🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oláh
következő 🡲

Oláh Dániel (Korond, Udvarhely vm., 1878. júl. 19.-Tövis, 1960. jún. 6.): plébános. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1901. VII. 2: pappá szent. Baróton, Berecken és Gyergyószentmiklóson kp., 1906: Kadicsbethlenfalván, 1911: Kézdiszentléleken plnos, 1912: esp., 1931. VI: Tövisen plnos. Tagja volt az Erdélyi R.K. Státusnak és előadói biz-ának. - M: Az örökség. Falusi életkép 2 fv. Kolozsvár, 1930. (Kat. Világ Színpada 7.). 88

Schem. Trans. 1913:281. - Várady-Berey 1934:365. Arck. - Cat. AJ 1940:15. (tövisi plnos)

Oláh Dániel (Nagyszentmihály, Zemplén vm., 1881. márc. 28.-Balatonfüred, 1923. szept. 1.): vasmunkás, miniszter. - 1899-1919: a MÁV Gépgyár kazánépítője, a kerszoc. mozgalom helyi szervezője. A kommün bukása után Friedrich István kormányában 1919. VIII. 27-XI. 24: az ipari munkások érdekeinek képviseletével megbízott tárca nélküli min. 1919. IX: a Keresztény Szocialista Gazdasági Párt, 1919. X: a Ker. Nemz. Egyesülés Pártja aleln., 1920. V: üv. aleln. A Keresztényszocialista Szakszervezeti Szövetség első eln. Az I. nemzgyűl. tagja. - 1920. I-1921. III: a Munkás Újság hetilap fel. szerk-je. - 1921: a Magyar nemzeti munkáskönyvtár 3-6. sz. főszerk-je. 88

Földnépe naptára. Bp., 1929:31. - Bölöny 1992:359. - Gulyás XIX:719.

Oláh György (Homonna, Zemplén vm., 1902. szept. 8.-Villa Carlos Paz, Argentína, 1981. szept. 13.): újságíró. - A munkácsi, a kassai prem. és a sátoraljaújhelyi piar. gimn-ban, majd a bpi Közgazd-tud. Kar keresk. szakán tanult. Az Ébredő Magyarok Egyes. tagjaként 1921. VIII-XI: részt vett a →nyugat-magyarországi fölkelésben. 1924: hírlapíró, a Magyarság munk., később az Új Magyarság főmunk. 1928-29: a népi írók mozgalmát indító hazai szociográfiai irod. egyik létrehozója. 1930: a Wesselényi Reform Klub alapító tagja. 1938: a M. Élet Mozg. indításakor az Egyedül Vagyunk nemzetpol. folyóir. megalapítója, fő- és fel. szerk-je. 1939-45: a M. Élet Pártja programjával a kapuvári ker. ogy. képviselője. Imrédy Béla híveként a földbirtokpol. reformokat szorgalmazta. 1945. III: No-ba, majd Olaszo-ba menekült, álnéven egy liguriai ktorban talált menedéket. Komm. ellenfelei 1947. III. mint „háborús bűnöst” kikérték a Szöv. Ellenőrző Biz-tól. 1948: kivándorolt Argentínába. Buenos Airesben, az 1960-as évektől Córdobában élt, ahonnan 16 néven írt a m. lapokba. 1973: a clevelandi Árpád Akadémia tagja. - M: Görögtűz. Az ellenforr. regénye. Bp., 1926. - Jajkiáltás a Ruténföldről. Pol. tanulm. Uo., 1928. - Hárommillió koldus. Uo., 1929. - Lázadás a Tiszánál. Regényes korrajz. Uo., 1932. - Őrvezetőből - diktátor. Hitler forradalma 1920-1932. Uo., 1935. - Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. és Kecskemét tvhat. jogú város adattára. Szerk. Csatár Istvánnal és Hovhannesian Eghiával. Uo., 1939. - Egy kilépő naplója. Uo., 1941. - Mindszenty. El martiro de un cardenal. Buenos Aires, 1949. - Az antikrisztus itt jár közöttünk... Emlékezések. Uo., 1973. - A festmény és a fattyú. Századeleji korrajz két földrészről. München, 1979. - 1938. X-1944. X. 6: az Egyedül Vagyunk folyóir. főszerk-je, 1940-41: a Das Schaffende Ungarn szerk-je. - Álneve: Ajusinszky Béla (Mindszenty c. kv-én). 88

Ker. m. közél. alm. II. - Sajtókamara évkv-e 1940/43. - M. Nemz. 1947. III. 4. (Újabb háborús bűnösöket kér ki a belügymin. a SzEB-től) - Árpád Akad. tagjainak tevékenysége. Írta és szerk. Somogyi Ferenc. Cleveland, 1982:269. - Borbándi 1993:278. - Nagy 2000:752. - Gulyás XIX:728.

Oláh, Iohannes (17. sz. 2. fele): harangöntő 1690-96: Kassán v. a Felvidék keleti részében másutt. P.P.

Oláh Julianna Précia, FMMN (Gyergyóújfalu, Csík vm., 1899. márc. 5.-Vác, 1952. márc. 29.): szerzetesnő. - 1928. VI. 15: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1930. XII. 15: első, 1933. XII. 15: utolsó fog-át uo. tette. Adománygyűjtő nővér volt. - A szétszóratás után a váci szoc. otthonban élt. r.k.

Oláh Miklós (Nagyszeben, Szeben szék, 1493. jan. 10.-Pozsony, 1568. jan. 15.): prímás-érsek. - Nagyapja, Árgyasi Mansilla Hunyadi János sógora. 1505: a váradi kápt. isk-jának növ-e. 1512: II. Ulászló kir. apródja. Az udvart elhagyva kispap lett. 1516: Szakmáry György pécsi pp. titkára. 1518: pappá szentelése után pécsi knk., 1522: komáromi főesp. 1524. IX-1530(?): miskolci plnos is. 1526. III: II. Lajos, a mohácsi csata (VIII. 29.) után Mária kirné titkára, Németalföldre is elkísérte. I. Ferdinándtól megkapta a székesfehérvári, X. 12: Mária kirnétől a győri őrknkságot, amit a kápt. csak kirnéi fenyegetésre fogadott el. (Bedynél 1527-28: győri mesterknk., 1531: őrknk.) Mária halála után 1542: hazatért és I. Ferdinánd udvari kancellárja, III. 31: egri nagyprép. és a Szt Mihály-oltár ig-ja. 1543. VIII: zágrábi mpp. és kir. kancellár. 1548. VIII. 1: egri mpp. megtartva a zágrábi ppi jövedelem 1/3-át, XI. 23: a kir. megerősítette nemesi származását. XII. 20: az egri vár kiépítésére egyességet kötött I. Ferdinánddal, mely a jövedelmek 1/3-át s csak az egyh. ügyek intézését hagyta meg a pp. hatáskörében. III. Gyula 1550. VII. 4: erősítette meg az egri ppségben, VII. 26: pp-ké szent. A soproni ogy-en az 1551. XII. 17. óta betöltetlen esztergomi érs. székre 1553. V. 3: nevezték ki, amit III. Gyula p. 1554. VIII. 3: megerősített. 1562: ~ kir. helytartó. Mint prím. visszaszerezte a →pisetum jogot, visszaváltotta a turóci prépságot. Felügyeletét kiterjesztette az egri egyhm-re, s a p. jóváhagyásával vállalta a 20 é. pp. nélküli kalocsai egyhm. vezetését is. 1557: canonica visitatiót tartott a joghatósága alá tartozó prép-ok és apátok fölött, 1559: az egész egyhm-ben. Ez évben 300 helységből űzte el a prot. papokat. 1560, 1561, 1562, 1564 és 1566: egyhm. zsin-ot tartott. 1561: megtelepítette a jezsuitákat, 1566: Nagyszombatban megalapította és 10 klerikus számára megnyitotta az első szem-ot, 2 ifjú bécsi tanulmányaira végrendeletében 1000 Ft-ot hagyott, s visszaállította a déli és esti harangszót. Nagy érdemei vannak a népnev. és a felsőbb iskoláztatás terén, a pécsi egy-et a törökök ellenére is megpróbálta fönntartani, 1558. II. 20: akad. rangra emelte a nagyszombati kápt. isk-t, és az esztergomi kápt-ra bízta. - Az ogy-eken a kat. érdekeket szolgáló törv-ekért, a zsin-okon a papság áttérésének megakadályozásáért harcolt. 1562: Mo. kir. helytartója. 1567: rendeletet eszközölt ki a kir-nál a soproni kálvinisták és az újrakeresztelők ellen. Nagyszombatban temették el. - Bécsben kora egyik jelentős kvtárát gyűjtötte össze, mely halála után szétszóródott. 2000: csak egyes darabjai ismertek, a legtöbb (13) a kismartoni ferencesek kvtárában. - M: Breviarium secundum usum ecclesiae Strigoniensis. Bécs, 1558. - Missa evangelica quid sit. S.a.r. Johannes Fábry OP. Uo., 1558. - Fructus quibus dignuscuntur Heretici... et quibus armis devincendi. S.a.r. uő. Uo., 1558. - Catholicae Ac Christianae Religionis praecipua quaedam capita. Uo., 1560. - Instructio Pastoralis Ad Clerum. Nagyszombat, 1560. - Hungaria et Atila. Bécs, 1763. Kiad. Bél Mátyás. - Genesis Philiorum Ser. Reg. Ferdinandi... ex Ser. Anna Regina natorum; Ephemerides 1552-59; Brevis descriptio cursus vitae benedicti Zercheky secretarii...conscripta cia. 1568. Kiad. Kovachich Márton: Scriptores Minores I. Buda, 1798. - ~ levelezése. Közli: Ipolyi Arnold. Monumenta Hungariae Historica. I. o. 25. köt. Bp., 1875. - Utóda Zágrábban 1548. XI: Gyulai Farkas, Egerben 1534. XII(?): Frangepán Ferenc, Esztergomban széke 1568. I. 14-1569. X. 16: üres, utóda 1569. X. 17: Verancsics Antal. 88

Schem. Qu. 1857:50. - Mendlik 1864:28. (52.) (1553-68: érs.), 99. (1548-53: egri pp.), 117. (1543-48: zágrábi pp.) - Schem. Zagr. 1870:IX. (50.) (†1568. febr.); 1917:XX. (s.v. Olahus; 1543-48: zágrábi pp.) - Gams 1873:388. (44.) (s.v. Olahus; 1543-1548. VIII. 1: zágrábi pp.), 368. (1548-1553. V. 7: egri pp.), 38. (s.v. Oláh[us]; 1553. V. 7-†1568. I. 13: esztergomi érs.) - Matković 1888:XIII. (XLV) (s.v. Olahus; †1568. febr.) - Zelliger 1893:370. (*1493, szerinte az 1491 téves adat, †Nagyszombat, jan. 14.) - Fraknói 1895:545. - Pallas XIII:359. (*1493, †Nagyszombat, jan. 14.) - Békefi Remig: ~ nagyszombati isk-jának szervezete. Bp., 1898. (Klny. Századok) - Kollányi 1900:132. (*1493; V. 7: érs.; †Pozsony, jan. 15., Nagyszombatban temették!) - Szinnyei IX:1267. (*1491 sírfölirata szerint, V. 7: lett érs., †Pozsony, jan. 15.) - Balogh Margit: ~ Hungáriája, mint művelődéstört. kútfő. Érsekújvár, 1903. - Noszkay Ödön: ~ levelezésének művelődéstört. vonatkozásai. Uo., 1903. - Esztergom vm. 1908:151. - Eubel III:111. (s.v. Oláho., 1550. VII. 4: egri pp.), 323. (s.v. Oláhus; 1554. VIII. 3: esztergomi érs.) - Chobot II:541. - Schem. Strig. 1918:XXVI. (VIII. 3: lett érs., †jan. 14.); 1982:54. (†Pozsony) - KL III:431. - Szemes József: ~. Esztergom, 1936. - Bedy 1938:545. - Schleicher Pál: ~ és Erasmus. Bp., 1941. - Veress 1941:679. - MIL II:395. Arck. (*1493, †Nagyszombat, jún. 14!) - MÉL II:316. (*1493; †Nagyszombat, jún. 14!) - Sugár 1986:241. (Arck., aláírása, címere, pecsétje) - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:100. - Kolarić 1995:239. (Arck., címer)


Oláh Éva, Eva Olah Arré (Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1943. jan. 30.–): szobrász. – 1957–61: a bpi Képzőművészeti Gimnáziumban tanult, ahol Somogyi József volt a mestere. A Képzőművészeti Főiskolát 1962–68: végezte, Szabó Iván növendékeként. 1967-ben készítette Szeremlei Sámuel ref. lelkész, történettudós domborművét (Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Gimn.). 1969–: Olo-ban él. Milánóban dolgozik, a Brera Szépművészeti Akadémián tanít. – Jelentős köztéri alkotása: Aldo Moro mellszobra (Arconate, 1982), Véradók (Milánó, 1994). A milánói dóm jobb oldali kereszthajójában 1998: állították fel B Alfred Schuster bíb. érseket ábrázoló szobrát. A Vatikánban 1997: helyezték el Kereszt alkotását, 2010: a VI. Pál kihallgatási terem előcsarnokában található. A Szt Péter bazilika altp-ában a m. kpnában 2004: B Batthyány-Strattmann László domborművét avatták fel. ~ mintázta a XVI. Benedek pápát ábrázoló emlékérmet, amelynek bronzból, ill. ezüstből készült példányai a pápa 2009. márciusi kameruni és angolai útján kerültek adományozásra. Több sikeres kiállítása volt New Yorkban és az strasbourgi székhelyű Európai Parlamentben. – M.: L'altorilievo del Beato László Batthyány-Strattmann nella Cappella Ungherese delle grotte della basilica di S. Pietro in Vaticano (Vatikán, 2004). Pr. L.

KMML Dömötör János: Vásárhely szobrai. Hódmezővásárhely, 2002. – Németh László: A magyarok római kápolnája. Bp., 2005. – Keresztény Élet, 2009. III. 22. (Pápai megbízatás)– ÚE 2009. III. 29. (Rosdy Pál: Az öröm és a remény jelét vitte)

Oláh Genovéva Evantina SDS (Mohojgunaras, Bács vm., 1911. nov. 24.–Bácsborsod, 1975. ápr. 05.): szerzetesnő. – 1928. III. 8: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1930. I. 6: uitt, örök fog-át 1936. I. 6: Máriabesnyőn tette. →Szalvátor Intézet és a kecskeméti piar. rh. háztartásában dolg., majd Bpen az Uzsoki u. kórházban ápolónő. 1968: nyugdíjazták. r.k.

Oláh Margit M. Stefánia SZINT (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1912. jún. 9.–Jászberény, 1994. máj. 6.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1926. IX. 9: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1932. VII. 30: uitt tette. Bp-en a MABI kórház ápolónője. –1950 u. Jászberényben vak és beteg rokonát ápolta, majd a a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Oláh Zoltán (Gelence, Kovászna m., 1971. febr. 9.–): rektor. – A teol-t Gyulafehérváron kezdte, 1992–99: Rómában a CGH növ-eként a Biblikus Int-ben végezte. 1996. VI. 30: Gelencén sztelték pappá. 1999-2003: Kudzsiron, Szászsebesen, Alvincen kisegítő, és Gyulafehérváron a Hittud. Főisk. tanár. 2003: a Hittud. Főisk. rektora. 2009: a BBTE-en dr-ált. Írásai a Studia Theologica Transsylvaniensia c. folyóir-ban. F.S.

Ferenczi 2009:359.