Magyar Katolikus Lexikon > E > Eckhart


Eckhart Ferenc (Arad, Arad vm., 1888. nov. 5.-Bp., 1957. júl. 28.): történetíró, egyetemi tanár. - Aradon éretts., a bpi egy-en végzett, bölcs. dr. 1911: Bécsben a cs. és kir. közös külügymin. alkalmazottja a bécsi áll. levtárban, 1919. IV: a bécsi m. követség beosztottjaként a m. levtári anyag hazahozatalának előkészítője, a külügymin. o-tanácsosaként utóbb lebonyolítója. 1928: a bécsi M. Tört. Int. ig-ja. 1929. VIII. 21-től haláláig a bpi egy-en a m. alkotmány- és jogtört. ny. r. tanára, 1936/37, 1946/47 és 1947. XII. 12-1948: a bpi egy. jogi karának dékánja. - A MTA 1919. X. 23: l., 1934. V. 11: r., 1945. VI. 6-1946. VII. 24: ig. tagja. 1949. XI. 29: tanácskozó taggá minősítették, ezt 1989. V. 9: a MTA hatálytalanította és r. tagságát jogfolytonosnak ismerte el. 1946-49: a M. Tört. Társulat elnöke, 1948: a SZIA II. o. tagja. 1952: az áll. és jogtud. dr-ának nevezték ki. A jogtört. mellett kk. diplomatikával és gazdaságtört-tel foglalkozott. - M: A kir. adózás tört. Mo-on 1323-ig. Arad, 1908. - Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 1914. - A budai basák m. nyelvű levelezése. 1. köt. 1553-1589. Szerk. Takáts Sándorral és Szekfű Gyulával. Bp., 1915. - A bécsi udvar gazd. pol-ja Mo-on Mária Terézia korában. Uo., 1922. - Bev. a m. tört-be. Pécs-Bp., 1924. (Tud. gyűjt. 6.) - Introduction à l'histoire hongroise. Paris, 1928. (Bibl. d'Études Hongr. 1.) - A volt monarchia udvartartásának vagyona. Bp., 1928. - A Habsburg-Lotharingiai ház családi törv-e. Uo. (1929) - Storia della nazione Ungherese. Milano, 1929. - Die Deutsche Frage u. d. Krimkrieg. Berlin, 1931. - A m. alkotmányfejlődés. Válasz Tomcsányi Móric és Molnár Kálmán bírálatára. Bp., 1931. (Klny. M. Jogi Szle) - A short history of the Hungarian People. London, 1931. - Vita a leánynegyedről. Bp. (1932) - Mo. tört. Uo., 1933. (9. kiad. Uo., 1946) (Fr-ul: Histoire de la Hongrie. Paris, 1932) - A ppi székek és kápt. javadalmak betöltése Mária Terézia korától 1918-ig. Uo., 1935. - A jog- és államtud. kar tört. 1667-1935. Uo., 1936. (A Kir. M. Pázmány P. Tudegy. tört. 2.) - Thallóczy Lajos tört-író. Uo., 1938. (A Thallóczy Lajos Társ. kiadv. 7.) - A m. közgazdaság 100 éve 1841-1941. Uo., 1941. - Die Verfassung Siebenbürgens. Uo., 1941. (Klny. Siebenbürgen) - A szentkorona eszme tört. Uo., 1941. - The Holy Crown of Hungary. Uo., 1941. (Klny. Hung. Quart.) - Emlékkv. Dr. Viski Illés József tanári működése 40. évford-jára. Szerk. Degré Alajossal. Uo., 1942. - M. alkotmány- és jogtört. Uo., 1946. - 1948, a szabharc éve. Uo., 1948. - M. jogtört. (Egy. jegyz.) 1950/51. tanév. Uo., 1950. - A földesúri büntetőbíráskodás a 16-17. sz-ban. Uo., 1954. - A bécsi udvar jobbágypol-ja 1761-1790. Uo., 1956. (Klny. Századok) - A bécsi udvar gazdaságpol-ja 1780-1815. Uo., 1958. - Szerk. 1943:7/10. sz.-1944:7/10. sz. a Századokat. - Betűjelei: E.F. (1944: Századok); F.E. (1943: Rev. d'Hist. Comparée). 88

MTA tagajánl. 1919, 33, 34. - Kérészy Zoltán: Hűbéri eszmék és m. jogfejlődés. Bp., 1931. - Molnár Kálmán: Alkotmánytört. Illúzió-e a m. alkotmányfejlődés? Pécs, 1931. - Századok 1931:406. (Mályusz Elemér: Az E-vita); 1957:883. (Székely György: ~); 1969:1109. (Kardos József: Az E-vita és a sztkorona tan) - Eckhart 1936:657. - Ki kicsoda? 1936:168. - Ker. m. közél. alm. I:228. (s.v. Eckhardt) - SZIA tagajánl. 1948:10. - Gulyás 1956:157. - Bónis György: F. E. Weimar, 1958. - MÉL I:408. (*nov. 18.) - MTA tagjai 1975:61. - M. Nemz. 1989. V. 10.