🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Turchányi
következő 🡲

Turchányi Albert Egon (Ohaj, Bars vm., 1894. aug. 19.–Székesfehérvár, 1969. szept. 28.): bíborosi titkár. – Érsekújváron éretts., a teol-t Bécsben végezte, 1916: XII. 23: pappá szent., Bpen hitokt., 1917: Bajnán kp., 1918: Bpen hitokt., egyházjogból drált. 1925: a bp-városligeti Jáki-kpna lelkésze, 1928: Bpen hittanár, 1930–: a M. Nemzetpol. Társ. tagja. 1935: Bp-Várban, 1938: Józsefvárosban, 1939: Tabánban kp. 1944. VII: a német megszállás idején letartóztatták, mert zsidóknak hamis keresztleveleket adott. 1946: Bp-Kőbányán, majd a Rezső téren kp. 1950: nyugdíjba ment és a Játéktervező Int. munk. 1956. X. 30–XI. 8: →Mindszenty József bíb. titkára, aki Ny-ra küldte. XI. 3: kispapokkal és katonákkal lefoglalták az →Állami Egyházügyi Hivatal irattárát és megkezdték az iratok elszállítását. XI. 9: Tata környékén elfogták. 1958. I. 10: a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa (17 fős perben) a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom kezdeményezése és vezetése bűntettével, személyi tulajdon sérelmére elkövetett lopással, meghamisított személyi igazolvány fölhasználásának bűntettével vádolva életfogtiglani (társait 5–10 é.) börtönre ítélte. Fogolytársa, Lotz Antal szerint 1961: Kistarcsán raboskodott. Vsz. 1963: a részleges közkegyelemmel szabadult. Azután a székesfehérvári papi otthonban élt. – Írásai: Kat. lex. 1–4. köt. (Bp., 1931–1934: munk.) – Bpen az Ébredő Magyaroszág hetilap 1919. IX. –1920(?): tástulajdonosa; a Hazánk hetilap 1920. VIII–1922. (?): fel. szerk. – Betűjegye:T-i. E. (Kat. lex. 1–4. köt.)  88

Kemény 1942:109. – Összetartás 1944. VII. 4. (Letartóztatták T. E. káplánt, Eckhardt Tibor barátját) – Népszabadság 1957. VIII. 1. (B. G.: Urak, papok dölyfét majdnem újra tűrtük), 1958. I. 18. (Ítélet dr. T. E. A. és társai ügyében) – Giovannetti, Alberto: Der Papst spricht zur Kirche des Schweigens. Recklinghausen, 1959:213. – Havasy 1990:404. (7 év börtön) – Hetényi Varga I:273. – Gergely 1993:215., 270. – 1956 kronológiája. 1996: 194, 305. (s.v. Turcsányi) – 1956 megtorlás. 1996: 67 (s.v. Turcsányi) [pere adatainak közlése hiányzik] – Bpi sajtó 1873–1950. 2000: 711., 892. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Turchányi Gyula, turcsánkai (Plevnik, Trencsén vm., 1831 k.–Bp., 1883. aug. 26.): hírlapíró. – Diákként 1848 őszén a 40. trencséni honv. zászlóalj önkéntese, őrmestere, a 48. zászlóaljban 1849. VII. 7: hadnagy; mindvégig a komáromi várőrségben szolgált. 1867: a Pest városi Honvédegylet tagja. – Írásai: Emich nagy naptára (1860: Visegrád), Nép Újsága (1860), Hölgyfutár (1883), Kép. Csal. Lpk (1883) – Színműve: A Szilveszter éj. Népszínmű 3 szakaszban 5 képben. (bem. Kassa 1865. XII. 31.) – M: A dunavízhordó. Népszínmű. Pest, 1866. (bem. Buda, 1863. II. 17.) – Bpen a Katholikus Család képes hetilap 1883. V. 27–VIII. 26: szerk. 88

Kiss–Sziklay 1902:502. – Szinnyei XIV:571. (főhadnagy) – Viczián 1995:189. (758.) – Bona 1999. III:380. (hadnagy) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Turchányi Imre (Rudnó, Nyitra vm., 1889. febr. 23.–1944 után?): ügyvéd, földbirtokos, ogy. képviselő. – A Divék-nemzetségből származott. Érsekújvárt éretts., a pozsonyi jogakad. és a bpi Tud.egy. jogot tanult, a jog- és államtud. dr.; ügyvédjelöltként ügyészi megbízott. Az 1914/8. háborúban önkéntes tüzér az olasz fronton, részt vett a doberdói ütközetekben; ott megszerezte az összes legénységi kitüntetéseket, az arany vitézségi éremmel együtt. Azután másfél é. repülőtiszt, 1918: a Gotha-repülőszázad parancsnoka; századosként szerelték le. 1918.XII–1919. I: a Szmrecsányi –Turchányi-féle különítmények szervezője és vez-je, amely a Mátyusföldre benyomult cseheket próbálta föltartóztatni; részt vett a vágsellyei csatában is, melynek sikerét a komm. Pogány (Schwarz) József (1886–1938) akadályozta meg. A csehek elfogták, halálra ítélték, de végrehajtását fölfüggesztették, közkegyelemmel szabadult, de hosszabb háziőrizetben tartották. 1919: részt vett az Orsz. Ker. Szoc. Párt a csallóközi és mátyusföldi megszervezésében, melynek érsekújvári körzetének eln. A tart., majd a nemz.gyűlési választásokon képviselő jelölt; 1935–38: a prágai szenátusban a M. Párt képviselője, annak külügyi biz-ában egyetlen magyarként föltárta és bírálta a csehek magyarellenes törekvéseit; 1938: a prágai szenátusban előterjesztett nyilatkozatában a m-ok, ném-ek, tótok egységesen fordultak szembe a csehszl. központosító pol-val. A párizsi interparlamentáris konferencián ismertette a csehek elnyomó politikáját. 1938: a M. Nemz. Tanács pozsonyi alakulásakor Prágába küldték az ottani m. közösség érdekvédelmére. XI. 2: az I. →bécsi döntés után az Érsekújvára bevonuló honvédeket Jaross Andorral (1896–1946) együtt üdvözölte a város főterén. Az 1939: 5. tc. alapján a felvidéki Egyesült Magyar Párt képviselőházba behívott tagja. Az érsekújvári Kat. Egyhközs. világi eln., a városi tanács és a képviselő testület tagja, a kvtártanács és kultúrbiz., az Érsekújvári Dalárda, az Érsekújvári Takarék, a Kat. Kör, a SZEMKE érsekújvári eln., a felvidéki M. Frontharcos Szöv. orsz. üv. eln-e, a M. Kir.Term.tud. Társulat és 1939/44: a Sajtókamara újságíró szako tagja. – Az Érsekújvár és Vidéke 1939–44: főmunk. 88

Rep. lex. Pozsony, 1936:462. – A Sajtó 1939:8. sz. – Thury [1939]: 27. (de genere Divék) – Ker. m. közél. alman. 1940. II:1115. (*Divékrudnó, ami 1910 óta a neve!) – M. stat. zsebkv. 1940:26. – Ogy. alm. 1940:351. Arck. (*Divékrudnó) – Sajtókamara évkve. 1940:88. 1941:126., 1942:146., 1943:171. – Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. 1918–1938. Galánta–Dunaszerdahely, 2002:197. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Turchányi Tihamér, turcsinkai (Jászberény, Jász-kun ker., 1874. máj. 19. – Bp., 1930. ápr. 24.): főgimn. tanár. – Apja Gyula (1831–1883) 1848/49-es főhadnagy, hírlapíró. – 1889. VII. 20: lépett a JT-ba. 1889–91: Nagyszombatban novic., 1892 és 1894: St Andréban szónoklattan hallg., 1893: Kalocsán vizsgáztató, 1895–96: Pozsonyban fil. hallg., 1897: Innsbruckban teol. hallg. majd. tanár. 1901: lat.–tört. szakos tanári okl. szerzett, és drált; a nyitrai kat. főgimn. h., 1902: Lugoson r. tanár a Krassó-Szörényvm. Múzeumegyl. és az Arany János Társ. választm. tagja. 1906: a római M. Tört. Int. kutatott, hazatérve a a bpi VIII. ker. áll. főgimn. r. tanára. Beutazta Európát É-Amerikát és É-Afrikát, Ázsiában is járt. . – Írásai: Tabellae Chronographiacae ad solvenda diplomatum data. Oeniponti, 1897. Nagy Iván Családtörténeti-értesítő (1899: Zólyom vm. levéltárában őrzött nemeslevelek), temesvári Tört. és Régészeti Ért. (1903: Néhány krassómegyei kamarai közs. úrbéri állapota a 18. sz. végén; 1906: Az 1738. évi tör. háború, tekintettel Rákóczi Józsefre), B. Hírl. (1906, 08), P. Hírl. (1914), VIII. ker. főgimn. ért. (1907: Az Amerikai Egyesült Államok isk-i), Bp Hírl. (1907: 58. sz. A kivándorlás és a nemzetiségek), OKTEK (1908: 505. Néhány szó a lat. tananyagról), M. Középisk. (1908: 69. Amerikai tudósok nyelvekről), szegedi Új Élet (1922) – M: Krassó-Szörényvm. néprajzi viszonyai a mohácsi vész előtti időkben. Lugos, 1901. – A 11. és 12. századbeli m. kir. okl-ek alkotó részeinek formulái. Okl-tani tanulm. Temesvár, 1903. – Rogerius mester siralmas éneke a tatárjárásról. Forráskritikai tanulm. Bp., 1904. (Klny. Századok) – Mo-i monostorok gazd. viszonyai a tatárjárás előtt. Kulturtört. tanulm. Uo., 1909. – A Bessenyeiek Zemplénben. Hol? 1916. – A bíboros szolgálatában. Írta: Stanley Weymann. Angolból ford. Bp., [1920?] (Athenaeum. kvtár. 73.) – A jávai teakirály. Elb. az ifj. sz. Uo., 1921. – A hatalom kve. Írta: Edgar Wallace. (Ford.) Uo., [1925] (Ajándék 2.) – A hatalmas férfi. [Reg.] Írta: Antony Hope Ford. + John Nicholson viszontagságai. [Reg.] Írta R. L. Stevenson. Ford. Király György. + Egy bánya története. [Reg.] Írta Bert Harte. Ford. Halász Gyula. Bp., [192?] (Az Olcsó regény c. sor. 1920–1921: megjelent köt-ek kiadói kolligátuma közös borítóval) – A sárga Isten. Írta Rider H. Haggard. (Ford.) Uo., [1938] (Világhírű reg-ek 30.) – A vörös Éva. Írta U. az. (Ford.) Uo., [1938] (Világhírű reg-ek 26.) (új borítós kiad.) – Kz-ban: Krassó-Szörény vm. monographiája. 1–2. kötet. [Révai szerint az 1. köt. 1905: megjelent (Hol? mikor?), Petriknél nincs!] 88

Szinnyei. XIV: 571. – Bikfalvi 2007: 234.

Kalmár. 1907: 43. – M. Állam 1907: 13. sz. – Szinnyei. XIV: 573. – Révai. XVIII. (elégtelen címleírásokkal! – VJ.)Magyarság 1930. IV. 26. – Moravek. 1900/25. 1930: 132, 134, 140. – Kincses kalendáriom 1931: 86. (+ ápr. 25.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Turcsányi  →Turtsányi