🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Entz
következő 🡲

Entz Géza (Mezőkomárom, Veszprém vm., 1842. márc. 29.-Bp., 1919. dec. 4.): orvos, állattanász, egyetemi tanár. - A pesti piar. gimn-ban tanult, 1867: a pesti egy-en orvosdr-rá avatták. 1868. I: a pesti egy-en az újonnan szervezett állattani tanszék tanárs-e, 1869. X: az újonnan szervezett kolozsmonostori gazd. tanint. termrajz tanára, 1873. X: a kolozsvári tudegy. állattani tanszékének tanára, egyidejűleg a középisk. tanárképző int. tanára és 1882: a tanárvizsgáló biz. alelnöke, 1887-89: elnöke. 1873/74 és 1878/79: a kolozsvári egy. termtud. karának dékánja, 1875/76: az egy. rektora volt. 1889: a bpi műegy. állattani tanszékére hívták meg ny. r. tanárnak. 1889: a tanárképző int. és a tanárvizsgáló biz. tagja, 1890-től egyik alelnöke, 1894/95: a műegy. rektora volt. 1901. VIII: az állattan és bonctan ny. r. tanára lett a bpi tudegy-en, ahol 1914: nyugdíjazták. A MTA 1883. V. 17: l., 1890. V. 8: r. tagjává, 1907. XI. 18: osztály-elnökhelyettessé, 1908. IV. 28: o-elnökké, 1909. IV. 29: ig. tagjává, 1910: a Kir. M. Termtud. Társ. alelnökévé, 1914: elnökévé, 1915: a SZIA IV. szako. tagjává választotta. - Ált. állattani kérdésekkel, a mimikri jelentőségével s a véglényekkel foglalkozott, fölfedezte a moszatok és véglények együttélését. Elsők között ismertette hazánkban Ch. Darwin A fajok eredete c. művét. 1914: elvetette a darwinizmust, de visszautasította a biologizmust is. - M: Rhizidium Euglanae Alex. Braun. Adalék a Chytridiumfélék ismertetéséhez. Bp., 1873. - Az ember származása és az ivari kiválás. Írta Charles Darwin. Ford. Török Auréllal. 1-2. köt. Bp., 1884. - Tanulmányok a véglények köréből. 1. rész. Uo., 1888. - A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. Székfoglaló. Uo., 1891. - A Balaton faunája. Uo., 1897. - Emlékbeszéd Margó Tivadar tb. tagról. Uo., 1898. - Az élők világa. Szerk. Mágócsy-Dietz Sándorral. Uo., 1907. - Az állati szervezet és élet alapvonalai. Uo., 1906. - Állatok színe és a mimikry. Uo., 1908. - Szerk. 1879-től a kolozsvári Orvos-termtud. Értes-t, 1890-96: a Termtud. Közl. társszerk-je volt. T.E.

Szinnyei II:1325. - Pallas VI; XVII. - Bp. Hírl. 1919:131. sz. - A biológia m. úttörői Bp., 1925:179. - Horváth Géza: Id. ~ ig. és r. tag emlékezete. Bp., 1930. - Állattani Közlem. 1942. (Dudich Endre: Id. ~ emlékezete születésének 100 é. évford-ja alk.) - MÉL I:428. - MTA tagjai 1975:63. - Gulyás VII:417.

Entz Géza, ifj., 1915-től mezőkomáromi (Kolozsvár, Kolozs vm., 1875. máj. 30.-Bp., 1943. febr. 21.): biológus, egyetemi tanár. - Kolozsvárt s a bpi egy-en tanult, 1899: középisk. tanári, 1902: dri okl-et szerzett. 1898-1905: a műegy-en a növénytani, 1905-13: az állattani tanszék tanárs-e, ill. adjunktusa, 1907: a bpi tudegy-en az egysejtűek élettanából mtanárrá képesítették. 1913: az Erzsébet Nőisk. polg. isk. tanítóképzőjének r. tanára, 1914-15: a tudegy-en az ált. állattan h. tanára, 1916: a műegy-en a hidrobiológia és a haltenyésztés c. tárgy mtanárává képesítették. 1922-29: az utrechti egy. állattani int-ének első tanárs-e, majd konzervátora volt, közben 1922: kinev. a bpi tudegy-en az állatrendszertan ny. r. tanárává, de tanszékét nem foglalta el. 1929: a tihanyi M. Biológiai Kutatóint. ig-ja, egyúttal 1932: a M. Nemz. Múz. o-ainak ig-ja, 1933: a bpi tudegy-en az ált. állattan és az összehasonlító bonctan ny. r. tanára. - A MTA 1910. IV. 28: l., 1932. V. 6: r. tagjává, a SZIA: a IV. szako. tagjává, a M. Adria Egyes. 1933: elnökévé választotta. - Az ált. élet- és állattan, főként a véglények foglalkoztatták. Munkatársaival ~ kezdte meg a Balaton élővilágának rendszeres hidrobiológiai vizsgálatát. - M: Adatok a Balaton planktonjainak ismeretéhez. Bp., 1903. - Alsórendű gerinctelen állatok. Írta Brehm Alfréd. Ismereteinkhez és a hazai viszonyokhoz alkalmazta. (Az állatok világa. 10. köt. Rátz Istvánnal) Uo., 1907. - Daday Jenő r. tag emlékezete. Uo., 1925. - Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink? Uo., 1931. - Élet a tengerben. Soós Lajossal. Uo., 1931. - I. Albert monacói fejedelem emlékezete. Uo., 1932. - A biológia fogalma. Uo., 1934. - Ált. állattan. Előadásai alapján összeáll. Apor László, Homonnay Nándor. Uo., 1934. - A Balaton élete. Sebestyén Olgával. Uo., 1942. - Szerk. Tihanyban 1922-42: A M. Biológiai Kutatóintézet I. o-ának Munkálatai (2-14. köt.) társszerk-je volt 1935-38: A Tenger és az Állattani Közlem. c. folyóiratoknak. T.E.

Mágócsy-Dietz Sándor és Török Aurél véleményes jelentése ifj. ~ mtanári képesítése tárgyában Bp., 1907. - MTA tagajánl. 1910:43; 1932:47. - SZIA tagajánl. 1922. - M. társad. lex. 1931. - Nemz. Újs. 1943. II. 23. - MÉL I:428. - MTA tagjai 1975:63. - Gulyás VII:419.

Entz Géza, 1943-ig: ifj. (Bp., 1913. márc. 2.-Bp., 1993. márc. 3.): könyvtáros, művészettörténész. - 1931: a bpi ciszt. Szt Imre gimn-ban éretts., 1931-37: a Pázmány Péter Tudegy-en tört-lat-műv-tört. szakon végzett, 1939: drált, 1957: a műv-tört. tud. kandidátusa, 1977: dr-a. - 1937: az Orsz. M. Szépműv. Múz. gyakornoka, 1939: az Egy. Könyvtár és a Bibliográfiai Közp., 1941: a kolozsvári Ferenc József Tudegy. kvtárának kvtárosa. 1945: a kolozsvári Bolyai Tudegy. műv-tört. tanszéke előadó tanára, szerződését nem hosszabbították meg. Visszatérve Bp-re 1950: a Műemlékek Orsz. Közp-ja, 1953-77: az Orsz. Műemléki Felügyelőség munk. - 1957: megszervezte ennek Tud. Osztályát, elterjesztette a m. különlegességnek számító "falkutatási" (épületkutató) módszert, szervezte és vez. a képzőműv. helyreállító részleget. 1967-88: a M. Képzőműv. Főisk. Restaurátorképző Int. megszervezője és ig. tanára, a BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki Tagozat tanára. Lex-unk munk. - M: A m. műgyűjtés tört-ének vázlata 1850-ig. Bp., 1937. - A csicsókeresztúri r.k. tp. Kolozsvár, 1942. (Erdélyi Tud. Füz-ek 134.) - A dési ref. tp. Uo., 1942. (Uaz 141.) - Az Erdélyi Múz. név- és szakmutatója 1874-1917, 1930-1937. Uo., 1942. - A kk. székely műv. kérdései. Uo., 1943. (Erdélyi Tud. Füz-ek 162.) - Szolnok-Doboka kk. műv. emlékei. Uo., 1943. (Uaz 150.) - Az erdélyi tört-írás kérdéseihez. Uo., 1945. (Erdélyi Tud. Int. kiadv.) - Kolozsvár környéki kőfaragó műhely a 13. sz-ban. Uo., 1946. (Uaz) - A széki ref. tp. Sebestyén Józseffel. Uo., 1947. (Uaz) - A Farkas utcai tp. Uo., 1948. - Műemlékek ismertetése. 1-2. köt. Gerő Lászlóval. Bp., 1957. - A Balaton-környék műemlékei. Uazzal. Uo., 1958. - A gyulafehérvári szegyh. Uo., 1958. - A kk. Mo. műv-e. Uo., 1959. - Nyírbátor. Szalontai Barnabással. Uo., 1959. (2. kiad. 1969, 3. átd. bőv. kiad. 1979, 4. átd. kiad. 1982) - Kecskemét. Szappanos Jenővel és Genthon Istvánnal. Uo., 1961. - Az alsóörsi gótikus ház. Veszprém, 1962. (Veszprém m. term. és tört. érdekességei 1.) - A budavári Mária-tp. Bp., 1965. (ang., fr., ném-ül is) - Kőtár. Szeged (1965). - István kir. szarkofágja. Szakál Ernővel. Székesfehérvár, 1969. (Az István kir. Múz. Közlem.) - Gótika. Bp., 1970. (M. Műv-tört. 3.) - A gótika műv-e. Uo., 1973. (2 kiad. 1978) - A budavári Nagyboldogasszony-tp. és a Halászbástya. (Uo., 1974) - Gótikus építészet Mo-on. Uo., 1974. (2. kiad. 1976) - Muzeológia-, műemlékvédelem-, restaurálástört. (főisk. jegyzet) Uo., 1975. (2. kiad. 1984, 3. kiad. H.é.n.) - Gotische Baukunst in Ungarn. Uo., 1976. - A budavári Nagyboldogasszony-tp. Uo., 1978. - A nyírbátori ref. tp. Uo., 1980. (3. kiad. 1983, 4. jav. kiad. 1991) (TKMK 25.) - Die Kunst der Gothik. Bp-Leipzig-München, 1981. - Csaroda, ref. tp. Bp., 1984. (TKMK 155.) - Budapest, Matthiaskirche. Uo., 1984. (Uaz 9A) - Ikonográfia. Főisk. jegyzet. Uo., 1984. - A Mátyás-tp. és a Halászbástya. (Uo.), 1986. - Szabolcs-Szatmár m. műemlékei. 1-2. köt. Szerk. Uo., 1986-87. - 1960-77: a Magyar műemlékvédelem évkv. szerk-je. 88

ML 1965. I:627. - Gulyás VII:423. - Műemlékvédelmi Szemle 1993:1. sz. (Hokkyné Sallay Marianne: ~ 1913-1993) (Bibliogr.)


Entz Géza Antal (Kolozsvár, Kolozs m., 1949. máj. 24.–): művészettörténész. – Szülők: Géza, Klima Erzsébet; neje Tőkés Emese. Szülei 1950: költöztek Bpre. 1967: a József Attila gimn. éretts., 1968–73: az ELTE tört-műv.tört. szakán végzett, 1980: drált. 1973–90: az MTA Műv.tört. Kutatócsop. munk. 1987: részt vett a lakitelki találkozón és az MDF alapító tagja. 1989–90: a Nemz. és Etnikai Kisebbségi Titkárság, 1990–92: a Min.eln. Hiv. pol államtitkára, a Tud.pol. Koll. aleln., 1991: a Teleki László Alapítvány megszervezője. 1992–94: c. államtitkár, a Határon Túli Mo-ok Hivatalának eln., 1994. X: jelölték a →Magyar Cserkészszövetség elnöki posztjára, de nem választották meg. 1994–98: a Pro Professione Kft. ügyvez., 1998–99: az Orsz. Műemlékvédelmi Hiv. eln.h. államtitkár. 2000–02: a Nemz. Kulturális Örökség Min. Kulturális Intézetek Igazg. főigazg-ja. 2010: a kultúráért felelős államtitkár szakmai főtanácsadója. – Írásai: Új Erdélyi Múzeum (1991: 1/4. sz. A hátszegi nemesi udvarházak kincsei); Korunk (1992: 4. sz. Kki udvarházak Erdélyben); Koldulórendi építészet a kki Mo-on (Bp. 1994: Az európai koldulórendi építészet) – Előszava: Mi lesz velünk? Bp., 2002. – Közrem.: Sisa József: Híres m. tp-ok. (Bp., 1989) – Fotói: Kolozsvár. Összeáll. Bálint István János. Fotók: Kincses Károlylyal. Uo., 1989 [!1990] (Transylvania képeskönyvek) – M: A korai középkor. S. a. r. Kádár Zoltánnal. 1988. – Erdély építészete a 11–13. sz-ban. Előszó: Marosi Ernő. Kolozsvár, 1994. – Fejér megye művészeti emlékei. Szerk. Sisa Józseffel. Székesfehérvár, 1998. (A Szt István Kir. Múz. közleményei. A. sor. 34.) 88–Bo.J.–Fe.Má.