Magyar Katolikus Lexikon > B > Bartha


Bartha György, Szt István királyról nev., Piar (Nagykároly, Szatmár vm., 1877. jan. 10.-Bp., 1935. okt. 31.): tanár, irodalomtörténész, bölcseleti író. - 1893. VIII. 27: lépett a r-be, 1899. IV. 3: ünn. fog-at tett, 1900. VII. 5: pappá szent. 1899: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, Nagybecskereken, 1902-10: Szegeden a városi gimn. tanára, 1910-19: Nagybecskereken ig., majd a bpi gimn. tanára. Tankv-eket is írt. - Fm: Fabchich József élete és munkái. Esztergom, 1899. - Az illúzióról. Szeged, 1903. - Vallásosság a családban. Uo., 1903. - Vallásosság az isk-ban. Szeged, 1904. - Szeged Dugonics munkáiban. Uo., 1905. - Alvás és álom. Uo., 1906. - Vörösmarty szellemében. Nagybecskerek, 1910. - Erkölcsi értékcsiszolódások a háborúban. Uo., 1915. M.I.

Kegyes tanítór. névt. 1910/11:68. - KL I:159. - Gulyás II:566. (e műveit nem ismertette!)

Bartha István (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1719-Eger, 1785): választott püspök. - A bölcs-et és a teol-t Kassán végezte. 1762-85: egri knk., 1764. XII. 27: szentimrei c. apát, 1776. XI. 25: novi vál. pp., a kir. tábla bírója és a hétszemélyes tábla ülnöke. - M: Halottas dicséret... gyaraki gr. Grassalkovich Antal... eltakaríttatása alkalmával... Buda, 1772. - Utóda a novi c-en 1787. XII. 11: Szabó András. T.E.

LBE:409. (Barta) - Katona: Historia Critica XXXIX:938. (*Apátfalva, 1729) - Emlékkv. 1865:262. - Schem. Agr. 1868:46. - Koncz 1892:24. - Szinnyei I:638. - A LP szerint †1784.

Bartha József (Sáta, Borsod vm., 1866. dec. 1.-Bp., 1950. márc. 10.): gimnáziumi tanár, irodalomtörténetíró. - Az egri ciszt. gimn-ban éretts. A bpi egy-en lat-m. szakos okl-et szerzett, 1893-96: a nagybecskereki gimn-ban tanított, 1896-98: a M. Nemz. Múz-ban segéd, 1898-1933: a bpi VIII. ker. áll., majd a II. ker. kir. kat. főgimn-ban tanár, az utóbbinak 1922-24: ig-ja, egyidejűleg 1922-24: a Ferenc József nevelőint. főig-ja is. 1924: a bpi tanker. m. nyelv- és irod. szakfelügy-je. 1915: a SZIA III. o-a tagjává választotta. Polg. és középisk. tankv-eket írt, részben Prónai Antallal. - M: A palóc nyelvjárás. Bp., 1893. (Klny. M. Nyelvőr) - A Toldi-monda. Uo., 1899. (Klny. Kat. Szle) - M. nyelvtan. 1-2. gimn. o. számára. Uo., 1900. - Irodtört. Uo., 1900. - A m. kath. énekkölt. a 18. sz-ig. Uo., 1901. (Klny. Kat. Szle) - A m. művelődés tört. Pozsony, 1901. Aesthetika. Uo., 1902. - Rendszeres m. nyelvtan. Gimn. Uo., 1902. - M. egyh. énekek a ker. középkorból. Szerk. és bev. Uo., 1903. - Stilisztika. Prónai Antallal. Uo., 1903. - Retorika. Uazzal. Uo., 1904. - M. egyh. énekek a vallási harcok korából. Szerk. és bev. Uo., 1904. - Tinódi Sebestyén vál. krónikás dalai. Szerk. és bev. Uo., 1904. - Irodtört. 1-2. Uo., 1904-05. - Poetika. Prónai Antallal. Uo., 1905. - Szemelvények a Margit legendából. Bev. és magy. Bp., 1905. (Irodtört. olvasmányok 1.) - Alexandriai Szt Katalin verses legendája. Bev. és magy. Uo., 1906. (uaz 4.) - Stilisztika. Prónai Antallal. Uo., 1906. - Irodtört. Uo., 1907. - Stilisztika. Uo., 1907. - Irod. olvasókv. Prónai Antallal. Uo., 1909. - Írásművek. 1-2. r. Uazzal. Uo., 1909. - M. nyelvtan. Uo., 1913. - Két nemzedék irod-a. 1875-1925. Uo., 1926. - Fajiság az irod-ban. Uo., 1934. (Klny. Cél) - Sajó Sándor vál. költeményei. Összegyűjt. és bev. Uo., 1937. - Az új m. irod. kis tükre 1896-1936. Uo., 1938. - Pro domo. Válasz támadóimnak. Uo., 1938. - Hulló lombok. Költemények. Uo., 1939. - Szabad-e Adynak szobrot emelni? Uo., 1939. (Klny. Cél) - Szerk. 1905-07: Prónai Antallal az Irod. Olvasmányokat. Betűjegyei: -a -f (Kat. Szle); B... a (Alkotmány); B. J. (Ethnogr.); b. j. (Kat. Szle, M. Szle); B. J. dr (Kat. Szle); -ta dr (Alkotmány) T.E.

M. közalkalm. alm. 1938:23. - Gulyás II:577; 1956:523. - MÉL I:129.

Bartha Károly, dalnokfalvi, 1929-től vitéz (Bp., 1884. jún. 18.-Linz, Au., 1964. nov. 22.): honvédelmi miniszter. - A kolozsvári gimn. elvégzése után 1901: a mödlingi cs. és kir. katonai műszaki akad-n tanult. 1904. VIII. 18: avatták hadnaggyá és osztották be a cs. és kir. vasúti és távíró ezredhez. Bécsben 1908: cs. és kir. felsőbb hadmérnöki tanf. hallg-ja. 1911: hadmérnök Bpen és Triesztben, 1914-18: hadmérnöktörzskari tiszt. 1919: beosztott a Hadügyi Népbiztosságon és a Vörös Hadsereg Főparancsnokságán. 1920-21: a HM VI. csop. beosztott, 1921. XII. 1: Honvédelmi Főparancsnokának műszaki szakelőadója. 1930. V. 1: tábornok. 1932. VIII: HM anyagi csoportfőn. 1936. V. 1: altábornagy. 1936. I. 1: HM katonai főcsoportfőn. 1938. XI. 1: táborszernagy, XI.15-1942. IX. 24: honvédelmi min. 1941. VIII. 1: vezérezr. - 1929. VI. 16: vitézzé avatták. 1939. III. 13: m. kir. titkos tan. - 1945: Ny-ra távozott, rövid belgiumi tartózkodás után Venezuelában út- és vasútépítő mérnök. Nyugdíjasként Au-ba települt. Z.J.

Jacobi 1938:504. - Hadtört. Közl. 1984/2:361.

Bartha Tamás Ferenc, OCist (Poroszló, Heves vm., 1843. aug. 31.-Szombathely, 1918. febr. 13.): teológiai tanár, plébános. - 1861. IX. 17: lépett a r-be. 1868. VII. 23: pappá szent. Zircen teol. tanár, 1883-84: a teol. ig-ja lett. 1881-84: nagyesztergári plnos is. 1884: Lókúton, 1885: Bakonykoppányban, 1891: Porván, 1892: Lókúton, 1894: Nagyesztergáron plnos. 1895: Szentgotthárdon kvtáros, 1909: nyugdíjba vonult. - Fm: A szabadkőművesség. Kimerítő felvilágosítással a m. intelligentia számára. Eger, 1873. 88

Szinnyei I:640. - Békefi 1896:333. - Gulyás II:601. (†Szentgotthárd) - Schem. Cist. 1942:222. (†Szombathely)