🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentkirályi
következő 🡲

Szentkirályi (1907?-ig Waldinger) István (Bakonyszentlászló, Veszprém vm., 1872. aug. 18.-Pécs, 1944. jan. 21.): teológiai tanár, könyvtárőr. - Csurgón és a pécsi ciszt. gimn-ban tanult, a pécsi kisszem. növendékeként 1891: éretts., a teol-t Innsbruckban végezte, 1895. VI. 29: pappá szent. Bükkösön, Nádasdon kp., 1898. IX: teol. tanár, 1899-1906: ny. r. tanár, 1924. III: szegyh. tb. knk. 1927: az Erzsébet Tudegy-nek haszonélvezetre átengedett ppi kvtár ppi kormánybiztosa, 1934: a teol. főisk. igazgatóh-e. 1936. VII: mentesítették a tanítástól, csak a szentírási héb. nyelvi gyakorlatot vez. 1936. XII. 31: p. prel. - Szentírástannal s a pécsi ppség múltjával foglalkozott. - Cikkei: Pécs-Baranyam. Múz. Egyes. Értes. (1908:2. sz. Népszokások Aprószentek napján; 3. sz. Lőcs egyházi birtok volt? A régibb m. királyok közül kik látogatták meg Pécs városát?; 1910:3. sz. Remeteélet a Jakabhegyen a 18. sz-ban; 4. sz. A pécsi szem. első éveiből; 1911:1. sz. M. pálosok és a Jakabhegy; 2. sz. Missale Quinque Ecclesiense; 3. sz. Egy tört. munka műhelyéből; 4. sz. A szabadszentkirályiak nemessége; 1912:3. sz. A jakabhegyi remeteház alapszabályai. 4. sz. Jegyzetek a Jakabhegy és Szentkut tört-éhez. 1913:2. sz. A Jakabhegyi remeték felvételi szertartása, A bicsérdiek nemesi kiváltsága; 3. sz. Főpapi jelvények használati joga és a pécsi kápt.; 4. sz. Remeték a pécsi egyhm. ter-én; 4. sz. A máriagyűdi zárda tört-éből; 1914:1. sz. A pécsi szem. multjából 1760-1770; 2. sz. Pécs iskolái az 1774. évben; 3. sz. Régi szem. konkurzusok. A pécsi szegyh. aggregációjához. A püspöknádasdi plébtp. felszentelése. Régi hadi hírek. [Klimo György levelei az 1769-74 es török-orosz háborúról és az orosz veszedelemről], Szigetvár multjából. Régi szerzetesek; 1916:1/2. sz. A csatári pálos monostor, A pécsi jezsuita rház feloszlatása az 1773. évben. Utazás Pozsonytól Pécsig 1771. évben. Klimó pp. Szt István jobbkezéről [1771]. A kápt. úriszék multjából. Régi theol. tanárok [18. sz. végén]. Mátai Visa János knk. sérelmei és azok orvoslása (1700); 3/4. sz. Zavargások a siklósi szerbek kegyképe körül. A jakabhegyi remeteház lakói 1767. évben. Római kispapok hazaérkezése Pécsre 1763-ban; 1917:1-4. sz. Garabonciásper Pécsett [1752]. Az első leánynev. int. Pécsett 1743-1782. Háborus ájtatosság hajdan [1778]. Klimó pp. irodalompártolása [1760]. A pécsi ppség érs. jelvények használatának első ünnepélye [1755]. Testőrségre pályázó Pécsről 1763-ban [Horváth Krisztina levele Klimo Györgyhöz Pavics Ferdinánd ügyében]; 1928/29:1. sz. Berényi Zsigmond gr. pécsi pp. rokonsága. A pécsi nagy harang felirata; 2/3. sz. A Xavér kpna toronyórája; 4. sz. Eset a régi céhvilágból [1751]. Buck építész pecsétje. A pécsi kórház alapítása [1731]. Adatok az ürögi monostorhoz [1342, 1393]; 1930:1-4. sz. Mose a szigetvári erődben. A szegyh. első zenekara [1712]); Dunántúl (1931. IV. 5: A pécsi ppi kvtár első évei); Majorossy Imre Múz. értes. (1942:30. Baranya első főispánja a hódoltság után [gr. trakostyáni Draskovics Iván 1689-től]) - M: A pécsi Notre Dame nőzárda és iskolái. Pécs, 1908. - A jakabhegyi remeteház és kvtára. Uo., 1934. - Kz-ban a ppi kvtárban: Szentírástani tanulm-ok; A pécsi ppség múltja (ppség, kápt., papság); Szeminárium, isk-k, int-ek, szeretetházak stb. múltja a pécsi egyhm-ben. T.E.-88

Szabó 1940:913. - Schem. Qu. 1943:165. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)

Szentkirályi Márton Béla, OSB (Kerkaszentkirály, Zala vm., 1891. márc. 9.-Pannonhalma, 1965. aug. 7.): gimnáziumi tanár. - 1909. VIII. 6: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en 1916: lat-tört. szakot végzett. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Kőszegen gimn. tanár, 1919-21: házgondnok is. 1921: Pannonhalmán házgondnok, 1928: Esztergomban gimn. tanár, 1930-31: házgondnok is, 1931: Sopronban 1934: Pápán, 1939: Komáromban, 1944: Kőszegen gimn. tanár, 1946: Zalaapátin gazd. vez., 1947: Pannonhalmán gimn. tanár, 1948: kertfelügyelő, 1950: nyugdíjas. - Sztbeszédei: Szt Gellért (1917/18), írása: kőszegi bencés gimn. értes. (1920/21: Nekrológ Grubics Lászlóról). 88

Balogh 1941:70. - PN 1987:160. (1224.)

Szentkirályi Pál (Cleveland, Oh., USA, 1964. febr. 19.-): gépészmérnök, cserkészvezető. - 1956. XII: az USA-ba menekült szülők gyermeke. Cleveland-ben tanult, gépkocsi tervező. A Külf. M. Cserkészszöv. Bessenyei György, majd a 14. sz. Görgey Artúr cserkészcsapatának tagja. 1978: kiscserkész vez., 1982: segédtiszt, 1985: cserkésztiszt. Csapatánál rajvez., majd h. csapatparancsnok. Részt vett a vezetőképzésben, akadályversenyek szervezésében és a regös-cserkész munkában. 1991: az eibisbergi cserkésztiszti táborban, ahol 85 mo-i cserkészvezetőt képeztek ki, h. táborparancsnok. 1991-: a Külf. M. Cserkészszöv. fiúcserkész vez. tisztje. Felesége m. cserkésztiszt. Bo.J.-Fe.Má.

Szentkirályi Teréz, SJC (Mezőkoh, Torda-Aranyos vm., 1884. máj. 23.-Kolozsvár, Ro., 1966. okt. 15.): szerzetesnő. - Apja Géza r.k. mérnök, földbirtokos, anyja Kirtsch Lujza r.k. htb. 4 polgári után Ward-kollégiumot végzett. 1919. XI. 19: Dunavarsányban lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1921. I. 1: Dunavarsányban tette. Birtokai miatt visszament Erdélybe, 1935: visszatért. - 1936: Mezőkövesden, 1942: Kolozsvárt főnöknő, alapító tag. r.k.


Szentkirályi Ákos, komjátszegi (Oravicabánya, Krassó vm., 1851. jan. 27.–Kolozsvár, 1933. máj. 23.): gazdasági tanintézeti igazgató. – Szülők: Zsigmond bányakapitány, Hofmann Amália; fia Ákos (1888–) OTI alig. A gimn. és a jogakad. alaptárgyainak vizsgáit Kolozsvárt, a gazd. tanint. tanfolyamát Kolozsmonostort befejezve Derekegyházán gyakornok, 1872: e tanint. ösztöndíjas gazd. segédeként áll. ösztöndíjjal a proskaui porosz kir. gazd. akad. képezte tovább magát. 1874. X. 1: Magyaróvárt s.tanár, 1875. IX. 6: Kassán s.tanár, 1879: Kolozsmonostoron a gazd. tanint. r. tanára. Egyéves önkéntesként a Pesten állatorvosi okl. szerzett, 1881: a kolozsvári Ferenc József Tud.egy. bölcsészdrrá avatta. 1897–1910. X. 23: nyugdíjazásáig a kolozsmonostori gazd. tanint. ig. 1906: kir. tan. – Az Erdélyi Gazd. Egyes. indítványára 1887: népszerű gazd. munkák kiadására kvkiadót létesített, melynek ő volt az előadója. Szorgalmazására a cigája juhfajtát a millenium idején 3 áll. birtokon sikerrel tenyésztették. – Cikkei: Erdélyi Gazda (1872–), Földmívelési Érdekeink (1873. VII. 1: első cikke), Gazd. Lapok (1881, 85, 90, 96/97, 1901, 04, 06, 12), Magyarföld (1881/82), Nemzet (1882, 91), Erdélyi Gazda (1883/84, 93, 96, 1909: A tejtermelés és értékesítés Kolozs vmben és Kolozsvár városában; Klny. is; 1917), Mezőgazd. Szle (1883, 85, 87/88, 90/91, 93), brassói Milchztg. (1886), bécsi Landwirth Ztg. (1886), Kolozsmonostori gazd. tanint. évkve (1889: Adalékok a bivalok Erdélybe való berszármazásának kérdéséhez; 1891: A „monostori sajt” és egyéb juhtermékek vegyi összetétele; 1898: A bivaly fajnak a szarvasmarha fajjal való kereszteződése kérdéséről), Oesterreich Landwirt Wochenbl. (1889, 90, 93), Földmívelési Ért. (1891), Köztelek (1892/95, 1912), Állattenyésztés és Tejgazd. (1907/08); Virág Elek: A sertéstenyésztés a a sertéshizlalás. 8. kiad. Tenyésztési résszel kibőv. (Kolozsvár, 1926) – M: A Miescher-féle tömlők. Kolozsvár, 1880. – A jelen idő követelményeinek megfelelő tejgazdaság. Kirchner Vilmos után a ném. eredetiből átd. Az eredetivel összehasonlitotta: Kodolányi Antal. Bp., 1885. (2. kiad. 1889) – A czigája juhról. Magyaróvár, 1885. – A bivalyról. Magyaróvár, 1888. (Klny. Mezőgazd. Szle) – Az Erdélyi Gazd. Egylet állatkiállítási szakoszt. működése 1882–1889. Kolozsvár, 1889. – Utasítás az orsz. törzskvvezetésre magán törzskvvezetésre szolgáló utasítással. Bp., 1888. [ő írta a magántörzskvek vezetéséről szóló részt] – Az Erdélyi Gazd. Egylet állatkiállítási szakoszt. működése. 1882–89. Kolozsvár, 1889. – A kolozs-monostori m. kir. gazd. tanintézet évkve (1906-tól) gazd. akad. ért. az 1897/98– 1909/10. tanévről. Összeáll. (1–11 db.) Kolozsvár, 1898–1910. – Néhány mozzanat Kolozsvár közgazd. életének 1909. é. történetéből. Uo., 1909. – A tejtermelés és értékesítés kérdése Kolozs vármegyében és Kolozsvár városában. Kolozsvár, 1909. (Klny. Erdélyi Gazda) – Mezőgazd. felsőszakoktatásunk. Kolozsvár, 1912. – Erdély juhai. Erdély juhtenyésztése. A mult. A Jelen. A jövő. Uo., 1923. (Erdélyi Gazd. Egylet Kvkidóváll. 60. füz.) – Földmívelő gazdák útmutatója. Növénytermesztés. Uo., 1924. (Katholikus Világ kvei 5. füz.) – Állattenyésztési tanácsadó. Uo., 1925. (Katholikus Világ kvei 9. füz.). – Az erdélyi szarvasmarha-tenyésztés dolga. Uo., 1925. – Az állatbetegségekről. Uo., 19 (Katholikus Világ kvei 18. füz.) – A Kolozsvári Egyetemi Lapok 1906. XII. 3. – 1907. III. 30: rovatvez. – Álneve és betűjegyei: Cyankali; i.s.; H.Sz.; K.Sz.; Ompoly; sz.k.a.; V.sz. 88

Wutz 1887:78. – Gazd. Lapok 1889:761.; 1903:236. (Dr. S. K.) Arck.; 1911:40. – Erdélyi Gazda 1904: 44. sz. – Köztelek 1904:1815. Arck.; 1933: 61/62. sz. (Sz. Á.) – Gazd. akad. évkve. Kolozsvár, 1911:7., 1919/21:1. Arck.; 1904:44. sz. (S. K: Sz. Á. 30 é. jubileuma. Arck. bibl.), 1914. III. 15. – Szinnyei XIII: 751. – Krücken–Parlagi 1918. II: 566. – EMIB 1919:28b, 1925:15b, 23a, 1926:23a, 1929:12b. – Barcsay II. 1921:335. (Fv. 1887. Unió páholy III.) – Révai XVIII., XXI:770. (1934 !) – B. Hírl. 1933. V. 30. – kolozsvári M. Nép 1933:24. sz. (Szász F.) – Értesítők 2002. 10:16.512–522. – P.Benedek 2002. II: – Szilvágyi Irén közl. – Gulyás–Viczián XXVII: (kz-ban)