🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bemutatás
következő 🡲

bemutatás (lat. praesentatio): 1. Jézus, ill. Mária ~a: →bemutatás a templomban. - 2. az egyházjogban a személy kijelölésének módja bizonyos egyházi →hivatalok betöltésekor. - a) A ~t a ~i jogú természetes v. jogi személyek csoportja végzi, amikor egy megüresedett hiv-ra alkalmasnak tartott jelöltet terjeszt elő hivatali →beiktatásra jogosult egyh. hatóságnak. A ~t, hacsak nincs más törv-es intézkedés, a hiv. megüresedéséről nyert értesüléstől számított 3 hónapon belül el kell végezni (158.k. 1.§). - Akit bemutatni szándékoznak, azt meg kell kérdezni, és ha 8 nap hasznos →határidőn belül nem utasítja vissza, be lehet mutatni (159.k.). A hiv. betöltése akkor történik meg, mikor az egyh. hatóság a bemutatott személynek a beiktatást megadja. Akinek ~i joga van, az bemutathat egy v. több személyt, akár egyszerre, akár egymás után. Senki nem mutathatja be saját magát, ám egy →testület v. személyek csoportja bemutathatja egyik tagját (160.k.). Az illetékes hatóságnak a bemutatott személyt be kell iktatnia a hiv-ba, ha az illetőt kánonilag alkalmasnak találta. Ha ugyanarra a hiv-ra több alkalmas személyt mutattak be, egyiküket köteles beiktatni (163.k.). Ha olyan személyt mutattak be, akit az egyh. hatóság nem talált alkalmasnak, a ~i joggal rendelkező, ha a jog másként nem szabja meg, egy hónapon belül újabb jelöltet mutathat be, de csak egyszer. Ha a bemutatott személy a beiktatás előtt meghal v. lemond, a bemutató az erről kapott értesüléstől számított egy hónapon belül ismét élhet jogával (161.k.). Aki a határidőn belül nem végzi el a ~t, v. kétszer olyan jelöltet mutat be, akit nem találnak alkalmasnak, az adott esetre elveszti ~i jogát. Ilyenkor a hiv-t a hatóság szabad adományozás útján tölti be. - Régen a ~i jog a kegyuraságon alapult (→kegyúr). A CIC 1917: 1451.k. felszólítja a kegyurakat a kegyúri, különösen ~i jogukról való lemondásra. A II. vat. zsin. (CD 28, 31) kijelenti, hogy a főpásztornak a tisztségek adományozásában szabadnak kell lennie, ezért meg kell szűnnie a ~ jogának a pléb-k betöltésében. 1966. VIII. 6: az Ecclesiae Sanctae (1,18) megszüntette a terhekkel nem járó ~i jogokat. - A szerz-ek fokozódó bekapcsolódása a lelkipásztori munkába újabban a kegyuraságtól a különböző jogcímeken alapuló ~i jogok keletkezéséhez vezetett. A mpp. egyhm-jében valamilyen hiv-ra szerz-t csak a szerz. elöljáró által végzett ~ alapján v. legalább annak hozzájárulásával nevezhet ki (682.k.) - b) Mo-on: 1629: a nagyszombati egyhm. zsin.: „Szokássá vált, hogy a kegyúr nem mutatja be javadalomra (plébániára v. elnéptelendett apátságra, prépostságra) jelöltjét az ordináriusnak, hanem önkényesen beiktatja. A trienti zsin. úgy rendelkezik, hogy a kegyúr köteles jelöltjét az illető ordináriusnak bemutatni, és a püspök a bemutatottat visszautasíthatja. Aki ezt elmulasztotta, 1 hónapon belül pótolja, aki ezután e bemutatás nélkül foglal el javadalmat, eleve elvesztette, és ugyanazt soha el nem nyerheti. Egyetlen egyházi javadalmas sem köthet egyezséget a kegyúrral, hogy őt mutassa be, különben ki van közösítve.” - A →vallásalapi és kegyúri pléb-kon a ~t 1921-től a vallás- és közokt. ügyi min. gyakorolta, de úgy, hogy a pp-ök terjesztettek elő a min-nek egy jelöltet ~ végett. A városi és községi kegyuraságok esetén a ~ra a pp. által javasolt 3 személy közül lehetett kiválasztani egyet (CIC 1917:1452.k., vö. 1800:18836 sz. helytartótanácsi rendelet). Városi v. községi kegyuraság esetén a ~t nem az egész község, hanem a képviselőtestület v. egy biz. gyakorolta, a 2 vh. közt egyre inkább egy rk. tagokból álló (vö. CIC 1917:1453.k.) ún. kegyúri biz. (Bpen pl. ld. 1930:18. tc. 33.§ 6. bek.). Noha az államjog a 18-19. sz: esetenként lehetővé tette nem kat-ok részvételét a ~i jog gyakorlásában, ezt egyh. szempontból vitatták. Nem élhettek a ~ jogával azok a nem ker-ek, akik kegyurasággal járó birtokot szereztek. 1873. V. 31: a Szent Officium válasza megengedte, bogy az ilyen birtokosok a ~t kat. megbízottjuk útján végezzék. 1951: Bp. főv. még kegyúri ~t végzett pléb-kra azóta Mo-on kánonjogi értelemben vett ~t nem végeznek. E.P.

Péterffy II:249. - Erdő 1991:133.