🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmány Péter Hittudományi Akadémia
következő 🡲

Pázmány Péter Hittudományi Akadémia, Bp., 1983-1992: 1. a Pázmány Péter által 1635: Nagyszombatban alapított, 1777: Budára, 1784: Pestre helyezett egyetem 1950: megszüntetett hittudományi karának jogutódja. - A Magyar Népköztársaság Eln. Tanácsa 1950:23. sz. törvényerejű rendelete a bpi egyetem hittudományi karát az 1949/50-es tanév végével leválasztotta az egyetem szervezetéről és átadta a kat. Egyháznak. - A ppi kar. VIII. 29-i ülésén úgy rendelkezett, hogy IX. 1-i hatállyal fölállítja a Római Katolikus Hittudományi Akadémiát a →Központi Papnevelő Intézet épületében. →Aistleitner Józsefet és →Marczell Mihályt nyugdíjazták, a többi prof-t megerősítették, →Takáts Ernőt az úsz-i, →Takács Józsefet a dogmatika tanszékre nevezték ki tanszékvezető tanárrá, →Erdey Ferenc és Papp Antal intézeti tanári megbízatását megújították. Ettől kezdve mint p. teol. karnak a Codex Iuris Canonici 1376. kánonja alapján legfőbb felügyeleti hatósága a Nevelésügyi Kongr., fenntartója a MKPK. Az intézmény 1983: fölvette a ~ nevet. - 12 tanszéke: alapvető hittan, dogmatika, erkölcstud., lelkipásztorkodástan-liturgika, ósz-i szentírástud., úsz-i szentírástud., óker. egyh- és dogmatört., közép- és újkori egyhtört., kánonjog, I. sz. keresztény bölcselet, II. sz. keresztény bölcselet, társad-tud. A tanszékek élén kinevezett prof-ok állnak. A prof-ok titkos szavazással választják meg egy évre a ~ elöljáróját, a dékánt. Nagykancellárja (cancellarius magnus) a mindenkori esztergomi érs. Tanulm. idő 6 é. Címe: Bp. V., Papnövelde u. 7. →Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara - 2. ~ levelező tagozata. 1978. IX: a világi hívők számára is megkezdték az okt-t, mely nemre való tekintet nélkül lehetővé tette teol. ismeretek szerzését. A levelező tagozatra r. hallg-ként beiratkozhatnak mindazok, akik 18. életévüket betöltötték, középisk-t végeztek, a fölvételi biz. előtt sikeres vizsgát tettek, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és egyh. ajánlással rendelkeznek. A tananyag 6 félévre oszlik. Az okt. félévenként 3, szombat-vasárnap tartott konzultáció keretében folyik. Ekkor kerül sor a szaktanárok előadásaira valamint a tananyag csop-os v. egyéni megbeszélésére. A tananyag: I. évf.: fil-tört. 2 félév, egyhtört. 2 félév, ósz-i bevezetés 2 félév, úsz-i bevezetés 2 félév, homiletika 1 félév; vizsgakötelezettség nélkül: bevezetés Jézus misztériumába 1 félév, műv-tört. 4 félév. - II. évf.: ontológia 2 félév, ósz-i egzegézis 2 félév, úsz-i egzegézis 2 félév, teol. fundamentalis 2 félév, dogmatika 2 félév, erkölcsteol. 2 félév, vallásped. 1 félév, kateketika 1 félév. - III. évf.: dogmatika 2 félév, erkölcsteol. 2 félév, egyhjog 2 félév, szociológia 1 félév, gyakorlati teol. 2 félév, liturgika 2 félév; vizsgakötelezettség nélkül: egyh. alkotmánytan 1 félév. - A hallg-k az indexbe fölvett tárgyakból félévenként vizsgáznak. Aki a 6 félévet elvégezte, végbizonyítványt kap. Ez önmagában egyh. v. más jellegű munkakör betöltésére nem jogosít és nem érinti az egyh. személyek és alkalmazottak működésére vonatkozó érvényes jogszabályokat és gyakorlatot. A levelező tagozat vez-je az ig., segítőtársa a tanulm. felügy. A kari ülés 3 évre választja őket az akad. tanszékvez. tanárai közül. - A levelező tagozat a hittud. kar keretén belül önálló költségvetéssel és ügyvitellel dolgozik. A tagozat hallgatói félévenként tandíjat és beiratkozási díjat fizetnek, amely a levelező tagozat anyagi önellátását biztosítja. M.I.

M. Kurír 1950:8. sz. - Schem. Strig. 1982.