🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pauer
következő 🡲

Pauer Imre Rudolf, OPraem (Vác, Pest vm., 1845. ápr. 17.-Vác, 1930. júl. 4.): filozófiai író, egyetemi tanár. - 1860. X. 1: belépett a csornai prem. r-be. 1861. X. 1: tanár Szombathelyen, 1866: a pesti egy-en mat-fiz-fil. szaktárgyakból szerzett okl-et 1867. IX. 27: pappá szent. 1868. VIII. 25: a szombathelyi főgimn. ig-ja. 1875. I. 6: a pozsonyi jogakad-n a fil. rk., VII. 18: r. tanára. 1886: a bpi egy-en a fil. ny. rk., 1889-1916. X. 1: ny. r. tanára, 1888. I-tól a neveléstud. előadásokra is följogosítva. 1902/03: a bölcs. kar dékánja. - 1874. V. 28: a MTA l., 1889. V. 3: r., 1905. V. 12: ig., 1914. V. 7: tb. tagja, 1890. V. 8-1914: o-titkára. 1895: kilépett a r-ből, de Róma rendezte az ügyét. 1898: min. tanácsos. 1916: nyugalomban Vácott. - Fm: A philosophia történelme. 1-2. füz. Pest, 1868-69. - Ped. tanulm-ok. Uo., 1869. - Tapasztalati lélektan. Uo., 1870. - Logika v. gondolkodástan. Uo., 1870. - Metaphysika. Uo., 1871. - Philosophiai propaedeutika. 1-2. rész. Bp., 1882. - Egy fejezet a nő lélektanából. Uo., 1883. - Emlékbeszéd Horváth Cyrill, a MTA tb. tagja felett. Bp., 1885. - Phantasia. Pozsony, 1885. - Új álláspont, módszer és irányelvek az ethikában. Bp., 1889. - Az ethikai determinizmus elmélete. Uo., 1890. - 1892-1914: Szerk. az Athenaeum c. fil. és államtud. folyóir-ot, 1890-1914: az Ért-ek a bölcs. tud-ok köréből c. sor-ot. 88

Pallas XIII:859; XVIII:420. - Szinnyei X:525. - Bpi Hírl. 1930. VII. 6; 8. - Újs. 1930. VII. 6. - Szentpétery 1935:668. - MÉL II:372. - MTA tagjai 1975:211. - Gulyás/Viczián XX.

Pauer János (Ráckeve, Pest vm., 1814. aug. 1.-Székesfehérvár, 1889. máj. 15.): megyéspüspök. - A gimn-ot Székesfehérvárt és Pesten végezte. 1834: székesfehérvári kispap, pp-e Rómába, a CGH-ba küldte. 1838. VIII. 19: pappá szent., teol. és jogi dr. Hazatérve ppi titkár. 1841. X. 6: Pestre küldték segédszerk-nek. 1844. IX. 12: visszatért Székesfehérvárra, a szem. spirituálisa és h. tanára, 1852: ppi titkár, 1858. I. 17: székesfehérvári knk., irodaig. 1860: ismét teol. tanár. 1858: a kápt. képviselője és jegyző az esztergomi tart. zsin-on. 1866. XI. 19: biduai vál. pp. és helytartósági tanácsos. 1869: ppi helynök. 1872. V. 6: olympiai fszt. pp., VI. 29: Esztergomban szent., 1873: nagyprép., 1874: és 1877: kápt. helynök. 1878. XII. 25: székesfehérvári mpp. XIII. Leó 1879. II. 28: megerősítette. - Megalapította a Fejér vm. és Városi Történelmi és Régészeti Egyletet, s ennek ajándékozta éremgyűjt-ét. 20 ezer köt-es kvtárával megvetette a ppi kvtár alapját. - Az Egyetemes M. Enciklopédia munk. volt. - Fm: A kisdedek vallási oktatása. Írta Parizek. Ford. Székesfehérvár, 1841. - Az egyh. rend érdeme Mo. történetében. Árpádok időszakától korunkig. Uo., 1847. - A Székesfehérvárott fölfedezett kir. sírboltról. Uo., 1849. - A szt keresztút tizennégy stációban. Uo., 1851. - A sztek canonizatiójáról. Pest, 1852. - Vita praesulum Alba-Regalensium. Székesfehérvár, 1853. - A székesfehérvári szegények és betegek int-ének tört. Uo., 1864. - Antigonus, egy ismeretlen bölcs fölfedeztetése. Uo., 1864. - Farkas Imre pp. életrajza. Uo., 1865. - Vestigia historica Bazilicae Alba-Regal. Uo., 1866. - Szt Gellért pp. ereklyéinek emléke. Uo., 1870. - Officia cultus divini. Uo., 1873. - Historia dioecesis Alba-Regalensis. 1777-1877-ig. Uo., 1877. - Kz-ban: A népek vallása és erkölcsi neveltetéséről. 1840; Mi az oka, hogy Mo. legtöbb meghódított tart-át elvesztette? - De Friziis sub Geiza 2-do in Hungariam immigrantibus. - Utóda a biduai c-en 1880. III. 21: Heiller Károly, a székesfehérvári széken 1890. I: Steiner Fülöp. 88

LBE:53. - EME XII:59. - Gams 1888:80. (11.) - Emlékkv. 1877:205. - Ogy. alm. 1887:22. - Czobor Béla: Emlékbeszéd ~ felett. Bp., 1890. - Pallas XIII:860. - Szinnyei X:528. - MÉL II:372. - MTA tagjai 1975:211. - SZJN 1977:113. Arck. - Ritzler-Sefrin VIII:425, 85.

Pauer János György   →Paur János György

Pauer József Kristóf (Bécs, Alsó-Au., 1756. jún. 29. [ker. n.]-Sankt-Pölten?, 1826. dec. 19.): megyéspüspök. - A jezsuitáknál végzett gimn. után a barnabita r-be lépett és Krysostom néven tett fogadalmat. 1779. V. 29: szent. pappá. 1802. XI. 18: világi pap lett, 3 é. a bécsi Szt Mihály-tp. plnosa volt. A fr. háborúk idején táb. helynök és boroszlói prép. 1815: a nyitrai nagyprépság javadalmáért folyamodott, de helyette 1818. III. 2: táb. helynöksége megtartásával esztergomi knk-ká nevezték ki. Bécsben élt. 1818. I. 2: kinev., Bécsben VIII. 2: fszt. dulmi cpp. 1823. IX. 13: nógrádi főesp., 1824. V. 3: St. Pölten-i mpp. - Utóda a dulmi c-en 1829: Osegovich Imre, St. Pöltenben 1827. VII. 15: Jacob Frint. 88

Schem. Strig. 1859:6. (22.) (†Bécs, 1823) - Gams 1873:302. (5.) - Kollányi 1900:437. - Ritzler-Sefrin VII:181, 216.