🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székely nemzetgyűlések
következő 🡲

székely nemzetgyűlések: a →székek küldötteinek a székely nemzet jövőjét meghatározó, Udvarhelyt tartott nemzeti gyűlései. - Ismertek: 1. 1357: a szentmihálykövi vár birtokviszonyait kipuhatoló, I. (Nagy) Lajos kir-nak szóló káptalani jelentés említette. - 2. 1505. XI. 23: Bögözi János főkapitány elnökletével tartották, melyen az Udvarhelyi Constitutio-t összeállították, melybe a nemzet hagyományos törvényeit összeírták, perrendtartást szerveztek, s más, 1848-ig ható törv-eket szerkesztettek. - 3. 1555. IV. 28: ősi törvényeiket 88 cikkelybe foglalták. - 4. 1562. IV: a székely nép tiltakozott nemzeti ős szervezetének önkényes fölforgatása ellen, sértett jogait visszakövetelte (→székely fölkelés). - 5. 1581: az ogy. végzésekből a székelyeket illető törv-cikkeket kiírták. - 6. 1606. XII. 24: végzései: 1. A szabad székely el ne köthesse magát; kik Bocskai uralma alatt holmi csekélységért elkötötték, váltsák meg magokat; azok, kik criminalitás miatt kötötték le fejüket vagy örökségüket, a fejed. bejötteig maradnak. 2. Minden dolog előbb a generalishoz menjen, s csak azután a fejedelemhez. 3. A kapitányok, királybírák a fejed-hez küldendő lovasokat, gyalogokat és azok értékét pontosan, részrehajlás nélkül fölírják. 4. a székelység közt lakó oláh pásztorok marhalopására rovandó büntetésről rendelkezett. - 7. 1607. X. 9: Petki János megnyerte a székelyeket Rákóczi Zsigmond (ur. 1607-08) fejed. részére elhatározták, hogy 1. akinek 6 ökre van, adjon 1 Ft-ot; 2. kinek ökre nincsen, csak más marhája, adjon 25 denárt; 3. kinek csak 4 ökre van, a mellé egy 2 ökrös rendeltetik, s együtt fizetik az 1 Ft-ot; 4. kinek marhája nincsen, semmit sem ad; 5. ezen nem a fejed., hanem az orsz. szükségére fordítandó segélyt Szt Demeter napjáig szedjék be. - 8. 1608. Szt György napja előtti hétfőn Báthori Gábornak (ur. 1608-13) pénzsegélyt adott és sóaknákat is átengedett [ez adat arra, hogy a székelyek nemz. fejed-ek alatt csak önkéntesen, testvériségből járultak az adóhoz]. - Az 1614, 1627: és 1635: tartott ~ről források nem maradtak. 88

Nemz. Társalkodó 1835. II. félév:271. - Orbán I:36.