🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szántó
következő 🡲

Szántó, v. Moson vm.   →Mosontarcsa

Szántó, Pest m.   →Pilisszántó

Szántó Antal (Lövő, Sopron vm., 1893. dec. 8.-Székesfehérvár, 1968. jan. 28.): plébános. - 1918. VI. 28: győri egyhm-s pappá szent., Mosonszentmiklóson, Rajkán, és Mosonszentjánoson, 1919: Mosonban, 1921: Felsőgallán kp., 1924: teol. dr. 1926: Sopronban a Szt György-tp. kp-ja, 1932: Brüsszelben m. lelkész, 1935: Nagycenken plnos. - M: Az új egyh. törvénykv. keletkezése. Bp., 1928. - XI. Pius p. Sopron, 1929. - A kath. akció. Uo., 1930. - Az egyh. pedagógiája. Uo., 1930. - Hitoktatástan. Győr, 1931. - A győri Evangéliumnak 1929. I-1932. XII: szerk-je, 1933:1/3. sz.-1938. XII: társszerk-je, 1939. I-1941. XII: fel. szerk-je és társszerk-je. 88

Schem. Jaur. 1947:158; 1968:217. (†jan. 20.) - Diós 1999:207. (4617. †jan. 28.) - Horváth 2000:181. (226.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szántó István, Arator, SJ (Devecser?, Veszprém vm., 1541.-Alamóc, Morvao., 1612. júl. 5.): apostoli gyóntató, misszionárius. - Tanulm-ait Győrött és Bécsben kezdte. 1560: nyitrai egyhm-s papnöv-ként Bornemisza Pál pp. Rómába, a Collegium Germanicumba küldte. 1561. II. 19: lépett a JT-ba. A novic. után Bécsbe küldték. 1565: megismerkedett →Báthori Istvánnal. 1566. XII. 20: Nagyszombatban szent. pappá. 1566: Nagyszombatban, 1567: Bécsben tanított. 1573: a gráci koll. tanára, 1575-79: Rómában ap. gyóntató. A m. papképzés érdekében alapította a →Collegium Hungaricumot, melyet tiltakozásai ellenére 1580: beolvasztottak a Coll. Germanicumba. 1580: ~ Kolozsvárra ment, ahol Báthori segítségével koll-ot alapított. 1581: a ref. és unit. lelkészekkel vitatkozott az ogy-en. 1582: Nagyváradon misszion. Pázmány Miklós bihari alispán ~ hatására küldte Péter fiát a kolozsvári konviktusba. A prot-ok ellenségeskedése miatt el kellett hagynia Váradot. 1587: Gyulafehérvárra rendelték. Szókimondó, nyers jelleme miatt sok ellensége volt a prot-ok között, de saját rtársaival is heves vitákba keveredett. Eretnek gondolatokat vélt találni Telegdi pécsi pp. művében, sőt Bellarmin (Szt) Róbert teol. írásaiban is. Emiatt róm. elöljárói többször megfeddték ill. figyelmeztették. Ennek ellenére az itthoni főpapok tisztelték és meghívták az egyhm. zsinatokra. 1588: a medgyesi ogy. száműző törv-e után É-Mo-ra ment. 1590: Sellyén házfőn., 1591: Váralján hitszónok. 1591-1601: a bécsi koll-ban a kazuisztika docense és a magyarok hitszónoka. 1592. II. 9: Bécsben tette utolsó fog-át. 1601: súlyos betegen Znióváraljára küldték. 1602-05: Turócban gyóntató. Bocskai István katonái elűzték a jezsuitákat, a rházat fölgyújtották, ~ összes kz-a elégett. 1606-12: Alamócba menekült, ahol hozzáfogott a Vulgata ford-ához. 1611: elkészült az ÓSz. Az ÚSz ford-át halála szakította félbe. - A terjedő iszlám ellen írta Confutatio Alkorani c. művét, melynek kz-át Bécsben őrzik (Bibl. Palat. Nr. 12.415). Szentírásford-a nem maradt fenn, de egyes feltételezések szerint →Káldi György még fölhasználta. Nyomtatásban a Calepinus szótár m. része jelent meg. - Fm: Erdélyi jezsuiták levelezése. 1-2. köt. Kiad. Veress Endre. Bp., 1911-13. - Szántó Arator István jezsuita szerz. iratai. (S.a.r. Szittyay Dénes. Nem jelent meg, kefelevonata a MTA kz-tárában, 1950) - Documenta Romana Historiae Societatis Jesu in regnis olim Corona Hungarica unitis 1550-1580. 1-2. köt. Kiad. Lukács László és Polgár László. Róma, 1959-65. 88

Kat. Szle 1887:385. (Fraknói Vilmos: Egy m. jezsuita a 16. sz-ban) - Szinnyei I:242. (s.v. Arator) - Velics I:92. - ItK 1930. (Timár Kálmán: ~ irod. tervei); 1962:223. (Holovics F.: Ki fordította a Káldi-féle Bibliát?) - Gyenis I:241. - Száz jezsuita arcél. 1. Bp., 1941. (Gerendás Ernő: Szántó /Arator/ István. 1541-1612.) - Monay 1956:65. - Hermann 1973:227. - Monumenta Antiquae Hungariae. Ed. L. Lukács. 2-3. köt. Roma, 1976-81. - Lukács 1978:621. (*1540 k; †júl. 3.) - Acta Hist. Litt. Hung. XXI. (Lázár J. D.: Sz. A. I. kevéssé ismert munkáiról) 1985. - Korrespondenzblatt 1986:27. (Lőhr, Th.: S. Sz. und die Theologie) - Barlay 1986:103.

Szántó István   →Kardos (Ingeborg) Klára

Szántó (1941-ig Scheuermann) János, SVD (Vállaj, Szatmár vm., 1919. ápr. 18.-): plébános, helyettes tartományfőnök. - →Scheuermann József öccse. 1937: Kőszegen éretts., belépett a r-be. Bécsben, St. Gabrielben, 1942: a bécsi áll. egy-en, 1943: Szegeden, 1944: Szombathelyen, 1945: ismét St. Gabrielben tanult. 1946: Bécsben szent. pappá. Rómában a Gregoriana Egy-en lic-t szerzett. 1947: Kőszegen pref., 1950: Pannonhalmán tornatanár. 1951: Tyukodon (Szabolcs m.) lelkész, 1956: Zajtán szórványlelkész. 1959: megvonták papi működési engedélyét, segédmunkás, majd Budatétényben, Nagykökényesen, Monoron, Magyarbánhegyesen kántor. Közben 1963-65: Bpen a Hittud. Akad-n tanult tovább, teol-ból drált. 1968: Derecskén, 1969: Szatymazon kp. 1970: Medgyesbodzáson, 1986: Kondoros-Kétsopronyban, 1988: Kondoros-Hunyán plnos. 1990: nyugdíjazták, Kőszegre a verbita házba költözött. Közben 1984: illegálisan novícmester, 1993-ig h. tartfőn. is. - M: Két boldog élet. Verbita boldogok. Bp., 1990. - Ember Istentől. Wilhelm Schmidt életműve. Uo., 1991. - Mégis mozog az Ég. Versmeditációk. Kőszeg, 1992. - Kralik: Utak Istenhez. Ford. Bp., 1992. -: A Lélek ad életet. Ford. Uo., 1997. - Álneve: Verb János. s.k.

Szántó Konrád Károly, OFM (Siklós, Baranya vm., 1920. aug. 6.-Bp., 1999. dec. 29.): főiskolai tanár, egyháztörténész. - 1930-: Pécsett a ferencesek vezette Szeráfi Koll. növendékeként a Pius Gimn-ban tanult, éretts. 1938. VIII. 7: Szécsényben lépett a kapisztránus rtart-ba. 1939. VIII. 28: egyszerű fog-at tett. A fil-t Jászberényben, a teol-t Gyöngyösön végezte, itt 1942. X. 4: örök fog-at tett, 1944. V. 7: pappá szent. Füleken lelkipásztor. 1945: a magyarüldözés idején a csehszl. hatóságok kitoloncolták Fülekről, Szécsényben hitokt. és cserkészparancsnok. A komm. hatalomátvételt előkészítő vallásüldözés idején azt akarták rábizonyítani, hogy Szécsényben a tp. előtti téren álló szovjet emlékmű meggyalázására buzdította cserkészcsapatának tagjait (sikertelenül, mert akkor másutt 8 napos lelkigyakorlatot tartott). 1947: Nyíregyházára, 1949: Jászberénybe helyezték, de lelkigyakorlatait, misszióit az egész orsz. ter-én tartotta. 1950. IX: Bp-re, a Pasaréti úti rházba került. 1954: az ELTE-n tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett; a Mártírok úti rház lakójaként a szentendrei ferences gimn. tanára. 1960. XI. 15: letartóztatták, 1961. VII. 27: a Bpi Főv. Bíróság I. fokon az 1956-os forr-ban való tevékeny részvétel, folytatólagos izgatás, a népi dem. államrend elleni szervezkedés és a följelentési kötelezettség elmulasztása vádjával 2,5 é. szabadságvesztésre ítélte és 5 é. eltiltotta a közügyektől, amit 1962. III. 7: a Legfelső Bíróság l,5 év börtönre mérsékelt 800 Ft vagyonelkobzás mellett, és a közügyektől 3 évre tiltotta el. 1962. V. 15: Márianosztráról szabadult, ezután nem taníthatott. - 1962. IX-: a Hittud. Akad. hallg-ja, ahol 1964. VI. 22: teol. dr. 1964. VIII-: (ténylegesen 1965. II-) Esztergomban a gimn-ban és a rendi teol-n taníthatott. Az 1950: elvett levtári anyagot 1969: visszakapván a r. a Mártírok úti ktor kvtárában helyezte el, szaktanf. elvégezése után ~ elkészítette annak alapszintű jegyzékét. 1973 őszén a ferences főisk-t Esztergomból a bpi Pasaréti úti ktorba helyezték, ahol ~ az egyhtört., az egyhjog és néhány évig a bölcs., 1978. IX-1990. VIII: a Hittud. Akad. levelező tagozatán az egyhtört. tanára. A mo-i rendtört-hez gyűjtött anyagot. - Írásai: A Szt Jobb tiszt-e a kk-ban (Szt István és kora. Bp., 1988:173), Az erdélyi ppség helyreállításának kísérlete Rákóczi, megvalósítása a Habsburgok alatt (Kat. egyhtört. konf. Keszthely, 1987. Bp., 1989:51), Az egyh. vagyon eredete Szt István korától 1945-ig, kül. tek. a kat egyh-ra (Partnerek v. ellenségek. Egyházfórum konferencia. 1991. Bp., 1992:9.), A ferencesek működése Baranyában a török hódoltság 2. időszakában (Egyházak a változó világban. Tatabánya, [1992]:251), Az 1956-os forr. és a kat. egyh. (Az 1956-os forr. és szabharc. Szimpózium, 1997. X. 11-12. Bp., 1997), Szt Adalbert közreműködése Szt István és B. Gizella házasságának létrejöttében (Ezer év Szt Adalbert oltalma alatt. Esztergom, 2000). - M: A jászberényi ferences tp. tört. Bp., 1974. -Szószéktől a bitófáig. Ifj. reg. Uo., 1975. - A kat. egyh. tört. 1-3. köt. Uo., 1983-87. (2. kiad. 1988) - B. Gizella első magyar kirné élete. Uo., 1988. - Várjuk a Szentatyát. Uo., 1990. - A meggyilkolt kat. papok kálváriája. Uo., 1991. (2. átd. kiad. Uo., 1992) - Az egyházügyi hivatal titkai. Uo., 1990 (1991!) - A kommunizmusnak sem sikerült. A m. kat. egyh. tört. 1945-1991. Miskolc, 1992. (Új Misszió kv-ek 2.) - Az 1956-os forr. és a kat. egyh. Uo., [1993] - Egyházlátogatási jegyzőkv-ek katalógusa. 4. köt. Szerk. Zombori Istvánnal. Bp., 1994. (2. kiad. 1998) - B. Gizella élete. Szeged, 1995. (Példaképed, védőszented 3.) - Egyháztörténelem. Bp., 2001. 88

Schem. Cap. 1948: 75. - Új Ember 1990. VII. 22. (Elmer István: ~ 70 é.); 1994. VI. 4. (Uő: Bariton hangon...) - Arany-Ezüst 1998:1. sz. (Dr. Sz. K. K. OFM) - Ker. Élet 1999. IV. 11. (Rozsnyói György: Konrád atya üzeni) - Hetényi Varga 1999. I:570. Arck. - M. Nemz. 1999. XII. 31.

Szántó László József (Kiskovácsi, Veszprém vm., 1865. márc. 20.-Somogysámson, 1921. okt. 26.): plébános. - A gimn. 1-6. o-át Veszprémben, a 7-8. o-t a nagykanizsai piar. gimn-ban végezte, 1887. VIII. 7: pappá szent. Karádon, 1893: Keszthelyen kp., 1893: középisk. hittanári okl-et szerzett. 1899: Veszprémben az Angolkisasszonyok Tanítóképzőjének ig-ja, az Irgalmas Nővérek Int-ének hitokt-ja, 1901: az Egyhm. Nyomda s a Szt Anna-tp. ig-ja. 1907: Somogysámsonban plnos, a marcali ker. h. esp. tanfelügy-je. 1910: titkos p. kamarás. - 1901. VI. 16-1906. XII. 31: a Veszprémi Hírlap fel. szerk-je. 88

Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:93. (247.) - Pfeiffer 1987:966.


Szántó Amália M. Crestencia SZINT (Nagybánya, Szatmár vm., 1887. júl. 7.–Piliscsaba, 1975. jan. 30.): szerzetesnő. – 1905. VIII. 5: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1909. VII. 19: uitt tette. Pannonhalmán a monostor, Kapuváron a zárda házt-ában dolg. – 1950 u. Pannonhalmán a diákotthon konyhavez-je. Utolsó éveit a piliscsabai szoc. otthonban töltötte. r.k.

Szántó Anna Emma SZLT (Balatonberény, Somogy vm., 1903. máj. 31.–Balatonberény, 1991. okt. 3.): szerzetesnő. – A bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. 1929. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1934. IX. 8: tette. 1934–48: Zalaapátiban tanított. 1950 u. Balatonberényben a pléb-n mindenes. 1978: nyugdíjban. r.k.

Szántó Anna M. Hilária SZINT (Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1909. dec. 5.–Gyöngyös, 1980. febr. 19.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1930. V. 3: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1934. VIII. 11: uitt tette. Itt a Kolos kórház, majd Székesfehérváron a Szt György kórház ápolónője. – 1950 u. a rokonainál élt. r.k.

Szántó Katalin Katalin SZLT (Gárdony, Fejér vm., 1940. szept. 26.–): szerzetesnő. – ~ 1964. VI. 26: Bpen postaforgalmi isk-t, 1966. VII. 28: eü. főisk-t végzett. VIII. 10: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1971. IX. 1: tette. – 1966–1990. X.1: Velencén és Gárdonyban védőnő. 1991. X. 1: Sóskúton és Pusztazámorban hitoktató és kántor. Fő folgalkozása mellett 16 é. korától egyh. szolg-ban is állt. s.k.