Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zlinszky


Zlinszky Aladár, gyóni (Cegléd, Pest, Pilis és Solt vm., 1864. jún. 5.–Veszprém, 1941. dec. 2.): gimnáziumi tanár. – A bpi egy. gyakorló gimn-ban éretts., a bpi egy-en 1888: m–lat–ném. szakos középisk. tanári okl-et szerzett és drált. Baján, 1890: Pancsován, 1892: Zomborban, 1896–1921: a bpi VIII. ker. Zrínyi főgimn. m–lat. tanára, közben 1907/08: a bpi gyakorló gimn-ban tanított. 1921: középisk. c. ig-ként a bpi tanárképző int. előadó tanára. 1934: nyugalomba vonult, de előadói állását megtartotta. A bpi egy. 1922: az irod. segédtudományok mtanárává képesítette, 1933: egy. ny. rk. tanár. A hazai stilisztikai kutatás egyik vezéralakja, főként a kifejezőeszközök hangulati hatását kutatta. – 1920: a SZIA III. o., 1922. V. 11: a MTA l., 1939. V. 12: r. tagja. – M: Szondi két apródja az isk-ban. Bp., 1890. (Klny. Zombori Főgimn. Értes.) – Szemelvények a m. nemz. lyra köréből. Szerk. Uo., 1893. (Jeles Írók Isk.Tára 44.) – Ünnepi beszéd Jókai Mór 50. é. írói jubileumán. Zombor, 1894. – Heliodoros a m. irod-ban. Bp., 1897. – Virág Benedek vál. költeményei. Bev. és jegyz. Uo., 1899. (M. Kvtár 115.) – Arany balladaforrásai. Uo., 1900. (Klny. ItK) – Rhetorika. A prózai műfajok mintái és törv-ei középisk. számára. Uo., 1900. – Az új földesúr. Írta Jókai Mór. Vál. részek. Szerk., bev. és jegyz. Uo., 1906. (M. Kvtár 260–62.) – A szóképzésről. Uo., 1911. (Klny. Bpi 8. ker. Főgimn. Értes.) – A kifejezés stílusa. Uo., 1913. – Klasszicizmus és romanticizmus. Uo., 1924. (SZIA nyelv- és széptud. o. felolvasásai. I. 5.) – Stilisztika a középisk. 4. o. számára. Szerk. Uo., 1914. (Átd. Pintér Jenő. 2. kiad. Uo., 1926., s. kiad. 1934) – M. költők. Szemelvények 700 esztendő dalterméséből. Szerk. Vajthó Lászlóval. Uo., 1929. (M. népműv. kv-ei) – Bánóczi József l. tag emlékezete. Uo., 1931. (MTA emlékbeszédek XXI. 6.) – Az eufemizmus. Uo., 1931. – Bev. a poetikába. (Poetikai alapvetés) – Egy. előad. Uo., 1935. (Bölcs. hallg. kvt-a 10.) – Elnöki megnyitó a M. Irodtört. Társ. közgyűlésén... Uo., 1935...1940. (Klny. ItK) – Művészi hangfestés és hangutánzás. Nyelvesztétikai tanulm. Uo., 1937. (Klny. B. Szle) – Poetika. 1. Epika. Egy. előad. Uo., 1937. (Bölcs. hallg. kvt-a 11.) – Petőfi és a zsenielmélet. Székfoglaló. Uo., 1941. (Ért. a nyelv és széptud. kör. XXVI.1.). – Betűjele: 2.A. (M. Kritika 1898). T.E.

Pallas XVI:1162. – Kalmár 1907:43. – Pest vm. 1911. II. 307. – Szinnyei XIV:1877. – SZIA Ért. 1941:177. (†Bp.; temetés helye!) – Irodt. 1942:56. – M. Nyelv 1942:1. sz. – Gulyás 1956:486. – MIL III:593. Arck. – MÉL II:1081. Arck.

Zlinszky János, gyóni (Tass, Pest, Pilis és Solt vm., 1854. jan. 24.–Bpest, 1923. ápr. 4.): jogász. – A kalocsai jezsuita gimn-ban éretts., a bp-i kir. M. Tud. Egy-en 1887: jog- és államtud dr. Ügyvédként dolg., 1891. X. 15: megnősült, 10 gyermekük született, 4 gyermekkorban meghalt. A Kecskeméti u. 5-ben, majd a Röser bazár III. em., Újvilág u. 19., 1901-: József krt 31/a-ban laktak. 1906-: Bakáts tér 8. fszt volt az iroda, III. em-en a lakás. 1910: megvették a Lónyay u. 13/a házat, 1911: költöztek be. – 1896 k. visszaszerezte a 18. sz-i gyóni ~-kúriát és egy dabasi birtokot, ott szeszgyárat épített. A szatmári erdőbirtokot, mintegy ezer holdat, a háború alatt vette. – Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ügyészként a darabont kormánnyal szemben az engedelmességet megtagadó vm-i mozgalom egyik vezéralakja (emléktábla a Megyeházán.) – A →Katholikus Néppárt egyik vez-je, aktív munkása, többször  képviselőjelöltje, 1901: Ipolyságon. – Prohászka pp. jó barátja és lelkes híve, munk. volt. A →Katolikus Népszövetség egyik alapítója, az →Országos Katolikus Szövetség alelnöke, a 1915: a →Katolikus Sajtóegylet eln-e. A SZIT tagja. A ker. szövetkezeti mozgalom jogtanácsosa. A Sacré Coeur Sophianum gimn. és Internátus létesítésében komoly szerepet vállalt. Zl. J.

Zlinszky János (Bp., 1928. márc. 7.–): alkotmánybíró. – A bpi piar. gimn-ban 1946: éretts. 1947–51: az ELTE ÁJK hallg.  1948. VIII.–1951. IV: féldíjas könyvtárkezelő-demonstrátor a Római Jog tanszéken, Marton Géza mellett. 1951. V: kizárták az orsz. összes egy-éről. VI. 28: családjával Zsáka községbe (Hajdú-Bihar m.) kényszerlakhelyre kitelepítették. 1951. IX–1952. VI. 6: munkaszolgálatos katona. Leszerelése után ács, átképzős a 43 ÁÉV baji laktanya építésén. 1953. I: szakmunkás (technikai minimum) vizsgát tett, sztachanovista okl-et kapott. – 1954: megbízást kapott a MTA Irodtört. Int-től Baranyai Decsi János Historia c. munkája kritikai kiadásának előkészítésére. Közben különböző építkezéseken dolgozott. – 1956.VII. 7: feleségül vette dr. Sternegg Mária művészettörténész muzeologust, 3 gyermek született (János, Ferenc, Mária). Házassága révén újra bpi lakos. 1957. II. 13: engedélyt kapott tanulm. befejezésére, III. 13: jogi dr. – Munkáltatója, a 31 ÁÉV áthelyezte jogi előadói beosztásba Ajkára, 1957. VIII: létszámfelettiként elbocsájtották. 1957. IX–1968. I: között áll. vállalatoknál jogász. – 1958. I–1983. II. 1: ügyvéd, a Székesfehérvári ÜK tagja, Dunaujvárosi ÜMK tagja, majd a 2. ÜMK vez-je, a Kamara elnökségi tagja. Az Igazságügyi Minisztérium Kiváló Munkáért Éremmel tüntette ki. – 1983. I. 1-: a Miskolci Egy. Jogelméleti-Jogtörténeti Int-ében adjunktus, a Római jog előadója. 1984: a jogtud. kandidátusa, 1990: az Állam és Jogtudományok akad. dra. – 1985: intézetvezető docens, 1990: egyetemi tanár, a Miskolci ÁJK dri Isk-jának vez-je. – 1989. XI: alkotmánybíró, megbízatása 70. éve betöltésével 1998. III. 7: szűnt meg. 1994. nyarán a PPKE Jog- és Államtudományi Kara szervezőbizottságának vez-je, a Római jog tanára, a Jogtörténeti Int. vez-je. 1995. V–2000. VI. 30: a Kar Dékánja. – 1993-: az Osztrák Tud. Akad. l. tagja. 1992–98: az Európa Tanács Jogi biz-ában (Velence Biz.) magyar delegátus. – 2002. XII. 31: nyugdíjban vonul. A PPKE JÁK Prof. Emeritus-nak választotta. 1980-: a Bpi Keresk. és Iparkamara Választott Bíróságának bírája. 2000-: a →Nemzeti Kegyeleti Bizottság tagja, majd alelnöke. – Kitüntetései: a M. Köztársaság Középkeresztje a csillaggal, a →Nagy Szent Gergely Rend parancsnoki fokozata, Pro Ecclesia Catholica Hungariae érdemérem, MTA Akad. díj, Pro Cultura Hungariae érdemérem Deák Ferenc fokozata, Köztársasági Elnöki Érdemérem, Pro Facultate Oklevél. Pest Megye Díszpolgára, Dabas Város Díszpolgára. – M: Marton Géza: A polgári felelősség. Szerk. Bp., 1992. – Ius Commune Sonderreihe 91. Frankfurt/M 1997. (Triorg., Wissenschaft und Gerichtsbarkeit) –  Római Büntetőjog. Miskolc, 1992. – Állam és Jog az ősi Rómában. Bp., 1996. – Ius Publicum Uo., 1996. – Ius Privatum Uo., 1998. – Ker. erkölcs és jogászi etika. Uo., 2000. – Közéleti és jogászi etika gyakorlatban. Uo., 2007. – A PPKE ÁJK kezdetei, Uo., 2008. – Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Uo., 2008. – ZJ 80. Sapienti iniuria fieri non potest, Uo., 2009 (bibliographiával). –  A Gyóni Zlinszky Család, Dabas, 2010. – Lexikonunk munkatársa. s.k.