🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pécsi egyetem
következő 🡲

pécsi egyetem (lat. Studium generale Quinqueecclesiense), 1367-1390 k.: Mo. első egyeteme, I. (Nagy) Lajos kir. (ur. 1342-82) alapítása. - A ~ a prágai egy. felállítását (1348) követő közép-eu. egy-alapítási hullámban jött létre, szinte egy időben Krakkó (1364) és Bécs (1365) egy-ének alapításával. - V. Orbán p. (ur. 1362-70) a ~ alapítását 1367. IX. 1: Avignonban erősítette meg (a bulla szó szerint megegyezik a bécsi egy. alapítási bullájával). A ~ megkapta a szokásos szabadalmakat és kiváltságokat. - Szervezésében a bolognai típusú egy-ek, főként Padova példáját követték. A p. úgy rendelkezett, hogy a ~en „örök időkre” tanítsák az egyházjogot és a civiljogot, s minden más megengedett tud-t, kivéve a teol-t. A két jog kiemelése arra mutat, hogy az alapításnál mindenekelőtt a hazai jogtudó értelmiség hiányát tartották szem előtt. - A ~ a kancellári egy-ekhez tartozott, mindenkori kancellárja a pécsi pp. (széküresedéskor a kápt. helynök), akinek kötelessége az egy-en előadottakra ügyelni, vizsgáztatni, jogában állott az arra érdemeseknek a szokásos vizsgák alapján akad. címeket adományozni, mely följogosította birtokosát arra, hogy bármely egy-en újabb vizsgák nélkül előadhasson. - Az alapítást engedélyező bulla és az ahhoz kapcsolódó pápai levél mellett további 10 okl. köthető a ~ működéséhez 1376-ig. - Az orvosi fakultás léte nem bizonyítható, de bizonyos elméleti-term-fil. tárgyak oktatása feltételezhető az Artes (szabad műv-ek és fil.) keretében (Bolognában közös univerzitásba tömörültek az orvos- és bölcsészhallgatók). - A ~ megszűnését ma leginkább az →óbudai egyetem első kezdeményézését (1395) megelőző időszakra teszik, de többen feltételezik a hódoltság koráig való továbbélését, egyfajta, „nemzetköziségétől” (korábbi értelemben vett →studium generale jellegétől) megfosztott főisk. formájában. E feltételezés azonban problémákat vet föl, mivel 1450 u. már szerves fejlődéssel is létrejöttek a szegyh. isk-k felsőbb (schola maior) tagozatai, főként a Pécshez hasonló nagyságrendű és szerepkörű városokban. - Miután →Petrovich Ede, majd Timkovics László munkássága és 1993: a teljes szöveg közreadása nyomán hozzáférhetőbbé vált a 13. sz. 2. felében készült →Pécsi egyetemi beszédek gyűjt., vita tárgya ennek kapcsolata a ~mel. Hasonló viták kísérik G. Sándor Mária régészeti szenzációnak számító fölfedezését, aki a székesegyház mögött általa föltárt monumentális épületet a ~ „székházával” azonosítja. - A ~ alapításának kerek évfordulóihoz (600.) jelentős tud. rendezvények kapcsolódtak. A városi önkormányzat szept. 1-jét (a pápai megerősítés napját) a Város Napjává tette. B.M.

Békefi Remig: A ~. Bp., 1909. - Szabó Pál: A régi ~. Pécs, 1933:28. (Közlem. a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Kvtárából 18.) - ItK 1966:142. (Petrovich Ede: A kk. ~mel kapcsolatos szentbeszédek kora); 1967:290. (Uő: A kk. egy. ismeretlen tanárai); 1974:161. (Klaniczay Tibor: Megoldott és megoldatlan kérdések az első magyar egy. körül); 1979:1. (Timkovics Pál: A „~i beszédek” szellemi háttere) - Janus Pannonius Múz. évkv-e 1966:153. (Petrovich Ede: A kk. pécsi egyetem megszűnése); 1967:154. (Székely György: A pécsi és óbudai egy. alapítása a kk. egyetemlétesítések összefüggéseiben); 1971:151. (Petrovich Ede: A kk. ~ épülete és címere); 1992:105. (G. Sándor Mária: A pécsi Püspökvár feltárt kk. egyh. és világi épületei) - Jubileumi tanulmányok. 1. köt. A ~ történetéből. Szerk. Csizmadia Andor. Pécs, 1967:285. - A 600 éves jogi felsőokt. történetéből, 1367-1967. Szerk. uő. Uo., 1968:164. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 60.) - Gabriel Asztrik: The Medieval Universities of Pécs and Pozsony. Notre Dame (Indiana)-Frankfurt am M. 1969:124. - Kk. régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Szeged, 1983:231. (G. Sándor Mária: Újabb adatok Pécs kk. topográfiájához) - Baranya 1991/1-2:71. (Boda Miklós: A kk. ~ alapításának előzményei); 1992-93/1-2:5. (Uő: A kk. ~ lokalizációjához) - Sermones compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungarie. Ed. Eduardus Petrovich, Paulus Ladislaus Timkovics. Bp., 1993. (Biblioteca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova 14.) - Régi m. egy-ek emlékezete, 1367-1777. Szerk., bev. Szögi László. Bp., 1995:232. - A pécsi püspökvár - Régészet és épületkutatás. Tanulm-ok. Szerk. Szíjártó Kálmán, G. Sándor Mária. Pécs-Bp., 1999:151. (Az ICOMOS Német Nemzeti Bizottsága füzetei 22.) - Pécsi Szemle 2003. nyár. (Fedeles Tamás: Rudolf prép.)