🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Intelmek
következő 🡲

Intelmek, Intelmek Könyve, De institutione morum ad Emericum ducem ['A szokások és erkölcsök elrendezéséről Imre herceghez']: a magyarországi latin nyelvű irodalom egyik első, I. (Szt) István (ur. 997-1038) királynak tulajdonított emléke. - Ősmintája a Szentírás állapotbeli kötelességekről szóló részeiben a →bölcsességi könyvekben, Szt Pál ap. leveleiben található. - Címzettje I. (Szt) István fia, (Szt) Imre hg., műfaja →királytükör. 1013-15: keletkezhetett. Szerzősége valójában bizonytalan. Formai szempontok és az egykorú eu. irod-mal való rokonsága azt valószínűsítik, hogy I. (Szt) István kir. korában és az ő intenciói szerint készült, egyes tartalmi vonásai viszont inkább I. András kir. (ur. 1046-60) korára utalnak. Írója vsz. külf. származású egyh. ember, talán tudós ném. szerzetes (Szt Gellért neve is fölmerült, de nem tartható). - Az ~ 10 rövid fejezete a magyar uralkodó feladatait részletezi erős morális jelleggel és vallásos tartalommal. A fej-ek fele kifejezetten a ker. hit és az Egyh. iránti kötelezettségekről, ill. a vallásos erények fontosságáról szól (a kat. hit mindenáron való fenntartása; az egyh. rend védelme; a pp-ök méltóságának tisztelete; az imádkozás kötelességének teljesítése; a kegyesség, az irgalom és a többi erény szüntelen gyakorlása). - Az állam kormányzására vonatkozó tudnivalókat, tanácsokat tartalmazó fej-ek pontosan tükrözik a korai m. állam viszonyait. Szólnak a főemberek, a kir. tanács, a jövevények és vendégek megbecsüléséről; a körültekintő és szigorú igazságszolgáltatásról; a türelem erényének gyakorlásáról; a kapott tanács megszívleléséről, az ősök tiszteletéről, hagyományaik követéséről. Az ~ből rekonstruálható Szt István államszervező tevékenységének szellemi, erkölcsi háttere. A kir. nevében a trónörököshöz intézett, végig 2. személyben fogalmazott ~ tónusa meleg és bensőséges, a pol. mondanivaló formája bizalmas családi beszélgetés. Stílusa emelkedett, rímes lat. próza. - 19. sz. irodalmunk rokon műve Kölcsey Ferenc Parainesise. M.F.

Hóman-Szekfű I:234. - Szerb Antal: M. irodtört. Bp., 1958:57. - Györffy 1983:621. - Horváth János: A m. irod. műveltség kezdetei. Bp., 1988:17, 23.