🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haller
következő 🡲

Haller Ferenc, hallerkői, gr. (1805. okt. 29.-Nagyvárad, 1867. ápr. 29.): prépost-kanonok. - 1828. IX. 26: Nagyváradon pappá szent. 1831: az egyhm. hiv. jegyzője, 1832: Vaskóhon és Bárándon plnos, 1840. IV. 25: nagyváradi knk., a kisszem. rektora, 1856: adonyi prép. - M: A szt-nagyhét, vagyis: vezérlés ezen időt a kereszténység lelke szerint elkölteni. Írta ném-ül Vinklern János, magyarította. Kolozsvár, 1831. 88

Schem. Mv. 1896:168. - Szinnyei IV:352. - Gulyás XII:361. (szerzőségét bizonytalannak tartja)

Haller István, hallerkői, gr. (†1657): küküllői főispán. - Bethlen Gábor és I. Rákóczi György bizalmas embere, a katolicizmus védelmezője volt. Országos tábornok, 1637: országos elnök. 1643: újjáépítette a fehéregyházi rházat, és ferenceseket telepített oda. A fejed. rendelet csak Csíksomlyón és Mikházán tűrte meg a r-et, ezért a szerz-ek 1648: Fehéregyházát elhagyták. ~ vállalta, hogy az épületeket mindaddig fönntartja, míg a szerz-ek vissza nem térnek. Kerelőszentpálon temették el. Neje, Barkóczi Anna ~ halála után hagyatékából 1050 m. Ft-ért 1659: a csíksomlyói tp. részére orgonát vásárolt. 88

EME VIII:125. - György 1930:452.

Haller István, br. (†1710. máj. 2.): gubernátor. - 1692: tanácsos, a →főkormányszék tagja, 1708: Bánffy György gubernátor halálakor az elnöke. Az →Erdélyi Római Katolikus Státus egyik szervezője. Szentpálon temették el. 1699. IV. 1: br., halála után, 1713. VII. 8: gr. címet kapott. M.F.

Révai IX:410.

Haller István (Mezőpetri, Szatmár vm., 1880. nov. 18.-Bp., 1964. febr. 5.): hírlapíró, miniszter. - Kisgazda család gyermeke, a gimn-ot Nagykárolyban és Szatmárnémetiben végezte, 4 é. Szatmárnémetiben papnöv. majd 2 é. a bpi tudegy. bölcs. és joghallg-ja. 1905: az Igaz Szó szerk-je, 1906-08: az Új Lap fel. szerk-je. 1908-1918. XI: a Kat. Népszöv. főtitkára, valamennyi röpiratának szerzője. 1910-18: néppárti programmal a lövői ker. ogy. képviselője. 1918. X. végén a 48-as Alkotmánypártból kilépett →Keresztény Szociális Néppárt dunántúli szervezője. 1919. III. 21: a kommün kitörése után a párt vagyonának és irattárának őrzője, a pártvagyont megmentette, az irattár nagy részét a vörösök megsemmisítették. Húsvét vasárnap elfogták, IV. 20-tól VI. elejéig túszként tartották fogva. A VI. 24-i ellenforr. után 10 hétig bújkált, VIII. 1-től szervezte a ker. ellenzéket, a kerszoc. pártot és a kerszoc. szakszervezeteket. Az első Friedrich-kormányban 1919. VIII. 15-XI. 24: tárca nélküli propaganda min., a megszálló rumének cenzúrája egyetlen nyomtatványának megjelenését sem engedélyezte. A Huszár-kormányban 1919. XI. 24-1920. XII. 16: vallás- és közokt. miniszter. 1920: a nemzgyűl. választásokon az Egyesült Ker. Nemz. Kisgazda és Földmíves Párt programjával a ceglédi ker. nemzgyűl. képviselője, Bp. I. ker-ében és Felsőlövőn is megválasztották. Pártja üv. elnöke. ~ nyújtotta be a →numerus claususról és a közgazd. egy. (kar) létrehozásáról szóló törvényt, 4-ről 6 évre emelte a tanítóképzők tanulm. idejét, kiadatta az új középisk. rendtartást s a középisk. fölvételi vizsgákról szóló rendeletet. A →Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának Teleki Pál gr., majd 1921. X: Andrássy Gyula kilépése után elnöke, a pártszakadás után a szövetkezett ker. ellenzék üv. elnöke. 1922: a nemzgyűl. választásokon a Ker. Nemzeti Egyesülés programjával 3 helyen is megválasztották, ismét Cegléd képviselője. 1926-31: az ogy. választásokon a Kerszoc. Párt programjával Egerben és a Bp. környéki ker-ben szerzett képviselőséget, az utóbbi ogy képviselője. 1931 u. az Apostol nyomda vez-je, mely másfél év után csődbe ment. Amikor 1945. IX: a pol. rendőrség letartóztatta, textilkereskedő volt. További sorsa kiderítetlen. - M: Le az álarccal! vagy a szociáldemokrácia tükre. Bp., 1905. - Választójogi útmutató. Kinek van választójoga? Uo., 1914. (Ném-ül: Wegweiser z. neuen Wahlrecht? Ford. Huber János. Uo., 1914) - Szocialista-kommunista csőd. Uo., 1919. - Földkérdés. Uo., 1920 (Védelmi tanf. 6.) - Faj-e a zsidóság v. felekezet? Uo., 1926. - Harc a numerus clausus körül. Uo., 1926. - Kat. egyh. vagyon és prot. államsegély. Uo., 1927. - A ker. politika. Uo., 1928. (A ker. pol. kézikvtára 1.) - A mi hitünk... Kat. alkalmi beszédek. Uo., 1928. - Keresztényszocialisták naptára 1929-re. Szerk. Uo., 1928. - A zsidókérdés és a ker. térfoglalás végleges megoldása. Uo., 1938. - 1905. I. 1-1909. III. 1: az Új Lap fel. szerk-je és szerk-je, 1904. V. 22-1905. III. 1: az Igaz Szó szerk-je, 1918. I. 1-1919. XI: az Ifjúságunk kiadója, [1908-18: a Katholikus Népszövetség szerk.(?) kiadója (?)], 1929: a Magyar Hétfő szerk-je. T.E.

Nemzgyűl. alm. 1920:57. - Parlamenti alm. 1922:259. - M. ogy. alm. 1927:132. Arck. - Ogy. alm. 1927:114. - M. társad. lex. 1930:210. - Ki kicsoda? 1936:294. - Világ 1945. IX. 11. (letartóztatása) - MÉL I:664. - Bölöny 1992:363. - Gulyás XII:363. - Viczián 1995:171.

Haller József, SJ (Felsőidecs, Torda vm., 1725. márc. 8.-Quito, Ecuador, 1777 után): misszionárius. - 1742. X. 31: Kolozsvárt lépett a JT-ba. A humaniorák tanára, 4 é. a máramarosi rház főn-e, 5 é. (1770) a kolozsvári nemes ifjak konviktusának ig-ja. 1777(?) u. a brazíliai Maranhãóba ment hittérítőnek, majd Quitóba került, ahol az indiánok megölték. - M: Animadversiones in novam philosophium Volteri profugi Galli et a vera religione abominandi apostatae ... 1777. (a pannonhalmi kvtárban, vsz. kz.) 88

Szinnyei IV:361. - JTÉ 1942:399. (1151.) - MUL 1993:148.

Haller, Michael (Neusaat, Oberpfalz, 1840. jan. 13.-Regensburg, 1915. jan. 4.): kanonok, egyházi zeneszerző. - Diák és kispap korában alapos kiképzést kapott a klasszikus polifóniában. Regensburgban 1864: szent. pappá, az énekes fiúk pref-a lett. 1866: az Alte Kapelle karmestere, s 1901-ig az egyh. zeneisk-ban az ellenpont tanára. 1899: knk. Kortársai Palestrina redivivusnak, 'újjáéledt Palestrinának' nevezték. A →cecilianizmus szellemében alkotott. - M: Misék, 4, 5, 6, 8 szólamú mot-k. Szentségi és Mária-énekei nagyon kedvelt népénekek lettek. Mo-on: 2 mise (Pannonhalma, egyik Pécsett is!), Libera me (Pannonhalma). M.R.

LThK 1930. IV:802. - MGG V:1372.

Haller Xavér Ferenc, SJ (Varasd, Varasd vm., 1716. dec. 22- Quito, Ecuador, 1760. k.): misszionárius. - Vsz. ~ is, mint →Koncság Nándor, a varasdi jezsuita koll-ban végezte tanulmányait, s itt nyerte szerzetesi, ill. missziós hivatását. 1750: vsz. rögtön tanulmányai befejezése után a quitói misszióba került. r.k.

Miklósi 1936:74.