Magyar Katolikus Lexikon > S > Szukováthy


Szukováthy Imre (Bp., 1888. aug. 9.-Bp., 1978. márc. 31.): a Testnevelési Főiskola igazgatója, cserkészvezető. - A bpi II. ker. kir. kat. gimn-ban éretts., a Pannónia Evezős Club ifj. nyolcasában evezett. 1906-12: a berlini Frigyes Vilmos Egy. orvosi karán tanult, a bpi tudegy-en orvosdr-rá avatták. 1912: az Élettani Int. tanársegédje, isk-orvosi és egészségtanári okl-et szerzett. 1914-15: a Bpi Önkéntes Mentő Egylet orvosa, a bpi cserkészek részére életmentő és elsősegélynyújtó tanf-ot tartott, ezután is a cserkészet támogatója. Önként hadba vonult, népfölkelő főorvos, a Vöröskereszt kórházvonatain és közp-jában szolgált. 1917-25: a M. Vöröskereszt főorvosa, titkára és ig-ja. 1919-: a m. testnevelés és sport ügyének szolgálatába állott, az Orsz. Testnevelési Tanács főtitkára, 1925: a M. Testnevelési Főisk. tanulmányi ig-ja, 1928-40: ig-ja; az atlétika, kézilabda, kosárlabda és torna edzőit is képezte. 1920-: az Ifjúsági Vöröskereszt egyik szervezője (mely 1925-: megrendezte az Anyák Napját), 1944(?)-ig üv. aleln., 1930: a m. sportorvosi intézmények egyik alapítója; a Testnev. Főisk-t mintaintézménnyé fejlesztette, elterjesztette a sportegészségtant. 1930: eü. főtan. - A M. Cserkészszöv. társeln. és az I. Bpi Cserkészker. eln. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón az eü. és a társad. csoport vez-je. Számos eu. országban, 2x Amerikában, 3x Angliában tanulmányozta a testnev. és sportegészségtan int-eit. 1940-42: a M. Kir. Sportorvosi Int. ig-ja. 1941: a Kat. Ifj. Irod. Biz. eln. tanácsa, az Orsz. Polg. Isk. Tanárvizsgáló Biz., az Orsz. Testnev. Tanárvizsgáló Biz. (egy ideig aleln. is), az Orsz. Közokt., az Orsz. Testnev. Tanács tagja (egy ideig főtitkára is). A M. Gyermekvédelmi Szöv. aleln. és az Orvosszöv. sportorvosi szako. elnöke. Sopron vm. és Debrecen tb. tiszti főorvosa. Sportkvtárát a Testnev. Főisk-nak adta. 1965: Ecsegen (Nógrád m.) körzeti orvos. - Írásai: M. sport alm. 1925. Uo., 1926. (Az ifj. testnevelése), Uaz 1926. Uo., 1927. (A M. Kir. Testnev. Főisk. működése az 1925-26. tanévben), Nyitott kv. Uo., [1928] (A sportok eü. jelentősége), Nemzetk. testnevelésügyi és sportorvosi kongresszus az amszterdami olimpiával kapcsolatban. Uo., 1929. (A testnev. funkciója mindkét nemű ifj. el., közép- és felsőfokú iskoláiban), M. sport alm. 1929. Uo., 1930. (A M. Kir. Testnev. Főisk. működése az 1928-29. tanévben), A 3. Egyetemes Tanügyi Kongresszus naplója. 2. köt. Uo., 1931. (A testnevelési tanárképzés állapota; szükségesek-e újabb reformok e téren?), Az első m. sportorvosi tanf. előadásai. Uo., 1931. (M. sportorvosi irodtört.; A testnev. elmélete; Sportegészségtan), M. sport alm. 1930. Uo., 1931. (A Testnev. Főisk. működése az 1929-30. tanévben), A m. sport. pantheonja. 4. köt. Uo., 1932. (Mindössze kétesztendős a m. sportorvosi intézmény), A modern olimpiai játékok. 2. kiad. Uo., 1932. (1928. Amsterdam. A kiengesztelődés olimpiásza), M. felsőokt. 1. köt. Uo., 1937. (A testnevelő tanárképzés irányai), Családi kincstár. Uo., 1938. (A testnevelés jelentősége a családban), Eü. kalendárium. Uo., 1939. (Tavaszi sport), Az 1. M. Sportorvosi Kongresszus és Kiáll. a Honvédorvosok Tud. Egyes. szervezésében. Uo., 1940. (A testnevelési tanárképzés orvosi vonatkozásai), Az isk-orvos kézikv-e. Uo., 1941. (Az isk. testnev. szervezete), B. Szle. M. Felsőokt., Testnevelés. - Bevezetései: Niels Bukh: Gimnasztika képekben. Átd. [és ford.] Király Dezső. (Uo., 1927), Schulhof Imre: Míg az orvos megérkezik! (Bp., 192?), Az első m. sportorvosi tanf. előadásai. (Uo., 1931). - Előszava: Budai Anna-Kuncze Géza: Újszerű tornaünnepély gyakorlatok. (Uo., 1933) - M: Egészségtan. Felső keresk. isk. 1-4. évf. sz. Schuschny Henrikkel. Bp., [1928] - Az Ifj. Vöröskereszt a tanári egyéniség kifejlődésének szolgálatában. Uo., 1936. - Néhány adat a sportbibliogr. tört-éhez. Uo., 1936. (Klny. Testnev.) - Az Ifj. Vöröskereszt korszerű nevelői munkája. Uo., 1940. - A M. Ifj. Vöröskereszt tört. Uo., [1942] - Bpen 1928-30: a Testnevelés, 1929-30: a Jó Egészség főszerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

A m. kir. Testnev. Főisk. alm-ja 1925-1930. Bp., 1930:21. - Díszalbum. Uo., 1931:129. - Karczag 1932:905. - Ki kicsoda? Bp., [1937] - Ker. m. közél. alm. II:1047. - MTC 1942-ig. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)