🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent László Társulat
következő 🡲

Szent László Társulat, Bp., 1861. máj. 5.-1948.; 1995. jan. 21.-: hitbuzgalmi egyesület. - Gr. →Károlyi István, a →Szent István Társulat elnöke alapította a külf. m-ok hitéletének és nemzettudatának ápolására. IX. Pius p. 1863. III. 13: brevével ismerte el, és VI. 27-re és XI. 19-re tagjainak teljes búcsút engedélyezett. Az első elnöke, Lonovics József egri érs. felhívására kibocsátott főpásztori körlevelek hatására pléb-k százain indult meg a társulati élet. A bécsi kormány nemtetszése ellenére 1864: már 27.000 tagja volt. A ~ kezdetben Moldvában, ahol akkor kb. 200-220.000, és Bukovinában, ahol kb. 15-18.000  m. élt, m. egyhközs-eket, isk-kat szervezett, és a Mo-on továbbtanulni kívánó fiúkat ösztöndíjakkal segítette. Papokat neveltetett és küldött, tanítókat és missziós nővéreket alkalmazott, sajtótermékeket és lit. fölszereléseket adományozott a rászoruló m. közösségeknek. 1869: megalakította a Csángó Bizottságot. A bukaresti érsség egyik lelkésze látta el a ~ m. iskolái fölött a tanfelügyeletet. A m-lakta falvakban és városokban (Bukarest, Braila) a ~ művelődési egyes-eket, leánykongr-kat, m. segélyegyletet, napközi otthonokat, óvodákat, isk. kvtárakat szervezett. Az isk-kat ingyen tankv-ekkel látta el. - 1870 u. feladatának tekintette a pápa, a 19. sz. végén a hazai kat. intézmények segélyezését is. - 1880 u., a kivándorlás megindulásától a távozók m. nemz. és kat. tudatának ébrentartása lett a ~ elsődleges célja. Kikötői lelkészi szolgálatot szervezett Fiuméban, Brémában, Hamburgban, New Yorkban. Azokba a városokba, amelyekben népesebb m. közösségek alakultak, apácákat és papokat küldött, segélyező, isk- és tp-építő egyleteket szervezett. Alapszabályait 1908: e módosított célokra ügyelve megváltoztatták. - Az I. vh. előtt iskolái voltak Bukarestben, Brailában, Eszéken. Romániában (főként Moldvában) 39, Bukovinában 20 m. tanítót foglalkoztatott, utóbbiak az 5 bukovinai faluban az elemi isk-ban össz. 1641 m. gyereket oktattak. Több mint száz fiatalembert taníttatott különféle mo-i pap- és tanítóképzőkben, akik hazatérve Romániába v. Bukovinába a m-ok között tevékenykedtek. - 1916. VIII: az erdélyi oláh betöréskor az isk-kat bezárták, javaikat elkobozták, tanítóikat kiutasították v. internálták, ugyanez történt 1919: a Ro-hoz csatolt Bukovinában és Erdélyben. A →trianoni béke után a sokkal nagyobb létszámúvá vált „külföldi” magyarság megsegítésére irányuló minden törekvést csírájában fojtottak el az utódállamok, de ügyüket Serédi Jusztinián hgprím. a ~ra bízta. Ezután a ~ a m. kisebbség kat. papjait s a Ny-Eu-ban munkát vállalókat támogatta, megszervezte a m. egyh. okt-t, segélyegyleteket alapított, m. kv-eket küldött. A hazai segélyezést más egyes-eknek engedte át, a pápa támogatását megszüntette, kizárólag a külf-ön élő m. kat-okkal foglalkozott. - 1933: a ~ elnöke, Shvoy Lajos székesfehérvári mpp. meghirdette az újjáéledés programját. A ~ m. lelkészeket, szerz-eket ill. szerznőket küldött Bécsbe, Berlinbe, Brüsszelbe, Lille-be, Grenoble-ba, Ankarába, Isztambulba, Bulgáriába, valamint É- és D-Amerikába. A ppi kar a szükséges anyagiak előteremtésére évente tp-i gyűjtést rendelt el a Szt László napját megelőző v. követő vasárnapra. - 1938: a →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson vállalt szerep mellett a ~ pontosította tevékenységi körét: a Mo-on kívüli kat. m-ok gondozása, vall. életük és anyanyelvük megtartásának istápolása papok küldésével, folyóiratokkal, vall. és szoc. intézmények szervezésével. - A szovjet megszállás alatt a ~ nem működhetett (→Szent László Lovagrend). 1995. I. 21: alakult újjá, elnöke Salamon László, 2001: Nagy László. Társelnökök 1995-: Faber Miklós, Hölvényi György, 2004: Rieger László, Medgyesy-Schmikli Norbert. Célja Szt László kultuszának ápolása; határon túli, elsősorban szórványban élő m. fiatalok vall., nemz. és nyelvi önazonosságának táplálása. - Taglétszáma 1932: 397, 1936: 390 fő, 2006: 63 fő. - Lapja: Szent László Társulati Értesítő (1888-98). - A ~ iratait (1859-1963, 3,30 fm, Galla Ferenc alelnöknek a ~ föloszlatására vonatkozó irataival) az Orsz. Levtár (P 1431) őrzi. M.I.-88-Faber Miklós

Szabó Imre: Egyh. beszéd, melyet a ~ megalakulásakor tartott... Pest, 1861. - A ~ ... közgyűlésének jegyzőkv-e. Pest, 1864. - Jegyzőkv. a ~ ... díszközgyűléséről. - A ~ évkv-e 1872-86. Pest-Bp., 1871-87. - SZIT naptára 1891. - Pallas XV:598. - MKA 1928:569; 1929:726. - Ped. lex. 1936. II:688. - A ~ ismertetése. Bp., 1934. - Illyefalvi 1935:586. - Dobrovits 1937:121. - A ~ alapszabályai. Bp., 1939. - Jelentés a ~ 1938-43. é. működéséről. Uo., 1939-44. - Mihalovics 1942:276. (alapítási éve: 1871!) - Szemes József: A ~ tört. 1861-1941. Veszprém, 1942. - Bakács 1970:186.