🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rónai
következő 🡲

Rónai András (Nagyszeben, Szeben vm., 1906. jún. 13.-Bp., 1991. aug. 13.): egyetemi tanár, térképész. - Nagyszebenben, a kolozsvári piar. gimn-ban s a bpi egy. közg. karán tanult, ahol 1931: közg. okl-et szerzett, 1935: drált. 1928. II. 15: az Államtud. Int. területi (rum.) referense, 1938. V: igazgatóh-e, 1940. X. 23: ig-ja, közben szolgálati helye megtartásával 1939. II. 26: a műegy. közg. karán a pol. földr. előadója, VII. 25: min. titkár, 1940. IX. 6: min. o-tanácsos, X. 13: a pol. földr. egy. ny. r. tanára Kolozsvárt, XII. 30: uaz a bpi műegy-en, 1941. VI: kiterjesztve a gazdaságföldr-ra is. 1941. XII. 10: a →Teleki Pál Tudományos Intézet Államtud. Int-ének ig-ja maradt, amikor az a min-elnökség hatásköréből a VKM-éba került. 1942/43: a műegy. rektori tanácsának tagja. 1945. VI. 14: az Államtud. Int. igazgatásáról lemondott, de a közg. karon tovább tanított annak megszüntetéséig. 1948. IX. 27: az OSZK munk. 1949. XII. 31: mint egy. tanárt nyugdíjazták. 1950. II. 17: az Áll. Földtani Int. hidrogeológusa, 1951. I. 11: uo. térképszerk. o-vez., 1953: az Adattár vez-je, 1954. XI-1986. VI. 30: nyugdíjazásáig a síkvidéki kutató o. vez-je. - Mint a m. küldöttség tagja részt vett 1938: az I. és 1940: a II. bécsi döntőbírósági tárgyaláson, melynek előkészítése részben az általa készített tud. anyagra épült. Földr. és stat. szakértő 1938/39: a m-csehszl., ill. 1940: a m-rum. határmegállapító biz. munkájában. →Teleki Pál gr. bizalmasa, akinek halála után tanszékét is reá ruházták; az Államtud. Int. ig-jaként megkezdte a várható béketárgyalások anyagának tud. előkészítését (Közép-Eu. atlasza 1:1.000.000. Balatonfüred, 1945, ang-ul és m-ul). Térképező geológusként térképezte az Alföldet s a Dunántúl síkvidéki ter-eit, a talajvíz-viszonyokat. 1,2 mill. kutat vett jegyzékbe. 1957-68: csop-jával elvégezte a síkvidéki földtani fölvételek reambulációját és kiad. 9 db 200.000-es térképlap 5-5 változatát, melyekhez 9 földtani magyarázó köt-et készített. 1964-65: kidolgozta és 1985-re elvégezte az Alföld-geológia komplex fölvételét (víz-földtan, felszíni viszonyok, negyedidőszaki rétegsor, újkori tektonika, s ezeket szelvényekben közölte. 1974: először végeztetett az alföldi laza üledékeken káliargon vizsgálatokat s a mélységi vizek korára vonatkozó C14 méréseket, s a kanadai Halifax Dalhousie Egy. költségén Dévaványa és Vésztő közelében paleomagnetikus vizsgálatokat. 1978-81: az UNESCO posztgraduális tanf-ai sorában a bpi mérnökgeológiai tanf. előadója és ig-ja. - 1932-48: a M. Stat. Társ., 1938: a M. Földr. Társ., 1947: a SZIA IV. o.; 1951: a M. Hidrológiai Társ. r., 1978. V. 9: tb., 1954: a Magyarhoni Földtani Társ. r., 1978. III. 22: tb., 1961: az International Quaternary Association, 1966: az International Association of Hydrogeologists, 1977: az International Association of Engineering Geology tagja, 1975: a földtani tud. dr-a. 1956: Bogdánfy-emlékérmet, 1969: Koch Antal-emlékérmet, 1971: Vásárhelyi Pál-díjat, 1982: Lóczy Lajos-, 1986: Szabó József-emlékérmet kapott. 220 tud. dolgozata, 45 térképe, 14 atlasza jelent meg. - Fm: Biographie des frontières politique du Centre-Est Européen. Bp., 1936. - The different types of ethnic mixture of population Intern. Studies Conference 1937. Teleki Pállal. Uo., 1937. - Mo. nemzetiségi térképe az 1910. évi népszámlálás alapján 1:500.000. Uo., 1940. - Mo. tört. ter-ének népr. térképe az 1930-1939. évi népszámlálások alapján 1:750.000. Uo., 1940. - Hazánk. Uo., 1942. (Nemzetnevelők kvt-a) - Középeu. települési térképe. Lélekszámarányos ponttérkép, 1:1.000.000. Uo., 1942. - Közép-Eu. nemzetiségi térképe. (Az 1930. év körüli hiv. népszámlálások alapján) 1:100.000. Uo., 1943. - Közép-Eu. atlasz. (Földr., földtan, népesség, gazd.) Balatonfüred-Bp., 1945. (ang-ul: Atlas of Central Europe. Uo., 1945) (fakszimile kiad. Bp., 1993) - A Dunavölgy és környéke. Térkép 6 változatban. Többekkel. 1:100.000. Bp., 1948. (ang-ul és oroszul is) - A Dunavölgy. Magyarázó a Dunavölgy egymilliós térképéhez. 6 változatban. Szerk. Teleki Gézával. Uo., 1948. - A m. medencék talajvize. Az orsz. talajvíztérképező munka eredményei 1950-1955. Uo., 1956. (M. Áll. Földtani Int. évkv. XLVI. köt. 1. füz.) - Mo. földtani térképe 200.000-es sorozat. Eger, 6 változat. Balogh Kálmánnal. Uo., 1962. - Uaz. 5 változat. Debrecen. Többekkel. Uo., 1963. - Magyarázó Mo. 200.000-es földtani térképsorozatához. Eger. Balogh Kálmánnal. Uo., 1965. - Uaz Debrecen. Moldvay Loránddal. Uo., 1966. - Uaz Szolnok. Uo., 1967. - Uaz Kecskemét. Többekkel. Uo., 1967. - The Quaternary of the Hungarian Basin. Guide to Excursion International Geology Congress. Prague, 1968. - Guide to Excursion on Hydrology and Engineering Geology. K.B.G.A. IX. Kongr. Bp., 1969. - Az Alföld földtani atlasza, Szolnok. 1:100.000. Uo., 1969. - Magyarázó Mo. 200.000-es földtani térképsorozatához. Kiskunhalas. Uo., 1971. - Negyedkori üledékképződés és éghajlattört. az Alföld medencéjében. Uo., 1972. (MÁFI évkv. LVI. köt. 1. füz.) - Az Alföld földtani atlasza. Csongrád. Uo., 1974. - Magyarázó Mo. 200.000-es földtani térképsorozatához. Székesfehérvár. Szentes Ferenccel. Uo., 1972. - Uaz Szeged-Gyula. Többekkel. Uo., 1974. - Uaz Békéscsaba. Többekkel. Uo., 1975. - Az Alföld földtani atlasza. Heves. Uo., 1975. - Uaz Tiszafüred. Uo., 1976. - Guide to Excursion IAH-IASH. International Hydrogeology Conference. Uo., 1976. - Az Alföld földtani atlasza. Hódmezővásárhely. Uo., 1978. - Uaz Szeged. Uo., 1979. - Engineering Geological Mapping. Suppl. Internat. Postgraduate Training Course on the Principles and Methods of Engineering Geology. Uo., 1979. - Guide tu Excursion. Postgraduate Training Course on the Principles and Methods of Engineering Geology. Uo., 1979. - Az Alföld földtani atlasza. Karcag. Uo., 1979. - Uaz Püspökladány. Uo., 1980. - Uaz Gyoma. Uo., 1980. (1981) - A M. Áll. Földtani Int. vízfigyelő kútjainak észlelési adatai 1967-1981. Uo., 1982. - Az Alföld földtani atlasza. Hajdúszoboszló. Uo., 1983. - Uaz Orosháza. Uo., 1983. - Az Alföld negyedidőszaki földtana. Uo., 1985. (Geol. Hung. Ser. Geol. Tom. 21.) - Az Alföld földtani atlasza. Hajdúnánás. Uo., 1987. 88

SZIA tagajánl. 1946:17. - MTA alm. 1973:275; 1980:943. - Önéletr. (1988. V.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rónai János (Handalbustyaháza, Máramaros vm., 1884. júl. 1.-Szatmárnémeti, 1971. nov. 6.): pap, tanár. - Szatmárnémetiben a Kat. Főgimn-ban éretts., uo. teol-t végzett, 1906. XI. 4: pappá szent. Csomaközön és Beregszászon kp. 1908-11: a kolozsvári Ferencz József Tudegy-en bölcsészhallg., a bpi érs. főgimn. h. tanáraként 1914: m. szakos tanári okl-et szerzett. Várpalánkon helyettesítő lelkész, Szatmárnémetiben a ppi irodában dolg., s a Kat. Főgimn. tanára, 1922/23: ig-ja. A gimn. megszüntetése után 1925-30: Nagyszőlősön, Beregszászon, Csapon lelkész. 1930: Beregszászon, 1939: Ungvárt, 1941-46: nyugdíjazásáig Szatmárnémetiben gimn. tanár. Nyugdíjasként a szatmárnémeti 2. sz. pléb-t vez. - Írásai a Heti Szle, Bereg, Juventus és Szamos c. lapokban. Évkv-ekben, főgimn. értes-kben tanulm-okat közölt az egy., az egyhm., és a főgimn. több neves személyiségéről. - M: A Szt Alajos Társaság 50 é. tört. Szatmárnémeti, 1905 k. - A beregszászi r.k. tp. tört. Beregszász, 1907. - Szatmárnémetiben 1941: a Kath. Élet hetilap egyik szerk-je. B.L.B.

Várady-Berey 1934:431. - RMIL IV. (Bura László: ~) - Bura 2003:185.

Rónai Jenő, Szt Györgyről nev., Piar (Nándorhegy, Krassó-Szörény vm., 1916. febr. 3.-Kecskemét, 1986. szept. 27.): gimnáziumi tanár. - 1934. VIII. 27: lépett a r-be, 1939. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1941. VI. 15: pappá szent., VI. 27: mat-fiz. és gyorsírás szakos tanári okl-et szerzett. 1942-48: a debreceni Calasanzi Szt József Gimn. tanára. Az isk-k államosításának 1948. VI. 10-i bejelentése után a rend tulajdonában lévő kosárlabda-fölszerelést (állványt és palánkot) átvitette a rházba, ezért X. 28: a debreceni népbíróság IV. rendű vádlottként 6 havi fogházra ítélte. 1949: Debrecen-Csapókerten kp., III. 8: vsz. ott tartóztatták le, indoka, ítélete ismeretlen. Debrecenben, 1951-52: a Gyűjtőfogházban és Vácott raboskodott. 1952. XII. 24: szabadult. Nem térhetett vissza a rendi keretbe, 1953. III: Szegeden a Vízügyi Igazg. s-munkása, később éjjeliőre, majd szakmunkása, technikusa, végül mérnöke. 1959: Csongrádon az Alsótiszai Nádgazd. földmérő technikusa. 1965-71: nyugdíjazásáig a kecskeméti piar. gimn. tanára. 88

Jámbor 1942:148. - Havasy 1990:426. (börtönben 1949. III-1952. XII., 3 év 10 hó) (s.v. Rónay) - Koltai 1998:322. - Hetényi Varga 2002. II:592.

Rónai Paula Mária, SZTT (†Bp., 1968. ápr. 12.): szociális testvér. - Bpen a Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Orsz. Szöv. lapja, 1933. IX: A Dolgozó Leány szerk-je és 1935. II-1938. XII: folytatása, A Dolgozó Nő fel. szerk-je és kiadója; Szentesen a Szociális Testvérek Társasága A Testvér c. (évi 10x, 1938-39: havi) lapjának 1934. IV-1939. XII: és 1940. XI-1944. III: fel. szerk-je, 1931: szerk-je, 1934. IV-1939. XII: és 1940. XI-1944. III: fel. kiadója. 1941-43: a Textilipar munk. - Álneve: Paula tv. (uo.) 88

Sajtókamara évkv-e 1941:123; 1942:142; 1943:215. - Viczián 1995:16. (203, 204, 1813.) [A Rónai Paula ill. a Rónai Paula Mária nevet következetlenül használta] - Diós 1999:183. (3328.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rónai Zoltán (Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1924. nov. 21.-): újságíró. - A középisk-t Újpesten végezte. 1945 tavaszán Au-ba, majd No-ba került. 1950. II-1956: Madridban ösztöndíjas egyetemista, 1956 őszén bölcsészdr-rá avatták. 1958-68: a sp. közokt. min-ban fordító, 1959-68: a Sp. Nemz. Rádió m. adásának munk. 1968-75: vez-je. 1975-89: nyugdíjazásáig a sp. rádióban-televízióban (RTVE) fordító. 1963-93: Ónodi Zoltán néven külső munk-ként a Szabad Európa Rádió m. oszt-ának madridi tudósítója. A Ny-i m. lapok mellett rendszeresen dolgozott sp. lapoknak, folyóiratoknak, írásait sp. antológiák és lex-ok közölték. M. és ném. nyelvből ford. verseket, elb-eket, reg-eket, színműveket. - Írásai: müncheni Új Látóhatár, római Kat. Szemle, müncheni Hungária, Új Európa, bécsi M. Híradó, Életünk c. lapok, Egyedül vagyunk antol. (Youngstown, 1984). - M: Teatro húngaro contemporáneo. Antol. Szerk., ford. Madrid, 1969. - Mysteria sacrae coronae. Uo., 1987. - Betűjegyei: (R. Z.) Bo.Gy.

Új Látóhatár repertórima 1950-1975. Összeáll. Czigány Lóránt. München, 1976:180. - Borbándi 1992:308. - Nagy 2000:835.