Magyar Katolikus Lexikon > Rövidítések > Szerzetesrendek

Szerzetesi, világi intézmények, apostoli élet társaságai, katolikus társulások neve, rövidítése

Magyar rövidítések
Latin rövidítések

Szerzetesrendek neveinek magyar rövidítései

agatisták: doktrináriusok

ágostonos kanonisszák, Canonissae Regulares Sancti Augustini, CSA

ágostonos kanonokok rendje, Ordo Sancti Augustini, OSA, Canonici Regulares Sancti Augustini, CRSA, CanA, CSA

ágostonosok, ágostonos remeték rendje, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, OESA, Eremitae Augustini, ErA; sarutlan ágostonos remeték

alexiánusok, Congregatio Fratrum Cellitarum S. Alexianorum, CFA

alkantarai klarissza apácák, Ordo Sanctae Clarae Alcantarinarum, OSClAlc

ambroziánusok, Oblati S. Caroli, OSC, Oblati Sancti Ambrosii, Borromei Szent Károly Oblátusai

angelikák, Szent Pál Megtéréséről nevezett Angyali Nővérek

Angolkisasszonyok Szerzetesrend, angolkisasszonyok, Institutum Beatae Mariae Virginis, Boldogságos Szűz Mária Intézete, IBMV

Annunciáta Nővérek Kongregációja, ANK

annunciáták, Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis, OAnn

antoniták, Ant, Canonici Regulares Sancti Antonii, CRSAnt, Ordo Antoninorum, OAnt

Apostolok Királynője Missziós Társaság, Societas Reginae Apostolorum, SRA

Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, DNAK

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja, ASzFL

asszumpcionisták, Augustiniani ab Assumptione, AA

Asti Jozefiták: Szent József Asti Oblátusai

Atonementi Testvérek, Congregatio Religiosorum {{{of the Atonement}}}, SA

barnabiták, paulánusok, Szent Pál Fiai, Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli Decollati, CRSP

bayozefiták, Institutum Fratrum Filiorum S. Joseph, FFSI

baziliták Nagy Szent Bazil Rend

bécsi mechitaristák, Ordo Mechitaristarum Vindobonensis, OMechVind

bencés apácák, OSB

bencés obláták, Oblati Ordinis Sancti Benedicti, OblOSB

bencések, Ordo Sancti Benedicti, OSB

bertalanosok, Institutum Clericorum saecularium in commune viventium

bertoniánusok: stigmatinusok

Betegápoló Irgalmasrend, irgalmasok, Istenes Szent János Rendje, Ordo S. Joannis a Deo, OSJD, Ordo Hospitalarius, OH, Istenes Szent Jánosról nev. irgalmas testvérek, Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, Fate Bene Fratelli, FBF

Betegek Szolgálói: Kamillánus Rend

Bétharrami Jézus Szíve Papok: Jézus Szent Szívének Bétharrami papjai

Bigi testvérek, Congregatio Fratrum a Charitate, CFC

Bleyerheidei Ferences Harmadrendi Testvérek, Congregatio Fratrum Pauperum S. Francisci, CFP

Borromei Szent Károly oblátusai, ambroziánusok, Oblati S. Caroli, Oblati Sancti Ambrosii, OSC

brigittinák, Ordo SS. Salvatoris, OSSalv

Cantalicei Szent Félixről nevezett Nővérek, Congregatio Sororum S. Felicis, CSSF

caracciolinók, Clerici Regulares Minores, CRM

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostora, OCist

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága, OCist

Ciszterci Rend Zirci Apátsága, OCist

ciszterciek, ciszterci apácák, ciszt., Ordo Cisterciensium, OCist, Sacer Ordo Cisterciensis, SOCist; szigorúbb obszervanciájú ciszterciek

claretinusok, klaretinusok, Cordis Mariae Filii, CMF, Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculatae Cordis B.M.V., Mária Szeplőtelen Szíve Fiainak Missziós Társasága

Claver Szent Péter Társaság, Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis, SSPC

colettinák, kolettinák, Ordo Sanctae Clarae reformationis a S. Coletta, OSClCol

conceptionista apácák, Ordo de Conceptione Immaculatae Beatae Mariae Virginis, OConc, Szeplőtelen Szűz Fogantatásáról nevezett Rend

conceptionisták, Fratres Hospitaliarii Filii Immaculatae Conceptionis, FHIC, Filii Immaculatae Conceptionis, CFIC, Szeplőtelen Fogantatás Betegápoló Fiai

Consolata Misszionáriusok: Torinói Misszionáriusok

cölesztinusok, OSB Congregatio Coelestinensis, OSBCoel

Csehországi Vörös Keresztes Kanonokok, Canonici Regulares SS. Crucis a Stella Rubea, CRSCr

Csornai Premontrei Prépostság, OPraem

„Das Werk” „Krisztus Ügye”

De Paul Szent Vince Szeretet Leányai Társulata: Irgalmas Nővérek

Dernbachi Nővérek: Megfeszített Jézus Krisztus Szegény Szolgálói

doktrináriusok, agatisták, Congregatio Presbyterorum Doctrinae Christianae, CDC

doloristák, Filii Matris Dei Dolorosae, FMDD, Fájdalmas Boldogasszony Fiai

domonkos apácák, Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek, Ordo Fratrum Praedicatorum, OP

domonkos harmadrend, Tertius Ordo S. Dominici, TOSD

domonkos harmadrendi nővérek, Ordo Sancti Dominici, domonkos apácák, OSD

domonkosok, Ordo Praedicatorum, OP

Dorottya Nővérek, Sorores S. Dorotheae, SSD

Egyházközségi Nővérek Társasága, Szent Péter Apostol Leányai, ENT

elizabetánusok, Provincia S. Elisabeth in Hungaria Ordinis Minorum S. P. Francisci Conventualium, OFMConv

Engesztelő Szűz Mária Társasága: Mária Reparatrix Nővérek

Erzsébet Apácák, Ordo Sanctae Elisabethae, OSE, Sorores Hospitalariae S. Elisabethae

Erzsébet Nővérek, Sorores S. Elisabethae, SSE

Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei, EBÖEN

eucharisztinusok, Societas SS. Sacramenti, SSS

eudisták, Congregatio Iesu et Mariae, CIM

Eukarisztia Szolgálóleányai Társasága (Szentségi Jézus Szolgálói)

Falusi Katekéták, Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium, CPO

Fehér Atyák, Patres Albi, PA

ferences harmadrend, Tertius Ordo Franciscanus, TOF; Szent Ferenc Reguláris Harmadrendje

Ferences Mária Missziós Nővérek, Franciscanae Missionariae Immaculatae Conceptionis, FMIC, FMMN

ferences reformáták, Ordo Fratrum Minorum Reformatorum, OFMRef

Ferences Szegénygondozó Nővérek, FSZN, SPS

ferences világi harmadrend, Tertius Ordo Secularis Franciscalis, TOSF

ferencesek, Ordo Fratrum Minorum, OFM, Ordo S. Francisci, OSF; minoriták, obszerváns ferencesek

Gondviselés Szegény Szolgái, Isteni Gondviselés Szegény Szolgái, Pauperes Servi Divinae Providentiae, PSDP

Gonzága Szent Alajos Testvérei (Holl.), Congregatio Fratrum a S. Aloysio Gonzaga, FSA

Gödöllői Premontrei Perjelség, OPraem

Grotta Ferrata-i Baziliták, Ordo Basilianus Italiae, OBasIt

hieronimiták, Jeromos remeték, Fratres Vitae Communis, Ordo Eremitarum S. Hieronymi, OESH, Ordo Sancti Hieronymi, OSH

Ír Keresztény Iskolatestvérek, Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia, FSCH

Irgalmas Nővérek, Vincés Nővérek, Szeretet Leányai, Puellae Charitatis, Sorores de Caritate, SC, Páli Szent Vincéről nev. Irgalmas Nővérek Szeretet Leányai Társulata

Irgalmas Szűz Nővérei, Sorores BMV Matris Misericordiae, SMMM

Irgalmas Szűz Testvérei, Institutum Fratrum B.M.V. a Misericordia, FDM

Irgalmas Szűz Tilburgi Testvérei, Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis Matris Misericordiae, FMMM

irgalmasok Betegápoló Irgalmasrend

Irgalmasság Testvérei, Fratres de Misericordia, FMis

Irgalmasságról nevezett Papok Kongregációja, Congregatio Presbyterorum a Misericordia, CPM

Isten Anyjának Reguláris Klerikusai, Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei, OMD

Isteni Gondviselés Fiai: Isteni Gondviselés Kis Műve

Isteni Gondviselés Kis Műve, Parvum Opus Divinae Providentiae, Filii Divinae Providentiae, FDP

Isteni Gondviselés Nővérei, Sorores de Divina Providentia, SDP

Isteni Gondviselés Szegény Szolgái: Gondviselés Szegény Szolgái

Isteni Hivatások Társasága, Societas Divinarum Vocationum, SDV

Isteni Ige Társasága, verbiták, Societas Verbi Divini, SVD

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek, Sorores a Divino Redemptore, Isteni Megváltó Leányai, IML, SDR, Niederbronni Nővérek, IMN, SDR

Isteni Szeretet Leányai Kongregáció, Filiae Divinae Caritatis, FDC

Isteni Üdvözítő (Szalvátor) Nővérek, Isteni Üdvözítő Leányai, SDS, Filiae Divini Salvatoris, FDS

Jeromos remeték: hieronimiták

Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend, Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani, OESSH

jezuáták, Clerici Apostolici S. Hieronymi, CASH

Jézus és Mária Gyermeksége Társulat Szent Krisztina Védelme alatt

Jézus és Mária Szent Szívének Mallorcai Misszionáriusai, Congregatio Missionariorum a SS. Cordium Iesu et Mariae, MSSCC

Jézus és Mária Szent Szívének Misszionáriusai, Congregatio Missionariorum a SS. Cordibus Iesu et Mariae, MSSCC

Jézus és Mária Szent Szívének Örökimádó Kongregációja: Picpus Társaság

Jézus Isteni Szívéről Nev. Kármelita Nővérek, CDCJ

Jézus Kistestvérei, Institutum Parvulorum Fratrum Iesu, IPFI (Foucauld)

Jézus Krisztus Szegény Szolgálói, Dernbachi Nővérek, Ancillae Domini, AD, Megfeszített Jézus Krisztus Szegény Szolgálói

Jézus Szent Szíve Kongregáció, Congregatio SS. Cordis Iesu, SCI (1852, Timon D.)

Jézus Szent Szíve Kongregáció, Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, SCI, CSCI

Jézus Szent Szívének Bétharrami Papjai, Bétharrami Jézus Szíve Papok, Societas Presbyterorum SS. Cordis Iesu de Bétharram, PSCJ

Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai, Missionarii Comboniani Cordis Iesu, MCCI

Jézus Szent Szívének Fiai, Congregatio Filiorum S. Cordis Iesu, CFSCJ

Jézus Szent Szívének Issouduni Misszionáriusai, Missionarii SS. Cordis Iesu, MSC

Jézus Szent Szívének Missziós Fiai, Congregatio Missionariorum Filiorum SS. Cordis Iesu, MFSC

Jézus Szent Szívének Misszós Nővérei, Missionariae SS. Cordis Iesu, MSC

Jézus Szent Szívének Papjai, Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, SCI, CSCI

Jézus Szent Szívének Testvérei, Fratres a SS. Corde Iesu, SC

Jézus Szíve (Népleányai) Társaság, SJC

Jézus Szíve Nővérek Társasága, SDSH

Jézus Szíve Társasága, Népleányok, SJC

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány, SJ

jezsuiták, Jézus Társasága, JT, Societas Iesu, SJ

Jó Halál Atyái: kamillánusok

Jó Pásztor Nővérek Kongregációja

johanniták, johannita lovagrend: máltaiak

jozefita atyák, Congregatio Iosephitarum, CJ

kalazantinusok, Congregatio pro Operariis, COp

kamalduliak, kamalduli apácák, Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium OSB, OSBCam

Kamilliánus Rend (Betegek Szolgálói), kamilliánusok, Jó Halál Atyái, Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, OSC, CCam, CRMI, MI, MinInf, OSCam

kanossziánusok, Institutum Filiorum a Caritate, FCC

Kapisztrán Szent Jánosról Nev. Ferences Rendtartomány, OFM

Kapucinus Apácák, Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum, OSClCap; reguláris harmadrendi kapucinus nővérek

kapucinusok, kapucinusok rendje, Ordo Capuccinorum, OC, OCap, Fratres Minorum Capuccinorum, FMCap, Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OFMC, OFMCap, Ordo Minorum Capuccinorum, OMC, OMCap, OMinCap, Ordo Sancti Francisci Capuccinorum, OSFC

kármelita harmadrend

kármeliták, Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo, OCarm

karthauziak, karthauziak rendje, karthauzi apácák, Ordo Carthusiensis, OCarth

Kegyes Tanítórend: piaristák

Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend , Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, FSC

Keresztény Szeretet Nővérei, Sorores de Caritate Christiana, SCC

Keresztény Tanítás Testvérei, Fratres Doctrinae Christianae, FDC

Keresztény Testvérek Kongregációja, Congregatio Fratrum Christianorum

Keresztes Atyák, Congregatio a Sancta Cruce, CSC

Keresztes Lovagok, Ordo Sancti Crucis, Ordo Cruciferorum, Ordo Crucigerorum, OSCr

klaretinusok: claretinusok

Klarissza Remeteség, „Szécsény ágacskája”, OSC

klarisszák, Clar, Ordo Sanctae Clarae, OSCl, ferences apácák; rekollekta klarisszák, obszerváns klarisszák, szigorú obszerváns klarisszák

kolettinák: colettinák

koncepcionista apácák: conceptionista apácák

koncepcionisták: conceptionisták

Konventuális Ferences Minorita Rend, OFMConv, minoriták

Kordaviselők Testvérülete, Chordigeri S. Francisci, Chord

Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért, Societas Christi pro Emigrantibus Polonis, SCEP

„Krisztus Ügye”, „Das Werk” Nemzetközi Pap és Nővér Közösség

La Salette-i misszionáriusok: Miasszonyunk La Salette-i misszionáriusai

Lateráni Kanonokok Kongregációja, Congregatio Canonicorum Regularium SS. Salvatoris Lateranensis, CRL

lazaristák, Congregatio Missionis, Misszióspapok Társasága, Misszióstársaság, CM

Legszentebb Üdvözítő Nővérei (Leányai) Kongregáció CFSsS

Libanoni baziliták, Basiliani Melkitae S. Salvatoris, BS

Lourdes-i Miasszonyunk Testvérei (Belgium), Fratres Nostrae Dominae Lurdensis, FNDL

Lourdes-i Misszionáriusok, Szeplőtelen Fogantatás Lourdesi Misszionáriusai, Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis Conceptione, PSIC

Lyoni Szeminárium, Societas Missionum ad Afros, SAM

Maastrichti Conceptionista Testvérek, Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, CFC

Magdolna Nővérek Rendje, Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia, OSMM

Magyar Bencés Kongregáció, OSB

Magyar Kapucinus Rendtartomány, OFMCap

Magyar Pálos Rend, OSPPE, pálosok

Magyarok Nagyasszonya Társaság

Malabári Vincés Kongregáció, Congregatio Vincentiana, CV

máltaiak, johanniták, Ordo Melitensis, Ordo Equitum Hospilatariorum S. Iohannis de Ierusalem, Jeruzsálemi Szent János Lovagrend, OMel, Joh

Mária Bemutatásának Testvérei (Íro.), Fratres Piae Congregationis a Praesentatione, FP

Mária Iskolatestvérek, FSM

Mária Reparatrix Nővérek, Engesztelő Szűz Mária Társasága, Societas Mariae Reparatricis, SMR

Mária Süket-némákat Nevelő Társasága, Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum, SMSM

Mária Szeplőtelen Szívének Kongregációja, Congregatio Immaculati Cordis Mariae, CICM

Mária Szeplőtelen Szívének Oltalma alatt álló Szentlélek Kongregáció, Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis B.M.V., CDSp

Mária Szíve Lányai Társasága

Mária Társasága: marianisták, maristák

marianisták, Societas Mariae, Mária Társasága, SM

Mariannhilli Misszionáriusok, Congregatio Missionariorum de Mariannhill, CMM

mariánusok, Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis B. M.V., MIC

Marista Iskolatestvérek, Institutum Parvulorum Fratrum Mariae, Institutum Fratrum Maristarum Scholarum, PFM

maristák, Mária Társasága, Societas Mariae, SM

Maryknolli Misszionáriusok, Societas de Maryknoll pro Missionibus exteris, MM

mechitaristák, örmény bencések, Antoniani Benedictini Armeni, ABA, Ordo Mechitaristarum, OMech, Congregatio Mechitaristarum, CMech; bécsi mechitaristák,velencei mechitaristák

Megfeszített Jézus Krisztus Szegény Szolgálói, Dernbachi Nővérek, Ancillae Domini, AD

Menedéket adó Szeretet Boldogasszonyának Nővérei, Notre Dame de Charité du Refuge

mercedáriusok, nolaszkóiak, Ordo B. M. de Mercede redemptionis captivorum, OdeM

Mexikói missziós szeminárium, Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro exteris missionibus, MdeG

Miasszonyunk La Salette-i misszionáriusai, La Salette-i misszionáriusok, Missionarii Beatae Mariae Virginis a {{{La Salette}}}, Missionarii Dominae Nostrae a {{{La Salette}}}, MS

Miasszonyunk Rendje, Ordre de Notre Dame

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata, MKIT, CSSK, MKSZI

Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend, Pécs, BMV

Miasszonyukról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja, MSZI, SSND

Milánói missziós szeminárium, Institutum Pontificium a SS. Apostolis Petro et Paulo et a SS. Ambrosio et Carolo pro missionibus ad exteras gentes, PIME

Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat, Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill, SMSJ, MHM

minimiták, paulánusok, paulinusok, (Paolai Szt Ferenc után a név!) Assisi Szent Ferenc remetéi, Ordo Minimorum, Ordo Fratrum Minimorum, OMinim

minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok, Ordo Conventualium, OConv, Fratres Minores Conventuales, FMConv, Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OFMConv, OFMC, Ordo Minorum Conventualium, OMConv, OMC, OMinConv; reformált konventuálisok

Misszióstársaság (lazaristák), Misszióspapok Társasága, CM

MKSZI Miasszonyukról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

Montabauri Irgalmas Testvérek, Fratres de Misericordia de Montabaur, FMM

montfortiánusok, Societas Mariae Montfortana, SMM

Munkás Misszió, Institutum Missionariorum Opificum, MO

Müncheni Szegény Iskolanővérek, Sorores Scholarum Nostrae Dominae, SSND

Nagy Szent Bazil Rend, Ordo Basilianus, OBas, Ordo S. Basilii Magni, OSBM, Ordo Divi Basilii Magni, ODBM, Ordo Basilianus Sancti Josaphat, OSBM

Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek, bazilita nővérek, OSBM

nazarénusok, bűnbánók rendje, Ordo Poenitentiae de Iesu Nasareno, OPoen

Názáreti Szent Család Kongregáció, Congregatio Sacrae Familiae a Názáreth, CSFM

német lovagrend, Ordo Teutonicus S. Mariae in Ierusalem, OT

Népleányok, Jézus Szíve (Népleányai) Társaság, SJC

nolaszkóiak mercedáriusok

Notre Dame Apácák, SND Notre Dame de Sion Nővérek

Notre Dame de Sion Nővérek, Notre Dame Apácák, Sorores Nostrae Dominae, SND

Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Zalaegerszeg, CND, ZND

obszerváns ferencesek, Ordo Fratrum Minorum Observantiae, OFMObs

obszerváns klarisszák, Ordo Sanctae Clarae de Observantia, OSClObs

olivetánusok, OSB Montis Oliveti, OSBOliv

oratoriánusok, Néri Szent Fülöp Oratóriumainak Szövetsége, Confoederatio/Institutum Oratorii S. Philippi Nerii, Or

orsolyiták, Ordo Sanctae Ursulae, OSU, Szent Orsolya-rend

örmény bencések mechitaristák

Örökimádó Nővérek, SMR, Mária Reparatrix Nővérek

Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Szeretet Leányai Társulata

Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata, Sorores de Caritate, SC

pallottinusok, Pallottinus Nővérek, CSAC, Societas Apostolatus Catholici, SAC, Pia Societas Missionum, PSM

pálosok, Ordo Eremitarum S. Pauli, OESP, Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae, OSPPE, Ordo S. Pauli, OSP

Papi Testvériség Kongregációja, Congregatio a Fraternitate Sacerdotali, CFS

Párizsi Missziós Szeminárium, Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes, MEP

párizsi oratoriánusok, Congregatio Oratorii Iesu et Mariae Immaculatae, OrJMI; oratoriánusok

passzionisták, Congregatio Clericorum Excalceatorum SS. Crucis et Passionis Domini Nostri Iesu Christi, CP

paulánusok: minimiták, barnabiták

paulinusok: minimiták

paulisták, Paulista Atyák, Szent Pál Missziós Papjainak Kongregációja, Congregatio Sacerdotum Missionariorum a S. Paulo, CSP

pavoniánusok, Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae, CFMI, Szeplőtelen Szűz Fiai

Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Magyar Tartománya

piaristák, Kegyes Tanítórend, Piar, Congregatio Scholarum Piarum, CSP, Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, Scholapii, Scolopi, SP, Ordo Scholarum Piarum, OSchP, OSP, Patres Scholarum Piarum, PSP, Scholae Piae, SchP

Picpus Társaság, Jézus és Mária Szent Szívének Örökimádás Kongregációja, Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae SS. Sacramenti altaris, SSCC

Ploërmeli Keresztény Iskolatestvérek, Institutum Fratrum Instructionis Christianae de Ploërmel, FICP

Premontrei Női Kanonokrend, OPraem

premontreiek rendje, Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, OPraem

Quebeci Tartomány Missziós Társulata, Societas pro Missionibus Exteris Provinciae Quebecensis, PME

redemptorista apácák, Ordo Monialium SS. Redemptoris, OSsR

redemptoristák, Congregatio SS. Redemptoris, CSSR

reformált ciszterciek, trappisták, Ordo Cisterciensium Reformatorum, OCR

reformált konventuálisok, Ordo Minorum Conventualium Reformatorum, OMConvRef

reformált trinitáriusok, Ordo SS. Trinitatis Reformatorum, OSTRef

reguláris harmadrendi kapucinus nővérek, Tertius Ordo Regularis Capuccinarum, TORCap

reguláris kanonokok, Canonici Regulares, CanR, CR

rekollekta klarisszák, Ordo Sanctae Clarae Recollectarum, OSClRec

rekollekták, Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae, OFMRec

resurrectionisták, Congregatio a Resurrectione D.N.I.C., CR

Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend, OSU

rosminiánusok, Institutum a Charitate, IC

Rutén Baziliták, Ordo Basilianus Sancti Josaphat, OBasSJos

Sacré-Coeur Apácák, Szent Szív Társaság, Dame du Sacré Coeur, Religiosae de Sacro Corde Iesu, RSCI, Societas S. Cordis, SC

Salvator Nővérek, Sorores Divini Salvatoris, SorDS

salvatoriánusok, Societas Divini Salvatoris, SDS

sarus kármelita apácák, Carmelitae Calceatae, CC, OCarm

sarus kármeliták (férfiak), Carmelitae Calceati, CC, Ordo Carmelitarum Antiquae Observantiae, OCAO, Ocarm

sarus trinitáriusok, Canonici Regulares SS. Trinitatis, CRST

sarutlan ágostonos remeték, Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini, OEDSA

sarutlan ferencesek, alkantarinusok, Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum, OFMDisc

Sarutlan Kármelita Nővérek, Ordo Sororum Carmelitarum Discalceatorum, OCD, OCarm

Sarutlan Kármelita Rendtartomány, OCD

sarutlan kármeliták (férfiak), Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum, OCD, OCarm

sarutlan koncepcionista apácák, Ordo Conceptionistarum Discalceatarum, OConcD

sarutlan mercedáriusok, Ordo Mercedariorum Excalceatorum redemptionis captivorum, OME

sarutlan trinitáriusok, Ordo SS. Trinitatis Discalceatorum, OSTDisc

scalabriniánusok, Pia Societas Missionariorum a S. Carolo pro Italis emigratis, PSSC

Scarborói Missziós Társaság, Societas Scarborensis pro Missionibus ad Exteras Gentes, SFM

Schönstatti Mária Nővérek

Segítő Szűz Mária Irgalmasságának Testvérei, Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis, CFMMA

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, Szalézi Nővérek, Filiae Mariae Auxiliatricis, FMA, Congregatio Filiarum Mariae SS. Auxilii Christianorum

SJP Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról nev. szerzetes közösség

spiritánusok, Szentlélek Kongregáció, Congregatio S. Spiritus, CSS

St. Gabriele-i Keresztény Iskolatestvérek, Institutum Fratrum Instructionis Christianae a S. Gabriele, FFG

Steyli Misszionáriusok: verbiták

Steyli Missziós Nővérek, Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti, SSpS, Szentlélek Szolgálóleányainak Missziós Kongregációja,

stigmatinusok, bertoniánusok, Congregatio Presbyterorum a SS. Stigmatibus D.N.I.C., CPS

Süket-néma Missziósok, Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos, PMSM

Svájci Betlehemita Missziós Társaság, Societas Missionum Exterarum de Betlehem in Helvetia, SMB

Szalézi Nővérek: Segítő Szűz Mária Leányai

Szalézi Szent Ferenc Annecyi Misszionáriusai, Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio, MSFS

Szalézi Szent Ferenc Oblátusai, Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii, OSFS

szaléziek, Szalézi Szent Ferenc Társaság, szaléziánusok, Societas S. Francisci Salesii, SS, Societas Salesiana S. Ioannis Don Bosco, SDB, SS

Szalvátor Nővérek, SDS

Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága, SZINT, Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Társulata

Szegények Kis Nővérei, Congregatio Parvarum Sororum Pauperum, CPSP, PSP

Szent Benedek Lányai Társasága, FSB

Szent Benedek Rendi Nővérek, Porta Pacis, OSB

Szent Család Fiai, Filii Sacrae Familiae, Hijos de la Sagrada Familia, SF

Szent Család Misszionáriusai (Holl.), Congregatio Missionariorum a S. Familia, MSF

Szent Domonkos Rend Magyarországi Tartománya, OP

Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek

Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek

Szent Ferenc Kistestvérei, TORG

Szent Ferenc Reguláris Harmadrendje, Tertius Ordo Regularis S. Francisci, TOR

Szent István Király Keresztesek, Cruciferi Sancti Stephani Regis

Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség

Szent József Asti Oblátusai, Asti Jozefiták, Congregatio Oblatorum S. Joseph Astae Pompeianae, OSJ, Congregatio Oblatorum S. Joseph

Szent József Kongregáció Magyarországi Missziója, CSJ

Szent József Mexikói Misszionáriusai, Societas Missionariorum a S. Joseph, SSJ

Szent József Társasága, Congregatio S. Joseph, CSJ

Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek, Keresztes Nővérek, SCSC

Szent Keresztről Nevezett Waldbreitbachi Ferences Testvérek, Institutum Fratrum Franciscalium a S. Cruce loci Waldbreitbach, FFFS

Szent Kolumbán Kínai Misszionáriusai, Societas S. Columbani pro missionibus apud Sinenses, SCS

Szent Kolumbán Missziós Társulata, Societas S. Columbani pro missionibus ad Exteros, SCM

Szent Krisztiána Nővérek, SSC

Szent Lázár Lovagjai, Fratres S. Lazari de Ierusalem

Szent Ottilieni Missziós Bencések, OSB Congregatio Ottiliensis pro Missionibus Exteris, OSBOtt

Szent Ödön Papjai, Societas Patrum S. Edmundi Oblatorum S. Cordis Iesu et Immaculati Cordis Mariae, SSE

Szent Pál Jámbor Társasága, Pia Societas a S. Paulo Apostolo, SSP

Szent Pál Megtéréséről nevezett Angyali Nővérek, angelikák

Szent Pál Missziós Papjainak Kongregációja: paulisták

Szent Pál Missziós Társasága, Missionalis Societas S. Pauli, MSSP

Szent Patrik Missziós Társulat, Societas S. Patricii pro missionibus ad Exteros

Szent Patrik Testvérei, Congregatio Fratrum a S. Patricio, FSP

Szent Péter Apostol Leányai, Egyházközségi Nővérek Társasága

Szent Péter Műve, Opus Sancti Petri, OSP

Szent Szív Társaság: Sacré Coeur apácák

Szent Vér Misszionáriusai, Congregatio Presbyterorum a Preciosissimo Sanguine, CPPS

Szent Viátor Katekéták, Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris, CSV

Szentháromság Missziós Szolgái, Congregatio Missionariorum Servorum SS. Trinitatis, MSST

Szentlélek Atyák, Congregatio Sancti Spiritus, CSSp

Szentlélek Misszionáriusok, Missionarii a Spiritu Sancto, MSpS

Szentlélek Rend, Ordo Hospitalarius SS. Spiritus, OSSp

Szentlélek Szolgálóleányainak Missziós Kongregációja: Steyli Missziós Nővérek

Szentségi Jézus Szolgálói Eukarisztia Szolgálóleányai

Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja, SA

Szeplőtelen Fogantatás Betegápoló Fiai: conceptionisták

Szeplőtelen Fogantatás Lourdes-i Misszionáriusai: Lourdes-i Misszionáriusok

Szeplőtelen Fogantatás Reguláris Kanonokjai, Congregatio Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis, CRIC

Szeplőtelen Szűz Fiai: pavoniánusok

Szeplőtelen Szűz Fogantatásáról nevezett Rend: conceptionista apácák

Szeplőtelen Szűz Mária Fiai (Róma), Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae, FSMI

Szeplőtelen Szűz Mária Luçoni Fiai, Congregatio Filiorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae, FMI, Szent Hilárius Oblátusai, Chavagnes-i Atyák

Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai (Society of Nirmala Dasikal), SND

Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai, Congregatio Oblatorum Missionariorum B.M.V. Immaculatae, OMI

Szeretet Fiai, Filii Caritatis, FC

Szeretet Leányai: Irgalmas Nővérek

Szeretet Misszionáriusai, Missionariae Caritatis, MC, Teréz Anya Nővérei

Szeretet Szolgái, Congregatio Servorum a Charitate, CSC

Szeretet Testvéreinek Kongregációja, Congregatio Charitatis Fratrum, CCF

Szeretetről nevezett Testvérek, Fratres a Charitate, FC

Szervita Nővérek, Fájdalmas Anya Szolgálói, Ordo Servarum Mariae, OSM

Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái

szerviták, Ordo Servorum Mariae, OSM

szigorú obszerváns klarisszák, Ordo Sanctae Clarae Strictioris Observantiae, OSClSObs

szigorúbb obszervanciájú ciszterciek, trappisták, Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae, OCSO

szilvesztrinusok, Congregatio Silvestrina Ordinis S. Benedicti, CSilvOSB

Szociális Missziótársulat, Societas Missionum, SM

Szociális Testvérek Társasága, Societas Sororum Socialium, SZTT, SSS

szomaszkaiak, Congregatio Clericorum Regularium a Somascha, CRS, Ordo Clericorum Regularium a Somascha, ORS

szulpiciánusok, Societas Sulpitiensis, SS, Societas Presbyterorum a S. Sulpitio, Szent Sulpicius Papok Társasága

Szűz Mária Látogatásáról Nevezett (Vizitációs) Rend, vizitációs apácák, Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis, OVM, VSM

Szűz Mária Oblátusai, Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis, OMV

Szűz Mária Szolgálóleányai Szervita Nővérek, OSM

Szűz Mária Társasága, MSV

Szűz Máriáról Nevezett Magyar Ferences Rendtartomány, OFM

teatinusok, Ordo Clericorum Regularium Theatinorum, OTheat

Teréz Anya Nővérei, Szeretet Misszionáriusai, MC

Tilburgi Irgalmas Testvérek: Irgalmas Szűz Tilburgi Testvérei

Tinchebray-i Szűzanya papjai, Congregatio Presbyterorum a S. Maria de Tinchebray, PSM

Torinói Misszionáriusok, Consolata Misszionáriusok, Institutum Missionum a Consolata, IMC

trappisták, reformált ciszterciek, Ordo Cisterciensium Reformatorum, OCR, szigorúbb obszervanciájú ciszterciek, Ordo Cisterciensium Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae, OCSO

Trieri Irgalmas Testvérek, Fratres de Misericordia S. Mariae Auxiliatricis, FMMA

trinitáriusok, Ordo SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, OSsT, Ordo Trinitariorum, OTrin; reformált trinitáriusok, sarus trinitáriusok

UNUM Sanctissimae Trinitatis, Unum Testvérek, UST

Úti Boldogasszony Társasága

vallumbroziánusok, Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti, CVUOSB

velencei mechitaristák, Ordo Mechitaristarum Venetiarum, OMechVen

verbiták, Societas Verbi Divini, Isteni Ige Társasága, SVD, Steyli Misszionáriusok

viatoriánusok, Sodalitas Catechistarum S. Viatoris, CSV

vilhelmiták, Vilh

Vincés Atyák és Testvérek, Congregatio Religiosorum S. Vincentii a Paulo, Patrum et Fratrum, RSV

Vincés Nővérek: Irgalmas Nővérek

Vinculum Caritatis Közösség

vizitációs apácák Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend

„Werk, Das” Krisztus ügye

Xaveriánus Tesvérek, Xavéri Szent Ferenc Testvérei, Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio, CFX

xaveriánusok, Pia Societas S. F. Xaverii pro exteris missionibus, SX

ZND Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Zalaegerszeg, CND

Szerzetesrendek neveinek latin rövidítései

AA Augustiniani ab Assumptione, asszumpcionisták

ABA Antoniani Benedictini Armeni, mechitaristák

AD Ancillae Domini, Dernbachi Nővérek

ANK Annunciáta Nővérek Kongregációja

Ant antoniták

ASzFL Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja

BMV Miasszonyunkról Nev. Női Kanonokrend, Pécs

BS Basiliani Melkitae S. Salvatoris, Libanoni baziliták

CanA Canonici Augustini, ágostonos kanonokok

CanR Canonici Regulares, reguláris kanonokok

CASH Clerici Apostolici S. Hieronymi, jezuáták

CC Carmelitae Calceati/Calceatae, sarus kármeliták, kármelita apácák

CCam Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

CCF Congregatio Charitatis Fratrum, Szeretet Testvéreinek Kongregációja

CDC Congregatio Presbyterorum Doctrinae Christianae, doktrináriusok

CDCJ Jézus Isteni Szívéről Nev. Kármelita Nővérek

CDSp Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis B.M.V., Mária Szeplőtelen Szívének Oltalma alatt álló Szentlélek Kongregáció

CFA Congregatio Fratrum Cellitarum S. Alexianorum, alexiánusok

CFC Congregatio Fratrum a Charitate, Bigi testvérek

CFC Congregatio Fratrum Christianorum, Keresztény Testvérek Kongregációja

CFIC Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis B.M.V., Maastrichti Conceptionista Testvérek

CFMI Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae, pavoniánusok, Szeplőtelen Szűz Fiai

CFMMA Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis, Segítő Szűz Mária Irgalmasságának Testvérei

CFP Congregatio Fratrum Pauperum S. Francisci, Bleyerheidei Ferences Harmadrendi Testvérek

CFS Congregatio a Fraternitate Sacerdotali, Papi Testvériség Kongregációja

CFSCJ Congregatio Filiorum S. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Fiai

CFV Congregatio Fratrum a S. Vincentio a Paulo, vincés testvérek kongregációja

CFX Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio, Xavéri Szent Ferenc Tesvérei, Xaveriánus Testvérek

Chord Chordigeri S. Francisci, Kordaviselők Testvérülete

CICM Congregatio Immaculati Cordis Mariae, Mária Szeplőtelen Szívének Kongregációja

ciszt. Ordo Cisterciensium, ciszterciek

CJ Congregatio Iosephitarum, jozefita atyák

CJM Congregatio Iesu et Mariae, eudisták

Clar klarisszák

CM Congregatio Missionis, lazaristák

CMech Congregatio Mechitaristarum, mechitaristák

CMF Cordis Mariae Filii, claretinusok

CMM Congregatio Missionariorum de Mariannhill, Mariannhilli Misszionáriusok

CND ZND

COp Congregatio pro Operariis, kalazantinusok

CP Congregatio Clericorum Excalceatorum Ss. Crucis et Passionis D.N.I.C., passzionisták

CPM Congregatio Presbyterorum a Misericordia, Irgalmasságról nevezett Papok Kongregációja

CPO Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium, Falusi Katekéták

CPPS Congregatio Presbyterorum a Preciosissimo Sanguine, Szent Vér Misszionáriusai

CPS Congregatio Presbyterorum a Ss. Stigmatibus D.N.I.C., stigmatinusok, bertoniánusok

CPSP Congregatio Parvarum Sororum Pauperum, Szegények Kis Nővérei

CR Canonici Regulares, reguláris kanonokok

CR Congregatio a Resurrectione D.N.I.C., resurrectionisták

CRIC Congregatio Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis, Szeplőtelen Fogantatás Reguláris Kanonokjai

CRL Congregatio Canonicorum Regularium Ss. Salvatoris Lateranensis, lateráni kanonokok kongregációja

CRM Clerici Regulares Minores, caracciolinók

CRMI Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

CRS Congregatio Clericorum Regularium a Somascha, szomaszkaiak

CRSA Canonici Regulares S. Augustini, ágostonos kanonokok

CRSAnt Canonici Regulares S. Antonii, antoniták

CRSCr Canonici Regulares Ss. Crucis a Stella Rubea, Csehországi Vörös Keresztes Kanonokok

CRSP Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli Decollati, barnabiták, paulánusok

CRST Canonici Regulares Ss. Trinitatis, sarus trinitáriusok

CSA Canonici Regulares Sancti Augustini, ágostonos kanonokok, ágostonos kanonisszák

CSAC Pallottinus Nővérek

CSC Congregatio a Sancta Cruce, Keresztes Atyák

CSC Congregatio Servorum a Charitate, Szeretet Szolgái

CSFM Congregatio Sacrae Familiae a Názáreth, Názáreti Szent Család Kongregáció

CSilvOSB Congregatio Silvestrina Ordinis S. Benedicti, szilvesztrinusok

CSJ Congregatio S. Joseph, Szent József Társasága

CSP Congregatio Scholarum Piarum, piaristák

CSP Congregatio Sacerdotum Missionariorum a S. Paulo, paulisták, Szent Pál Missziós Papjainak Kongregációja

CSS Congregatio S. Spiritus, spiritánusok, Szentlélek Kongregáció

CSSF Congregatio Sororum S. Felicis, Cantalicei Szent Félixről nevezett Nővérek

CSSp Congregatio Sancti Spiritus, Szentlélek Atyák

CSSR Congregatio Ss. Redemptoris, redemptoristák

CSV Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris, Szent Viátor Katekéták

CSV Sodalitas Catechistarum S. Viatoris, viatoriánusok

CV Congregatio Vincentiana, Malabári Vincés Kongregáció

CVUOSB Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti, vallumbroziánusok

DCI Sorores Carmelitae a Divino Corde Iesu, Roermondi Kármelita Nővérek

DNAK Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja

EBÖEN Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei

ENT Egyházközségi Nővérek Társasága, Szent Péter Apostol Leányai

ErA Eremitae Augustini, ágostonos remeték

FBF Fate Bene Fratelli, irgalmasok

FC Filii Caritatis, Szeretet Fiai

FC Fratres a Charitate, Szeretetről nevezett Testvérek

FCC Institutum Filiorum a Caritate, kanossziánusok

FDC Fratres Doctrinae Christianae, Keresztény Tanítás Testvérei

FDC Filiae Divinae Caritatis, Isteni Szeretet Leányai

FDM Institutum Fratrum BMV a Misericordia, Irgalmas Szűz Testvérei

FDP Filii Divinae Providentiae, Isteni Gondviselés Kis Fiai

FDS Filiae Divini Salvatoris, Isteni Üdvözítő Leányai

FFFS Institutum Fratrum Franciscalium a S. Cruce loci Waldbreitbach, Szent Keresztről nevezett Waldbreitbachi Ferences Testvérek

FFG Institutum Fratrum Instructionis Christianae a S. Gabriele, St. Gabriele-i Keresztény Iskolatestvérek

FFSI Institutum Fratrum Filiorum S. Joseph, bayozefiták

FHIC Fratres Hospitaliarii Filii Immaculatae Conceptionis, conceptionisták

FICP Institutum Fratrum Instructionis Christianae de Ploërmel, Ploërmeli Keresztény Iskolatestvérek

FMA Filiae Mariae Auxiliatricis, Segítő Szűz Mária Leányai, Szalézi Nővérek

FMCap Fratres Minorum Capuccinorum, kapucinusok

FMConv Fratres Minores Conventuales, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

FMDD Filii Matris Dei Dolorosae, doloristák

FMI Congregatio Filiorum B.M.V. Immaculatae, Szeplőtelen Szűz Luçoni Fiai

FMIC Franciscanae Missionariae Immaculatae Conceptionis, Ferences Mária Missziós Nővérek

FMis Fratres de Misericordia, Irgalmasság Testvérei

FMM Fratres de Misericordia de Montabaur, Montabauri Irgalmas Testvérek

FMMA Fratres de Misericordia S. Mariae Auxiliatricis, Trieri Irgalmas Testvérek

FMMM Congregatio Fratrum B.M.V. Matris Misericordiae, Irgalmas Szűz Tilburgi Testvérei

FMMN Ferences Mária Missziós Nővérek

FNDL Fratres Nostrae Dominae Lurdensis, Lourdes-i Miasszonyunk Testvérei (Belgium)

FP Fratres Piae Congregationis a Praesentatione, Mária Bemutatásának Testvérei (Íro.)

FSA Congregatio Fratrum a S. Aloysio Gonzaga, Gonzága Szent Alajos Testvérei (Holl.)

FSC Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, Keresztény Iskolatestvérek

FSCH Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia, Ír Keresztény Iskolatestvérek

FSCI Soeurs de la Sainte-Famille du Sacré-Coeur Iesu, Jézus Szt Szíve Szt Családjának Nővérei Kongregáció

FSMI Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae, Szeplőtelen Szűz Mária Fiai (Róma)

FSP Congregatio Fratrum a S. Patricio, Szent Patrik Testvérei

FSZN Ferences Szegénygondozó Nővérek

IBMV Institutum B.M.V., angolkisasszonyok

IC Institutum a Charitate, rosminiánusok

IMC Institutum Missionum a Consolata, Consolata Misszionáriusok, Torinói Misszionáriusok

IML, Isteni Megváltó Leányai

IMN Isteni Megváltóról nevezett Nővérek, Niederbronni Nővérek

IPFI Institutum Parvulorum Fratrum Iesu, Jézus Kistestvérei (Foucauld)

Joh johannita lovagrend, máltaiak

JT Jézus Társasága, jezsuiták

kárm. kármeliták

MC Missionariae Caritatis, Szeretet Misszionáriusai, Teréz Anya Nővérei

MCCI Missionarii Comboniani Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai

MdG Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro exteris missionibus, Mexikói missziós szeminárium

MEP Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes, Párizsi Missziós Szeminárium

MFSC Congregatio Missionariorum Filiorum Ss. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Missziós Fiai

MHM Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill, Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat

MI Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

MIC Congregatio Clericorum Regularium Marianorum, mariánusok

MinInf Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

MKIT Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

MKSZI Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek

MM Societas de Maryknoll pro Missionibus exteris, Maryknolli Misszionáriusok

MO Institutum Missionariorum Opificum, Munkás Misszió

MS Missionarii Dominae Nostrae a {{{La Salette}}}, Miasszonyunk La Salette-i misszionáriusai

MSC Missionariae Ss. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Misszós Nővérei

MSC Missionarii Ss. Cordis Iesu, Jézus Szent Szívének Issouduni Misszionáriusai

MSF Congregatio Missionariorum a S. Familia, Szent Család Misszionáriusai (Holl.)

MSFS Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio, Szalézi Szent Ferenc Annecyi Misszionáriusai

MSpS Missionarii a Spiritu Sancto, Szentlélek Misszionáriusok

MSSCC Congregatio Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae, Jézus és Mária Szent Szívének Misszionáriusai

MSSP Missionalis Societas S. Pauli, Szent Pál Missziós Társasága

MSST Congregatio Missionariorum Servorum SS. Trinitatis, Szentháromság Missziós Szolgái

MSZI Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek

OAnn Ordo de Annuntiatione B.M.V., annunciáták

OAnt Ordo Antoninorum, antoniták

OBas Ordo Basilianus, baziliták

OBasIt Ordo Basilianus Italiae, Grotta Ferrata-i Baziliták

OBasSJos Ordo Basilianus Sancti Josaphat, Rutén Baziliták

OblOSB Oblati Ordinis Sancti Benedicti, bencés obláták

OC Ordo Carmelitarum, kármeliták rendje

OC Ordo Capuccinorum, kapucinusok

OCam Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

OCAO Ordo Carmelitarum Antiquae Observantiae, sarus kármeliták, kármelita apácák

OCap Ordo Capuccinorum, kapucinusok

OCarm Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo, sarus kármeliták, kármelita apácák

OCarth Ordo Carthusiensis, karthauziak, karthauzi apácák

OCD Ordo Fratrum/Sororum Carmelitarum Discalceatorum, sarutlan kármeliták, Sarutlan Kármelita Nővérek, sarutlan harmadrendiek

OCist Ordo Cisterciensium, ciszterciek, ciszterci apácák

OConc Ordo de Conceptione Immaculatae B.M.V., conceptionista apácák

OConcD Ordo Conceptionistarum Discalceatorum, sarutlan conceptionista apácák

OConv Ordo Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OCR Ordo Cisterciensium Reformatorum, reformált ciszterciek, trappisták

OCSO Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae, szigorúbb obszervanciájú ciszterciek, trappisták

OdeM Ordo B. M. de Mercede redemptionis captivorum, mercedáriusok, nolaszkóiak

OEDSA Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini, sarutlan ágostonos remeték

OESA Ordo Eremitarum S. Augustini, ágostonos remeték rendje

OESH Ordo Eremitarum S. Hieronymi, hieronimiták, Jeromos remeték

OESP Ordo Eremitarum S. Pauli, pálosok

OESSH Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani, Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend

OFM Ordo Fratrum Minorum, ferencesek

OFMC Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OFMC Ordo Fratrum Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OFMCap Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OFMConv Ordo Fratrum Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok, elizabetánusok

OFMDisc Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum, sarutlan ferencesek, alkantarinusok

OFMObs Ordo Fratrum Minorum Observantiae, obszerváns ferencesek

OFMRec Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae, rekollekták

OFMRef Ordo Fratrum Minorum Reformatorum, ferences reformáták

OH Ordo Hospitalarius, irgalmasok

OMC Ordo Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OMC Ordo Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OMCap Ordo Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OMConv Ordo Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OMConvRef Ordo Minorum Conventualium Reformatorum, reformált konventuálisok

OMD Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei, Isten Anyjának Reguláris Klerikusai

OME Ordo Mercedariorum Excalceatorum redemptionis captivorum, sarutlan mercedáriusok

OMech Ordo Mechitaristarum, mechitaristák, örmény bencések

OMechVen Ordo Mechitaristarum Venetiarum, velencei mechitaristák

OMechVind Ordo Mechitaristarum Vindobonensis, bécsi mechitaristák

OMel Ordo Melitensis, Ordo Equitum Hospilatariorum S. Iohannis de Ierusalem, máltaiak, johanniták

OMI Congregatio Oblatorum Missionariorum BMV Immaculatae, Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai

OMinCap Ordo Minorum Capuccinorum, kapucinusok

OMinConv Ordo Minorum Conventualium, minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok

OMinim Ordo Minimorum, minimiták, paulánusok, paulinusok

OMV Congregatio Oblatorum B.M.V., Szűz Mária Oblátusai

OP Ordo Fratrum Praedicatorum, domonkosok, domonkos apácák

OPoen Ordo Poenitentiae de Iesu Nasareno, nazarénusok, bűnbánók rendje

OPraem Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, premontreiek rendje

Or Institutum Oratorii S. Philippi Nerii, oratoriánusok

OrJMI Congregatio Oratorii Iesu et Mariae Immaculatae, párizsi oratoriánusok

ORS Ordo Clericorum Regularium a Somascha, szomaszkaiak

OSA Ordo Sancti Augustini, ágostonos kanonokok rendje

OSB Ordo Sancti Benedicti, bencések, bencés apácák

OSBCam Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium OSB, kamalduliak, kamalduli apácák

OSBCoel OSB Congregatio Coelestinensis, cölesztinusok

OSBM Ordo S. Basilii Magni, Nagy Szent Bazil Rend, baziliták

OSBOliv OSB Montis Oliveti, olivetánusok

OSBOtt OSB Congregatio Ottiliensis pro Missionibus Exteris, Szent Ottilieni Missziós Bencések

OSC Oblati S. Caroli, Oblati Sancti Ambrosii, Borromei Szent Károly Oblátusai, ambroziánusok

OSC Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

OSC Klarissza Remeteség, „Szécsény ágacskája”

OSCam Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, kamillánusok

OSchP Ordo Scholarum Piarum, piaristák

OSCl Ordo Sanctae Clarae, klarisszák

OSClAlc Ordo Sanctae Clarae Alcantarinarum, alkantarai klarissza apácák

OSClCap Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum, kapucinus apácák

OSClCol Ordo Sanctae Clarae reformationis a S. Coleta, colettinák

OSClObs Ordo Sanctae Clarae de Observantia, obszerváns klarisszák

OSClRec Ordo Sanctae Clarae Recollectarum, rekollekta klarisszák

OSClSObs Ordo Sanctae Clarae Strictioris Observantiae, szigorú obszerváns klarisszák

OSCr Ordo Sancti Crucis, Ordo Cruciferorum, Ordo Crucigerorum, keresztes lovagok

OSD Ordo Sancti Dominici, domonkos apácák, harmadrendi domonkos nővérek

OSE Ordo Sanctae Elisabethae, Sorores Hospitalariae S. Elisabethae, Erzsébet Apácák

OSF Ordo S. Francisci, ferences testvérek, ferences nővérek

OSFC Ordo Sancti Francisci Capuccinorum, kapucinusok

OSFS Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii, Szalézi Szent Ferenc Oblátusai

OSH Ordo Sancti Hieronymi, hieronimiták

OSJ Congregatio Oblatorum S. Joseph, Szent József Asti Oblátusai

OSJD Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, irgalmasok, Istenes Szent Jánosról nev. Irgalmas Testvérek

OSM Ordo Servarum Mariae, szerviták, Szűz Mária Szolgálóleányai Szervita Nővérek

OSM Ordo Servorum Mariae, szerviták

OSMM Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia, Magdolna Nővérek

OSP Opus Sancti Petri, Szent Péter Műve

OSP Ordo Scholarum Piarum, piaristák

OSP Ordo S. Pauli, pálosok

OSPPE Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae, pálosok

OSSalv Ordo Ss. Salvatoris, brigittinák

OSSp Ordo Hospitalarius Ss. Spiritus, Szentlélek Rend

OSsR Ordo Monialium Ss. Redemptoris, redemptorista apácák

OSST Ordo Ss. Trinitatis Redemptionis Captivorum, trinitáriusok

OST Ordo Ss. Trinitatis Redemptionis Captivorum, trinitáriusok

OSTDisc Ordo Ss. Trinitatis Discalceatorum, sarutlan trinitáriusok

OSTRef Ordo Ss. Trinitatis Reformatorum, reformált trinitáriusok

OSU Ordo Sanctae Ursulae, orsolyiták

OT Ordo Teutonicus S. Mariae in Ierusalem, német lovagrend

OTheat Ordo Clericorum Regularium Theatinorum, teatinusok

OTrin Ordo Trinitariorum, trinitáriusok

OVM Ordo de Visitatione B.M.V., vizitációs apácák

PA Patres Albi, Fehér Atyák

PFM Institutum Parvulorum Fratrum Mariae, Institutum Fratrum Maristarum Scholarum, marista iskolatestvérek

Piar Congregatio Scholarum Piarum, piaristák

PIME Institutum Pontificium a Ss. Apostolis Petro et Paulo et a Ss. Ambrosio et Carolo pro missionibus ad exteras gentes, Milánói missziós szeminárium

PME Societas pro Missionibus Exteris Provinciae Quebecensis, Quebeci Tartomány Missziós Társulata

PMSM Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos, Süket-néma Missziósok

praem., prem. Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, premontreiek

PSCJ Societas Presbyterorum Ss. Cordis Iesu de Bétharram, Jézus Szent Szívének Bétharrami Papjai

PSDP Pauperes Servi Divinae Providentiae, Gondviselés Szegény Szolgái

PSIC Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis Conceptione, Lourdes-i Misszionáriusok

PSM Congregatio Presbyterorum a S. Maria de Tinchebray, Tinchebray-i Szűzanya Papjai

PSM Pia Societas Missionum, pallottinusok, pallottinus nővérek

PSP Patres Scholarum Piarum, piaristák

PSP Congregatio Parvarum Sororum Pauperum, Szegények Kis Nővérei

PSSC Pia Societas Missionariorum a S. Carolo pro Italis emigratis, scalabriniánusok

RSCJ Religiosae de Sacro Corde Iesu, Sacré-Coeur Apácák, Szent Szív Társaság

RSV Congregatio Religiosorum S. Vincentii a Paulo, Patrum et Fratrum, Vincés Atyák és Testvérek

SA Congregatio Religiosorum {{{of the Atonement}}}, Atonementi Testvérek

SAC Societas Apostolatus Catholici, pallottinusok, pallottinus nővérek

SAM Societas Missionum ad Afros, Lyoni Szeminárium

SC Fratres a Ss. Corde Iesu, Jézus Szent Szívének Testvérei

SC Societas S. Cordis, Sacré-Coeur Apácák, Szent Szív Társaság

SC Sorores de Caritate, Irgalmas Nővérek, Szeretet Leányai

SC Sorores de Caritate, SZINT, Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága

SC Congregatio Servorum a Charitate, Szeretet Szolgái

SCC Sorores de Caritate Christiana, Keresztény Szeretet Nővérei

SCEP Societas Christi pro Emigrantibus Polonis, Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért

Scholapii Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, piaristák

SchP Scholae Piae, piaristák

SCJ Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, Jézus Szent Szívének Papjai

SCM Societas S. Columbani pro missionibus ad Exteros, Szent Kolumbán Missziós Társulata

Scolopi Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, piaristák

SCS Societas S. Columbani pro missionibus apud Sinenses, Szent Kolumbán Kínai Misszionáriusai

SDB Societas Salesiana S. Ioannis Don Bosco, szaléziek

SDP Sorores de Divina Providentia, Isteni Gondviselés Nővérei

SDR Sorores a Divino Redemptore, Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek

SDS Societas Divini Salvatoris, salvatoriánusok, Salvator Nővérek

SDV Societas Divinarum Vocationum, Isteni Hivatások Társasága

SF Filii Sacrae Familiae, Szent Család Fiai

SFM Societas Scarborensis pro Missionibus ad Exteras Gentes, Scarborói Missziós Társaság

SJ Societas Iesu, jezsuiták

SJC Societas Iesu Cordis, Jézus Szíve Társasága, Népleányok

SM Societas Mariae, marianisták

SM Societas Mariae, maristák

SM Societas Missionum, Szociális Missziótársulat

SMB Societas Missionum Exterarum de Betlehem in Helvetia, Svájci Betlehemita Missziós Társaság

SMM Societas Mariae Montfortana, montfortiánusok

SMMM Sorores BMV Matris Misericordiae, Irgalmas Szűz Nővérei

SMR Societas Mariae Reparatricis, Mária Reparatrix Nővérek

SMSJ Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill, Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat

SMSM Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum, Mária Süket-némákat Nevelő Társasága

SND Sorores Nostrae Dominae, Notre Dame de Sion Nővérek, Notre Dame Apácák

SND Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai (Society of Nirmala Dasikal)

SOCist Sacer Ordo Cisterciensis, ciszterciek, ciszterci apácák

SorDS Sorores Divini Salvatoris, Salvator Nővérek

SP Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, piaristák

SRA Societas Reginae Apostolorum, Apostolok Királynője Missziós Társaság

SS Societas Sulpitiensis, szulpiciánusok

SS Societas S. Francisci Salesii, szaléziek

SSC Sorores Sanctae Cristianae, Szent Krisztiána Nővérek

SSCC Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae nec non adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris, Jézus és Mária Szent Szívének Örökimádás Kongregációja, Picpus Társaság

SSD Sorores S. Dorotheae, Dorottya Nővérek

SSE Societas Patrum S. Edmundi Oblatorum S. Cordis Iesu et Immaculati Cordis Mariae, Szent Ödön Papjai

SSE Sorores S. Elisabethae, Erzsébet Nővérek

SSJ Societas Missionariorum a S. Joseph, Szent József Mexikói Misszionáriusai

SSND Sorores Scholarum Nostrae Dominae, Müncheni Szegény Iskolanővérek

SSP Pia Societas a S. Paulo Apostolo, Szent Pál Jámbor Társasága

SSPC Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis, Claver Szent Péter Társaság

SSpS Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti, Steyli Missziós Nővérek

SSS Societas Ss. Sacramenti, eucharisztinusok

SVD Societas Verbi Divini, verbiták, Steyli Misszionáriusok

SX Pia Societas S. F. Xaverii pro exeteris missionibus, xaveriánusok

SZINT Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága, SC

SZTT Societas Sororum Socialium, Szociális Testvérek Társasága

TOF Tertius Ordo Franciscanus, ferences harmadrend

TOR Tertius Ordo Regularis S. Francisci, Szent Ferenc Reguláris Harmadrendje

TORCap Tertius Ordo Regularis Capuccinarum, reguláris harmadrendi kapucinus nővérek

TORG Szent Ferenc Kistestvérei

TOSD Tertius Ordo S. Dominici, domonkos harmadrend

TOSF Tertius Ordo Secularis Franciscalis, ferences világi harmadrend

UST Unum Sanctissimae Trinitatis, Unum Testvérek

Vilh vilhelmiták

VSM Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis, Szűz Mária Látogatásáról Nevezett (Vizitációs) Rend

ZND Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Zalaegerszeg, CND