Magyar Katolikus Lexikon > A > alap


alap: 1. filozófai kifejezés (gör. arkhé, lat. fundamentum, principium, ratio) annak jelölésére, amiből más dolgok levezethetők. Az arkhét Anaximander használta először ilyen értelemben, de csak Arisztotelész vetette föl a kérdést: mi alapozza meg a létezők létét? - Arisztotelész számára az ~ „az az első valami, amiből valami áll, amiből lesz, vagy amely által ismertté válik”. A megismerés vonalán ~ az első elvek, mint pl. az →ellentmondás elve v. az egyes tud-ok →axiómái; a matematikában ~ a szám és a nagyság; az ontológiában ~ a →lényeg, a term-bölcseletben a külső és belső →okok. - A →skolasztika átvette és továbbfejlesztette ezt a tanítást. Szt Tamás azzal lépett túl Arisztotelészen, hogy megkülönböztette az önmagukban véve teljes és nem teljes létezők lételveit (előbbiek az elemek a testi magánvalókban, utóbbiak az anyag és a forma). A tomista metafizikában a létezők létét nem csupán a „magában fönnálló” isteni lét (esse subsistens) alapozza meg, hanem a teremtett létezők „közös léte” (esse commune) és saját lényegük (essentia), amely ugyan nem áll fönn saját erejéből, de a konkrét létezők „mi-ségét” megszabja, s elvonatkoztatással megragadható. - Az újkorban Descartes a „gondolkodom, tehát vagyok” elvét teszi meg legfőbb ~nak. Nemcsak a mozgásban lévő dolgok követelnek okot, hangoztatja, hanem „mindennek, ami csak van, oka, ~ja van”. Wolff meghatározása az ~ról: „amiből megérthető, miért van valami”, itt tehát a ratio (raison), az értelemre való vonatkozás kerül előtérbe. Ilyen értelemben „önokú” Descartes-nál v. Spinozánál Isten. Kant és Schopenhauer különbséget tesz valóság~ és megismerési ~ között. Hegelnél az ~ a lényeg reflexióra irányulása. Heidegger mindenestől az alany (szubjektum) oldaláról határozza meg az ~ fogalmát: nem más, mint a szabadság, mely az ember örökös nyitottságában (az ittlét transzcendenciájában) tapasztalható meg. Az ittlét viszont túlmutat önmagán, magára a létre. Az ~ tehát végső soron a lét időben-térben zajló kinyilatkoztatása. - 2. pénzügyi fogalom. →alapítvány, →katolikus alapok Cs.I.

LThK IV:1246.