Magyar Katolikus Lexikon > S > Sancta Maria Intézet


Sancta Maria Intézet, 1770.-1948. jún. 16.: az →angolkisasszonyok vezetése alatt álló iskolák és kollégiumok. - 1. Bp. IV., Váci u. 47. 1770: Mária Terézia alapította és helyezte el a budai Várpalotában. 1777. VIII. 23: az épületet át kellett adniuk az egy-nek, ezért a váci Theresianumba (Siketnéma Int.) költöztek. II. József 1787. IX: Pestre, a Váci u. volt domonkos ktorba telepítette az int-et. 10 apáca 380 leányt kezdett tanítani a népisk-ban. Leánynev. int-et is nyitottak. 1809: az épület leégett, 1813: emelettel megtoldva építették újjá. 1893: átvették az Irányi és Molnár u. sarkán a kétemeletes új épületet. - 1790: gyak. irányú munkaiskolát alapítottak. 1848-ig csak nemesi, 1850: polg. származású leányokat is tanítottak. A tannyelv kezdetben ném., 1868: m. volt. 1856. XI. 5: el. isk-jukat felső népisk-vá szervezték, s megnyitották az orsz. első tanítónőképzőjét. 1858. VI: voltak az első képesítő vizsgák. 1868-tól a képző 3 évf-ossá bővült. 1894: 3 évf-os Tanárképző Int-et nyitottak polg. isk. tanárnők képzésére, 1928: 4 évf-ossá fejlesztették. 1895: felsőbb leányisk-t nyitottak, melyet 1918: Sancta Maria R.K. Leánygimnáziummá alakítottak. 1901: megnyitották az orsz. első Katolikus Szabad Líceumát (szabadegyetem). 1906: nyílt meg a polg. isk., melyhez a tanárnőképző csatlakozott. 1917: →Bíró Ferenc SJ sürgetésére alapították a →Ward Kollégium hitoktatónőképzőt. - 1927: a rendi nevelőint-tel egy épületben internátust nyitottak, melyben magántanulókat készítettek fel a gimn. alsó o-ainak vizsgáira. Az internátusból 1933: nyilvános gimn. lett. - 1932: női keresk. szaktanf-ot indítottak. - 1946-48: a Tanárképző Főisk. fokozatosan befejezte működését, mert megszervezték az áll. ped. főisk-kat. 1948: az államosításkor az int-nek kb. 1400 növ-e volt. - 1880-84: az int. szoros kapcsolatban állt →Liszt Ferenccel, aki minden tavasszal hangversenyt adott a díszteremben. - 1944: tp-ának sekrestyéje gyakran szolgált titkos találkozóhelyül a földalatti →Magyar Front szervezőinek. A rházban 40 zsidó gyermek és 8 felnőtt, a zugligeti házban 60 gyermek és 20 felnőtt rejtőzött. Mindkét helyen zaklatták őket, de senkinek sem esett baja. - 2. Eger. Az angolkisasszonyokat Bartakovics pp. telepítette le. 1852: el. isk-t, 1902: felsőbb leányisk-t, 1916: →Érseki R.K. Leánygimnáziumot és 2 é. női keresk. szaktanf-ot alapítottak. 1919 u. 4 o-os el. népisk-t, 4 o-os polg. isk-t vezettek tanítónőképzővel és gyak. isk-val. 1945-48: 8 o-os ált. isk-t szerveztek. 1948: az államosításkor kb. 300 növ-ük volt. - 3. Kecskemét. A kongr-t az egyhközs. telepítette le. 1917: leánygimn-ot, 1918: tanítónőképzőt, 1945: 8 o-os ált. isk-t alapítottak. - 4. Nyíregyháza. 1924: 4 o-os f. keresk. isk-t, 1930: el. népisk-t és leánylíceumot nyitottak. A líceum fokozatosan 8 o-sá épült, közben a VKM rendelkezése szerint 1935: leánygimn-má alakították. A f. keresk. isk. 1940: keresk. leányközépisk. lett. - 5. Veszprém, 1860.-1948. jún. 16. Ranolder János pp. alapította el. népisk-ként. Az angolkisassz-ok 1891: polg. isk-t, 1894: tanítónőképzőt, 1918: f. keresk. isk-t, a tanítónőképzőhöz 80 személyes internátust nyitottak. 1940: a f. keresk. isk-t keresk. középisk-vá alakították. 1945-48: az el. népisk. és a polg. összevonásával kialakították a 8 o-os ált. isk-t. M.I.-Z.A.

Richter M. Sarolta: Az angolkisasszonyok bpi ~ének tört. 1770-1937-ig. Bp., 1937. - Az Angolkisasszonyok veszprémi int-e internátusának fegyelmi szabályai. Veszprém, 1939. - Nefelejcsek. Az Angolkisasszonyok Egri Intézetében Végzett Tanítónők Szövetségének 1942, 1943, 1944. é. értes. Eger, 1942-44. - Zakar 1980:35.