Magyar Katolikus Lexikon > O > Officium Beatae Mariae Virginis


Officium Beatae Mariae Virginis   →Szűz Mária kis zsolozsmája