🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > emberiség egysége
következő 🡲

emberiség egysége: 1. Biológiai adottság, amennyiben az összes →ember ugyanazon testi és lelki sajátságokkal egy fajt alkot. - 2. Erkölcsi feladat, mely arra sürget, hogy a földön élő emberek →egyetértésben és együttműködésben éljenek. Az egy emberiség törzsekre, népekre, nemzetekre, államokra, vallási, művelődési és érdekképviseleti csoportokra oszlik, melyek versengenek v. szembenállnak egymással, jóllehet a gazd. élet és a föld javainak ésszerű fölhasználása megköveteli az ~t. - Teol. értelemben az ~nek alapja az egyetlen →teremtés, az →ember hivatása és közös →végső célja. Az üdvtört. a végső egységnek a kegyelem rendjében való kialakulásának folyamata, melyben Isten, az Atya Krisztus fősége alatt összefoglal mindent, ami a mennyben és a földön van (vö. Ef 1,10). A természetes és a termfölötti egység Isten akarata. Az üdvtört-ben egy ember, az első Ádám képviseli az emberiséget a földi élet kialakulásában, és ugyancsak egy ember, a második Ádám, Krisztus képviseli a megváltásban. Az →áteredő bűn azt jelenti, hogy az első ember a bűnbeesésben mindnyájunk nevében visszautasította a kegyelmi rendet; a →megváltás viszont azt, hogy Krisztus a →megtestesülésben vér- és sorsközösségre lépett velünk, s engesztelő áldozatát is kifejezetten mindnyájunk nevében mutatta be. Amikor a megváltás kegyelmeit az Egyh-ra bízta, eleve biztosította annak egyetemességét, és ő maga tette meg az emberi nem végső egysége és üdvössége hatékony jelének (II. Vat. Zsin.). - Az ~ üdvrendi feladat, mert a bűn következtében az eredeti egység elveszett, a széthúzó erők sokszorozódtak és a megosztottság mindenütt jelentkezik, sőt egyes csoportok kiméletlenül érvényesítik a maguk érdekeit, és az elkülönülést jogosnak tekintik. Már az ÓSz-ben ismert volt az a tétel, hogy az Istennel való szembefordulás az emberek egymástól való elidegenedésének is oka (bábeli nyelvzavar). Az Egyh-nak a megbocsátás, a türelem, a szeretet és a béke munkálásával segítenie kell azt az egymásra találást, mely utat tör a mai technikában és kultúrában. A →pluralizmus hangoztatása is csak akkor jogos, ha azt az alapvető értékek birtoklásában való gazdagságnak foghatjuk föl. Az ilyen pluralizmus mögött mindig ott van az ~nek elismerése. - A végső egység azonban Isten ajándéka lesz az üdvösségben, ahol majd kialakul a megismerés és a szeretet egysége, s a boldogság teljessége fölöslegessé teszi a külön utak keresését. Konkrét formában úgy valósul meg, hogy Isten lesz minden mindenben (1Kor 15,28). G.F.