🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Publicationes ad historiam Soc(ietatis) Jesu in Hungaria illustrandam
következő 🡲

Publicationes ad historiam Soc(ietatis) Jesu in Hungaria illustrandam, Kiadványok Jézus Társasága magyarországi történetéhez: füzetsorozat a Jézus Társasága, 1937-től a Pray Rendtörténetíró Munkaközösség kiadásában. - I. Fontes. Források. Bp., 1935-1942: 1. A m. jezsuiták irod. tevékenysége 1853-1934. Összeáll. Tóth Mike. 1942. - 2. Adatok az erdélyi jezsuita rházak eltörlésének tört-éhez. Közli: Temesváry János. 1935. - 3. Velics László visszaemlékezései 1852-1923. 1942. - 4. Csákányi Imre tanárképző oktatásai 1695-ből. 1942. - 5. Fejér József-Vácz Jenő: Könyvészeti adatok. (Adatok a m. jezsuita könyvészethez. 1930-1939) 1942. - 6. A trencséni jezsuita novic. anyakv-e. Bev. és közrebocsátja Petruch Antal. 1942. - II. Lucubrationes. Tanulmányok. Bp-Pannonhalma-Kalocsa, 1934-1944. Szerk. Gyenis András. - 1. Loyolai Szt Ignác: Visszaemlékezései. 1934. - 2. Gyenis András: A jezsuita r. generálisai. Életr. és rtört. vázlatok. 1935. - 3. Takács József: A jezsuita isk-dráma. 1937. - 4. Lischerong Gáspár: Pray György élete és munkái. 1937. - 5. Hets Aurelián: A jezsuiták iskolái Mo-on a 18. sz. közepén. 1938. - 6-7. Nagyfalusy Lajos: A kapornaki apátság tört. 1-2. köt. 1941-42. - 8. Galambos Ferenc: A pécsi jezsuiták működése 1687-1728. 1942. - 9. Pethő Jenő: Gerő György SJ ker. Herkulese. 1942. - 10. Anty Illés: Csapody Lajos. 1729-1801. 1942. - 11. Kerkai György: A kalocsai koll. 1860-1942. 1942. - 12. Nagyfalusy Lajos: A kalocsai gimn. tört. és népr. gyűjt-e. 1942. - 13. Félegyházy József: Br. Splényi X. Ferenc váci pp. 1942. - 14. Cser Palkovits István: Pécs városa és jezsuitáinak múltjából. 1942. - 15. Géfin Gyula: Faludi Ferenc 1704-1779. 1942. - 16. Kisbán Emil: Tordasi és Kálózi Sajnovics János. 1733-1785. - 17. Serfőző József: Szentiványi Márton SJ munkássága a 17. sz. küzdelmeiben. 1942. - 18. Juhász Kálmán: Gr. Pálffy Ferdinánd csanádi majd egri pp. (1620-1680). 1942. - 19. Gyenis András: A nagyszombati egy. és nyomdája az únió szolgálatában. 1942. - 20. Nagyfalussy Lajos: Takáts Márton érs. helynök Kalocsán. 1942. - 21. Hajdók János: Cser László versei. 1942. - (22!) 23. Gyenis András: Roothaan János Fülöp SJ rfőn. 1785-1853. 1943. - 23. Uő: M. hithirdetők Zambeziben. 1943. - 24. Frideczky József: Pázmány Péter. 1942. - 25. Gálos László: Cienfuegos Alvarez bíb. pécsi pp. Euch-tana. 1942. - 26. Vácz Jenő: Világnézetalakítás a nev-ben. Kül. tek. a Ratio Studiorumra. - 27. Kisbán Emil: Hell Miksa, a m. csillagász. 1942. - 28. Hajdók János: Baróti Szabó Dávid. 1942. - 29. Bíró Bertalan: A napkutató Fényi Gyula. 1942. - 30. Alszeghy Zoltán: Egy 150 é. vita. 1942. - 31. Juhász Kálmán: Remetei Kőszeghy László csanádi pp. 1942. - 32. Frideczky József: Xavier Szt Ferenc. 1542-1942. 1942. - 33. Gyenis András: A Bollandisták Társ-a. 1943. - 34. Kisbán Emil: Johann Sajnovics. Leben u. Werk eines ung. Bahnbrechers u. Gelehrten. 1943. - 35. Kisbán, Émile: Jean Sajnovics voyageur et savant hongrois du 18e siécle. 1943. - 36. Szentiványi Dezső: A katekizmus tört. Mo-on. Canisius Szt Péter és a m. katekizmus. 1944. - 37. Dezséri Bachó László: A gyöngyösi Szt Urbán-tp. tört. 1944. 88