🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Perényi
következő 🡲

Perényi (1869-ig Poller) Antal (Vaskeresztes, Vas vm., 1841. máj. 11.-Körmend, 1922. júl. 14.): plébános. - A gimn. 7-8. o-át kisszeminaristaként, a teol-t a bécsi Pázmáneumban végezte, 1864. VII. 10: pappá szent. Zalaszentgróton nev., 1869: Szombathelyen a szem. prefektusa, 1870: karkp., 1871. XII. 3-1922. VII. 14: Körmenden plnos, 1904: dersi c. prép., 1907: ker. esperes. - Cikkei: Szombathelyi Újs. (1897: Adatok a körmendi pléb. múltjából, 1906: II. Rákóczi Ferenc vérrokonai Vas vm-ben, 1911: A Batthyány-család tört.) Vas vm. (Bp., 1898: Körmend). 88

Géfin II:364; III:317.

Perényi (1873-ig Pernitz) Antal (Kám, Vas vm., 1851. máj. 17.-Veszprém, 1922. szept. 7.): kanonok. - Szombathelyen 1870: éretts. A teol-t Veszprémben végezte, 1874. VII. 26: pappá szent. Nemesviden, 1876: Fokszabadiban, 1878: Nagykapornakon, 1880: Zalaszentgróton kp., 1886. VIII. 21: a veszprémi Dávidárvaház ig-ja. 1916. X. 16: veszprémi knk-plnos, 1918: csanádi c. apát. 1920: a pléb-ról lemondott s a kápt. javak dékánja, 1922: pápai főesp. - Zalaszentgróton kórházat létesített, nőegyletet és tűzoltóegyletet alapított, s a szegényügyet rendezte. Veszprémben 3 szobából álló járványkórházat építtetett, 40-ről 84-re bővíttette a Dávidárvaház férőhelyeit. Megalakította a Hitelszövetkezetet, a Kat. Kört, a Szegényegyletet s a Ker. Szoc. Szakszervezetet; gazd. ismereteit az egyhm. javára kamatoztatta. - M: Egyh. beszéd Bogronits Antal aranymiséje alkalmából. Veszprém, 1890. - Sztbeszéd, amelyet vépi Vogronics A. gyémántmiséje alkalmából ... mondott. Uo., 1890. - A veszprémi Dávidárvaház tört. Uo., 1892. - Egyh. beszéd... Koller Ignác... aranymiséje alkalmából... Uo., 1893. 88

Schem. Vesp. 1918:244; 1926:321. - Szegleti 1978:374. - Pfeiffer 1987:198.

Perényi Ferenc, br. (1500.-Mohács, 1526. aug. 29.): megyéspüspök. - P. Imre nádor fia, kinek érdemeire való tekintettel II. Ulászló ~t 1508: erdélyi mpp-ké tette, a p. csak 1513: erősítette meg. Az erdélyi székre 1506. III. 1: Jean de Foix bordeauxi pp-öt (1500-†1528. VI. 25.), Anna kirné rokonát nevezte ki II. Gyula ap. adm-nak, aki a kirnő halála után vsz. visszatért Fro-ba. A kir. ~t 1514. XI. 19: a váradi ppségre helyezte át, 1515. IV. 30: erősítették meg. Az egyhm-t Homorogi József prép. kormányozta, míg ~ tanulm-ait elvégezte. 1523: egy okl-e ismert a váradvelencei apácák ügyében. A reformáció megelőzésére 1524: egyhm. zsin-ot tartott. II. Lajos felhívására mint zászlósúr 3 ezer fegyveressel jelent meg Tolnán. A kir. oldalán vett részt és halt hősi halált a mohácsi csatában. - 1498: pergamenre nyomtatott, Budán festett misekv-ét 1990: Győrött őrizték. 5 elveszett kv-éről (Vergilius, Seneca, Synesius, Diodorus Siculus és a humanista Erasmus munkái) is van adat. - 1526: készült pásztorbotja a m. ötvösműv. remeke: A kampó alatt a bot nyaka akantuszlevelek között kétoldalú oszlopot képez, s az oldalakon levélcsomókkal díszített ívek alatt dombormű-jelenetek: Szt Joakim és Anna találkozása, az angyali üdvözlet, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Szűz-Mária a tp-ban, Jézus a jászolban, Jézus a tp-ban, Jézus az írástudók között. A kampó nyolc oldalú; hátulsó oldalán levélindák között Jézus kir. őseinek 19 koronás mellképe ül, a mellékoldalon a 12 próf. szobrocskája, a többi oldalt virág- és lombdíszítés födi. A kampó végéből gránátvirág nyílik, mely fölött lángoló és sugárzó glóriában Szűz Mária félalakja emelkedik, jobbjában jogart s balján a gyermek Jézust tartva, fején koronával. A Szt Szűz háta mögött, vastag sodronykeretben a Perényiek címere, mely körül sárkány tekerődzik, fölötte mitra. A nyitrai szegyh. tulajdona. - Utóda Gyulafehérváron 1514: Várday Ferenc, Váradon 1527. XI. 21: Macedóniai László. H.L.-88

Mendlik 1864:82. (1513-26: váradi pp.), 89. (s.v. Peréni; 1508: erdélyi pp.) - Gams 1873:382. (s.v. Perén; 1508: erdélyi pp.), 385. (s.v. Perény; 1513-26: váradi pp.), 520. - Czobor 1875. - Fraknói 1895:223. - Fraknói 1896:641. - Bunyitay I:367. (aláírása) - Schem. Mv. 1896:87. (42.) - Bihar vm. 1901:480. - MÉL II:390. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:66. - Jakubinyi 2004:24.

Perényi Imre, br. (Nagyszőllős, Ugocsa vm., 1746. márc. 13.-Nagyszombat, 1823. jan. 26.): választott püspök. - A gimn-ot és a fil-t Nagyszombatban végezte. 1764: a Pázmáneumban tanult és 1765: fil-ból drált, 1766. X. 27: a CGH növ-e lett. 1769. XII. 28: papként tért haza. Révay Antal esztergomi spp. szertartója, 1770. IV. 28: Galánta plnosa, 1774: szepesi, 1776. XII. 2: esztergomi knk., 1778: a Pázmáneum rektora, XII. 24: bácsi vál. pp., 1779. IV. 24: Nagyszombat plnosa. 1806. VI. 22: nagyprép., 1809-19: kápt. helynökként kormányozta az esztergomi egyhm-t. 1820: Rudnay prím. engedélyezte, hogy a kápt. Esztergomba telepítése, 1820 u. is Nagyszombatban maradhasson. - Fm: Köszöntő beszéd... Nagyszombat, 1762. - M. orsz. Szt Koronájának Buda várába Bécsből lett által vitele... H.n., 1790. - Katekizmus. Nagyszombat, 1804. - Lelki gyakorlások és énekek. Uo., 1810. - A katholika hitnek rövid főczikkellyi. Uo., 1812. - Utóda a bácsi c-en 1832: Ocskay Antal. 88

LBE:57. (1778: bácsi cpp.) - M. Sion 1886:839. - Zelliger 1893:395. (1779: bácsi cpp.) - Némethy 1894:850. (1787. I. 15: bácsi cpp.) - Kollányi 1900:388. (1787. I. 15: bácsi cpp.) - Szinnyei X:756. (1787. I. 15: bácsi cpp.) - Veress II:210. (1780: bácsi cpp.)

Perényi (1878-ig Pintye) János (Nagykároly, Szatmár vm., 1849. jún. 28.-Szatmárnémeti, 1923. ápr. 22.): pap, igazgató. -1873. VII. 25-: Sándorfaluban, Nagymajtényban, Ungvárt, Nagybányán, Felsőbányán, Szatmárnémetiben, 1877: Máramarosszigeten kp. 1879: Szatmárnémetiben a tanítóképző tanára, 1900: tanítóképző ig., 1901: a középisk. hittanárokat képesítő biz. tagja. - M: Fráter Efrem zarándok naplója. (Kocsis Efrem Szt Ferenc-rendi szerz. elb. után) Szatmárnémeti, 1887. 88

Schem. Szat. 1905:417; 1913:149 (32.) - Bura László közlése

Perényi (1892-ig Perina) József, Isten Anyjáról nev., Piar (Pest, 1871. aug. 25.-Bp., 1938. febr. 15.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Bpen végezte. 1888. VIII. 27: lépett a r-be, a próbaév után 2 é. Kecskeméten, majd Nyitrán bölcs-et és teol-t tanult, 1894. III. 25: ünn. fog-at tett, 1895. VII. 7: pappá szent. Kolozsvárt m-ném. szakos tanári okl-et szerzett és 1895: drált. Kolozsvárt, 1896: Sátoraljaújhelyt, 1898: Nagykanizsán, 1903: Sátoraljaújhelyt, 1908: Veszprémben, 1915: Bpen gimn. tanár. Irodtört. tanulm-ai mellett zeneműv-tel is foglalkozott, zeneműveket is írt. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA III. o. alapító tagja. - M: Rosnyai Dávid. Kolozsvár, 1895. - Katona Dienes élete és munkássága. Sátoraljaújhely, 1896. - Szécsi Mária. Írta Tompa Mihály. Ném-re ford. Höllrigl Ferenc. Kiad. Uo., 1896. - Szemerei Szemere Miklós életr-a. Uo., 1897. - Endrődy János életr-a. Nagykanizsa, 1899. - Mephisto és Lucifer. Uo., 1900. - Irodtört-írásunk első munkásai. Adatgyűjtők. Uo., 1901. - M. irodtört. repertorium. Összeáll. Uo., 1902. - Dugonics András színműve. Sátoraljaújhely, 1903. - M. irodtört. chronológia. Összeáll. Uo., 1903. - Ném. olvasó- és nyelvtani gyakorlókv. Szerk. Hevesi Mórral. A gimn. 3. és 4., a reálisk. 1-2. o. számára. 7. átd. kiad. Bp., 1903. - M. zene. Apróbb cikkek. Sátoraljaújhely, 1903. - Szász Béla élete és költészete (1840-1898). Kolozsvár, 1903. (Klny. Erdélyi Múz.) - Dugonics András „Tudákosság”-a. Sátoraljaújhely, 1904. - Erdődy János endaemonistikus bölcs-e. Bp., 1904. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - Boruth Elemér 1833-1886. Sátoraljaújhely, 1905. - A m. irodtört. vázlata. Összeáll. Uo., 1905. - Rendszeres ném. nyelvtan középisk. használatra. Bp., 1905. - Szemere Miklós irod. hagyatékából. (Levelekkel). Bev., jegyz. közli. Uo., 1905. - Szemere Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz. 1837-1856. Bev. és jegyz. Veszprém, 1908. - Kemenes Ferenc 1829-1905. Uo., 1909. - Horváth Cyrill drámái. Uo., 1910. - Dugonics András: Trinummuea. (Adalék az isk-dráma tört-éhez) Uo., 1911. - Jánosi Gusztáv 1841-1911. Uo., 1912. - Veszprém városának nyájas leírása. Írta Benyák Bernát József. Kiad. Uo., 1912. - Aranka György Erdélyi M. Nyelvművelő Társasága. Bp., 1916. (Klny. Irodt.) - Aranka György m. nyelvművelő társasága. Bp., 1918. - János vitéz. Írta Petőfi Sándor. Bev. és jegyz. Uo., 1922. (A M. Jövő Toldi Kvt-a 16.) - Mikes Kelemen törökországi levelei. Bev. és jegyz. Uo., 1922. (Uaz 3.) - Énekek a Megmentő dicsőségére. Uo., 1927. - A Boldogasszony anyánk kora és szerzője. Uo., 1929. (Klny. Kat. Szle) - Pécsi Mária elb. művei. Irodtört. tanulm. Uo., 1933. - Két népies bohózat a 18. sz-ból. Vác, 1936. (Váci kv-ek 23.) - 1904. II. 3-V. 22: a sátoraljaújhelyi Közművelődés főszerk-je. T.E.

Vajda 1900:152. (*Kolozsvár) - Kalmár 1910:160. (*Kolozsvár) - Szinnyei X:761. - Sziklay 1931:266. - Schem. Piar. 1900:69; 1938:67. - Irodt. 1938:102. - SZIA Értes. 1938:149. - Piaristák a XIX. és XX. sz-ban. Bp., 1942. (Agárdi László: ~ 1875-1938) - MÉL II:390. - Gulyás/Viczián XX.

Perényi József, SJ (Elek, Arad vm., 1912. máj. 25.-Cegléd, 1974. dec. 18.): lelkipásztor. - A csanádi egyhm. kispapjaként 1935. III. 16: pappá szent. 1936. IX. 6: lépett a r-be. Lelkipásztor Nagykapornakon. 1945-: megszakításokkal Szegeden az egyhm. szeminárium tanulm. felügy-je. 1950: a Manrézában élt. Onnan került Szegedre, ahonnan VI. 10: a rendorség Jászberénybe hurcolta. Megszökött, elfogták és Kistarcsára internálták. 1953 oszén betegen szabadult, azután kántorként kereste kenyerét. 88

Cat. SJ. 1940:58; 1949:58. - Havasy 1990:423. (1950. VII-1953. V: börtönben) - Pálos 1992:186.

Perényi (1893-ig Palazovszky) Kandid Dezső, OCist (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1873. máj. 21.-Zirc, 1924. márc. 26.): gimnáziumi tanár. - 1891. VIII. 29: lépett a r-be, 1897. VIII. 4: szerz. fog-at tett, VIII. 8: pappá szent. 1897-99: Bpen egy. hallg., tanári okl-et szerzett. 1899-1920: Egerben a gimn. mennyiségtan tanára. 1920: h. jószágfelügyelő, 1922: jószágfelügyelő. - M: A számokról. Eger, 1906. 88

Századunk névváltoztatásai. Bp., 1895. 179. (s.v. Palazovszky) - Szinnyei X:764. (névvált. előtt: Polasovszky) - Schem. Cist. 1942:238. - Gulyás/Viczián XX.

Perényi Károly, szerémi, br. (Nagyszombat, Pozsony vm., 1762. nov. 1.-Pest, 1819. márc. 15.): fölszentelt püspök. - 1780: a Pázmáneum növ-e. Tanulm-ait 1785: Pozsonyban fejezte be, X. 2: szent. pappá. Batthyány József prím. udvari kp-ja, majd a gen. szem. pref-a. 1788. V. 1: Guta plnosa. 1790. XI. 12: esztergomi knk. 1807. III. 1: nógrádi főesp., 1808: bosoni vál., VII. 11: tibériási fszt. pp., esztergomi spp. 1811. III. 9: szentgyörgymezei prép. és a hétszemélyes tábla tagja. - Utóda a bosoni c-en 1810: Alagovics Sándor. 88

LBE:55. - Schem. Strig. 1859:5. (17.) - Némethy 1894:850. - Kollányi 1900:403. (peréni br.; 1808: tiberiási fszt. pp.) - Szinnyei X:764. (szerémi br.) - Ritzler-Sefrin VII:369. (*Galánta, Pozsony vm., 1761. nov. 2.) - MK szerint 1808. IX. 16-1819: bosoni cpp.

Perényi László (Szolnok, Heves és Külső-Szolnok vm., 1869. nov. 5.-Pély, 1941. márc. 23.): plébános. - 1892: pappá szent. Szihalomban, Jászfényszarun, Polgárin és Jászberényben kp., 1908: főkápt. karsegéd, még ez évben New Yorkban megalapította az ottani első m. pléb-t. 1914: hazatért, Pélyen adm. majd plnos. Kibővíttette a tp-ot, melybe maga szerelte be a gáz-, utóbb a villanyvilágítást. A falu ifjúságából műkedvelő együttest szervezett, mely az orsz. versenyeken több első díjat nyert. 88

MKA 1929:200. - Schem. Agr. 1912. - EEK 1941. IV. 15.

Perényi Miklós, perényi, br. (1525 k.): választott püspök. - P. Péter (1502-48) koronaőr és erdélyi vajda fia. Apja I. János kir. halála után I. Ferdinánd pártjára állt, aki Bécsújhelyen a kancellárjává tett Péter fiát, ~t 1540. IX. 14: kinevezte váci pp-nek, bár apja a prot-ok buzgó támogatója volt. ~ váci ppsége 1542: apja elfogatásával megszűnt. I. Ferdinánd a váci ppség javait 10.000 Ft-ért elzálogosíttatta Martinuzzi György váradi pp-nek. 1544: a törökök elfoglalták Vácot. - A váci szék 1542-48: üres, utóda 1548. XII. 14: Dudics János Ágoston. 88

Mendlik 1864:73. (1540: váci pp.) - Gams 1873:383. (s.v. Nicolaus de Perén, 1540: pp.) - Chobot II:543.

Perényi (1885-ig Peischl) Otmár Pál, OSB (Sopron, Sopron vm., 1864. júl. 27.-Celldömölk, 1940. ápr. 22.): gimnáziumi tanár, alperjel. - 1882. VII. 30: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1888. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1889. VII. 6: pappá szent. Győrött gimn. tanár, 1892/93: Bpen egy. hallg., lat-ném. szakot végzett, 1893: Tihanyban hitszónok, 1894: Győrött gimn. tanár, 1904-05: Zalaapátin ideigl. nyugalomban, 1905: Tihanyban, 1908: Győrszentivánon, 1918-22: Tihanyban lelkész, 1921-28: házgondnok is, 1923-31: alperjel, 1931: Kőszegen gimn. tanár, 1934-35: Zalaapátin nyugdíjas, 1935-39: Celldömölkön alperjel. - Írásai: SZIT naptára (1906: Hogyan ünneplik Angliában a vasárnapot?) 88

Balogh 1941:43. - PN 1987:123. (957.)