🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pais
következő 🡲

Pais Dezső (Zalaegerszeg, Zala vm., 1886. márc. 20.-Bp., 1973. ápr. 6.): nyelvész, egyetemi tanár. - Zalaegerszegen 1904: éretts., szülővárosa ösztöndíjával az Eötvös Koll. tagjaként a bpi egy-en 1911: m-lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. A Barkóczy családnál nev. és nyelvészeti kutató a zalaegerszegi levtárban. 1911: a soproni, 1914: a ceglédi, 1919-33: a bpi Árpád Gimn. tanára. 1924: a bpi egy. nyelvtani int-ének előadója. 1933: az Eötvös Koll. tanára. 1937-59: nyugdíjazásáig a m. nyelvészet egy. ny. r. tanára. 1930. V. 8: a MTA l., 1941. V. 16: r. tagja, 1943. XI. 8-1949. XI. 29: a nyelv- és széptud. o. elnöke. 1934: a SZIA III. o. s a helsinki Soumalais-ugrilainen Seura l. tagja. Szó- és hangtört-tel, személy- és helynévkutatással, szóalaktannal és szóképzéstannal s nyelvemlékeink magyarázatával foglalkozott. 1951: Kossuth-díjat kapott. - M: Br. Kemény Zsigmond és az irod. élet. Bp., 1911. (Klny. ItK) - Ó-magyar olvasókv. Jakubovich Emillel. Pécs, 1929. (Tud. Gyűjt. 30.) - Kecskemét. Szeged, 1930. (A Szegedi Alföldkutató Biz. kvt-a IV. 5.) - Az urali és altáji tap, 'fogni' szócsalád. Bp., 1935. - A veszprémvölgyi apácák gör. okl-e mint nyelvemlék. Uo., 1938. (és 1939. M. Nyelvtud. kiadv. 50.) - M. tört. nyelvtan. Hangtan. Írta Gombocz Zoltán. S.a.r. Laziczius Gyulával. Uo., 1940. (Gombocz Zoltán összegyűjt. művei 2.1.) - Rengeteg. Debrecen, 1943. - Miklós pp. írta-e a tihanyi alapítólevelet? Uo., 1944. (Klny. Századok) - Reg. A régi m-ság szellemi életének kérdésköréből. Uo., 1949. (A M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 75.) - M. szóalaktan. 1. Szóösszetétel. Uo., 1949. - Hangtörténet. Írta Gombocz Zoltán. Közzétette. 2. kiad. Uo., 1950. - Irányelvek a m. hangtört. tárgyalásában. Uo., 1950. (M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 78.) - Két fejezet a mondattanból. Uo., 1950. (Uaz 79.) - A mondattanra vonatkozó felfogások ismertetése. (Egy. jegyz. 1950/1. 1. félév) Uo., 1950. - A jelentéstan vázlata. (Egy. jegyz.) Uo., 1951. - Syntaxis (Jegyz.) Közzétette. Uo., 1951. - Árpád- és Anjou-kori mulattatóink. Uo., 1953. (M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 81.) - A m. irod. nyelv. Uo., 1954. - Survivances slavo-hongroises du castellum romain. Uo., 1954. - A m. ly hang kérdéséhez. Bárczi Gézával és Benkő Loránddal. Uo., 1955. (Nyelvtud. ért-ek 6.) - Nyelvünk a reformkorban. Tanulm-gyűjt. Szerk. Uo., 1955. - Haj, huj, kaját. Hangutánzó-hangkifejező szavaink néhány ősi rokonságban levő csop-járól. Uo., 1957. - Horváth Jánosról. Méltatások, emlékezések. Szerk. Uo., 1958. (M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 99.) - Zur Frage der Angehörigen der finnisch-ugrischen Demonstrativpronomina u o und i e. Uo., 1958. - Dolgozatok a m. irod. nyelv és stílus tört-éből. Szerk. Uo., 1960. - Szer. Egy szószervezet szétágazásai a m-ban és más finnugor nyelvekben. Uo., 1962. (Nyelvtud. ért-ek 30.) (ném-ül is) - Szótört. és szófejtő tanulm-ok. Szerk. Benkő Loránddal. Uo., 1963. (Uaz 38.) - Alak és mondattani gyűjtelék. Szerk. Benkő Loránddal. Uo., 1965. (Uaz 46.) - Régi személyneveink jelentéstana. 2. kiad. Uo., 1966. (M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 115.) - Dolgozatok a hangtan köréből. Szerk. Benkő Loránddal. Uo., 1969. (Nyelvtud. ért-ek 67.) - Életem, emlékeim, találkozásaim. Vál. és szerk. Dorogi Zsigmond. Uo., 1973. - M. ősvallás nyelvi emlékeiből. S.a.r. Kázmér Miklós. Uo., 1975. - Anonymus: Gesta Hungarorum. Béla kir. jegyzőjének kv-e a m-ok cselekedetéről. Hasonmás kiad. Ford. és jegyz. 2. kiad. (Bev. és jegyz. kieg. Györffy György) Uo., 1977. (Először: M. Anonymus. Bp., 1926) - Szerk. 1928-47: A M. Nyelvtud. Társ. kiadványai sorozatot; 1928-34: Gombocz Zoltánnal és Melich Jánossal, 1935-42: Melich Jánossal, 1943-52: egyedül, 1953-72: Benkő Loránddal a M. Nyelv c. folyóir-ot, s része volt a M. Nyelv I-XXV. évf. mutatója elkészítésében (Szerk. Juhász Jenő. Bp., 1931); szerk. 1951-71: a Nyelvészeti Tanulm-ok 1-16. füz-ét. T.E.

MTA tagajánl. 1928:8; 1930:7. - Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz. (Észrevételek ~ „Kecskemét” cikkére) Szeged, 1930. (A Szegedi Alföldkutató Biz. Kvt-a IV. 11.) - SZIA tagajánl. 1934:14. - ~ munkáinak jegyzéke 1910-1941. Bp., 1941. (Klny. MTA alm.) - Emlékkv. ~ 70. szül-napjára. Szerk. Bárczi Géza, Benkő Loránd. Uo., 1956. - M. Nemz. 1956. III. 20. (Lőrincze Lajos: ~ 70 é.); 1973. IV. 7. - MIL II:417. - Bárczi Géza: D. P. zum 80 Geburtstag. Bp., 1966. - Ki kicsoda? 1969:414; 1972:413. - ItK 1973:497. - M. Tud. 1973:537. - Nyelvtud. Közlem. 1973:435. - MTA tagjai 1975:468. - MÉL III:584. Arck. - ~ tud. emlékülés Zalaegerszegen 1974. V. 23/25. Bp., 1975. - ~ és a szülőföld. Zalaegerszeg, 1986. - Gulyás/Viczián XX.