🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Róka
következő 🡲

róka (lat. Vulpes vulpes): a kutyák nemzetségének egyik csoportjához tartozó, vörös bundájú, bozontos farkú, ragadozó állat. - A Szentírásban a héb. sual szót a fordítások gyakran a ~ szóval adják vissza, jóllehet a legtöbb helyen (Én 2,15; Neh 4,3; Ez 13,4) inkább sakálról van szó. Sámson egyik hőstette ~val kapcsolatos (Bír 15,4). Lk 13,32: Krisztus Heródest mondja ~nak (vö. Mt 8,20; Lk 9,58). - Ikgr. A kk. műv-ben, mint minden rozsdavörös (tűzszínű) állat (→hiúz, →mókus), a ~ is az ördög szimbóluma. Physiologus szerint az álnok ~ élettelennek tetteti magát, hogy közel csalja a madarat, melyet meg akar enni. Ugyanígy csalja lépre és emészti meg az ördög azokat, akik bűnökben élnek. A reformáció idején a szerz-ek kigúnyolását célozta amint szerz-ként gyanútlan libáknak, tyúkoknak v. nyulaknak prédikál. A csalás, kapzsiság és más bűnök attrib-a. **

Lipffert 1976:29. - Kirschbaum II:63. - Sachs 1980:286. - KML 1986:270. - Physiologus 1986:33. (15.) - BL:1535.

Róka, Bp., 1995-: plébániai lap. - Megj. havonta. Szerk. Tiroly Margit. Kiadó: Szt Rókus pléb. 88

Róka Éva, Padányi Árpádné (Bp., 1910.-Bp., 2000. jún. 5.): testnevelő tanár. - Ref. 1934: a bpi Testnev. Főisk-n testnev. tanári okl-et szerzett, 1934. IX. 1-: a bpi Baár-Madas Ref. Leánygimn. és Nevelőint. testnevelő tanára, egyben a 24. sz. Tisza Ilona Leánycserkészcsapat vez-je. 1989: a cserkészet újraszervezése után a →Magyar Cserkészleány Szövetség eln., majd örökös tb. eln. Bo.J.-Fe.Má.

Jámbor 1942:100.

Róka János (Győr, Győr vm., 1727. jan. 7.-Pozsony, 1790.): kanonok, író. - 8 évig a JT tagja volt, Győrött, Nagyszombatban és Bécsben tanult. Amikor a JT-ből elbocsátották, jogász és a testőrség hadbírója lett. Állásáról lemondva Bécsben teol-t végzett, 1775: teol. dr. Váci egyhm-s papként 1768: Taksonyban plnos, 1771: Mária Terézia Szenthubert (Torontál vm.) fr. telepes faluba küldte plnosnak. 1773: Pozsonyban az el. isk-k ig-ja, 1771: váci, 1775: boszniai tb. knk. Sokat tett a hazánkba került fr. telepesekért. - Fm: Catechisme traduit de l'allemand. Temesvár, 1772. - ABC français ou l'instruction pour les enfants. Uo., 1773. - Idea methodi erudiendi juventutem in scholis trivialibus. Bécs, 1775. - Methodus catechisandi. Ném-ből lat-ra ford. Uo., 1776. - Passavio vindicatus protoreginae Hungariae Giselae tumulus. Pozsony és Kassa, 1776. - Alt und neue Waitzen. Uo., 1778. - Vitae vespremiensium praesulum. Pozsony, 1779. - Das Leben der seligen Gisela. Bécs, 1779. - Jani Arrabonensis noctes Atticae. I-IV. Uo., 1779. - Prologmena theologiae catecheticae. Uo., 1780. - Kriegs- und Friedens-Geschichte zwischen der Krone Hungarn und der ottomanischen Pforte seit dem Jahre 1526. Buda, 1785. - A jobb keze rothadatlanságának ajándékával az Istentől megjutalmazott szent-Istvánnak az anyaszentegyház öregbítésén és a szegények gyámolításán buzgó és könyörületes iparkodása. Pozsony, 1785. - Prüfung seiner selbst da man das erstemal zu dem Tische des Herrn gehet. Buda, 1785. - Geschäft eines Sterbenden. Pest, 1786. - Cantique spirituels. Ném-ből fr-ra ford. Uo., 1786. 88

Szinnyei XI:1089.

Róka Rozália M. Hedvig, DNAK (Kávás, Zala vm., 1902. okt. 7.-Kávás, 1960. máj. 15.): szerzetesnő. - 1929. III. 26: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1930. I. 19: első, 1933. I. 19: örök fog-át uo. tette. Kenyérsütő és a házt-ban dolg. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után rokonai fogadták be. r.k.