Magyar Katolikus Lexikon > S > szombathelyi székesegyház


szombathelyi székesegyház: 1. Építéstörténete. Szily János pp. kezdte építtetni Melchior →Hefele tervei szerint. A Sarlós Boldogasszony-tp. alapkövét a lebontott kk. vár és vártp. helyén 1791. VIII. 29: rakták le. Anton →Maulbertsch még ez évben elkészítette a belső díszítés tervét, megfestette a főoltárképet és a kereszthajó Szt Márton- és Szt Quirinus-oltárképeit, →Dorfmeister István 2 oldalkpna részére a Szt István vt- és Ker. Szt János-oltárképeket. 1793 őszén készen állt a szentély, 1794 tavaszán megkezdték a főhajó és a tornyok építését, amikor Hefele, aki a munkák vezetésére Szombathelyre jött, III. 15: meghalt. Munkáját tanítványa, Georg Anreith vette át. 1795: Philipp →Prokop a homlokzat és a szentély szobrainak készítésébe kezdett, Maulbertsch elkészítette a tp-belső freskóinak színvázlatát, a festést azonban már nem tudta elkezdeni, mert 1796: meghalt. A mpp. a freskók megfestését a már elkészült színvázlatok alapján, tanítványára Josef →Winterhalderre bízta. 1797: felkerültek a homlokzatra Szt Péter és Szt Pál szobrai. 1798: Winterhalder megkezdte a szentély mennyezetének kifestését. 1799. I. 2: Szily pp. váratlanul meghalt, de folytatódtak a munkák, elkészült a kereszthajó mennyezetének freskója, az oldalfalak grisaille-képei, 1800: a Szt Mihály (ma Madonna)-kpna freskói. 1800-04: Herzan Ferenc ppsége alatt a munka teljesen leállt, csak Somogy Lipót folytatta az építést 1806: a szentély és a kereszthajó két oltárának befejezésével, a szószék kifaragásával (→Rumpelmayer Márton pozsonyi kőfaragó munkája), 1807-08: Anton →Spreng befejezte a belső festést, Philipp Prokop elkészítette Szily János és Somogy Lipót reliefjeit, a 4 nagypróf. szobrát és a kisebb szobrászati díszítéseket. Elkészültek a gyóntatószékek és a kanonoki stallumok és más fafaragások (Bitterle György szombathelyi asztalosmester munkái), felállították a mellékoltárokat. A 40 regiszteres org-t Ignaz Kober bécsi orgonaépítő kezdte építeni, munkáját halála miatt Dorner Béla szombathelyi mester végezte be. 1814. IV. 29: Szt Placidus ereklyéjét elhelyezték a Nep. Szt János (2007: Lisieux-i Szt Teréz)-oldalkpna oltárán. - Az oldalhajó Ny-i oldalán nyílik a Madonna-kápolna, eredetileg Szt Mihály-kpna volt, jelenlegi nevét az oltáron álló márvány Madonna-szoborról kapta, Raffaello Romanelli (1856-1928) velencei szobrászművész alkotása. A kpna a ~ egyetlen része, ahol megmaradtak az eredeti falfestmények, Joseph Winterhalder munkái. - Bőle András a D-i oldalon a bejárat elé szélfogót építtetett; Szenczy Ferenc készíttette a kis szószéket, rendeztette a ~ előtti teret; Szabó Imre 1871-72: restauráltatta és megmagasította a tornyokat; Mikes János 1913: elkészíttette a Szt Márton-hermát (→Tóth István szombathelyi szobrászművész munkája), amelyben VI. 15: ünnepélyesen elhelyezték Szt Márton Tours-ból kapott ereklyéjét, és bevezettette a villanyvilágítást. 1923: restauráltatta a ~ külsejét, 1928: a Szt Mihály (Madonna)-kpnában felállíttatta Raffaello Romanelli szobrász Sixtusi Madonna-márványszobrát. - 1945. III. 4: bombatámadás érte a ~at: a tetőszerkezet nagyrészt megsemmisült, a kupolák és a templomhajó freskói, a főoltár és a mellékkpnák oltárképei, a belső díszítés szinte teljesen elpusztult, a falak és a tornyok megsérültek. A helyreállítás a romok eltakarításával és a menthető művészi értékek biztonságba helyezésével azonnal megkezdődött, VII. 23: már hozzáfoghattak az újjáépítéshez. 1946 őszén elkezdődött a belső újjáépítés. Az újjáépült, de még dísztelen ~at 1947. IX. 7: sztelték fel. 1951: megkezdődött az oltárok újjáépítése: a főoltárképet 1951 nyarán, a Jézus Szíve-képet 1952: →Takács István festette. 1953: állították fel →Feszty Masa Lisieux-i Szt Teréz-képét. 1954: restaurálva helyére került Dorfmeister Szt István megalapítja a pannonhalmi apátságot c. képe és a kereszthajó Szt Mártont a csodái fényében ábrázoló oltárképe, Anton Maulbertsch munkája. 1957-: ismét a külső munkák kerültek előtérbe, a belső felújítás csak 1963: folytatódott Dorfmeister Krisztus megkeresztelése-képének restaurálásával, amelyet 1964: helyeztek el az oldalkpnába. 1965: a kereszthajó oltárképe, Szt Quirinus vértanúsága (Anton Maulbertsch) került a helyére, ezzel együtt a csak kis károkat szenvedett Szt Sebestyén vértanúsága- és Nepomuki Szt János-oltárképek (Anton Spreng festményei) kerültek a helyükre. Elkészült a padlóburkolás az eredetileg is használt kelheimi kőlapokkal, korszerűsítették a villanyvilágítást. Ismét a külső felújítással folytatódott a munka, amely 1976: fejeződött be, ezzel egy időben restaurálták a Madonna-kpna kevés kárt szenvedett, Josef Winterhalder által készített freskóit. 1987-: a vakolatok színezésével, az oszlopok márványozásával, aranyozási munkákkal folytatódott a belső díszítések restaurálása. 1996: felépült az új orgona, a köv. években a kereszthajók elpusztult grisaille freskói helyére →Kisléghi Nagy Ádám festményei kerültek. 2004-re, 50 é. munka után a ~ helyreállítási munkája befejeződött. -  

2. A ~ belseje. A latin kereszt alaprajzú ~ külsején a tornyok közt kissé előreugró, oromzattal zárt homlokzat két azonos magasságú, háromaxisú szintre oszlik, alul toszkán, felül ión oszlopokkal tagolva. A 3 bejárat fölött márványtáblák utalnak az 1923-i és 1977-i helyreállításra és az 1947-i újjáépítésre. A háromszögű oromzaton Szt Péter és Szt Pál, a hit, remény, szeretet allegorikus szoborcsoportja, a homlokzati fülkékben Ker. Szt János és Mózes szobra látható, valamennyi Philipp Prokop alkotása margitbányai mészkőből, erősen restauráltak. - A tp-belsőn a klasszicizmus stílusa felé mutató arányok uralkodnak. A hajó É-i és D-i oldalán 3-3 kpna van. Az É-i oldalon Feszty Masa Lisieux-i Szt Terézt ábrázoló festménye az oltár felett, alatta Szt Placidus vt. ereklyéje, Herzan bíb. ajándéka a ~nak. - A 2. kpna oltárképe: Szt István megalapítja a pannonhalmi apátságot (Dorfmeister István, 1792), a kpna alatti kriptában van eltemetve Mikes János pp. és édesanyja, a carrarai márványból készült síremlék Mayer Sándor szombathelyi szobrászművész munkája. - A 3. kpnában Takács István festménye: Jézus Szívének szeretete. A D-i oldalon az 1. kpna oltárképe Szt Sebestyén vértanúsága, a 2. kpna oltárképe: Nep. Szt János, mindkettő Anton Spreng festménye; a 3. kpnában van Dorfmeister István Krisztus megkeresztelése c. oltárképe. A kereszthajó D-i szárnyának oltárképe Szt Qurinus vértanúsága (Anton Maulbertsch, 1792), alatta A. van Dyck (1599-1641) Szentcsalád-képének másolata. Az oltártól balra az eredeti berendezésből megmentett XVI. Lajos stílusú gyóntatószék áll, a középső medaillonban A. Spreng festménye, a Bűnbánó Szt Mária Magdolna. A kagyló alakú márvány keresztelőmedence és a Krisztus megkeresztelését ábrázoló farelief épen maradt a bombázáskor. A sekrestye és a káptalani sekrestye márvány portálját M. Hefele tervei szerint Rumpelmayer Márton készítette, felette Szily János alabástrom portréja Prokop alkotása (1806). Kisléghi Nagy Ádám festményei láthatók a sekrestye bejárata és a gyóntatószék felett (Angyali üdvözlet, Jézus születése), valamint az oldalbejárat fölött (B. Batthyány-Strattmann László portréja). A kereszthajó és a szentély találkozásánál áll a Hefele által tervezett jellegzetes, XVI. Lajos stílusú márvány szószék (Rumpelmayer, 1807). A tetőrészen ülő, a hitet jelképező nőalak Prokop munkája. A szentély félköríves lezárású, a márványkorlát az új lit. tér kialakításakor került közvetlenül az oltár elé. A főoltár építménye salzburgi márványból készült (Hefele tervei szerint Rumpelmayer készítette), fölötte a glória és a jobb és baloldali gipsz szoborcsoportok (Zakariás áldozata és Szt József álma) Prokop művei. A Mária látogatása Erzsébetnél-oltárképet Takács István festette. - A kanonoki stallumok diófából készültek (Bitterle György, 1807) a Mária életét bemutató, aranyozott domborműveket Prokop készítette. A püspöki trónus Csepp György szombathelyi kárpitos munkája (1810). Pietro da Cortona (1596-1699) Saul megkeresztelése-képének másolatát 1797: Herzan bíb. ajándékozta az épülő ~nak. A kereszthajó É-i szárnyában Szt Márton oltára áll. Az oltárkép, Szt Márton a csodái fényében A. Maulbertsch alkotása. Alatta a hermában Szt Márton ereklyéje, amelyet 1913: Tours érseke ajándékozott a ppségnek. A herma és talpazata Tóth István szombathelyi szobrászművész alkotása, a II. János Pált ábrázoló bronzrelief →Lesenyei Márta munkája. A kpna bejárata fölött és a szemben lévő falon Kisléghi Nagy Ádám festményei (Levétel a keresztről, a Szentlélek eljövetele). Brenner János (1931-57), a papi hivatás vt-jának arcképe szintén az ő munkája. A stációk Borsos Miklós (1906-91) bronzdomborításai. Dobri Mária

Kapossy János: A ~ és mennyezetképei. Bp., 1922. - Géfin Gyula: A ~. Szombathely, 1943. (2. bőv. kiad. 1946) - Sill 1977:127. - Dobri Mária: Szombathely, Szegyh. 2. átd. kiad. Bp., 1999. (TKMK 129.)