🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sárospataki Református Kollégium
következő 🡲

Sárospataki Református Kollégium: A sárospataki pléb. isk. 1545-50: ev., majd ref. vezetés alá került, s a humanista gimn. tananyagát teol-val bőv. A gimn. o-okban nagydiák-preceptorok tanítottak. Első ma ismert iskolaszabályzata 1621: nagygimn., teol. tagozattal, ez 2 tanárral. 1648: a 3., 1654: a 4. tanári állást szervezték a bölcs-teol. tagozat számára. II. Rákóczi György özvegye, a kat. hitre visszatért →Báthori Zsófia 1671: a koll. épületét a jezsuitáknak adta, s a ref. isk. tanárainak és növendékeinek távozniuk kellett. A nagydiákok Gyulafehérvárt folytatták tanulm-aikat. 1681: egyik részük (ill. a hozzájuk csatlakozott új diákok csoportja) visszatért Sárospatakra, de 1687: Göncre, onnan 1695: Kassára kellett költözniük. - A ref-ok 1703: kapták vissza sárospataki intézetüket. Ekkor 2, 1742: 3, 1771: 4, 1796: 6 tanár tanított az akad. tagozaton. A koll. összes növendékeinek száma 1787: 1072, a 18. sz. végén 1050-1250 között. Az arányok nagyjából minden évben azonosak: mintegy 100 kezdő kisdiák, 800-850 az elemi és középszintű o-ok tanulója, 250-300 akad. növendék. - 1793: kezdődött a jog oktatása. 1796-tól időnként számos tantárgy oktatása m-ul folyt a középszinten és a bölcs. tagozaton. Az 1840-es években az akad. tagozatnak 7 tanára volt, a nagygimn. o-aiban változatlanul a nagydiák-preceptorok tanítottak; a diákok évi átlaglétszáma 1350 (a szokásos arányban a koll. 3 tagozatán). A ~ gimn. ill. bölcselet-tagozatának növendéke volt →Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Tompa Mihály, Erdélyi János, Szemere Bertalan, →Kossuth Lajos. - 1850 u. a koll. 8 o-ossá vált gimn. tagozatán saját helyi tanterv alapján folyt tovább az okt. Az első érettségit 1866/67 végén tartották. Tanára volt Erdélyi János, tanulója →Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond. 1924: humán gimn. (mellette 1931: jött létre az ang. tagozat), 1935: egységes gimn. Tanulólétszámok: 1870: 602 (37), 1880: 605 (25), 1900: 492 (22), 1910: 434 (16), 1924: 462 (38), 1932:435 (41), 1942: 553 (49). - 1948 u. az áll. hatóságok és a ref. egyh. vezetői között létrejött megegyezés szerint továbbra is felekezeti isk-ként működött tovább. 1952-89: államosítva Rákóczi Gimn., 1989-: ~ Gimnáziuma. M.I.

Korcsmáros István: A sárospataki r.k. egyh. és intézményeinek tört. a legrégibb időktől napjainkig. Sárospatak, 1940. (dissz.) - Mészáros 1988:246.