🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Somogyi Könyvtár
következő 🡲

Somogyi Könyvtár, Szeged, 1844-: egyházi adományozással nagykönyvtárrá tett, nyilvános városi könyvtár. - A palánki (később belvárosi) kaszinó (1829) kvtárának nyomtatott katalógusa tette először lehetővé a város közönsége számára a kv-kölcsönzést. 1850: az első kölcsönkvtárat Bába Sándor nyomdász és kv-kereskedő létesítette. 1875. II. 2: megnyílt a város első közkvtára a főreálisk. (a mai közp. egy.) földszintjén. Maradék kv-eit a ~ örökölte. - 1880. IV. 26: az 1879. III. 12-i árvíz indította →Somogyi Károly esztergomi knk-ot, hogy fölajánlja 43.701 köt-es kvtárát „a romjaiból új életre kelő Szegednek, mely földrajzi helyzete, népének magyarsága és életrevalósága révén arra van hivatva, hogy Dél-Magyarországon a gazdasági, tudományos és közművelődési haladást szolgálja” (Alapítólevél). Kvtárát, melyet a város elfogadó határozata szerint örök időkre róla neveztek el, a létesítendő egy. céljaira is szánta. A kvtár a főreálisk. földszintjén Ferenc József, Tisza Kálmán, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán stb. jelenlétében 1883. X. 14: nyílt meg. 1897: még első ig-ja, a korábbi városi főjegyző, a későbbi várostörténet-író Reizner János (1847-1904) átköltöztette az új Közművelődési Palotába. 1899: megnyílt a Városi Múz. A ~ és a kebelében létesített múz. („az intézet”) 1950-ig közös vezetés alatt állott. - 1904: Reizner hirtelen halála után az int-ben 1899 óta dolgozó →Tömörkény István, a már neves író lett a ~ ig-ja, és rögtön maga mellé vette a Szegedi Napló szerkesztőségében megismert →Móra Ferencet, utódát a kvtárosságban, majd az ig. székben. A ~ orsz., sőt világhírét kettejük munkássága teremtette meg. Móra kiváló munkatársakat vont be: Cs. Sebestyén Károlyt (aki 1934-36: megbízott ig.), Banner Jánost, Czógler Kálmánt s az első kvtárosnőt, Fischhof Ágotát. - 1921: a kolozsvári egy-nek a bpi száműzetés utáni Szegedre telepítésével fölvetődött ugyan a városi és az egy. kvtár egyesítése, de mindkét fél ragaszkodott az önállósághoz. Mórának nagy leleményességgel, a társad. mozgósításával sikerült átsegítenie a ~at mind az I. vh. utáni inflációs nyomorúságon, mind a világgazd. válság szűk esztendein. - 1936: Csallány Dezső (1903-77) régész volt ugyan, de a kvtár fejlesztése is gondja volt. Ő vette meg pl. →Dugonics András kvtárát. - 1944. X. 11. u. a gazdátlanná vált ~ vezetésével ideigl. Majtényi Béla (1907-) r.k. hittanárt bízták meg. Ő szállíttatta vissza a bombázások elől tanyai isk-kba mentett kv-eket, hozatta helyre a megsérült épületet. 1945: a ~ban 1923 óta dolgozó Szőke Mihályt (1897-1956), 1954: Lődi Ferenc (1926-) tanárt, újságírót nevezték ki ig-nak. - 1952: áttértek a régi (ún. müncheni v. egyetemi) szakrendről az ETO szerintire és a nagyméretű, dobozokban tartott katalógusról a szabvány méretűre. Ekkor kezdték kialakítani a fiókkvtári hálózatot, amelynek kibontakozása Bezerédy István (1915-87) igazgatóságához fűződik. 1981: a ~at „első osztályú tudományos könyvtár”-rá minősítették. - 1973: a Városi ~t az addig Hódmezővásárhelyen működő megyei kvtár szerepkörével is megbízták. Ekkor lett ig. Tóth Béla (1924-) tanár, író. 1984: vezetésével költözött a ~ a Dóm tér és a névadóról nev. Somogyi u. sarkán emelt új épületébe. - A ~ őrzi a Prágai Misekönyv (1492) kódexet. 34 ősnyomtatványa, 198 régi m. kv-e van. Állománya meghaladja a félmillió köt-et, ugyanennyi az évi forgalma is. Az alapítványi anyag vétellel és ajándékozással gazdagodott. Így alakult ki a kvtár értékes hírlaptára, gyorsírás-, ex libris- és eszperantógyűjt-e. Móra mentette meg 1919: →Kálmány Lajos hagyatékát. A 20. sz. végén került be Cserzy Mihály, Király-König Péter, Magyar László, Kertész Lajos hagyatéka. A ~ 1978: Washingtonból megkapta a szegedi születésű Vasváry Ödön ref. lelkésznek az amerikai magyarság tört-ére vonatkozó gyűjt-ét. - 2000: Szeged lakosságának több mint 16%-a beiratkozott olvasó. - Kiadványai: 1930-: Szegedi Városi Múz. kiadványai; 1967: ~i Híradó; 1973: ~i Műhely; 1973: Csongrád M. Kvtáros; sorozatok: ~i füzetek; Csongrád m. kvtári füz-ek; hasonmás kiadások: Váry Gellért, Tömörkény István, Móra István, Móra Ferenc, Juhász Gyula, József Attila stb. kv-ei. - A ~ kezdeményezője és szervezője az 5 kötetre tervezett Szeged tört. (1983-) c. sorozatnak. P.L.

A ~ száz éve. Szerk. Péter László. Szeged, 1984. - Péter László: A szeretett Város. Bp., 1986:80.