Magyar Katolikus Lexikon > E > Esterházy


Esterházy Bálint József, Valentin comte d'Esterházy, fraknói, gr. (Kassa, Abaúj vm., 1705. febr. 2.-Dieburg, 1743. júl. 2.): brigadéros. - ~ Antal, a Rákóczi-szabharc tábornagyának fiaként 1711-től lengyo-i, 1716: oszmán birod. emigrációban, 1721: kapitány Bercsényi Lászlónak a fr. hadsereg kötelékében szervezett huszárezredében, 1727: alezr., 1733: ezredtulajdonos, 1735: fölállította önálló huszárezredét, ennek élén az 1743. VI. 27-i dettingeni csatában halálosan megsebesült; helytállásáért elnyerte a →Szent Lajos-rendet és a brigadérosi kinevezést, amit már nem tudott átvenni. Mint a későbbi 2. fr. huszárezred alapítójának, a jogutód mai 2. ejtőernyős ezred ápolja hagyományát. Z.J.

Esterházy Bálint László, Valentin comte d'Esterházy, fraknói, gr. (Vigan, Fro., 1740. okt. 22.-Grodek, Orosz-Lengyo., 1805. aug. 4.): generális. - Bálint József fia, majd Bercsényi László adoptálta. 1756: kapitány a Bercsényi-huszárezredben, 1761: alezr. a Chamborand-huszárezredben, 1762: a Légion Royale-vértesezred vezénylőezr-e, 1764: tulajdonosezr. kinevezéssel önálló huszárezredet alapított, 1770: brigadéros, elnyerte a →Szent Lajos-rend lovagkeresztjét, 1778: Bretagne és Normandia h. lovassági parancsnoka, 1780: generális, 1781: Rocroi katonai kormányzója, 1783: kitüntették a Szent Mihály és a Szent Lélek rend lovagkeresztjével, 1787: a Fr. Udvari Haditanács tagja, 1789: kir. biztos a rendi gyűlésen, 1791: royalistaként és főleg Mária Antoinette fr. kirné bizalmasaként XVI. Lajos megbízásából Szentpétervárra utazott, s haláláig nem tudott visszatérni. Mint a későbbi 3. fr. huszárezred alapítójának, a jogutód mai 3. ejtőernyős ezred viseli nevét. Z.J.

Esterházy György, galánthai, gr. (†Párkány mellett, 1663. aug. 9.): germanikus, kanonok. - Nagyszombatban a nemesi konviktusban tanult. 1650. IX. 17: a 4 kisebb rend fölvétele után lett a CGH növ-e. 1654. V. 15: papként tért haza, VIII. 3: esztergomi knk., 1655. I. 14: gömöri főesp., 1658. IV. 30: szentgyörgymezei, 1661. IV. 29: szentistváni prép. Az esztergomi kápt. katonaságának kapitánya volt, a törökök elleni harcban esett el. - M: Mese Consagrato a Maria Madre degli agonizzanti. Róma, 1654. 88

Szinnyei II:1448. (samandriai cpp. - M: Rosae Coelestes) - Pallas VI:458. (szendrői cpp.) - Kollányi Esztergom, 1900:271. (sem pppségéről, sem írói munkáiról nem írt!) - Veress II:50.

Esterházy Imre, galánthai, 1715-től gr., OSPPE (Vágújhely, Nyitra vm., 1663. nov. 5.-Pozsony, Pozsony vm., 1745. dec. 6.): rendfőnök, hercegprímás-érsek. - Nagyszombatban, Sopronban tanult, 1680. VII. 25: lépett a r-be. Bánfalun (Moson vm.) novíc., Bécsújhelyen tanult fil, 1683. XI. 18: a CGH növ-e lett. 1687. X. 13: diákonusként tért haza, 1688. II. 15: pappá szent. Lepoglaván 1689-92: a fil, 1694-95: az erkölcsteol., 1696: Nagyszombatban a teol. tanára, 1695: a remetei zárda kormányzója, 1702: a m. pálosok rfőn-ké választották. 1706. X. 15: váci mpp. Keresztély Ágost érs. Pozsonyban 1708. III. 4: pp-ké szent. 1708. X. 10: zágrábi mpp. Nagy része volt abban, hogy a horvát rendek 1712: elfogadták a Pragmatica Sanctiót. 1723. I. 17: veszprémi mpp. és Veszprém vm. főispánja. Barokk stílusban újjáépíttette a kápt-nal együtt a szegyh-at s ellátta 4 haranggal. 1725. IX. 1: esztergomi érs-prím. 1727: kapta a palliumot. ~ építtette a pozsonyi szegyh-hoz 1732: az Alamizsnás Szt János-kpnát, s a Szt Erzsébetről nev. apácák ktorát, tp-át és kórházát, egyh. és művelődési célokra kb. 2 millió Ft-ot költött. ~ koronázta m. kirnővé 1741. VI. 25: Mária Teréziát. ~ készíttette el Donner Rafaellel a pozsonyi Szt Márton-tp. főoltárának lovasszobrát, támogatta költőrokonát, Amade Lászlót. - M: Theses theologicae, De Jure et Dominio... Nagyszombat, 1696. - Alamisnás Szt Jánosnak Alexandriai patriarkának élete. Pozsony, 1732. - Utóda Vácott 1708. XII. 1: Kollonics Zsigmond, Zágrábban 1723. VIII. 23: Branjug György, Veszprémben 1726. V. 26: Acsády Ádám; Esztergomban 1745. XII. 6: széke üres, utóda 1751. VII. 30: Csáky Miklós gr. 88

Mendlik 1864:29. (64.) (1725-45: esztergomi érs.); 50 (74.) (s.v. Eszterházy; 1723-25: veszprémi pp.); 74. (1706-08: váci pp.); 117. (1708-45: zágrábi pp.) - Schem. Zagr. 1870:XIII. (69.) - Gams 1873:384. (1707. VII. 25-1708. X. 9: váci pp.); 388. (1708-1723. I. 17: zágrábi pp.); 387. (1723. I. 17-1725: veszprémi pp.); 381. (1725-†1745. XII. 6: esztergomi érs.) - Matkovič 1888:XV. (LXIV.) - Zelliger 1893:111. (*Galánta, dec. 17.) - Pallas VI:458. (cseszneki ágból!) - Szinnyei II:1448. (*dec. 17.) - Chobot II:606. - Veress II:81. (*Vágújhely, nov. 5.) - Kisbán 1940:462. - Veress 1941:290. - Meszlényi 1970:50. - Schem. Strig. 1982:64. - Pfeiffer kz. 23. - Kolarić 1995:383. (Arck., címer)

Esterházy Imre Gábor, galánthai, gr. (Szombathely, Vas vm., 1689. máj. 4.-Nyitra, 1763. nov. 29.): megyéspüspök. - Sopronban, 1706: a Pázmáneumban tanult, rátóti prép., 1708. X. 19: a CGH növ-e lett. 1711. V. 2: betegség miatt szubdiákonusként hazatért. Fölszent. után 1713. III. 10: pozsonyi knk., sasvári főesp., 1727. IV. 22: esztergomi knk., 1729: dóriai fszt. pp. és az esztergomi érs. spp-e. 1733. XII. 17: nagyprép. 1740. XI. 5: nyitrai mpp., székét 1741. XI. 19: foglalta el. A pp-várban szobrot állíttatott a Bold. Szűz tiszt-ére, 1760: gazdag ornátust ajándékozott a szegyh. kincstárának; tp-okat építtetett Mocsonokon, Zséren, Szombathelyen, Dömösön. - Utóda Nyitrán 1764. I. 1: Gusztinyi János, aki 1762 óta spp-e volt.  88

Schem. Strig. 1859:3. (5.) - Nagy IV:93. - Mendlik 1864:56. (58.) (1740-73: pp.) - Gams 1873:376. (1740. XII. 7-†1763. XI. 18 k.: pp.) - Zelliger 1893:112. (†nov. 19!) - Kollányi 1900:340. (†nov. 29.) - Veress II:114. (Esztergom, nov. 29! és Mo. kancellárja!) - Gulyás VII:786. (†nov. 19. A Zelliger és Kollányi szerint nyomtatásban megj. nyitrai székfoglaló beszédet sem G., sem a Mo. bibliogr-ja 1712-1860 c. mű nem közli!)

Esterházy Károly, galánthai, gr.    →Eszterházy Károly

Esterházy Krisztina Jozefa (1663. okt. 8.-Kismarton, Sopron vm., 1728. dec. 7.): ágostonrendi apácák fejedelemasszonya. - Pál nádor és Esterházy Orsolya leánya. 9 é. korától a kirchbergi (Alsó-Au.) ágostonrendi ktorban nevelkedett. Atyja 1679: alapította a kismartoni ktort a kirchbergi mintájára, a 16 é. ~ társaival oda költözött. Ekkor kapta a ktor védősztjéről, Szt Józsefről a Jozefa nevet. 1682: édesanyja meghalt, ettől kezdve testvérei nevelésének gondja rá hárult. Hatására 3 testvére is követte a ktorba, sőt nagybátyja, Ferenc leányai is ~ példáján lettek apácák. Ebben az időben 5 Esterházy-lány élt a ktorban mint szerz-nő. 1693: fejedelemassz. A ktor jelentős alapítványokat kapott, pl. Széchenyi György pp-től 10.000 Ft-os végrendeleti hagyatékot. A vagyonosodással meglazult a ktor fegyelme, ezért Keresztély Ágost győri pp. szorgalmazására 1701: szigorították rendszabályaikat. Az apácák lelkiéletét Guzman Dániel OFM tartfőn. s a város plnosa, Márkl Mátyás gondozta. Utóbbi honosította meg a ktorban a 40 órás sztségimádást. 1713: a hatalmas pestisjárványt átvészelték. - Fejedelemasszonyként különösen bölcsességét és szelídségét dicsérték. D.M.

Eszterházy János: Az E. család és oldalágainak leírása. Bp., 1901. - Mohl Adolf: Hg. E. K. J. a kismartoni szt ágostonrendi kanonokapácák fejedelemasszonya 1663-1728. Sopron, 1937.

Esterházy László, galántai gr. (Alsópaty, Vas vm., 1762. jún. 12. - Szomolnok, Szepes vm., 1824. szept. 11.): megyéspüspök. - A teol-t Pozsonyban végezte. 1792. VIII. 26: pappá szent., kp., majd ppi titkár. 1796: Abaliget, 1797: Dunaföldvár plnosa, 1802: a pécsi szem. rektora, koppánymonostori apát, 1802: pécsi knk. és ppi helynök, 1810. XII. 19: kinev., 1811. IV. 6: megerősített rozsnyói mpp. 1815. VII. 23: Kassán pp-ké szent. 1816: líceumot alapított, 1821. XI. 4: egyhm. zsin-ot rendezett. - Beszédei: A sztségnek és tiszteletnek arany koronájával megdicsőített fejedelem. Bécs, 1804. - Pásztori beszédek. Kassa, 1815. - Utóda Rozsnyón 1825. IX. 4: Lajcsák Ferenc.  88

Schem. Qu. 1857:53. - Mendlik 1864:106. (1811-25: mpp.) - Gams 1873:378. (6.) - M. Sion 1892:619. - Szinnyei II:1455. - Schem. Rosn. 1901:17. (5.) - Ritzler-Sefrin VII:325. (†Sopron, 1769. jún. 10. ker. n.)

Esterházy László Pál, galántai, gr., OSPPE (Alsópaty, Vas vm., 1730. máj. 23. ker. n.-Mohács, 1799. nov. 7.): megyéspüspök. - 1746: lépett a r-be. 1749. X. 27-től Rómában tanult, ahol drált. 1753. IV. 26: pappá szent. A r-ben újoncmester és teol. tanár. 1761: és 1764. IX. 23: tartfőn., 1769: a r. generálisa. 1776: a r. föloszlatása után Vácott knk. és helynök, fszt. sebastopoli pp., 1780. VI. 23: pécsi mpp. 1781. V. 30: kapta meg a palliumot. A spp-e Országh András. Bővíttette a ppi palotát, Szentlászlón nyári lakot építtetett. 1785: Győrből áttelepíttette a jogakad-t Pécsre. - M: Szt Ignác pátriárkának, SJ szerzőjének dicsérete. Nagyszombat, 1756. - Kortanai Szt Margitnak csudálatos megtérése. Sopron, 1757. - Választott edény. Nagyszombat, 1758. - A mennyei jegyes galambja, azaz Szűz Szt Klára. Uo., 1759. - A sas-vári csudálatos képnek az új tp-ba való áttételekor. Kolozsvár, 1763. - Pécsett széke 1800: üres, utóda 1807. VIII. 1: Görgey Márton. T.E.

Haas 1845:289. (69.) - Schem. Qu. 1857:34. (69.); 1934:8. - Mendlik 1864:64. - Gams 1873:377. (69.) (utóda 1808: Király József) - Brüsztle I:504. - M. Sion 1892:619. - Szinnyei II:1454. (†nov. 7.) - Chobot 19917:738. (Alsópály!, †nov. 4.) - Veress II:175. (máj. 29.)

Esterházy Miklós, galántai, gr. (Galánta, Pozsony vm., 1582. ápr. 8.-Nagyhöflány, 1645. szept. 11.): nádor. - Szülei protestánsok voltak. Nagyszombatban tanult, 1601: katolizált, ezért atyja, Ferenc gr., pozsonyi alispán kitagadta. Otthonát elhagyva Mágócsi Ferenc kassai kapitány katonájaként szolgált, 1611: feleségül vette özv. Dersfi Orsolyát. II. Mátyás kapitánnyá nevezte ki. 1614: a linzi gyűlésen m. követ. Része volt egykori hitokt-jának, Pázmány Péternek érs. kinevezésében is. 1617: beregi, 1618: zólyomi főispán, titkos tanácsos, majd főudvarmester. 1619: részt vett a nagykárolyi béketárgyaláson, a hainburgi tárgyaláson, majd a nikolsburgi béke megkötésében. Ezután kamarás, országbíró, Érsekújvár és a bányavárosok kapitánya. 1623: a Nyitra folyónál győztes csatát vívott. 1624 őszén a soproni prot. ogy. nádorrá választotta. II. Ferdinánd Fraknó várával ajándékozta meg. Később harcolt Bethlen Gábor és I. Rákóczi György ellen. 1634: megkötötte a kassai békét. II. Ferdinánd halála után sok ellensége támadt. - M: E. M. nádor levelei. Kiad. Toldy Ferenc. Pest, 1851. - Galántai gr. E. M. munkái. Kiad. Toldy Ferenc. Pest, 1852. - Tört. Tár. VIII. 1861. (E. M. nádor levelei. Kiad. Ráth Károly) - E. M. nádor iratai. 1-2. köt. Bp., 1930. - Szerk. Hajnal István és Fekete Lajos. T.E.

Beke Antal: Pázmány, Lippay és E. M. levelezése I. Rákóczi Györggyel. Bp., 1882. - Beke Antal: E. M. nádor leveleiből. Uo., 1885. - Szinnyei II:1457. - Pallas VI:460. - Pozsony vm. 1904:418. Kép. - Hajnal István: E. M. nádor lemondása. Bpp., 1929. - KL II:52. - Nagy Edit: E. M. nádor, Zrínyi Miklós és E. Pál nádor honvédelmi pol-ja. Bp., 1934. - Csapody Csaba: E. M. nádor. Uo., 1942. - MÉL I:449. - Kosáry 1970:659.

Esterházy Miklós Antal, galánthai, gr. (Kismarton, Sopron vm., 1655. dec. 31.-Pozsony, Pozsony vm., 1695. aug. 5.): fölszentelt püspök. - Atyja Esterházy Pál hg., nádor. Bécsben tanult, 1677: a CGH növ-e lett, 1680. IX. 8: pappá szent. Hrapkói apát, majd 1681. III. 15: esztergomi knk., 1682: komáromi, 1684. V. 16: zólyomi főesp., 1685. IV. 9: traui cpp., IV. 23: szentistváni prép., 1691. V. 9: tinnini fszt. pp. - M: Principis in Deum Pietas. Bécs, 1672. - Encomia Magnae Dignitatis, Statusque Ecclesiastici. Nagyszombat, 1690. Trauban a kettős kinev. miatt 1684. VI. 19-†1694: Johannes Cuppari a pp., utóda a tinnini címen 1696. IV. 11: Rummel Ferenc Ferdinánd. T.E.

Nagy IV:86. (†1695) - Gams 1873:423. (55.) (1692. X. 6-1696: megerősített tinnini pp.) - Zelliger 1893:114. - Szinnyei II:1459. - Kollányi 1900:300. (fraknói előnévvel!) - Veress II:75. (itt nyitrai pp. is!) - Ritzler-Sefrin V:381.

Esterházy Miklós József, galántai, hg. (Bécs, Alsó-Au., 1714. dec. 18.-Bécs, 1790. szept. 28.): tábornagy, Esterháza építtetője, Joseph Haydn szerződtetője. - 1741: ezr-ként önálló huszárezred parancsnoka, 1744: ennek tulajdonosa, 1746: követ a drezdai tárgyalásokon, 1747: vezérőrnagy, 1753: az addigi Andrássy-gyalogezred tulajdonosa, 1757: elnyerte a →Mária Terézia-rend lovagkeresztjét, altábornagy, 1762: Sopron vm. főispánja, 1763: főkamarás, v.b.t. tanácsos, 1764: táborszernagy, majd a M. Nemes Testőrség kapitánya, 1765: kitüntették az →aranygyapjas renddel és a Mária Terézia-rend parancsnoki keresztjével, 1770: tábornagy. Az osztrák örökösödési és a hétéves háború hőse, különösen a kolini csatában hívta föl magára a figyelmet, ahol 3 lovat lőttek ki alóla. Z.J.

Esterházy Miklós Móric, galántai, gr. (Róma, Itália, 1855. szept. 20.-Csákvár, 1925. jan. 21.): főrendiházi tag, császári és királyi kamarás. - Apja, Móric gr. Au. vatikáni követe. Tanulm-ait külf-ön végezte. 1887-1918: a főrendiház tagja. A közéletbe az egyhpol. harcok idején kapcsolódótt be. Vagyonának jelentős részét a kat. restauráció céljaira fordította. 1883. III. 5: az Esztergomi Kat. Kör alakuló ülésén mondott beszédét a M. Hírl. és a M. Állam közölték. 1893: a SZIT társelnöke. 1894. I. 16: a bpi →katolikus nagygyűlés elnöke, 1895. I: a Néppárt társelnöke, melyről utóbb lemondott. Bőkezű anyagi támogatása tette lehetővé a kat. szellemű Fejérmegyei Napló és 1896: az Alkotmány megindítását. A csákvár-gesztesi hitbizomány ura. 1907: v.b.t.t. Közügyekkel és egyhpol. kérdésekkel foglalkozó írásai hazai és külf. lapokban, főleg máig kiderítetlen álneveken. - M: Emléklapok 1918. nov. 1-től 1919. aug. 2-ig terjedő időkből. Bp., 1921. Ko.L.

Szinnyei II:1460. - Ogy. alm. 1910:97. - Új Nemzedék 1925:23. - KL II:53.

Esterházy Pál, galántai, hg. (Kismarton, Sopron vm., 1635. szept. 8.- Kismarton, 1712. márc. 26.): nádor. - Miklós nádor fia. 1652: soproni főispán, 1661: főudvarmester és vezérőrnagy. 1663: Zrínyi Miklós oldalán harcolt a török ellen. 1667: alsómo-i főhadvezér, majd tábornagy. 1668: bányavidéki főkapitány, 1681: a soproni ogy. nádorrá választotta, 1683: részt vett Bécs fölszabadításában. 1686: 20.000 katonával harcolt Budáért. 1687: róm. birod. hg. 1695: elsőként alakította át birtokait hitbizománnyá. Kismartonban zenekart alapított. - M: Speculum Immaculatum quo demonstratur B. V. Mariam sine labe originale esse conceptam. Bécs, 1670. - Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek Rövideden föl tett Eredeti. Nagyszombat, 1690. - A Boldogságos Szűz Mária Szombattya, azaz minden szombat napokra való ájtatosságok. Uo., 1691. (megjelent ném., horvát, ol. nyelven) (17. átd. kiad. Bp., 1935) - Via Lactea ad Coelum ducens. Bécs, 1691. - Mennyei korona. H.n., 1696. - Litaniae ad Beatam Virginem Mariam. Bécs, 1697. - Regina Sanctorum Omnium, azaz az esztendőnek minden napjaira kiosztott szentek élete. Írta A. Brunner SJ. Ford. Nagyszombat, 1698. - Litaniae de Sanctis. Uo., 1703. - Harmonia Coelestis. Bécs, 1711. 88

Szinnyei II:1460. - Pallas VI:461. - Merényi Lajos: Hg. E. P. nádor. Bp., 1895. - KL II:54. - Nagy Edit: E. Miklós nádor, Zrínyi Miklós és E. P. nádor önvédelmi pol-ja. Bp., 1934. - Csatkai Endre: Emlékezés E. P. nádorra. Sopron, 1935. - Thier László: Palatin Fürs Paul E. Uo., 1937. - Sinkovits István: E. P. nádor és az erdélyiek keresk. társasága. Bp., 1937. - MÉL I:450. - Kosáry 1970:803. (†1713!) - Gulyás VII:800.

Esterházy Pál Antal, galántai, hg. (Bécs, Alsó-Au., 1738. ápr. 11.- Bécs, 1794. jan. 22.): tábornagy; Miklós József fia. - 1757: alhadnagy apja gyalogezredében, porosz hadifogságba esett, 1758: kiváltották, 1763: kapitányként lemondott rangjáról, 1767: vezérlőezr-séget vásárolt a későbbi 18. és 24. gyalogezred élén, 1773: vezérőrnagy, 1777: az addigi Haller-gyalogezred tulajdonosa, elnyerte a →Magyar Királyi Szent István-rend parancsnoki keresztjét, 1784: altábornagy, 1791: tábornagy, egyúttal a M. Nemes Testőrség kapitánya, elnyerte az →aranygyapjas rendet és a Szent István-rend nagykeresztjét, 1792: Breisgau vezénylő parancsnoka. Z.J.