🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Prokopp
következő 🡲

Prokopp Gyula (Esztergom, Esztergom vm. 1903. máj. 19.-Esztergom, 1983. aug. 13.): levéltáros. - Nagyapja, P. János városi és érs. építész, apja, P. Gyula ügyvéd és városi főjegyző. ~ a bencés gimn-ban éretts., Bpen a Pázmány Péter Tudegy-en jogot hallg. 1925-26: Bécsben a Coll. Hungaricum ösztöndíjasa, 1926. IV. 24: jogi dr. 1926. XI-1927. VII. 7: ügyvédjelölt Esztergomban. VI: bírói vizsgát tett, VII. 7: Székesfehérvárott joggyakornok. 1928. VII. 7: a bpi büntető, majd a pestvidéki törv-szék joggyakornoka. 1935: megnősült, a kir. ítélő táblán jegyző, majd titkár, 1937. XII. 30: Esztergomban járásbíró. 1942: behívták Székesfehérvárra újoncképzésre. 1943 nyarán uo. a honvéd ügyészségnél szolgált, 1944. VII. 20: behívták katonai szolg-ra, XII. 9-ig az or. fronton volt. Hazatérve járásbíró Esztergomban. 1950. XII. 31: létszámcsökkentésre hivatkozva nyugdíjazták. 1951. I.4.-II. 28: üzemi jogtanácsos, 1951. XI.1-XII. 30: a városi levtárban leltározó. 1943. II: a Balassi Bálint Múz. félmunkaidős teremőre. Ekkor kezdte tud. munkásságát. 1957: a félmunkaidőben prím. levtáros. 1978. VII. 2-1979. VIII. 1: főlevtáros. Feldolgozta és az Orsz. Levtárban restauráltatta a kk. okl-eket. Rendezte az Ipolyi-gyűjt. leveleit. - Cikkei a Vigiliában, Levtári Közleményekben, Építés és építészettud-ban, Levtári Szlében. Prokopp Mária


Prokopp Mária (Bp., 1939. márc. 25.–): művészettörténész, egyetemi tanár. – Az ált. isk-t és a gimn-ot Esztergomban végezte, 1957: érettségizett. 1957–62: az ELTE bölcsész karán művtört.-tört. szakos diplomát szerzett. Szakdolgozatát az esztergomi Várkápolna 14. sz. falképeiről írta. – 1962–68: az esztergomi Balassa Bálint- és Vármúzeumban dolgozott. 1969–76: az ELTE művtört. tanszék tud. munk-a, 1977: főmunk., 1993: egy. docense, 2001: egy. tanár. – 1967: drált, 1976: a MTA kandidátusa. 1995: habilitált. – A M. Régészeti és Művtört. Társulattól 1978: Pasteiner Gyula, 1990: Ipolyi Arnold emlékérmet kapott. 2007: Szervatiusz Jenő-díjat és Kiváló Erasmus Koordinátor kitüntetést kapott (Okt. és Kulturális Miniszter) kapott. A MTA Művtört. Biz-ának tagja. 2000–04: MTA Köztestületi tagja. 1976-: a MTA Művtört. Értesítő szerk. biz. tagja. A Péter András-Alapítvány és a Szt István-díj Alapítvány eln-e. – Oktatói és kutatói tevékenységének területe a 13–14. sz. itáliai, m. és közép-eu-i képzőművészet. – 1970-: rendszeresen ment külf. tanulmányutakra. Számos alkalommal járt Olo-ban MÖB-, ill Mellon-ösztöndíjjal a Harvard egy. firenzei Reneszánsz Kutató Közp-jában, a Villa I Tattiban. 1973: MÖB-ösztöndíjjal Fro-ban járt. Hallgatói tanulmányutakat vezetett Cseho-ba, Lengyo-ba és Szl-ba. – Előadásai: 1969: Bp., CIHA-kongresszus; 1978: Köln, Parler-konf.; 1977: Poznan, Közép-Eu. gótikus falfestészet; 1983: Halle, Közép-eu. falfestészet; 1986: Nedec/Niedzica, Közép-európai művészet; 1994: Udine, Középkori falkép-restaurálás; 1996: Róma – Nápoly, Nemzetközi Hungarológia Kongresszus; 2003: Milánó, Lombard-magyar művészeti kapcsolatok a középkorban; 2007: Firenze, Villa I Tatti, a Harvard Egyetem Reneszánsz Kutatóintézetében rendezett „Reneszánsz művészet Mo-on” konferencián „Vitéz János esztergomi érsek (1465–1472) Studiolójának freskói” címmel; 2008: ELTE nemzk. konf.: A Reneszánsz Mátyás korában. –

Főbb tud. eredményei: az esztergomi vár 14–15. sz. falképeinek datálása és stílus-körének meghatározása; Vitéz János érs. esztergomi Studiolója falképeinek programja és attribuciója; a közép-eu. gótikus falképek itáliai kapcsolatainak meghatározása; Gömör, Szepesség és Somorja gótikus falképek; az újonnan feltárt hazai gótikus falképek feldolgozása: Keszthely, Siklós, Maconka, Tornaszentandrás; az esztergomi Ker. Múzeum trecento képeinek új meghatározása, katalógusuk elkészítése; Sassetta Posztó-céh-oltárának új rekonstrukciója, feldolgozása; az Árpád-házi szentek eu. kultuszának és képzőművészeti emlékeinek bemutatása; a nápolyi Santa Maria Donna Regina tp. falképeinek művtört. feldolgozása. –

M: Lorenzetti. (Művtört. Kiskönyvtár sorozat.) Bp., 1974. – A garamszentbenedeki Úrkoporsó (ném., angol, fr. nyelven is). Uo., 1982. – Lorenzetti. (A Művészet világa sorozat.) Uo., 1984. – Olasz festészet a 13–18. sz-ban. Válogatás az esztergomi Ker. Múz. anyagából. Uo., 1984. – Olasz festészet a 14. sz-ban. (A festészet nagy korszakai sorozat) (ang., fr., ném. nyelven is). Uo., 1986. – Giotto freskói a padovai Arena-kápolnában. (Remekművek sorozat) Uo., 1988. – Giotto (ném.) (Welt der Kunst) Berlin–Bp., 1989. – A siklósi plébánia templom falképei. TKMK. Bp, 1996. – Sassetta. Uo., 1997. – Az esztergomi belvárosi plébániatemplom. Oratsek Ignáccal. Esztergom, 1999. – Maconka középkori falképei. TKMK. Bp., 1999. – Keszthely, plébánia templom falképei. TKMK. Uo., 1999. – Esztergom. A Várkápolna és Vitéz János studiolójának falképei. Uo., 2001. – Középkori freskók Gömörben. Uo. ?, 2002. – Árpád-házi Szent Erzsébet az egyetemes képzőművészetben. Uo., 2003. – Prokop Péter festőművész (1919–2003). Szeged, 2003. – Fontosabb tanulmányai: Cséfalvay Pál. Szerk.: Az esztergomi Keresztény Múzeum, Bp., 1993 (Itáliai trecento táblaképek). – Művészettörténet-Műemlékvédelem, 1993/2:25. (A maconkai falképek művészettörténeti vizsgálatához) – Az esztergomi ferences gimnázium jubileumi évkönyve, 1993: 62. (Az esztergomi ferences templom építéstörténete). – Ars Hungarica, 1994/1:111. (Az esztergomi Reál-tanoda épülete, Hild József és Prokopp János ismeretlen műve.); 1996/1. (Keszthely és Siklós újonnan feltárt falképeiről) – „Ex invisibilibus visibilia...” Dávid Katalin emlékkönyv. Uo., 1993:158. (A kiszombori rotunda falképei). – Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Uo., 1994: 63. (A tornaszentandrási templom középkori falképei) – Pannonia regia. Szerk. Mikó Árpád, Takács Imre, Tóth Sándor. Uo., 1994:524. (Az esztergomi várkápolna falképtöredéke: Jézus elfogatása) – Vasi Szemle, XLIX/2, 1995:203. (Bogyay Tamás XIV. sz. művészettörténeti kutatásai.); LI/5, 1997:555 (Simone Martini Szent Márton falképciklusa Assisiben). – Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. Szerk. Verő Mária. Uo., 1997:7. (Ipolyi Arnold munkássága. Előszó.) – Klaniczay Gábor–Nagy Balázs: A középkor szeretete. Tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszt. Uo., 1999: 413. (Szt Erzsébet falkép-ciklus a nápolyi Santa Maria Donna Regina templomban.) – Pocta Václavovi Menclovi. Bratislava, 2000:46. (Znovu odkryté gotické fresky v Keszthelyi.) – Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Esztergom, 2000:25. (Magyar szentek ábrázolása az itáliai trecento festészetben.) – Zala megye ezer éve. Zalaegerszeg, 2001:66. (Zala megye középkori falképei) – Korunk III, XII/7. 2001: 15. (Márton és György Sárkányölő Szent György szobra: 1373.) – Máriazell és Magyarország 650 év vallási kapcsolatai. Mariazell und Ungarn 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit. Graz–Esztergom, 2003:93. (Nagy Lajos magyar király művészetpártolása Máriazellben) – Magyar Iparművészet , 2004/1:45. (Kókay Krisztina kárpitjai és grafikái) – Monumenta Historica Budapestiensis XIV, Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszt. Szerk. Erdei Gyöngyi–Nagy Balázs. Bp., 2004: 263. (Az egyetem szervező Vitéz János esztergomi érsek) – Művészettörténeti Értesítő, 2004:1. (In memoriam Gombosi György, 1904–1945) s.k.