Magyar Katolikus Lexikon > S > Szentiványi


Szentiványi (1880-ig Seuer) Károly (Kisperkáta, Fejér vm., 1865. okt. 23.-Székesfehérvár, 1947. jan. 28.): plébános. - 1899. VII. 3: pappá szent. Bicskén, Nagyperkátán kp., 1895-1909: Bodajkon (Fejér vm.) plnos. 1905-10: a Kat. Népszöv. ig-ja. 1907-24: sztszéki ülnök. 1909: rátóti prép., 1938: prelátus. - M: Szt beszéd. Szt István első ap. kir-unk ünnepén 1899. aug. 20. a székesfehérvári szegyh-ban. Székesfehérvár, 1899. - A ker. mértékletesség társulata tagsági és vezérkönyvecskéje. Franz Hattler SJ után szabadon átd. Bp., é.n. (5. kiad. Bp., 1906) - Ker. hitelszövetkezetek kézikv-e. Uo., 1906. - Novena az az kilencznapi ájtatosság Jézus szentséges szivéhez. Uo., 1906. (6. kiad. Bp., 1913) - Az országos kath. szöv. VII. nagygyűlésének évkv-e. Uo., 1907. - Népakadémia, mint a falusi ált. és gazd. népművelés orsz. intézménye. Pécs, 1917. - Falusi programmok. Bp., 1920. - Bpen 1907: az Orsz. Kat. Szöv. hivatalos lapja, a kéthetenkénti Szövetségi Értes., 1908-10: Wüszter Henriknével a Kath. Háziasszonyok Lapja. szerk-je. 88

Századunk névváltozásai. Bp., 1895. - Schem. AR. 1898:122; 1925:51; 1940:136; 1950:132. - Alkotmány 1909:235. sz. (S. K. rátóti prép.) - Szinnyei XIII:740. - Szeghalmy Gyula: Fejér vm. Bp., 1937:846. - Gulyás-Viczián XXIV. (kz-ban)

Szentiványi Márton, Szent-Iványi, szentiváni, SJ (Liptószentmiklós, Liptó vm., 1633. okt. 24.-Nagyszombat, 1705. márc. 29.): egyetemi tanár. - A nagyszombati jezsuita koll-ban tanult. 1653. X. 20: lépett a JT-ba. A noviciátust Leobenben végezte. Bécsben és Nagyszombatban hébert, majd mat-t és teol-t tanított. 1667: Nagyszombatban, majd Grácban és Münchenben tanított. 1676-79: a Pázmáneum rektora. A nagyszombati egy-en 1672/73: és 1701/02: a vitatkozás, 1673/74: a lelkiismerettan, 1678-81: a teol. skolasztika virágkora, 1681-83: és 1689/90: a teol. skolasztika kezdetei, 1688/89: a kánonjog, 1693/94: és 1699/1700: a szentírástan tanára, 1681-83, 1689/90: és 1701-04: a hittud. kar dékánja. 1687-től a nagyszombati egy. nyomdáját irányította, melyet teljesen új felszereléssel látott el, ellátására két papírmalmot állított fel Znióváralján. 1690-93: a koll. és az egy. rektora. - Teol. témájú művei mellett jelentősek enciklopédikus termtud. művei. Elvetette a kopernikuszi világképet, a Naprendszerről Tycho Brahe elképzelését követte. Számos egzotikus tárgyat, főként növényeket először ismertetett Mo-on. M. tört. kompendiumot és m. törv-gyűjt-t is összeáll.; utóbbi címeként 1696: először szerepel: Corpus Juris Hungarici. Kv-et írt a Regnum Marianum eszméjéről, legtöbb művét (köztük számos m. nyelvűt) a prot. fölfogás cáfolatául készítette, ezek többségét külf-ön is, kz-ban maradt műveit halála után kiadták. 1675-1704: szerk. a nagyszombati egy. csillagászati naptárát, a Calendarium Tyrnaviensét. - Fm: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea. Kassa, 1689. - Dissertationes septem. Physica curiosa de plantis, de feris... Nagyszombat, 1689. - Rectus modus interpretandi Scripturam Sacram. Uo., 1696. - Corpus Juris Hungarici... 1-3. köt. Uo., 1696-98. Summarium chronologiae Hungaricae. Uo., 1697. - Dissertatio paralipomenica rerum memorabilium Hungariae. Uo., 1699. - Hungaria in Immaculatam Conceptionem Beatae Mariae Virginis Magnae Dominae suae credens et jurans. Uo., 1701. - Négy rövid első könyvetskék... Uo., 1702. - Ötven okok és indulatok, miért a mostani ker-ek között lévő vallásokbul egyedül a közönséges római vallást kell választani... Uo., 1702. - Lutheranicum nunquam et nusquam. Uo., 1702. - Magnum chaos inter confessionem Augustanam et confessionem Augustinianam. Uo., 1704. - Analysis seu resolutio 12 praecipuorum erroneorum dogmatum in fide modernorum acatholicorum. Uo., 1703. - Turris Babel seu confusio doctrinae fidei inter modernos acatholicos. Uo., 1707. - Oeconomia philosophica. Uo., 1746. - Opuscula polemica, quibus partim haeretisorum falsae doctrinae refutantur... Uo., 1753.  M.I.

Szinnyei XIII:741. - Velics II:152. - Párniczky Mihály: ~ és a Corpus Juris Hungarici. Bp., 1936. - Hermann-Artner 1938:259. - Serfőző József: ~ munkássága a XVII. sz. küzdelmeiben. Uo., 1942. - Jurovsky, Stanislav: Filozofia Martina Sz. Turócszentmárton, 1944. - Angyal András: Martin Sz. Berlin, 1966. - MÉL II:755. - Petrás, Milan: Prirodovedecké a pol'nohospodárske názory Martina Sz. Pozsony, 1979. - MItB I:466.

Szentiványi Rafael, szentiváni (Csalár, Nógrád vm., 1722.-Nagyszombat, 1783. okt. 27.): választott püspök. - A teol-t 1738. XI. 2-1745: Nagyszombatban végezte. Szentelése után 1747. VI. 22: felsőludányi plnos, 1754: vallásügyi kir. biztos és pozsonyi knk. 1756. II. 26: esztergomi knk., 1758. IX. 4: nógrádi főesp. 1770. XII. 22: arbei vál. pp. 1776/77: a nagyszombati papnev. rektora. 1777. IV. 14: olvasókanonokságát elcserélte a szenttamási prépsággal. - M: Nagyméltóságú... Batthyáni József úrnak... üdvözlése... Nagyszombat, 1776. - Utóda az arbei c-en 1790. III. 30: Sauer Kajetán. T.E.

LBE:11. - Nagy X:627. - Zelliger 1893:507. - Némethy 1894:961. - Kollányi 1900:369. - Szinnyei XIII:747.

Szentiványi Róbert, Zeisinger (Bp., 1880. dec. 11.-Szeged, 1961. szept. 16.): teológiai tanár. - A gimn-ot Bpen, Pozsonyban, Esztergomban és Bécsben végezte. Erdélyi egyhm-s kispapként 1899. X. 27: a CGH növ-e lett. 1905. X. 29: pappá szent., teol. dr. 1906. VII. 17: tért haza, Kolozsvárt kp., 1909: Gyulafehérvárt a szem. biblikum tanára, a →Batthyáneum ig-ja. 1920: Bp-re telepedett át, Pilisvörösvár plnosa lett. 1934: a szegedi szem., 1945: a zirci rendi főisk. biblikum tanára. 1950-től Szeged-Móravárosban élt. 1921: a SZIA I. o. tagja. - M: Der Codex Aureus von Lorsch, jetzt in Gyulafehérvár. Salzburg, 1912. - A szeretet útján. Kolozsvár, 1912. - Szt Lukács evang-a a 9. sz-ból. Brassó, 1913. - A Szentírástud. tankv-e. 1. Szentírási segédtud-ok. 2. Bibliai irodtört. 1-2. rész. 3. Szentírási értelmezéstan. Gyulafehérvár, 1914. (3. kiad. Szeged, 1936) - Exsurge. Pol. cikkek. Uo., 1917. - A régi byblosi feliratok és az ABC keletkezése. Bp., 1926. - A ruhák eredete. Szeged, 1926. - Az ABC keletkezése. Bp., 1927. - A századok halhatatlan kir-a. A vasárnapi és ünnepi evang. szakaszok magyarázata. Uo., 1937. - A szt leckék magyarázata. Uo., 1938. - Tört. dolgozatok. Uo., 1946. - Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyanyanae Albae in Transsilvania. Uo., 1947. - Salve Bethlehem. (Vallásos olvasmány.) Uo., 1947. - Bábeltől Pannoniáig. (A pannon nép neve és eredete.) Baltimore, 1962. 88

Veress II:274. - KB 1962:116.