🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > elbocsátás
következő 🡲

elbocsátás (gör. apolüszisz, lat. demissio, missa): 1. a liturgiában rövid cselekmény, mellyel a celebráns a liturgia közben egyes csoportoktól, ill. a végén a résztvevőktől búcsút vesz. - Több formája is van, legjelentősebbek a →katekumenok és a bűnbánók ~a az igelit. végén s a sztmise záró része. Ez utóbbihoz a nagy ünnepeken saját áldás is tartozott, s 1970 óta ismét tartozik. - 2. ~ szerzetből. a) Magánál a ténynél fogva elbocsátottnak kell tekinteni az intézményből azt, aki a kat. hittől közismerten elpártolt, házasságot kötött v. akár csak polgárilag is megkísérelte a házasságot. Ilyen esetekben a nagyobb elöljáró a bizonyítékok összegyűjtése után tanácsával együtt késedelem nélkül nyilvánítsa ki e tényt, hogy az ~ jogilag is nyilvánvalóvá váljék (694.k.). Hozza tudomására az elbocsátandónak a vádat és a bizonyítékokat, adjon lehetőséget a védekezésre, majd az iratokat a legfőbb elöljáróhoz továbbítsa (695.k.). Az ~ tényét az elöljáró megállapítja, tehát nem hoz határozatot, és szentszéki megerősítésre sincs szükség. Az elbocsátott többé nem szerz., mentesül a fogadalmak alól. - b) El kell bocsátani a szerz-t →emberölés, emberrablás, súlyos →csonkítás (1397.k.) és az →abortusz (1398.k.), →ágyasság, ill. →hatodik parancsolat elleni botrányos bűnök (1395.k.) esetén. - c) ~ oka, ha súlyos, külső, beszámítható és jogilag bizonyított: a megszentelt élet kötelességeinek rendszeres elhanyagolása; a szt kötelékek ismételt megsértése; az elöljárók törv. parancsaival szemben súlyos dologban tanúsított makacs engedetlenség; a tag vétkes cselekvésmódjából eredő súlyos botrány; az egyh. →tanítóhivatal által elítélt tanítások makacs vallása v. terjesztése; nyilvános csatlakozás materialista v. ateista színezetű ideológiákhoz; a szerz. házból fél évig tartó törvénytelen távollét stb. Ideigl. fogadalmas tag ~ához a saját jogban megállapított kevésbé súlyos ok is elegendő (696.k.). - Eljárás. Ha az elöljáró az ~ mellett dönt, összegyűjti a bizonyítékokat, a tagot írásban v. 2 tanú előtt figyelmezteti az ~ veszedelmére, ha meg nem javul. 3 eredménytelen figyelmeztetés után az iratokat fölterjeszti a legfőbb elöljáróhoz (697.k.). A vádlottnak minden esetben joga van ahhoz, hogy a legfőbb elöljáróval kapcsolatot keressen és közvetlenül nála védekezzék (698.k.). A legfőbb elöljáró tanácsával testületileg jár el, s titkos szavazás után adja ki az ~ határozatát. E határozat csak akkor érvényes, ha a Szentszék megerősítette, kivéve az egyhm. jogú intézményeket, ahol a megerősítés a mpp. joga (699-700.k.). - A törvényes ~sal megszűnnek a fogadalmak, valamint a fogadalomtételből eredő jogok és kötelességek. Ha a tag klerikus, nem gyakorolhatja a szt rendet, míg olyan mpp-öt nem talál, aki megfelelő próba után fölveszi egyhm-jébe (701.k.). Törvényes ~ után az intézménnyel szemben semmiféle követelmény sem támasztható (702.k.) Súlyos külső botrány v. az intézményt fenyegető igen súlyos kár esetén a helyi elöljáró is, tanácsának beleegyezésével, azonnal kiutasíthatja a tagot a házból. - 3. ~ a klerikusi állapotból. Hithagyás, eretnekség v. szakadárság (1364.k.), az →Eucharisztia meggyalázása (1367.k.), a pápa elleni fizikai erőszak (1370.k.) önmagától beálló kiközösítést vált ki, amit a makacsság v. a botrány súlyossága miatt ~sal tetézhetnek. Ha klerikus házasságot kísérel meg (1394.k.), önmagától beálló felfüggesztésbe esik; ha ágyasságban él, fölfüggesztéssel büntetendő; ha a 6. parancsolat ellen →erőszakkal, nyilvánosan, v. kiskorúval vét, büntetendő, s ha végképp nem javul, ~sal is büntethető (1394-95.k.). E.P.-**