🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > római kúria
következő 🡲

római kúria (lat. curia romana): állandóan működő központi szervek összessége, melyek segítségével a pápa legfőbb pásztori tisztségét gyakorolja, s amelyek feladatukat az egyetemes egyház és a →részegyházak javára a pápa nevében és tekintélyével látják el. Szolgálatuk arra irányul, hogy erősítsék a hit egységét és Isten népének közösségét, s előmozdítsák az Egyház sajátos küldetésének teljesítését a világban (vö. 360.k.; CD 9 a). - 1. A róm. pápa környezetében fokozatosan megjelentek az állandó jegyzői és egyéb tisztségek. A 4. sz-tól felismerhetők a rétoriskolában végzett róm. hivatalnokréteg jelenlétének nyomai. Az ókori róm. közigazg. és a császári udvari kultúra elemei a pápai udvarban ker., egyh. jelentést, értéket nyertek. A különböző szervek harmonikus együttműködését voltak hivatva segíteni azok az átfogó reformok, melyekkel egy-egy pápa a ~ egész felépítését és működését kívánta megújítani. Ilyen pápai intézkedések: 1588: V. Sixtus, 1908: X. Pius, 1967: VI. Pál és legutóbb 1988. VI. 28: II. János Pál ap. rendelkezése (Pastor Bonus, PB). A ~ útján (is) a világegyház pp-ei működnek együtt a pápával. Hasonlóan a →püspöki szinodushoz és a →bíborosi kollégiumhoz, a ~ban valamiképpen kifejezésre jut a püspöki →kollegialitás is. - A ~ feladata pasztorális, egyh. és szolgálat jellegű. Nem tévesztendő össze sem a →Vatikánváros Állam, sem a Római Egyházmegye kormányzatában a pápát segítő szervekkel. - A ~ egyes tisztségei →egyházkormányzati hatalom gyakorlásával járnak. E hatalom rendes helyettesi hatalom (vö. 360.k.). Az Apostoli Szentszék v. a Szentszék név a CIC-ben nemcsak magát a pápát jelöli, hanem a ~ szerveit is (361.k.), melyek az ő nevében járnak el. Tehát a Szentszék a pápát és a ~t is jelenti, a ~ viszont nem foglalja magában a pápa személyét. - 2. Szervei. A ~ szerveit a PB 2 fő kategóriára osztja: a központi hatóságokra (Dicasteria), melyek az Államtitkárság, a kongregációk, a bíróságok, a tanácsok és a hivatalok; valamint egyéb intézményekre (Instituta), melyek nem minősülnek központi hatóságnak. Ebben a kategóriában a PB a Pápai Ház Prefektúráját és a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalát említi. A ~ intézményeit és a bennük tisztséget viselő személyek nevét évről évre a tiszti címtár módjára hivatalosan kiadott pápai évkönyv, az →Annuario Pontificio sorolja fel. Korábban, főként a bíróságok és a kongr-k nevében, szerepelt a Sacra, 'szent' jelző, mely már a hatályos CIC-ben sem használatos, a PB-ból pedig végképp elmaradt. - Szervezete 2005: I. style="font-weight:bold;font-style:italic">Államtitkárság. - II. Kongregációk: →Hittani Kongregáció, →Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, →Keleti Egyházak Kongregációja, →Klérus Kongregációja, →Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja, →Népek Evangelizációjának Kongregációja, →Püspöki Kongregáció, →Szemináriumok és Tanulmányi Intézetek Kongregációja (Katolikus Nevelés Kongregációja), →Szentek Ügyeinek Kongregációja. - III. Törvényszékek: →Apostoli Poenitentiaria, →Apostoli Signatura, →Rota Romana Törvényszék. - IV. Pápai Tanácsok: →Cor Unum Pápai Tanács, →Család Pápai Tanácsa, →Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsa, →Iustitia et Pax Pápai Tanács, →Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa, →Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, →Kultúra Pápai Tanácsa, →Laikusok Pápai Tanácsa, →Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa, →Törvényszövegek Pápai Tanácsa, →Vallások közti Dialógus Pápai Tanácsa. - V. Hivatalok: →Apostoli Kamara, →Szentszék Gazdasági Ügyeinek Prefektúrája, →Szentszék Örökségének Kormányzósága. - VI. Egyéb pápai hivatalok: →Konzisztórium Ügyvédeinek Kollégiuma, →pápai család, →Pápai Ház Prefektúrája, →Pápai Kápolna, →Pápai Kápolna Klerikusai, →Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala, →Trónállók Kollégiuma. - VII. Pápai Bizottságok: →Ecclesia Dei Pápai Bizottság, →Egyház Központi Statisztikai Hivatala, →Keleti Kánonjogi Kódex-revízió Pápai Bizottsága, →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága, →Nemzetközi Teológiai Bizottság, →Pápai Biblikus Bizottság, →Svájci Gárda, →Szakrális Régészet Pápai Bizottsága, →Szentszék Sajtóterme, →Történettudományok Pápai Bizottsága, →Vulgata-revízió Pápai Bizottsága. - VIII. A Szentszékhez közvetlenül kapcsolódó intézmények: →L'Osservatore Romano, →Vatikáni Könyvkiadó, →Vatikáni Nyomda, →Vatikáni Rádió, →Vatikáni Televíziós Központ, →Vatikáni Titkos Levéltár. Sz.Sz.A.

AAS 1988:859. (II. János Pál: Pastor Bonus) - Erdő 2003:287, 235.