🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent László Király Sírjának és Szent István első Vértanú Egyházának társaskáptalanja
következő 🡲

Szent László Király Sírjának és Szent István első Vértanú Egyházának társaskáptalanja, Várad, 1496 k.-1566. márc. 18.: V. (Habsburg) László kir. (ur. 1453-57) elgondolása alapján e kettős címen Kálmáncsehi Domokos pp. (1495-1501) alapította. Megtartották II. István (ur. 1116-31) ősalapítását, Szt István első vértanú váradelőhegyi egyházának konventjét (alapításától →hiteleshely), ~ néven összekapcsolták az új Szt László kir. sírjának káptalanjával. A prép-ok és knk-ok munkája megoszlott Szt László sírjának szegyh-a és az ősmonostor között, az idő haladtával prép-jai mind világi papok, a prép-on kívül legalább 8 knk. szolgált. ~ önálló testület saját szabályzattal, mely a tagok hivatali kötelmeit, egymáshoz való viszonyát s a birtokok kezelését szabályozta. Minden új tag megesküdött, hogy a váradi pp-nek és prép-jának engedelmeskedik, ~ érdekeit védi, szellemét ápolja. 4-4 knk-nak fölváltva a szentistvánhegyi monostorban kellett laknia, hogy a zsolozsmákat hétköznapokon a monostor jótevőinek lelki nyugalmáért elvégezzék. Vasár- és ünnepnapokon az ájtatosságot a prép. tartotta, melyre közülük rendelt knk-okat. A városban lakó knk-ok minden hajnalban a szegyh-ban Szt László tiszt-ére énekes misét tartottak, melyen mindenkinek karingben kellett részt vennie. A hiányzók 10 dénár bírságot fizettek. A 4-4, monostorban lakó knk. a nemes lakosság bevallásait, tiltakozásait stb. a kápt. jegyzővel leíratta. A régi prem. prépság birtokait (Asszonyvására, Győr, Prépostősi, Peczeszentmárton, Vadász, Harangmező, Almásmező, Betfia és Farnos egész, Cserősi, Keresszeg, Monostoros-Ábrányos részbirtokát, malmokat, tizedeket, kilencedeket Bihar vm-ben, Kiskeresközből Békés vm-ben) és a tizedek negyedét az egyesített kápt. kapta. A jószágok s jövedelmek kezelésére újév napján dékánt választottak, aki fölesküdött a kápt-nak. - 1558: a prot-ok kérték Izabella kirnétól a váradi Szentlélek egyh-at, de ő azt már előbb meghagyta az ispotály használatában. ~ mint hiteleshely teljesítette az egykori kápt. birtokok átírását világiak és prot-ok számára. 1565. VI. 22: föltörték Szt László kir. sírját, csontjait kidobálták, ennek hírére Szegedy Benedek knk. a helyszínre ment, s az ereklyék egy részét megmentette. Az ezüst fejereklyét még 1556 e. megmentették. A ~ utolsó beiktatása Bajony János 1566. III. 18: lökösházi (Bihar vm.) részbirtokáról kapott birtoklevele. - A Szt István Várad-előhegyi Káptalan tagjai: 1497: Kornis Benedek trinopolitáni cpp., az újjászervezett társaskápt. első prép-ja; 1497: Osváth, 1498: György, 1500: Temesvári Bálint, 1501: Újfalusi András, 1501: Berczeli Elek, 1502: Hatvani Pál, 1503: Kálmánchehy Mihály, 1504: Székelyhidai György, 1507: Gencsi Benedek, 1508: Kanizsai Osvát, 1508-12: Kermendy István, (?): Barabás, 1512: Meghi Márton, 1513: Therchi (Szalmatercsi?) Péter, 1513-25: Nyúly (Nagynyúly) Simon, 1517: Borsodi Ferenc, 1519: Eperjesi Péter, 1519: Bihari István, 1522-23: Váradi Ferenc, 1524: Szerém-Újlaki János, 1526: Ambrus prép., 1533: Szent-Lőrinczi György, 1535-42: Szegedi Miklós prép., 1536-42: Pesthy Márton, 1539: Posgaváry Miklós, Kamonchy Gergely, 1542: Chappy Simon, 1545-49: Péterváradjai Péter prép., 1545: Békési János, Pápai István, Kecskeméti N., 1547: Iklódi István, 1549-53: Szent-Lőriczy Tamás, 1553: Wyllyani Dénes, 1557: Fyldeáki Gergely, 1557-60: Nagyhalászy Antal, 1557-66: Babolchay György, 1557-66: Vásárhelyi Mátyás, 1557 u. Demeter prép., 1559-62: Kálmáncsehy Mátyás, 1560: Ludbregi Balázs, 1565: Szegedi Benedek, 1566: Esztergomi Bonaventura, Érsek-Apáthy Kristóf (mindkettő neve a kápt. utolsó kiadványán található), Kanizsay János knk., Szent-Lőriczy Tamás knk. 88

Bunyitay 1883:208.