Reader (1945-63) München, 1965. - Betűjele: J. V. 88-Bo.Gy.

M. társad. lex. 1930:264. - Új Látóhatár 1965:357. (Kovács Imre: A vádlottak nevében) - MÉL III:350. - Borbándi 1992:174. - Gulyás XV:895.