🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reviczky
következő 🡲

Reviczky Aladár, revisnyei (Esztergom, Esztergom vm., 1874. máj. 1.-Esztergom, 1921. aug. 7.): hittanár. - 1885-92: az esztergomi bencés gimn-ban tanult, a teol-t Bpen végezte, 1897. VI. 12: pappá szent. Hidaskürtön kp., 1898: Komáromban, 1900: Léván hittanár, 1901: kp. is. 1903-12: a lazarista rend tagja, 1915: Bp-Vízivárosban kp., 1916: ideigl. missziós szabadságon, 1918: az esztergomi papnev. ig-helyettese. - M: Miért boldogtalan oly sok házaspár? Vagyis a vegyesházasságról. Bp., 1907. - Az elrejtett kincs, amelyről még kevesen tudnak, vagyis: a gyakori szt áldozás. Uo., 1907. (uaz Népiratkák 241.) (tótul is) - Isten nevét hiába ne vegyed. Uo., é.n. (Új kiad. Uo., 1913) - A gyakori és mindennapi szt áldozásról. 2. bőv. kiad. Uo., 1908. - Krisztus testének és vérének gyakori vétele. Uo., 1908. - Vissza a gyakori szt áldozáshoz. A művelt közönségnek ajánlva. Uo., 1908. - Imák és intelmek a m. kath. hadfiak sz. Írta Molnár Vid Bertalan. 11. kiad. Átd. Uo., 1909. (12. kiad. Uo., 1915) - Az Oltáriszentség. Uo., 1909. - Baylon Szt Paszkál. Írta L. A. de Porrentury. Ford. Uo., 1909. - Jöjj, Uram Jézus. Gyakran áldozó fiúk és leányok imakv-e. Szyllaba Emillel. Uo., 1910. - Jöjjetek hozzám mindnyájan. Röpirat a mindennapi szentáldozásról. Uo., 1910. (Új kiad. Uo., 1914) - Mindennapi lelkiismeret. Uo., 1910. - Mindennapi lelki kenyér. Uo., 1910. - Előadások az Oltáriszentségről. A 20. nemzetk. kölni euch. kongressz. alapján. Uo., 1911. - Jézusom, szeretlek. Gyakran áldozó gyermekek imakv-e. Uo., 1911. - Mindennapi kenyerünk. Gyakran áldozók imakv-e. Uo., 1912. - Bízzál fiam! Imakv. sebesült katonák sz. Uo., 1914. (ném., tót, horvát, lengy. is) - Herr, erbarme Dich unser Gebete der Heimgebliebenen während der Kriegszeit. Übers. v. Berzsenyi. Uo., 1914. - Uram, irgalmazz nekünk. Az itthonmaradtak imádságai a háború idejére. Uo., 1914. (ném. és tót is) - Elesett hőseinkért. Imafüzet. Uo., 1915. - Levél a harctérre hőseinknek. 1-2. levél. Uo., 1915. - Keresztút a háború idejére. Uo., 1916. - Oktatások és imák kat. katonák sz. - Imák és intelmek a háború idejére. Uo., 1916. - Tábori misszió. Uo., é.n. - Kat. asszonyok és leányok misszióegyesülete. Esztergom, 1920. - Kiskunmajsán 1909. I-1910. I: a Reménységünk, 1919. X. 19: az Esztergom és 1920-21: a Katholikus Gyermekvédelem szerk-je. - Írói neve: Reviczky Aladár CM (1903-12). 88

Schem. Strig. 1917:378. - Békássy 1930:83. - Balogh 1939:51. - Viczián 1995:184.

Reviczky Antal, revisnyei, SJ (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1723. jan. 12.-Buda, 1781. dec. 15.): apát, főpap. - 1738: belépett a JT-ba, 1750: a bölcs., term-fil., mat. és egyhtört. tanára a nagyszombati gimn-ban, 1770: budai jezsuita házfőn. 1773: az esztergomi főegyhm. papja, 1776-78: a budavári Nagyboldogasszony-tp. plnosa, 1776. IV. 22: lekéri apát. 1778. X. 21: tábori főpap. Sokoldalú tudós, korszerű egy. tankv-ek szerzője. Előbb 3 köt-es mat. kompendiuma jelent meg, majd a fil. alapjainak szintézise (logika, fiz., metafiz.), végül a newtoni csillagászatot összefoglaló kötete. - Fm: Universae matheseos brevis institutio. 1-3. köt. Nagyszombat, 1752-53. - Elementa philosophiae rationalis seu logica. Uo., 1757. - Elementa philosophiae seu metaphysica. Uo., 1757. - Elementa philosophiae naturalis. 1-2. köt. Uo., 1757-58. - Astronomiae physicae juxta Newtoni principia breviarium. Uo., 1760. M.I.

Zelliger 1893:434. - Némethy 1894:892. - Pallas XIV:525. (*jún. 17.; 1771: tábori pp.) - Szinnyei XI:899. - MÉL II:515. (*jan. 15.)

Reviczky Bertalan, revisnyei (Beckó, Trencsén vm., 1850. aug. 24.-Csejte?, 1918/27): plébános. - 1873. VIII. 24: pappá szent. Taszáron (Bars vm.), 1874: Vágújhelyt kp., 1878. VII. 16: Pobedényben, 1885. V. 30: Csejtén plnos, 1898: esp. - M: A bold. Szűzről címzett vágújhelyi prépság tört. Trencsén, 1897. - Báthory Erzsébet. (Egy 17. sz-beli párját ritkító bűnügyi per) Ném-ből ford. Visnyovszky Emil. Pöstyén, 1903. (ném-ül: Uo, 1903; tótul: Rózsahegy, 1903) - Egy főbenjáró per Nyitra vm-ben. Nyitra, 1906. (Klny. Nyitramegyei Szle) 88

Szinnyei XI:901. - Schem. Strig. 1917:378; 1918:50.

Reviczky Gyula (Vitkóc, Nyitra vm., 1855. ápr. 9.-Bp., 1889. júl. 11.): költő, író, esszéíró. - R. Kálmán előkelő felvidéki családból származó testőrtiszt és Balek Veronika szl. cselédlány házasságon kívül született fia. Törvénytelen származását csak katonai szolgálatra való behívásakor, 1874: tudta meg, addig szülőanyjaként szerette és tisztelte apja korán meghalt feleségét, Zmeskál Juditot. - 1873: a pozsonyi áll. főgimn-ban éretts. Magántanulóként kezdett jogi tanulmányait abbahagyva nevelő Garamújfaluban a Lipthay családnál, 1875-től a füssi kastélyban. 1876: Pesten néhány hónapig az Új Idők s-szerk-je. Drámíró akart lenni, 1875 k. a MTA pályázatára írta egyetlen befejezett tragédiáját (Jobáb házában). Súlyos anyagi gondok miatt ismét nevelő Dentán (Temes vm.) a Horváth családnál. 1877 őszén visszatért Pestre, 1878: a Pesti Napló, 1878-82: a Hon c. pol. napilap munk. Állandó lakása nem volt (egy ideig Komjáthy Jenővel lakott együtt), szinte egész életében nélkülözött. Közelebbi kapcsolatba került Justh Zsigmonddal és Ambrus Zotánnal; kávéházi társaságban sűrűn találkozott Mikszáth Kálmánnal és Gozsdu Elekkel, sokra becsülte Endrődi Sándort és Tolnai Lajost. 1882: a bpi Magyar Népbarát c. szépirod. hetilap főmunk. 1884: az Aradi Hírlap, majd a kassai ném. nyelvű Pannónia c. lap szerk-je, 1886: a bpi Függetlenség munk. Dolg. a Magyar Lap, Szemle, Verhovai Függetlensége c. lapoknál. - 1887: a P. Hírlap színikritikusa, tagja a Petőfi Társ-nak. Ekkor bontakozott ki szerelme Jászai Mari iránt, akit verseiben Rezedának nevezett. 1888: megj. verseskötete sikert aratott, a Pán halála c. verse Jászai előadásában országos népszerűségre tett szert. Anyagi helyzete javulni kezdett, de a sok fázástól és éhezéstől legyengült szervezetén ekkorra már elhatalmasodott a tüdőbaj. Barátai segítségével Arcóban 2x is gyógykezelték, eredménytelenül. Az Üllői úti klinikán halt meg, síremléke a Kerepesi temetőben. Kz-ainak nagy része a II. vh. végén eltűnt. - ~ a m. impresszionista-szimbolista költészet előfutára. Lírájára erősen hatott a német műdal (Heine, Lenau, Chamisso). Versei szokatlan őszinteséggel fejeznek ki álmodozást, kiábrándultságot, iróniát és hívő áhítatot. Tanulm-okat, kritikát írt (Gyulai Pálról, Jókai Mórról), műfordításai közül kiemelkednek Kleist (Heilbronni Katica v. a tűzpróba. Bp., 1887) és Grillparzer drámáinak, Ibsen (Nóra), Baudelaire, Heine és Lenau verseinek tomácsolása. Ném. nyelvű verseket is írt. Ady Endre, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső kedvelt költője volt. Álnevei: Antikrisztus, Harlequin, Aszfalt, -czky Gyula. - M: Ifjúságom 1874-1883. Reg. Uo., 1883. - Apai örökség. Reg. Uo., 1884. Kiad. Féja Géza, Uo., 1944; Komlós Aladár, Uo., 1955. - Edelény, a holtig hű szerető. Igaz história 3 énekben. Feszty Árpád rajzaival. Uo., 1884. (hasonmás kiad. Edelény, 1993). - Selyembogár. Elb. Uo., 1888. - Margit szerencséje. Reg. 1889. - Magány. Költemények. Uo., 1889. - ~ összes költeményei. 1-2. köt. Bev. Koroda Pál. Uo., 1895. (3. kiad. 1911) - ~ prózai dolgozatai. Szerk. Horváth Imre. Uo., 1940. - ~. I. Versek és műfordítások, II. Vegyes költői és prózai művek. Szerk. Németh G. Béla. Uo., 1969. - Versek és műfordítások. Szerk. uő. Uo., 1989. - ~ összes költeményei. Vál. S. Varga Pál. Uo., 1996. M.F.

Osváth Gedeon: ~. Kolozsvár, 1905. - Paulovics István: ~. Bp., 1910. - Barna János: ~ vallásos költ-e. Szatmárnémeti, 1912. - Pap Károly: ~. Uo., 1939. - Vajthó László: Halhatatlan magyar irod. (Vajda, R., Komjáthy). Uo., 1941. - Rónay György: Petőfi és Ady között. Uo., 1958. (2. kiad. 1981) - Vas István: Évek és művek. (~ emlékezete) Uo., 1958. - Mezei József: A szimbolista élmény kialakulása (~). Uo., 1968. - Széles Klára: ~ poétikája és az új m. líra. Uo., 1976. - Vigília 1992. (Rónay László: Új életérzés felé) - ItK 1994. (Varga Gyula: Arthur Schopenhauer fil-ja ~ elméleti munkáiban)