Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zibolen


Zibolen Endre (Háj, Turóc vm., 1885. dec. 1. – Bp., 1957. febr. 2.): gimn. ig. – Neje: Tóth Etelka, fia Endre (1914–1999) tanár. 1909: gör.–lat. szakos középisk. tanári okl. szerzett és bölcs.drrá avatták. 1910–: a bpi VIII. ker. (Tavaszmező u.) áll. gimn. tanára, 1918. XII. 8: a Keresztényszocialista Tanítók Szakszervezetének egyik alapítója és főtitkára. 1919. IX. 24–1924: az újpesti Áll. (Kanizsai Dorottya) Leánygimn. (István tér 14.), 1924–31: az újpesti Áll. Könyves Kálmán (reál)gimn. ig. és 1924. XII. 8: a Kerszoc. Orsz. Szakszervezetek Szöv. Intéző Biz., 1927. V. 8.–: Ker.szoc. Orsz. Szakegyesületek Szövetsége Intéző Tanácsának tagja. 1931–38: Áll. Madách Imre Gimn. (VII., Barcsay u. 5.), 1938. VI. 30–1947: nyugdíjazásáig a bpi Középisk. Tanárképző Int. Gyakorló Gimn. (VIII. Trefort u. 8.) ig., tanügyi főtan., 1934–44(?): az AC bpi karitativ. szervezetének eln-e, 1942(?)–45: az Orsz. Közokt. Tanács tagja. Ő elnökölt 1944. III. 19: a ker. munkásszervezetek egyesítő kongr-án. – Írásai: A bpi VIII. ker. áll. gimn. ért. (1912/13: Gondolatok a nevelésről; 1913/14: Latin színielőadás), M. Középisk. (1913, 16/17, 28, 1929: 1-4. sz. A főisk. hallh-k lelki gondozása 1–2 r.; 1933, 1935, 1936: 7. sz. A tanári munka megítélése; 1937: 1. sz. A nevelés és 3 tényezője: a csálád, az internátus és az isk.; 6/7. sz. A fiúk és a lányok nevelésének eltérése a középisk-ban; 1938: 1. sz. A gimn. és az egyén; 1939: 1. sz. Társad., kultúra, nevelés; 1940/43), Kat. Szle (1934: Gondolatok a m. nemz. megszervezéséről; 1936: Kommunista szervezkedés a középisk-ákban), M. Kultúra (1934, 36), A Gyermek és az Ifjúság (1936: 1/6. sz. A családi környezet szerepe a nevelésben); Nevelésügyi Szle (1938: 1. sz. Szociális nevelés a középisk-ban); Ker.szoc. évkv. (Bp., 1940: A nagyvárosi proletariátus; 1942: Ernszt Sándor a keresztényszocialista), M. Paed. (1941: 1–2. sz. Gyakorlati szempontok a gimn. tanárképzés terén); Karitász almanach. 1942. (Bp., 1941: Nemzetépitő ped.), A család jólétéért. (Uo., 1943: A középoszt.-családvédelme) – M: Halálra vonatkozó vigasztálások az Ókorban. Bp., 1909. – Közgazd. és jogi ismeretek. Polg. fiú- és leányisk., valamint fiúközépisk. és leánygimn-ok alsó oszt. sz. Csóka Lajossal. Bp., 1920. (2. átd. kiad. 1921; U. az Polg. fiú és leányisk. sz. 3. átd. kiad. 1924; Polg. fiúisk. sz. 4. átd. kiad. 1928; Új lny. 1938–1944) – Közgazd. és jogi ismeretek. Polg. fiú- és leányisk., valamint fiú- és leányközépisk. 3–4. oszt. sz. Csóka Lajossal. Bp., 1920. (2. lny. 1921) – A bpi VII. ker. áll. Madách Imre gimn. 1931/32–1937/38. é. ért. (1–7 db.) Közzétette. Uo., 1932–1938. – A bpi m. k. középisk. tanárképző-int. gyakorló-gimn. 1938/39.–1946/47. é. évkve. (1–9 db.) Közzétette. Uo., 1939–1947. – Gazd. és társad. ismeretek. A gimn. és leánygimn. 6. és a líc. 3. o. sz. Írta Csóka Lajossal. Uo., 1940. (Új lny. 1941–1943) (SZIT gimn. tankvei) – Bpen a kéthetenkénti Keresztény Szocialista Szakszervezeti Közlöny (Szakszervezeti Élet) 1921. VIl. 15.–1925. XII: fel. szerk.; 1923. V. –XII(?): a havonkénti Közüzemi Alkalmazottak Lapja kiadója; 1924– 29(?): az Állami Vas- és Gépgyári Alkalmazottak Lapja fel. kiadója. – Betűjegye: Z. E. (M. Középisk. 1913; Kat. lex. III. 1933) 88

Szinnyei XIV:1808. – Barthos–Csetri 1923:204. (*Turócliget, ezután mindenütt; de Háj csak 1909[!] óta Turócliget!), 1925:155. – Wünscher 1927:78. – Barthos–Csetri–Luttor 1929:167., 1931:184. – Ugró 1932. – Jámbor 1936:33, 74., 1938:72., 1940:104., 1942:73, 120. – Polg. isk. tanárok 1942/43. évkve. 1943:139. – M. Ped. 1971:281. (Gergely Jenő: A hazai ker.szoc. tanítómozgalom 1918–1922) – Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Mo-on 1924–1944. Bp., 1993. – Viczián 1995:192. (1588.) – Értesítők 1998. 4: B618–26, B940–46. – Bpi sajtó 1873–1950. Uo., 2000: 2391, 2701. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Zibolen Endre, ifj. (Bp., 1914. jún. 6. – Bp. 1999. szept. 14.): tanár, neveléstörténetíró. – Szülők: Endre (1885–1957) tanügyi tanácsos, Tóth Etelka; neje Czudar Margit (1921-) szakfelügyelő tanár. Az Áll. Könyves Kálmán (Reál)gimn. 1932: éretts., 1932–36: a Pázmány Péter Tud.egy. m.-ném. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1937–38: Heidelbergában szociálped-át és társad.lélektant tanult, részt vett a bádeni gimn. tanítási gyakorlatain, 1938. VI: a freiburgi és tübingai egy-en hallgatott előadásokat. Bpen 1940: bölcsészdrrá avatták; 1966: a neveléstud-ok kandidátusa, 1987: dra. – 1938. XI. 9–XII: a bpi Werbőczy István Gimn., 1939. I. 16– VI. 30: a losonci Áll. Gimn. óraadó h. tanára, 1939/41: a pestszentlőrinci Áll. Gimn. segélydíjas tanára, 1941/44: az Orsz. Közokt. Tanács beosztott h., majd r. tanára, 1943/44: az Eötvös Coll. r. tanára is. 1944/52: a Testnev. Főisk. Pedagógiai Tanszék ny. r. tanára, 1944–1954: főisk. tanára, 1954–56: a Ped. Tud. Int. oszt. vez-je, 1956–58: igh.; 1958–63: az Orsz. Ped. Kvtár főmunk., 1963–67: az ELTE Felsőokt. Ped. Kutatócsoport munk., főmunk.,1967–78: nyugdíjazásáig a Felsőokt. Ped. Kutató Közp. h.ig., 1968–78: ig-ja; 1976: a Bpi Műszaki Egy. c. egy. tanára, 1978–: az Oktatáskut. Int. tanácsadója. – 1946–50: megszüntetéséig a M. Paed. Társ. titkára, 1967–91: az újra megalakított M. Ped. Társ. elnökségi és választm. tagja; 1954–67: az MTA Neveléstört. Albiz. tagja, 1967–76: elnöke, 1957–58: a Ped. Biz. titkára, 1958–80: tagja, 1981–90: elnöke. – Írásai: Egy. Élet, Pestszentlőrinci áll. gimn. ért. (1941), M. Középisk. (1941/44), M. Ped. (1947: Egy rajongó leány feljegyzései; 1964. 1. sz. Pedagógiánk feladatai a tehetségek kibontakoztatása terén); Ped. Szle (1955: 4. sz. Hozzászólása; A 1956: 3. sz. A Pädagogik 1954–56. é. számaiból Majzik Lászlónéval és Juhász Ferenccel; 1958: 4. sz. Balatonfüredről - feladatainkról; 7/8. sz. ném. kvism.); Köznevelés (1956: 16. sz. Világszerte; 1956: 18. sz. Technika és népokt. a tőkés orsz-okban; 1957: 1. sz. Füred tanulsága; 3. sz. A Néptanítók Lapja híreiből; 1957: 10. sz. A példafeltáró okt.; 1958: 8., 9. sz. Az isk.rendszer tagozódása 1–2. r.; 20. sz. Tanítóképzői versenyvizsga 1847-ben); Tanulm-ok a neveléstud. köréből (Bp., 1957: Felfogások az isk. közösségről az ellenforr. korszak m. ped-ájában; 1958: A neuhofi kísérlet; 1963: 365. Ped. lexikonok és enciklopédiák); Iskolai Kvtárosok Tájékoztatója (1960: 5. sz. Neveléslélektani irodalmunk); Kultúra világa (Bp., 1960: Az isk.rendszer tört. típusai); MÉL (Uo., 1963–1981; 1–3. köt); Az Orsz. Ped. Kvtár évkve, 1961. (Uo., 1963: 143. A m. ped. lexikonirodalom); Család és Iskola (1964–1965: A nevelés története képekben. 1-18. r.); Felsőokt. Szle (1964: 582. A felsőokt. ped. kutatómunka helyzetéről); Népszab. (1969: 275. sz. A felsőokt. ped-ról); Az Orsz. Ped. Közp. évkve 1963-1964. (Bp.,1965: Óvodai hétköznapok a régi Pest-Budán); Ped. lex. 1–4. köt. (Uo., 1976–1988. felsőokt., egyetemes neveléstört. szakszerk.); Az alakuló ember. (Uo., 1976: 253. A felsőoktatás új útjai); Hungarian education. (Uo., 1976: 30. On the past our public education); A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája. A Wroc³awban 1976. V. 18-22. megtartott lengyel-m. szemin. anyaga. (Uo., 1977: 13. A felsőokt. felvételi eljárás továbbfejlesztésének aktuális feladatai); M. Ped. (1985: Az Entwurf kiterjesztése Mo-ra); Tettamanti emlékkv. (Kaposvár, 1987: 31. Tettamanti Béla emlékezete); A felsőokt-hoz vezető út. Tanulm-ok a 70-es évek szakirod-mából. (Bp., 1988: 21. A felvételi eljárás továbbfejlesztésének feladatai); Mérei Ferenc emlékkv. (Uo., [1990]: 85. Mérei Ferenc a Balatonfüredi Ped. Konferencián); A főisk–egy. neveléstört. okt. mai problémái. (Uo., 1992: 30. A neveléstörténet helye a modern pedagógusképzésben); Ped. lex. 1–3. köt. (Uo. 1997: cikkei) – Bezetései: Első ütközetek. Pályakezdő tanárok konfliktusgyűjteménye. Írta Óvári Ágnes. (Uo., 1987); Az ausztriai gimn-ok és reálisk-k szervezeti terve [1849]. S. a. r. Horánszky Nándor. Bev. Uo., 1990. (A tantervelmélet forrásai, 12.) – Előszavai: Pedagógushivatás. Írta: Koncz János. ([Uo.], 1980) – Képességvizsgálatok a felsőoktatási felvételi eljárásában. A M. Ped. Társ. Felsőokt. Szakoszt. által 1973. II. 13-án rendezett vita feldolgozása. Szerk. és bev. Völgyesy Pál. Uo., 1973. – Utószavai: A jövő isk-ja a munkaisk. Írta: Georg Kerschensteiner. Ford. Szilágyi Pál. (Uo., 1979); Népoktatásunk bűnei. Írta: Kunfi Zsigmond. Uo., 1984. (Az Orsz. Ped. Kvtár és Múz. hasonmás kiadv.); Flóri könyve sok szép képekkel, földrajzokkal és muzsika melléklettel. Írta: Bezerédj Amália. Hasonmás kiad. [Szekszárd–Bp., 1987] – M: Szociális érés az iskolában. Bp.,1939. (Tanulm-ok a Pázmány Péter Tud.egy. Ped. Szemin-ából. [6.]) – A szülők nevelése. A szociális gyermek. Vezérfonál a Nemzeti Gyermekhét keretében tartandó szülői értekezletek előadói sz. Róder Pállal. Uo., 1940. (Nemzeti Gyermekhét) – Osztálylélek-osztálytanítás. [Uo., 1943] (Klny. M. Paed.) – Sportpedagógia. Uo., 1948. (Az Orsz. Sport Hivatal szakkvtára 1.) – Pedagógia. 1-3. r. Főisk. jegyz. Uo., 1953-1954 –Nevelőmunka a testnevelési órán az ált. és középisk-ban testnevelést tanító nevelők sz. Uo., 1954. – Pedagógiatörténeti olvasmányok. Uo., 1954 – Sportolók nevelése. Uo., 1955. – Balatonfüredi Pedagógus Konf. 1956. X. 1-6: rövidített jegyzőkv. Szerk. Szarka Józseffel, Faragó Lászlóval. Uo., 1957. – Pestalozzi vál. művei. 1–2. köt. Összeáll., bev. és jegyz. ellátta. Uo., 1959. (Neveléstört. kvtár.) – Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága. Vág Ottóval, Orosz Lajossal. B. T. szerepe az első moi óvodák létrehozásában. Uo., 1962 – Embernevelés és ipari képzés Pestalozzi pedagógiájában. Kand. értek. (Kz. az MTA Kvtárában) 1964. – A munkára nevelés hazai tört-ből. Szerk Jausz Bélával, Faludi Szilárddal. Uo., 1965. – Nevelőmunka a felsőokt-ban. Uo. (ny. Szeged), 1966. (Felsőokt. Kutatócsop. füzetei) – Felsőokt. és pedagógiai tudatosság. Bp., 1971. –Képességvizsgálatok a felsőokt-i felvételi eljárásában. A M. Ped. Társ. Felsőokt. Szakoszt. által 1973. II. 13-án rendezett vita feldolgozása. Szerk. és bev. Uo., 1973. – Kulturális intézmények és szervezetek Mo-on. Lexikon. Szerk. többekkel. [Uo.], 1976. – Fejezetek a műszaki felsőokt. didaktikájából. Szerk. és bev. Uo., 1980. (Tanulmányok a felsőokt. köréből. Pedagógia) – A valószínűségszámítás alapfogalmai. Írta Andrej Nikolaevics Kolmogorov. Ford. Uo., 1982. – A tanterv elmélete. Írta Prohászka Lajos. Szerk. [Uo.], 1983. (A tantervelmélet forrásai, 2.) – Johann Heinrich Pestalozzi. Uo., 1984. (Egyetemes neveléstört., 24-25.) – Az isk. és társad-i funkciói. Tud. munkásság tézisszerű összefoglalása. Dri értek. Uo., 1985. – Tehetségmentés az isk-ban, 1920-1944. Az intézményes tehetségkutatás, tehetségvédelem és tehetségfejlesztés irod-a a két világháború között. Szerk. [Uo., 1986] – Faragó László. Uo., 1990. (M. pedagógusok) – Nevelésügyünk az önkényuralom korában. Szerk. Uo., 1993. – Első négy óvodánk belső életéből. „Nőttön nő tíszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. Martonvásár, 1996. – A Magyar Pedagógiai Irodalom. Folyóiratcikkek bibliogr. sor. 1959–1962: szerk-je.; az Egyetemes neveléstörténet. (Bp., 1962- c. sorozat 11 köt. szerk-je; 1973–: megindításától a Szovremennaja Viszsaja Skola (Jelenkori Felsőoktatás) nemzetk. folyóir. szerk. tanácsának tagja.; 1986-1988: az Oktatásügyi kutatások szerk. biz. tagja. – Betűjegye: Z. E. (M. Középisk. 1944; Köznevelés 1957/58. 88

Külf. m. int. 1937/38. Bp., 1939:22. – Jámbor 1940:206. – Scherer: Losonci gimn. Losonc, 1940:34. – Pázmány Péter Tud.egy. alman. Bp., 1941. – Pestszentlőrinci áll. gimn. évkve. Pestszentlőrinc, 1941. – Polg. isk. tanárok 1942/43. évkve. 1943:140. – M. Folyóir. Repert. 1955/58. – MTA alman. 1970:501. – Kállay: Disszertációk 1953–1975. – Ped. lex. 1988. IV:487. – Beszélgetés ~vel. Bp., 1988. – M. ki kicsoda? 1990:662. – M. ped. irod. 1992: 452. – Pedagógiai ki kicsoda. 1997:296. – M. Nemz. 1999. IX. 24. – M. Hírl. 1999. IX. 24. – Népszab. 1999. IX. 24. – Ki kicsoda? 2000. (függ.) – Révai új. lex. XVIII:852. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)