🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Holub
következő 🡲

Holub József (Alsókubin, Árva vm., 1885. ápr. 4.-Pécs, 1962. márc. 28.): jogász, történetíró, egyetemi tanár. - A középisk-t Szekszárdon, egy. tanulm-ait mint Eötvös-kollégista Bpen végezte, ahol 1908: tört-lat. szakos középisk. tanári, 1910: bölcsészdri okl-et szerzett, utóbb a jogot is elvégezte, s államtud-ból drált. 1909-23: a M. Nemz. Múz-OSZK levtárában, majd kztárában dolgozott, legutóbb ig. őri rangban, 1920: a bpi egy. a diplomatika mtanárává képesítette. 1923. IX. 21: a pécsi egy. m. tört. tanszékének ny. rk., 1924. V. 10: ny. r. tanára, 1938. IX. 28: a jogi karon a m. alkotmány és jogtört. ny. r. tanára, 1929/30: a bölcs. kar, 1943/44: a jogi kar dékánja, 1952: nyugdíjazták. - 1920: a SZIA II. o-a tagja, 1923. V. 11: a MTA l., 1945. V. 20: r., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. - M: Istvánffy Miklós Históriája hadtört. szempontból. Szekszárd, 1909. - A főispán és alispán viszonyának jogi természete. Bp., 1917. - Zalamegye tört. a kk-ban. 1. köt. A megyei és egyh. közig. tört. Pécs, 1929. - Nicolaus Istvánffy: Carmina. Juhász Lászlóval. Leipzig, 1935. - Néhány kérdés a leánynegyed köréből. Bp., 1936. - A bátai apátság és Krisztus-vére ereklyéje. Többekkel. Szekszárd, 1941. - Egy dunántúli egyh. nagybirtok élete a kk. végén. Pécs, 1943. - A m. alkotmánytörténelem vázlata. 1. köt. A legrégibb időktől a mohácsi vészig. Pécs, 1944; 2. köt. Uo., 1947. Soksz. - Egyh. nemesek jogállása a kk-ban. Bp., 1947. (Klny. Regnum, 1944-46.) - La représentation politique en Hongrie au moyen age. Louvain-Paris, 1958. - La formation des deux Chambres de l'assemblée nationale hongroise. Uo., 1961. - Zala m. kk. vízrajza. Zalaegerszeg, 1963. - Kz-ban: Istvánffy Miklós históriája forrásai és hitelessége; Zalamegye tört. a kk-ban. 3. köt. A községek tört. - Szerk. 1914-22: a Turul c. címertani és családtört. folyóir-ot, 1936-43: a Tolnavármegye múltjából c., Pécsett kiad. sorozat 7 köt-ét. - Betűjegyei: h. (Turul); Hb. (uo.); Hlb (Vasárnapi Újs.). T.E.

SZIA tagajánl. 1920:6. - MTA tagajánl. 1923:15. - Révai XX:388; XXI:438. - Pécsi fejek 1928. - Kalotai 1934:385. - Szabó 1940:388. - Ker. m. közél. alm. I:395. - Gulyás 1956:566. - Levtári Közl. 1962:2. sz. (Komjáthy Miklós: ~) - MÉL I:734. - MTA tagjai 1975:112. - Gulyás XIV:71.

Holy Ilona Ferdinánda, DNAK (Bp., 1885. máj. 15.-Hódmezővásárhely, 1968. márc. 18.): szerzetesnő. - Kassán 1914. III. 25: lépett a →Domonkos Nővérek kongregációjába. Kőszegen 1916. III. 25: tette az első, 1919. III. 25: örök fog-át. Sekrestyés és varrónő volt. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Hódmezővásárhelyen sekrestyés, egyh. ruhákat varrt. r.k.