🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alexovics
következő 🡲

Alexovics Vazul, OSPPE (Eger, Heves vm., 1742. jan. 4.-Pest, 1796. ápr. 2.): a legnagyobb pálos hitszónok. - G.kel. szerb szülőktől származott. Nagyváradon, majd Pápán a pálos gimn-ban tanult. 1757: katolizált, 1765. VII. 13: Márianosztrán lépett a r-be. A fil-t Pápán, a teol-t Pécsett végezte. 1768. XI. 5: pappá szent. A pápai gimn. tanára. 1779: Pécsett a teol., majd Pesten a r. főisk. mat. és fiz. tanára. 1782: Nagyszombatban szentírástud-t tanított. 1783. X: a rház föloszlatása után a pesti pálos tp. (a mai Egyetemi tp.) vasárnapi magyar hitszónoka. A jozefinista →Verseghy Ferenccel szemben a hagyományos jámborság apostola. 1786. III. 20: a rház föloszlatásakor a prímás kinevezte Nagyboldogassz-plébtp. hitszónokává, s ~ egyhm-s papként működött tovább. 1793: Bécsbe is meghívták szónoknak. 1795: az egy-en visszaállított hitszónoki állásra ~t hívták meg, VII: viszaköltözött a volt rházba (ma a Központi Papnevelő Intézet) és Verseghy Ferencet hívták meg. XI. 25: kir. kitüntetést kapott nevelői tevékenységéért. - M: Ünnepnapi prédikációk. Pest, 1789. (3. kiad. Esztergom, 1911) - Halottas beszéd br. Orczy Lőrinc emlékezetének megtiszteltetésére. Uo., 1789. - Vasárnapi prédikációk... 1-4. köt. Uo., 1790-91. - A kv-ek szabados olvasásáról két fő czikkely. Uo., 1792. - Az emberséges ember. Szt Istvánnak m-ok első kir-ának dicsérete. Bécs, 1793. - Védelmezése bold. Szűz Mária tiszt-ének. Pest, 1797. H.J.

Tud. Gyűjt. 1817. VIII:76. - E(gri) V(idényi) J(ózsef): Az óhitű m. írókról. - Szinnyei I:121. - Közi-Horváth József: A. V. a legnagyobb pálos szónok, 1724-1796. Győr, 1930. - ItK 1968:213. (Lökös István: A. V. Verseghyről és a Martinovics-perről) - MItB II:303.