🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ortvay
következő 🡲

Ortvay Rudolf (Miskolc, Borsod vm., 1885. jan. 1.-Bp., 1945. jan. 2.): fizikus, egyetemi tanár. - A középisk-t a Ferenc József Nevelőint. tagjaként a bpi II. ker. kat. gimn-ban végezte, 1902-04: medikus, 1904-06: bölcs. hallg. Bpen. 1906-08: a göttingai, 1912: egy félévig a zürichi, 1913/14: a müncheni egy. hallg-ja. 1909-12: a kolozsvári egy. kísérleti fiz. int-ének tanárs-e, 1916. VIII. 16: a kolozsvári egy. ny. rk. tanára, mellyel Bp-re, majd Szegedre menekült, 1920. X. 30: egy. ny. r. tanár, 1921-28: tanszékvez., 1923/24: dékán, 1924/25: prodékán. 1928. VIII. 7: a bpi egy. elméleti term-tan ny. r. tanára s az elméleti fiz. int. ig-ja. - 1925. V. 7: a MTA l. tagja; 1928: a SZIA IV. o. tagnak jelölte. - Az elméleti fiz. okt. és kutatás hazai megteremtője; az anyag szerkezetével, a relativitás- és kvantumelmélettel foglalkozott. - M: A kvantumelmélet axiomatikus felépítése Heisenberg, Born és Jordan szerint. Bp., 1926. (Klny. Mat. Termtud. Lpk.) - Törvényszerűségek az elemek spektrumaiban. Uo., 1926. (Klny. Stella Alm.) - Bev. az anyag korpuszkuláris elméletébe. 1. r. Kinetikai gázelmélet. 2. r. Statikai mechanika. 3. r. A quantumelmélet alapvonalai. Uo., 1927. (Egy. jegyzetként 1931; 1935) - Korpuszkulák és hullámok. Uo., 1929. (Klny. Stella Alm.) - Bev. a kvantummechanikába. Uo., 1931. (Klny. uo.) - Mechanika. Előad. alapján összeáll. Haász István Béla. Uo., 1931. (Átd. Péter Gyula. 1-2. köt. Uo., 1942) - Bev. a kvantummechanikába. Egy. jegyz. Uo., 1932. (Új kiad. 1940) - Farkas Gyula r. tag emlékezete. Uo., 1933. (MTA emlékbeszédek XXI. 15.) - Elektrodynamika. Egy. előadások. Kidolg. Haáz István Béla. Uo., 1932. (Új kiad. 1938) - Az egész és rész problémája. Bp., 1940. (Klny. Athenaeum) - A mat. néhány újabb szempontjának fiz. vonatkozásai. Uo., 1940. (Klny. Mat. és Fiz. Lpk.) - Taugl Károly 1869-1940. Uo., 1940. (Klny. uo.) - Galilei és az újkori tud. gondolkodás kibontakozása. Uo., 1942. (Klny. uo.) - Newton és korunk tud-a. Szül-ének 300. évford-ja alk. Uo., 1943. (Klny. uo.) - Természetfilozófia. Uo., 1943. (Klny. Athenaeum) - Győrffy Istvánnal Szegeden szerk. 1926-28: az Acta Litterarum ac Scient ... Naturalium, Bpen 1930-45: a Mat. és Fiz. Lpk-at. T.E.

MTA tagajánl. 1925:31. - SZIA tagajánl. 1928:14. - Akad. Értes. 1946:391. - Fiz. Szle 1965:12. sz. (Balázs Júlia) - MÉL II:327. - Szegedi egy. alm. 1971:198. Arck. (†jan. 1.) - MTA tagjai 1975:206. - Fürtöss László: ~. Bp., 1984. (A múlt m. tudósai) - Gulyás/Viczián XIX:888.

Ortvay (1873-ig Orthmayr) Tivadar (Csiklovabánya, Krassó vm., 1843. nov. 19.-Bp., 1916. júl. 8.): történetíró. - A temesvári piar. gimn-ban 1862: éretts., uo. elvégezte a teol-t, 1866. VII. 20: pappá szent. Oravicán, Csiklován, 1869: Fehértemplomban kp., 1870: a lugosi r.k. gimn. h. tanára. Szellemi atyja és választmányi tagja az 1872. VI. 15: alakított D-Mo-i Tört. és Régészeti Társ-nak. 1873. VIII. 17: a M. Nemz. Múz. régiségtárának s-őre, 1874: a bpi egy. régészetből dr-rá avatta. 1875. X. 12: a pozsonyi jogakad. tört. ny. r. tanára, 1876: a bpi egy. mtanárrá képesítette. 1894-1900: a pozsonyi orsolyita tanítóképző ig-ja és 1895-1905: Frigyes főhg. altábornagy 4 leányának tört. tanára is. 1900. II. 9: csanádi c. apát, 1902: a pozsonyi tvhat. biz. tagja. 1906: nyugdíjazták; Pozsony díszpolgára, Bpre távozása előtt megalapította az Ortvay napközi-gyermekmenhelyet. 1915: és 1916: a MTA-nak 10-10 ezer K-s alapítványt tett. - Az 1891-92: kiadott 2 részes térképe (melyet a 14. sz. tizedjegyzékek alapján szerk.) tette lehetővé az egyhm. semat-ainak tört. igényű összeállítását. - 1875. V. 26: a MTA l., 1905. V. 12: r. tagja, a SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA tagja. - M: De servitute Hungarica. Írta Bél Mátyás, kz-a kivonatilag és itészetileg ism. kiad. Pest, 1868. - Itészet és vitiligatismus. Bőhm Lénárd: D-Mo. v. az ún. Bánság külön történelme c. munkájának igazolása és kiegészítéséül. Temesvár, 1869. - A horvát-szlavón-m. határőrvidék... Uo., 1871. - Egy állítólagos róm. mediterrán út Pannóniában. Uo., 1873. (Ért-ek a tört-tud. köréből XI. 7.) - Dáczia feliratos emlékei és térképe Mommsen kiadásában. Uo., 1874. (Klny. Archeológiai Értes.) - A M. Nemz. Múz. érem- és régiséggyűjt-e 1874-ben. Uo., 1875. (Klny. uo.) - Tájékoztatás Szt Gellért máskép Szt Bernát valamint a Bold. Szűz állítólagos csanádi apátságaik iránt... Uo., 1875. (Klny. uo.) - Dáczia és Moesia ter-én. Uo., 1875. (Klny. uo.) - Irod. tanulm-ok a hazai és külf. tört., műtört. és régészet terén. Uo., 1875. (Klny. uo.) - A Kund-kapitányság. Uo., 1875. (Klny. Tört. és Régészeti Értes.) - Margum- és Contra-Margum helyfekvése. Bp., 1876. (Ért-ek a tört-tud. köréből VI. 1.) - Kritikai adalékok Margum tört-éhez. Uo., 1876. (Uaz VI. 7.) - Tibiscum helyfekvése. Uo., 1876. (Klny. Archeológiai Értes.) - A mo-i Duna-szg-ek alakja, iránya, nagysága, és partmagassági viszonyai. Uo., 1878. (Klny. Mat. és Termtud. Közlem.) - A mo-i Duna-szg-ek földirati csoportosulása és képződésük tényezői. Uo., 1880. (Ért-ek a termtud. köréből X. 3.) - Mo. régi vízrajza a 13. sz. végéig. 1-2. köt. Uo., 1882. - Zur Frage d. Wasserabnahme in Ungarn. Pozsony, 1883. (Klny. Pressburger Ztg.) - Száz év egy hazai főisk. életéből. Bp., 1884. - Összehasonlító vizsgálatok a hazai és É-eu. (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. 1-2. füz. Uo., 1885. (Ért-ek a tört-tud. köréből XII. 7; 8.) - A praehistorikus kőeszközök régiségi jellegéről. Uo., 1886. (Uaz XIII. 2.) - Jeruzsálemtől Názárethig. Úti emlék. Pozsony, 1888. - A pécsi egyhm. alapítása és első határai. Bp., 1890. (Ért-ek a tört-tud. köréből XIV. 8.) - Emlékbeszéd Pesty Frigyes akad. r. tagról. Uo., 1891. (Emlékbeszédek VII. 1.) - Mo. egyh. földleírása a 14. sz. elején. Szerk. 1. köt. 1-2. Uo., 1892. - Mo. r.k. egyházmegyéi a jelen időben. Hurbant Lászlóval. Bp., és Pozsony, 1892. - Pozsony város tört. 1-3. köt. Pozsony, 1892-1900. 4. köt. 1. r. Uo., 1912. - Temesmegye és Temesvár tört. 1. köt. 1. kv. Őskor. IV. köt. 1. kv. Okl-ek Temes vm. és Temesvár tört-hez. Másolta és gyűjt. Pesty Frigyes. S.a.r. Uo., 1896. - Pozsonyvm. ... állatvilága. Pozsony, 1902. - A pozsonyi kápt. tört-éhez. Uo., 1903. - Az eu. művelődés kezdete és haladása. Uo., 1904. - Pozsonyváros utcái és terei. Uo., 1905. - A pozsonyi béke emléktáblája. Uo., 1905. - Kornhuber András. Uo., 1906. - Termtud. és őstörténelem vagyis az ember ősiségének és származásának kérdése... Bp., 1907. - Az ősember táplálkozása. Uo., 1907. (Ért-ek a tört-tud. köréből XXI. 5.) - Emlékbeszéd Bubics Zsigmond r. tag felett. Uo., 1908. (MTA emlékbeszédek XIV. 1.) - Emlékbeszéd Csaplár Benedek l. tag felett. Uo., 1908. (Uaz XIII. 10.) - Emlékbeszéd Wosinszky Mór l. tag felett. Uo., 1908. (Uaz XIII. 8.) - A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei, egykorú jelentések és okiratos közlések alapján. Uo., 1910. (Ért-ek a tört-tud. köréből XXII. 9.) - Thaly Kálmán. Emlékbeszéd... (Uo., 1910) - Habsburg Mária és férje, II. Lajos m. kir. kath. igazhívőségének kérdése. Uo., 1913. (SZIT tud. és irod. o. felolvasásai 83.) - Emlékbeszéd Hampel József r. tag felett. Uo., 1913. (MTA emlékbeszédek XVI. 7.) - Pór Antal 1834-1911. Uo., 1913. (Klny. Turul) - Mária, II. Lajos m. kir. neje. Uo., 1914. (M. tört. életr-ok XXX.) - Temes vm. és Temesvár város tört. 1. köt. 2. r. Régibb kk. A róm. hódítástól a m. kirság megalapításáig. Uo., 1914. - 1871. I. 1-1874. VI: szerk. Szentkláray Jenővel a Temesváron s Bpen kiadott Történelmi Adattár Csanád Egyhm. Hajdanához és Jelenéhez havi folyóir. 42 füz-ét; 1875. I. 31-XII. 31: Henszlmann Imrével az Archeológiai Értesítőt, 1901/06: a Pozsonyi Orvos-természettudományi Egyesület Közlönyét Fischer A-val és Kornhuber Andrással. - Betűjegyei: O.T.; O.T.dr; O-y; Tivadar. T.E.

M. Sion 1889:702. - Pallas XIII:558; XVIII:387. - Szinnyei IX:1412. - ~ írói munkásságának összege Pozsony, 1906. - Akad. Értes. 1916:603. - Századok 1916:553. - Tört. Szle 1916:514. (Angyal Dávid) - Márki Sándor: Emlékbeszéd ~ról. Bp., 1923. (SZIA emlékbeszédek I. 6.) - Szentkláray Jenő: ~ r. tag emlékezete. Uo., 1923. (MTA emlékbeszédek XVI. 6.) - Gulyás 1956:608. - MÉL II:327. - MTA tagjai 1975:206. - Gulyás/Viczián XIX:890. (1875-ig Orthmayr) - METEM Vázlatok 1991:259. (Lotz Antal: Történetíró papok Csanád egyhm-ben)