🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > parafrázis
következő 🡲

parafrázis, metafrázis (gör. 'körülírás'): valamely mű, szöveg átdolgozása ugyanazon nyelven, vagy más nyelvbeli magyarázata, korstílushoz igazítása vagy más stílusúvá átalakítása. - A fordítástól, a glosszától, az értelmezéstől meg kell különböztetni, de a pontos elhatárolás nem mindig lehetséges. A fogalommal elsősorban a Bibliával és a vallásos írásokkal kapcsolatban lehet találkozni. - A gör-öknél először az eredeti szöveg megvilágítására szolgált, de már a Kr. e. 1. sz-tól az antik szónokisk-knak lett egyik gyakorlata (az Aesopus-meséken gyakorolták a versek fölbontását és más szavakkal való visszaadását), amiből aztán új irod. műfaj szül. az irod. terjesztésére és versnek prózába, prózának pedig versbe áttételére. A gör-lat. irod-ban keletkezett ~ok nagy elb. költemények (pl. Homérosz, Vergilius) v. nevezetes prózai művek (Platón, Arisztotelész, stb.) ~ai, külön fejezetét alkotják a világirod-nak. A bibliai ~ szempontjából is jelentősek a klasszikus ~ok, mert formáik és stílusuk mintául szolgáltak. - A Biblia elterjedéséhez a tkp. →szentírásfordításokon kívül a ~ok is nagymértékben hozzájárultak a nem gör-lat. nyelvter-eken. Ilyen korai példák a szír Tatian Aphraates és Efrém ~ai. Gör. nyelvter-ről már a kerség előtti időből ismeretesek pl. az ÓSz hellén-zsidó költeményekké való átdolgozásai, továbbá Philón és Theodotosz ~ai (Ter 33), valamint Ezekiel drámája. A ker. időből Csodatevő Gergelynek a Préd-hez írt ~ai számítanak a legrégibb bibliai ~nak. - Lat. nyelvter-en a Juvencus hexameteres →evangéliumharmóniái, valamint a teremtésről és megváltásról szóló Vergilius-Cento (a róm. Probától) az első bibliai ~ok. A kk-ban a lat. ~ok mellé különféle más népek nyelvén keletkezett bibliai ~ok társultak (így egyebek közt a Heliand, amely - P. Dante Miatyánkja mellett - a művészi ~ mintájának számít), majd a kk. derekától bibliai történetek (számos népnyelven, prózában v. versben), verses bibliák és a szegények bibliái (→Biblia pauperum). - A humanizmus újabb ösztönzést adott a műfaj művelésének (bibliai szövegek újlat. költői földolgozásai). A 16. sz-tól az egyh. énekekben is találkozunk a zsoltárok és más bibliai imák ~aival. A reformáció idején a Bibliával való fokozottabb foglalkozás szintén éreztette hatását, mind a reformátorok (elsősorban M. Luther és Rotterdami Erasmus), mind a kat. tanítás védelmezői körében. Magára a ~ szóra is ebből az időből ismeretes a ném., fr. és ang. nyelvben a legkorábbi adat. A 17-18. sz: G. Sanchez, Bernhardin de Picquigny, J-B. Massillon, J. Semler stb. révén a ~ összekapcsolódott a kommentárral és utat nyitott a modern bibliatud. felé is.  M.F.

LThK VIII:82.