Magyar Katolikus Lexikon > R > Rokay


Rokay Zoltán (Szabadka, Jug. [v. Bács-Bodrog vm.], 1947. júl. 20.-): plébános, egyetemi tanár. - A szabadkai Paulinumban 1966: éretts., majd Zágrábban elsőéves teol. hallg. Másfél év katonai szolg. után 1969: az innsbrucki Leopold Franzens Egy-en teol-t, fil-t és klasszika filológiát tanult, fil-ból 1971: licenciátust szerzett. 1973. VI. 29: Szabadkán pappá szent. Kp. uo. a szegyh-ban, a Paulinumban fil. propedeutikát, lat-t és gör-öt tanított, 1973: uo. pref. és egyetemi lelkész. - 1982: Óbecse-Belváros plnosa, 1990: ker. esp. 1989: Innsbruckban teol., 1996: a kieli Christian-Albrechts Egy-en fil. dr. - 1997: a bpi PPKE Hittud. Karán a II. sz. ker. bölcseleti tanszék tanszékvez. prof-a. 2000: uo. habilitált, ny. r. egy. tanár, 2002-06: a Hittud. Kar dékánja. Fil-történetet, fil. antropológiát, etikát, hermeneutikát, tud-elméletet tanít. Vendégelőadásokat tartott Piliscsabán, Veszprémben, Szegeden, Passauban, Lővenben, Luxemburgban és Zágrábban. 2003: budafelhévízi Szentháromságról nev. c. prép. és pápai kp. 2005: az osztrák Litteris et artibus érdemrend 1. oszt. keresztjét kapta. A SZIA tagja. 2002: a szegény iskolásgyermekek megsegítésére 1890: tett Szulik József alapítványt felújítva, kat. tanulók támogatására 2 mill. Ft-os alapítványt tett (Szulik-alapítvány). Lexikonunk szerzője. - Írásai az Acta Ethnographica Hungarica, Agapé (Újvidék), Bogoslovska Smotra (Zágráb), Folia Theologica, Hitélet, Igniculi Sapientiae, Jel, Pázmány irod. műhely, Pro Philosophia (Veszprém), Studia Wesprimiensia, Tanítvány, Teológia, Verbum, Zeitschrift f. Kath. Theologie (Innsbruck) c. periodikumokban. - Sajtó alá rendezte elődje, →Szulik József papköltő, óbecsei plnos verseit (Sz. J. összegyűjtött költeményei és műford-ai. Óbecse, 2002) és írásait (Sz. J. prózai írásaiból. Uo., 2004). - M: Die Nachtgesichte des Propheten Sacharias. 1989. (dissz.) - Die Wissenschaftslehre Nova Metodo J. G. Fichtes. 1996. (dissz.) - Sallustius margójára. 400 é. az első magyar Sallustius-fordítás 1596-1996. Óbecse, 1997. - Fil. antropológia a kat. teol. szempontjából. Bp., 2000. - Eu. és Mo. Szt István korában. Szerk. Kristó Gyula-Makk Ferenc. Szeged, 2000:11. (A Ny-eu. keresztény fil.) - Die Quellen der frühen Religionsphilosophie Johann Gottlieb Fichtes. Bp., 2001. - Paschasius Radbertus-Ratramnus: Az Úr testéről és véréről. Ford., bev. Bp., 2001. - Mivégett vagyunk? Emlékkv. Bolberitz Pál hatvanadik szül-napja tiszt-ére. Bp., 2001:371. (Barokk elemek Pázmány Péter fil. írásaiban) - Egység a különbözőségben. A 60 é. Bolberitz Pál köszöntése. Szerk. Bp., 2002:167. (J. G. Fichte történelemfilozófiájának időszerűsége) - Az atyák dicsérete. A 60 é. Vanyó László köszöntése. Szerk. Kránitz Mihály. Bp., 2002:195. (Preszokratikus filozófusok Photiosz Myriobiblonjában) - Emberismeret és etika. Szerk. Beran Ferenc. Bp., 2002. (3 lecke) - Filozófiatört. 1-2. köt. Bp., 2002-06. - Fichte, Johann Gottlieb: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. Ford. Gáspár Csaba Lászlóval, záró tanulm. Bp., 2003. - A szt atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Szerk. Baán István. Bp., 2003:317. (A Phótiosz-féle gör. ortodoxia egy korabeli karoling traktátus tükrében) - A Szt Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Szerk. Puskás Attila. Bp., 2003:277. (Ön dönt! Avagy: Luis de Molina időszerűsége.) - Az Ige szolgálatában. A 60 é. Tarjányi Béla köszöntése. Szerk. Rózsa Huba. Bp., 2003:178. (Egyesek az epikureus és sztoikus filozófusok közül vitába bocsátkoztak vele) - Rotterdami Erasmus: A szabad döntésről. Ford., bev. Bp., 2004. (2. kiad. uo. 2005) - „Akik az Igazságra oktattak sokakat...” A 65 é. Rózsa Huba köszöntése. Szerk. Fodor György-Tarjányi Béla. Bp., 2005:258. (Heidegger „Sein und Zeit”-je és Luther hattyúdala) - Diogenész Laertiosz: A fil-ban jeleskedők élete és nézetei. 1-2. köt. Ford., bev. Bp., 2005-06. - Etika. Bp., 2006. - Antik etika. Zágráb, 2006. - Kék Emerenciával és Pápay Szilviával szerk. a Pázmány Péter lat. nyelvű fil. műveiből készült CD név- és tárgymutatóját. s.k.