🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tolnai
következő 🡲

Tolnai Máté, OSB (Szekszárd, Tolna vm., 1460 k.–Pannonhalma, 1535): királyi jegyző, pannonhalmi főapát. – Pécsi egyhm-s klerikusként itáliai egy-en tanult. Hazatérve a kir. kancelláriához került, hamarosan jegyző lett. 1493: belépett a domonkosok velencei testvérületébe. II. Ulászló kir. 1500. II: kinevezte (a 37.) pannonhalmi apáttá. A válságban levő m. bencés rendet ~ Szt Benedek eredeti szellemében akarta megújítani. Törekvéseiben élvezte a pápák és a kir. támogatását. XII. Benedek p. 1336: kiadott Benedictina bullája szellemében egységbe akarta szervezni az egymástól elszigetelt apátságokat. 1501: Budán a p. követtel megerősíttette monostora kiváltságait és jogot szerzett arra, hogy a m. bencés monostorokat 2 évenként kápt-ba hívhassa. A kápt. 1501–22: viszonylag zavartalanul működött, de 1527 u. megszűnt. – A nagykápt. egyik elnöke a pannonhalmi főapát volt. ~ a reform érdekében engedélyt kért, hogy pálos, ferences és más szerz-eket is befogadhasson monostorába. II. Gyula p. 1505: megerősítette Pannonhalma kápt-tartási jogát, s engedélyezte, hogy minden 20 szerz. után 2 fő külf. egy-en tanuljon. II. Ulászló 1502: a kóbor szerz-ek ellen rendelkezett, 1515: bírálta a botrányosan élő apátokat, s mindkét esetben ~t bízta meg a bajok orvoslásával. – ~ 1510: jogilag is a m. bencés apátságok feje lett. Ol., sp. és ném. mintára kongr-ba akarta összefogni a monostorokat. 1512: Pannonhalma, Bakonybél, Báta, Garamszentbenedek, Pécsvárad, Somogyvár, Szekszárd és Zalavár kir. patronátusú monostorok uniót alkottak. A m. viszonyokhoz alkalmazkodva a padovai Szt Jusztina és a valladolidi (Spo.) kongr-k szolgáltak mintául. Fönntartották a nagykápt-t, főelnöke a pannonhalmi főapát. A kongr-t X. Leó p. 1517: megerősítette, de mivel Pannonhalma fősége nem kapott benne elég hangsúlyt, ~ 1518: visszavonatta a megerősítést, majd a monostorok elégedetlenségét látva lemondott. 1519: fölmentést kért a főapáti eskü alól, s ezzel megszűnt a m. kir. bencés apátság kongr-ja. – 1506, 1519: a m. sztek legendáival kiegészítve kinyomatta a melki zsolozsmát, s kötelezővé tette a m. bencések számára. Miután Pannonhalmán megszilárdította a fegyelmet s 40 szerz-e lett, a megreformált konvent tagjait küldte a meglazult fegyelmű apátságokba. Így Bakonybél, Szekszárd, Tata apátja pannonhalmi szerz. lett. A kommendába került monostorokat (pl. Pécsvárad, Szekszárd) visszaszerezte a r. számára. A főapátság gazd. ügyeit is rendben tartotta, előnyös cserékkel, vételekkel, adományokkal gazdagította birtokait. Rendezett pénzügyei azt is lehetővé tették, hogy II. Ulászlót és II. Lajost kölcsönökkel segítse. 1518: leltároztatta a főapátság tartozékait. A monostor tp-ában kpnát épített Szűz Mária tiszt-ére. A kpna portáljának gipsz falpillérei és ívei s a vele szomszédos fülke díszítései 1507–28: készülhettek, a reneszánsz műv. jeles emlékei. – A betegeskedő ~t II. Lajos 1521: fölmentette a személyes katonai szolg. alól. Pannonhalma a mohácsi csata után hanyatlani kezdett, 1527–29: hol I. Ferdinánd, hol Szapolyai János fennhatósága alá került; 1532: megmenekült a török ostrom alól. ~ már 1528: utódot jelölt ki, 1535: véglegesen a bátai apátot nevezte ki utódul. – ~ reformtörekvéseit valójában nem tudta megvalósítani, amiben közrejátszott a török fenyegetés és a reformellenes rendi szellem. Pannonhalmán előkerült reneszánsz, vörösmárvány epitáfiumának töredéke. H.S.

PanRt III. – Mályusz 1971:220.


Tolnai Margit Grácia SDS (Bp., 1911. jún. 18.–Vác, 1990. aug. 8.):szerzetesnő. – 1927. VI. 18: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1929. I. 6: uitt, örök fog-át 1935. I. 6: Máriabesnyőn tette. Tanítónőképzőt végzett. 1933–38: Bpen a Klotild szeretetházban, 1938–44: beteg, 1944–48: Szentgotthárdon tanított. – 1950 u. a testvére házvezetőnője. 1960: kegydíjat kapott. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.