🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Courtlandi Szent László egyházközség
következő 🡲

Courtlandi Szent László egyházközség (Ontario állam, Kanada): Dél-Ontarióban, a Hamilton és London közti dohányvidékre, központja Courtland, leginkább az I. vh. u. érkeztek magyarok. Először csak a férfiak érkeztek a dohányszedés nehéz munkájára, majd amikor némi anyagi háttérre tettek szert, utánuk jött a család is, főleg a Trianon által elszakított területekről. A baloldali m. munkásmozgalom kezdte megkörnyékezni őket, s ezért Vörös Várnak is nevezték ezt a helyet. A holland John Uyen hollandiai származású plébánosnak megesett a szíve a szegény munkásokon és szendvicseket osztott szét nekik. - 1947: Delhiban megépítették a Magyar Házat. Bakos György, délvidéki emigráns, meg volt győződve arról, hogy a magyaroknak tp. kell, ami majd összefogja őket. Megjelent Schwartz Mária, a Szociális Testvérektől, és végigjárta a magyarokat, hogy tp-építésre sarkallja őket. →Reisz Elemér, a külföldön élő m. jezsuiták tartfőn-e 1949: Békési Istvánt küldte Torontóba, hogy a magyarok első plnosa legyen, s most neki kellett volna a dohányvidéket végigjárnia ebben az ügyben. Békési atya megbetegedett, →Cser László Kínából kiutasított misszionárius jött helyette, és ő tartotta a népmissziót Langtonban, Delhiban és Tillsonburgban. - E népmisszió eredményeként 1950. I: a Bakos-farmon gyűlést rendezett 20 magyar és elhatározták, hogy tp-ot építenek Courtlandon, Szt László tiszt-re. A tervet előadták mintegy 600 magyarnak, és rögtön megalakult az Egyházközségi Szervezőbizottság: Bakos György lett az elnök, Bukta Antal a titkár. A londoni mpp. jóváhagyta a tervet. Megalakult az Oltáregylet és a Nőszövetség is. Megvették a Boughner-farmot, ami 134 holdat tett ki, és a Szent László búcsút már ott tartották egy fészerben. A nyári iskolán 54 gyerek vett részt. Megtörtént az első kapavágás is a tp. építésére, és karácsonykor már a felhúzott falak között, de tető nélküli épületben volt az éjféli mise. Paplaknak egy faház szolgált a telken. A szentmiséket általában a courtlandi Town-Hallban végezték. 1951: folytatták az építkezést; megtartották a búcsút és a nyári iskolát, sőt misszió is volt. A tp. 1952: készült el és 120.000 dollárba került. A mpp. VI. 29: sztelte föl. A főoltár és a két mellékoltár képét a m. Piczek nővérek festették. Megtartották a  Szent László búcsút és a nyári iskolát továbbra is az Ida leányok (→Péterffy Ida nővérei), ez  évben 100 gyerek vett részt.

Az építkezést és az úttörő munkát Cser László végezte, mint első plnos, de 1952: segítséget kapott az Eu-ból érkező Ugrin Béla SJ személyében. Igy már lehetett szombati Magyar Iskolát is tartani és a szórványmagyarokat látogatni. A Szociális Testvérek közül először Magdolna nővér, majd Skolasztika nővér segítettek, akik a Sister-házban laktak és főztek is az atyáknak, akik még mindig a kis faházban éltek. Vasárnaponkint két szentmise volt, és a görögkatolikusok is használták a tp-ot. - 1953: Ugrin Béla lett a plnos, Cser pedig az USA-ba ment missziós prokurátornak. Ugrin atya egyik legnagyobb gondja volt az adósság törlesztése. Ehhez segített a Simcoe-Fair, ahol hat napon keresztül finom magyar ételeket lehetett vásárolni és annak jövedelméből a tp-ot segíteni. Megalakult a Fiatal Házasok Clubja, a Rózsafüzér Társulat és a Regis Club is, melyben kb. 50-60 fiatal járt össze és alkalmat adott jó házasságok kötésére. A tp-ban közös áldozás volt a nők részére az első, a férfiak részére a 2., a fiataloknak a 3., és a gyerekeknek a 4. vasárnapon. 1954: Havas János SJ, szintén Kínából kiűzött misszionárius jött segíteni Ugrin atyának. Bevezették a vetés-áldást (búzaszentelés), a feltámadási és úrnapi körmenetet, Midlandbe zarándokoltak a mártírok kegyhelyére, lelkigyakorlaton vettek részt a hamiltoni Cenákulumban, volt aratási ünnepély is és külön nap az autók megáldására. 1955: a tp. környékét rendezték, megáldották a temetőt, ahol először szétszórták az otthonról hozott hazai földet. 1956: Havas Jánost felváltotta Solymár János SJ káplán, akinek művészi tehetsége sokat jelentett színjátékok rendezésében. Ő tervezte meg a Fatimai Szűzanya kegyhelyét is a tp. mellett az édesanyák emlékére. Az 56-os forradalom alatt a hívek pénzzel és véradással segítettek. Sportpályát és sportházat is építettek a fiataloknak, és kölcsönkönyvtárt rendeztek be, nehogy elfelejtsenek magyarul. 1958: Ugrin plnos szorgalmazta, hogy végre építsenek plébházat a szüleik emlékére. El is készült, 38.000 dollárba került. Ekkor már  Kiss Gábor SJ és Feigl Rudolf SJ testvér voltak Ugrin segítői. Feigl testvér megszervezte a ministránsokat (Altar Boys' Club). 1959: a mpp. óhajára iskolát is építettek, amely hatosztályos iskolává fejlődött 160 gyerekkel. Kiss Gábor furulyázást tanított, szabadtéri Passió-játéka nagy sikert aratott. A szombati Magyar Iskolában hittant is tanítottak. Bevezettek egy harmadik, ang. misét is vasárnapra. →Szentgyörgyváry Margit M. Palládia kalocsai iskolanővér megfestette a tp. 17 üvegablakát, amelyek egyenként 1000 dollárba kerültek (Tirolból kellett megrendelni). A tphajó egyik oldalán Magyarok Nagyasszonyat, Szt István, Szt László, Szt Erzsébet, Szt Margit, Szt Imre és Szent Ignác; a másikon Jézus Szíve, Szt József, Szt Pál, Szt Anna, Kis Szt Teréz és Szt Antal; az előcsarnokban Krisztus megkeresztele és Limai Szt Rózát, a kóruson a pápai és magyar címer. A tp-ban van Feszti Masa Úti Boldogasszony képének másolata is. -

Bakos Györgynek kezdettől fogva az volt a terve, hogy Courtlandon egy m. falut kell építeni, ahol tp., isk., temető és lakóházak vannak. A terv lassan meg is valósult. 1962: elkészült a keresztút a temetőben, 1965: felépült a Sister-Ház. A Szociális Testvéreket 1968: a Jézus Szíve Néplányok váltották. - 1963: Eördögh András SJ került ide kp-nak. 1966: a ~ nemzetiségi és területi pléb. lett, ezért a liturgiát két nyelven kellett végezni. Eördögh atya ez évben elment Alaszkába az eszkimó misszióba, helyette Máté József került ide először kp-nak, 1967: plnosként váltotta Ugrint, aki 15 év után →szombat-évre ment. övid iddeig Zámbó Lajos SJ volt a kp. Közben felépült a Népleányok öregotthona (Sacred Heart Villa), ahova be is költöztek. - Máté József idejében a tp. körüli parkolót rendbehozták, új orgonát szereztek be, és elkezdték a Pavillon építését, és az iskola bővítését. Segítsége volt P. Beöthy Tamás SJ, és Feigl testvér. Bevezették a liturgikus újításokat és ökumenikus imaórákat tartottak. -1972: Chilla Rajmund SJ lett a plnos, 1973: Póta László SJ testvér váltotta fel Feiglt, aki Torontóba került. Póta szervezte a nyári iskolát, az Ifjúsági Klubot Rapai Józseffel együtt, két tánccsoportot is beindított és népművészeti kiállítást is rendezett. - 1974: Beöthy Tamás lett a plnos hat évi káplánkodás után. Bekapcsolódott a COR és a Marriage Encounter mozgalmakba. Újjászervezte a Magyar Tanácsot, amibe hat magyar választókerületből (Courtland, Tillsonburg, Stratfordville, Langton, Delhi, Simcoe) kerültek tagok. Az Angol Tanács is újjászerveződött. Nagy segítségére voltak a Népleányok, különösen Jancsó Éva és Tarjányi Marika. A Szent Név Társulatnak Felkai Gyula lett az elnöke, a Nőszövetségnek pedig Cerlau Erzsébet. 1975: a lelkigyakorlatokat Moltesz József SJ tartotta, de Horváth Kálmán SJ is ide látogatott Norvégiából. Beöthy atya megszervezte a Cursillót, a Karizmatikus Imacsoportot, a Marriage Encounter-t, és a COR-t.  A Simcoe-Fair továbbra is folytatódott, és a húsvét előtti hurka-kolbász-kalács vásár is jól sikerült. Májusban, júniusban, októberben megtartották a hagyományos ájtatosságokat, és megünnepelték az Anyák Napját. Vendégelőadásokat tartott Tollas Tibor költő. Zsidi Gábor itt tartotta primiciáját. Kisegített a lelkipászton munkában Horváth Tibor SJ (különösen karácsonykor és húsvétkor), Jaschkó Balázs SJ, Miklósházy Attila SJ, Bóday Jenő SJ, Juhász László SJ és még Ádám János SJ provinciális is. Látogatóba jött Szabó György gesztelyi plébános és Németh János Svájcból. Dalton atya pedig a Jézus Szíve Öregotthonban segített a szentmisékkel. 1977-ben a lelkigyakorlatokat →Szabó Ferenc SJ adta. Ebben az évben volt a tp-szentelés 25. évfordulója. Négynapos missziót tartottak Gálos Pál zákányi plnos és Jálics Ferenc SJ. Kisegítettek még Derecskei János SJ, Nemesszeghy Ervin SJ, Hegyi János SJ, Horváth Tibor SJ, Somfai Béla SJ és Miklósházy Attila SJ. Meglátogatta a ~et Pesznyák Béla Szabadkáról. 1978: megnyílt va Szent László Pavillon és sport-központ. Az év végén Fr. Pótát elöljárói az új torontói noviciátusba rendelték, és ő lett az ottani Magyar Iskola igazgatója is. A noviciátusba megérkezett a két első novicius: Nagy Imre és Kozma György, majd utánuk Sóti János és Fülöp József. -

1979: Bourdeaux Ottó SJ vette át a pléb-t. A tp-ot kifestette, új tető készült, a szentélyt  átrendezték. A Fatimai Szűzanya szobrát kicserélték carrarai márványra. Elhelyezték a tp-ban Szent István és Szent László ereklyéit is. 1982: a tp. 30. évfordulóján, megjelent a vendégek között Habsburg Ottó felesége, Regina és az egyik leánya is. - 1982: az Alaszkából visszatérő Eördögh András vette át a plébánia vezetését. Neki Kiss Lajos SJ segített. Sajnos a plébánia anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy a papokat fizessék, ezért csökkenteni kellett a kiadásokat. 1983: a lelkigyakorlatokat Teleki Béla SJ adta. Takarékosság miatt a Pavillont a plnos bezárta, de a nyári tábort tovább folytatták és a keresztutat is kijavították a temetőben. - 1985: rövid ideig Csókay Károly SJ (Montrealból) vezette a plébániát. Fr. Feigl segített neki. A búcsún  P. Békési prédikált. - 1985-96: Kővári Károly SJ a plnos, aki hétköznaponkint a Villában misézett az öregeknek, és bevezette a laikus betegáldoztatókat. A temetővel járó gondokat átvette a Temetőbizottság, és felállították a feltámadt Jézus szobrát. 1987: a pléb. tevékenyen segítette Érdet, Ugandát és a verbita missziókat. Zarándoklatokat vezettek Midlandbe, Torontóba. A Pavillont eladták. - 1991: Bálint József SJ tartotta a lelkigyakorlatokat. Az 1992-i búcsún az alapító Cser László prédikált. A Nőszövetség elnöknője 1993: Balázs Mária lett. Karácsonykor általában Marosfalvy László SJ járt kisegíteni. A lelkigyakorlatot 1993: Illés Albert SJ tartotta, a búcsún pedig P. Békési beszélt. 1995: Ugrin adta a lelkigyakorlatokat, a búcsún  Jaschkó Balázs prédikált. Kiss Ulrich SJ e tp-ban mutatta be első szentmiséjét. Közben Miklósházy püspök is meglátogatta a plébániát. - 1996:  Kiss Gábor SJ vette át a pléb-t P. Kőváritól, aki Torontóba ment. 1998: P. Kiss betegsége miatt a ~t a jezsuiták átadták az egyhm-nek, és Langton filiája lett. A pléb. vállalta az ang. szentmisét, a m. szentmisét és egyéb szentségi szolgálatokat pedig a helyben lakó Bodnár István g. kat. parókus látja el. Paskai bíboros 1998-ban, Miklósházy püspök pedig 1990 óta többször meglátogatta a courtlandi plébániát. - Plébánosai: 1949: Cser László,  1953: Ugrin Béla, 1967: Máté József, 1972: ChillaRajmond, 1974: Beöthy Tamás, 1979: Bourdeaux Ottó, 1982: Eördögh András, 1985: Csókay Károly, 1985: Kővári Károly, 1996-99: Kiss Gábor. Káplánjai: 1952: Ugrin Béla, 1954: Havas János, 1956: Solymár János, 1958: Kiss Gábor, 1963: Eördögh András, 1966: Máté József, 1967: Zámbó Lajos, 1968-74: BeöthyTamás, 1982-85: Kiss Lajos. Mi.A.

Török 1978:339. - Miklósházy 2005:71.


Courtlandi Szent László egyházközség (Ontario állam, Kanada): Dél-Ontarióba, a Hamilton és London közti dohányvidékre, melynek központja Courtland, leginkább az I. vh. u. érkeztek magyarok. Először csak férfiak érkeztek a dohányszedés nehéz munkájára, majd amikor némi anyagi háttérre tettek szert, utánuk jött a család is, főleg a Trianon által elszakított területekről. A baloldali m. munkásmozgalom kezdte megkörnyékezni őket, s ezért Vörös Várnak is nevezték ezt a helyet. A holland John Uyen plnosnak megesett a szíve a szegény munkásokon, és szendvicseket osztott szét nekik. – 1947: Delhiben megépítették a Magyar Házat. Bakos György délvidéki emigráns meg volt győződve arról, hogy a m-oknak tp. kell, ami majd összefogja őket. Megjelent Schwartz Mária szociális testvér, és végigjárva a m-okat tp-építésre sarkallta őket. →Reisz Elemér, a külföldön élő m. jezsuiták tartfőn-e 1949: Békési Istvánt küldte Torontóba a m-ok első plnosának. Betegsége miatt →Cser László Kínából kiutasított misszion.váltotta fel, aki népmissziót tartott Langtonban, Delhiben és Tillsonburgban. – E népmisszió eredményeként 1950. I: a Bakos-farmon gyűlést rendezett 20 magyar, és elhatározták, hogy tp-ot építenek Courtlandon, Szt László tiszt-ére. A tervet előadták mintegy 600 magyarnak, és rögtön megalakult az Egyhközs-i Szervezőbizottság (eln. Bakos György, titkár Bukta Antal). A londoni mpp. jóváhagyta a tervet. Megalakult az Oltáregylet és a Nőszövetség is. Megvették a 134 holdas Boughner-farmot, és a Szt László-búcsút már ott tartották egy fészerben. A nyári isk-n 54 gyerek vett részt. Karácsonykor már a felhúzott falak között, de tető nélküli épületben volt az éjféli mise. Paplaknak egy faház szolgált a telken. A szentmiséket általában a courtlandi Town Hallban végezték. 1951: folytatták az építkezést; megtartották a búcsút és a nyári isk-t, sőt misszió is volt. A tp. 1952: készült el, 120.000 dollárba került. A mpp. VI. 29: szentelte föl. A főoltár és a két mellékoltár képét a m. Piczek nővérek festették. Megtartották a Szt László-búcsút és a nyári iskolát továbbra is az Ida leányok (→Péterffy Ida nővérei) vezették, ez évben 100 gyerek vett részt. Az építkezést és az úttörő munkát →Cser László végezte, mint első plnos, de 1952: segítséget kapott az Eu-ból érkező →Ugrin Béla SJ személyében. Így már lehetett szombati Magyar Iskolát is tartani és a szórványmagyarokat látogatni. A Szociális Testvérek közül először Magdolna nővér, majd Skolasztika nővér segítettek, akik a Sister-házban laktak és főztek is az atyáknak, akik még mindig a kis faházban éltek. Vasárnaponkint két szentmise volt, és a g.katolikusok is használták a tp-ot. – 1953: Ugrin Béla lett a plnos, Cser László az USA-ba ment missziós prokurátornak. Ugrin atya egyik legnagyobb gondja volt az adósság törlesztése. Ehhez segített a Simcoe-Fair, ahol hat napon keresztül finom magyar ételeket lehetett vásárolni és annak jövedelméből a tp-ot segíteni. Megalakult a Fiatal Házasok Clubja, a Rózsafüzér Társulat és a Regis Club is, melyben kb. 50–60 fiatal járt össze és alkalmat adott jó házasságok kötésére. A tp-ban közös áldozás volt a nők részére az első, a férfiak részére a 2., a fiataloknak a 3., és a gyerekeknek a 4. vasárnapon. 1954: →Havas János SJ, a szintén Kínából kiűzött misszionárius jött segíteni Ugrin atyának. Bevezették a vetés-áldást (búzaszentelés), a feltámadási és úrnapi körmenetet, Midlandbe zarándokoltak a vt-k kegyhelyére, lelkigyakorlaton vettek részt a hamiltoni Cenákulumban, volt aratási ünnepély is és külön nap az autók megáldására. 1955: a tp. környékét rendezték, megáldották a temetőt, ahol először szétszórták az otthonról hozott hazai földet. 1956: Havas Jánost felváltotta →Solymár János SJ káplán, akinek művészi tehetsége sokat jelentett színjátékok rendezésében. Ő tervezte meg a Fatimai Szűzanya kegyhelyét is a tp. mellett az édesanyák emlékére. Az 1956-os forr. alatt a hívek pénzzel és véradással segítettek. Sportpályát és sportházat is építettek a fiataloknak, és kölcsönkvtárt rendeztek be, nehogy elfelejtsenek m-ul. 1958: Ugrin plnos szorgalmazta, hogy végre építsenek plébházat a szüleik emlékére. El is készült, 38.000 dollárba került. Ekkor már Kiss Gábor SJ és Feigl Rudolf SJ testvér voltak Ugrin segítői. Feigl testvér megszervezte a ministránsokat (Altar Boys’ Club). 1959: a mpp. óhajára isk-t is építettek, amely hatosztályos isk-vá fejlődött 160 gyerekkel. Kiss Gábor furulyázást tanított, szabadtéri passiójátéka nagy sikert aratott. A szombati Magyar Isk-ban hittant is tanítottak. Bevezettek egy harmadik, ang. misét is vasárnapra. →Szentgyörgyváry Margit M. Palládia kalocsai iskolanővér megfestette a tp. 17 üvegablakát (M-ok Nagyasszonya, Szt István, Szt László, Szt Erzsébet, Szt Margit, Szt Imre, Szt Ignác, Jézus Szíve, Szt József, Szt Pál, Szt Anna, Kis Szt Teréz, Szt Antal, Krisztus megkeresztelése, Limai Szt Róza, pápai és m. címer), amelyek egyenként 1000 dollárba kerültek (Tirolból kellett megrendelni). A tp-ban van Feszty Masa Úti Boldogasszony képének másolata is. – Bakos Györgynek kezdettől fogva az volt a terve, hogy Courtlandon egy m. falut kell építeni, ahol tp., isk., temető és lakóházak vannak. A terv lassan meg is valósult. 1962: elkészült a keresztút a temetőben, 1965: felépült a Sister-Ház. A Szociális Testvéreket 1968: a Jézus Szíve Népleányok váltották. – 1963: Eördögh András SJ került ide kp-nak. 1966: a ~ nemzetiségi és területi pléb. lett, ezért a liturgiát két nyelven kellett végezni. Eördögh András ez évben Alaszkába ment eszkimó misszióba, helyette Máté József került kp-nak, 1967: plnosként váltotta Ugrint, aki 15 év után →szombatévre ment. Rövid ideig Zámbó Lajos SJ volt a kp. Közben felépült a Népleányok öregotthona (Sacred Heart Villa), ahova be is költöztek. – Máté József idejében rendbehozták a tp. körüli parkolót, új orgonát szereztek be, és elkezdték a Pavillon építését és az isk. bővítését. Segítsége volt P. Beöthy Tamás SJ és Feigl testvér. Bevezették a lit. újításokat, és ökumenikus imaórákat tartottak. – 1972: Chilla Rajmund SJ lett a plnos, 1973: Póta László SJ testvér váltotta fel Feiglt, aki Torontóba került. Póta szervezte a nyári isk-t, Rapai Józseffel az Ifj. Klubot, beindított két tánccsoportot és népműv. kiáll-t rendezett. – 1974: hat évi káplánkodás után Beöthy Tamás lett a plnos. Bekapcsolódott a COR és a Marriage Encounter (→Házas Hétvége) mozgalmakba. Újjászervezte a Magyar Tanácsot, amibe 6 magyar választókerületből (Courtland, Tillsonburg, Stratfordville, Langton, Delhi, Simcoe) kerültek tagok. Az Angol Tanács is újjászerveződött. Nagy segítségére voltak a Népleányok, különösen Jancsó Éva és Tarjányi Marika. A Szt Név Társulat elnöke Felkai Gyula, a Nőszövetségé Cerlau Erzsébet lett. 1975: a lelkigyakorlatokat Moltesz József SJ tartotta, de Horváth Kálmán SJ is ide látogatott Norvégiából. Beöthy atya megszervezte a Cursillót, a Karizmatikus Imacsoportot, a Marriage Encountert és a COR-t. A Simcoe-Fair továbbra is folytatódott, és a húsvét előtti hurka-kolbász-kalács vásár is jól sikerült. Májusban, júniusban, októberben megtartották a hagyományos ájtatosságokat, és megünnepelték az Anyák Napját. Vendégelőadásokat tartott Tollas Tibor költő. Zsidi Gábor itt tartotta primíciáját. Kisegített a lelkipásztori munkában →Horváth Tibor SJ (különösen karácsonykor és húsvétkor), Jaschkó Balázs SJ, →Miklósházy Attila SJ, Bóday Jenő SJ, Juhász László SJ és Ádám János SJ provinciális is. Látogatóba jött Szabó György gesztelyi plébános és Németh János Svájcból. Dalton atya pedig a Jézus Szíve Öregotthonban segített a szentmisékkel. 1977: a lelkigyakorlatokat →Szabó Ferenc SJ adta. Ebben az évben volt a tp-szentelés 25. évford-ja. Négynapos missziót tartottak Gálos Pál zákányi plnos és →Jálics Ferenc SJ. Kisegítettek még Derecskei János SJ, →Nemesszeghy Ervin SJ, →Hegyi János SJ, Horváth Tibor SJ, Somfai Béla SJ és Miklósházy Attila SJ. Meglátogatta a ~et Pesznyák Béla Szabadkáról. 1978: megnyílt a Szt László Pavillon és Sport-központ. Az év végén Fr. Pótát elöljárói az új torontói noviciátusba rendelték, az ottani Magyar Isk. ig-ja is lett. A noviciátusba megérkezett a két első novicius: Nagy Imre és →Kozma György, majd Sóti János és Fülöp József. –

1979: Bourdeaux Ottó SJ vette át a ~et. A tp-ot kifestette, új tető készült, a szentélyt átrendezték. A Fatimai Szűzanya szobrát kicserélték carrarai márványra. Elhelyezték a tp-ban Szt István és Szt László ereklyéit is. 1982: a tp. 30. évford-ján megjelent a vendégek között Habsburg Ottó felesége, Regina és az egyik leánya is. – 1982: az Alaszkából visszatérő Eördögh András vette át a ~ vezetését. Neki Kiss Lajos SJ segített. A ~ anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy a papokat fizessék, ezért csökkenteni kellett a kiadásokat. 1983: a lelkigyakorlatokat Teleki Béla SJ adta. Takarékosság miatt a Pavillont a plnos bezárta, de a nyári tábort tovább folytatták, és a keresztutat is kijavították a temetőben. – 1985: rövid ideig Csókay Károly SJ (Montrealból) vezette a ~et. Fr. Feigl segített neki. A búcsún P. Békési prédikált. – 1985–96: →Kővári Károly SJ a plnos, aki hétköznaponkint a Villában misézett az öregeknek, és bevezette a laikus betegáldoztatókat. A temetővel járó gondokat átvette a Temetőbizottság, és felállították a feltámadt Jézus szobrát. 1987: a ~ tevékenyen segítette Érdet, Ugandát és a verbita missziókat. Zarándoklatokat vezettek Midlandbe, Torontóba. A Pavillont eladták. – 1991: Bálint József SJ tartotta a lelkigyakorlatokat. Az 1992-i búcsún az alapító Cser László prédikált. A Nőszövetség elnöknője 1993: Balázs Mária lett. Karácsonykor általában Marosfalvy László SJ járt kisegíteni. A lelkigyakorlatot 1993: Illés Albert SJ tartotta, a búcsún P. Békési beszélt. 1995: Ugrin adta a lelkigyakorlatokat, a búcsún Jaschkó Balázs prédikált. Kiss Ulrich SJ e tp-ban mutatta be első szentmiséjét. Közben Miklósházy pp. is meglátogatta a ~et. – 1996: Kiss Gábor SJ vette át a pléb-t P. Kőváritól, aki Torontóba ment. 1998: P. Kiss betegsége miatt a ~et a jezsuiták átadták az egyhm-nek, Langton filiája lett. A pléb. vállalta az ang. szentmisét, a m. szentmisét és egyéb szentségi szolgálatokat a helyben lakó Bodnár István g.k. parókus látja el. Paskai bíb. 1998, Miklósházy pp. 1990 óta többször meglátogatta a ~et. – Plébánosai: 1949: Cser László, 1953: Ugrin Béla, 1967: Máté József, 1972: Chilla Rajmund, 1974: Beöthy Tamás, 1979: Bourdeaux Ottó, 1982: Eördögh András, 1985: Csókay Károly, 1985: Kővári Károly, 1996-99: Kiss Gábor. Káplánjai: 1952: Ugrin Béla, 1954: Havas János, 1956: Solymár János, 1958: Kiss Gábor, 1963: Eördögh András, 1966: Máté József, 1967: Zámbó Lajos, 1968–74: BeöthyTamás, 1982–85: Kiss Lajos. Mi.A.

Török 1978:339. – Miklósházy 2005:71.