🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nyitrai székeskáptalan
következő 🡲

nyitrai székeskáptalan: Alapításának ideje bizonytalan. A kezdetben még társaskápt. első birtokait vsz. I. (Szt) László kir. (ur. 1077-95) adományozta. II. Géza (ur. 1141-62) 1158: a ppség birtokviszonyait rendezte, s a ~ birtokairól is intézkedett. A ~ →hiteleshelyként 1229: tűnt föl. A ~ nagypecsétje talán 1317: Csák Máté (1260 k.-1321) dúlásakor semmisülhetett meg a levtárral együtt. I. (Anjou) Károly Róbert (ur. 1307-42) 1326: megerősítette birtokait. - A ~ szervezeti sajátossága, hogy nem prép-ja, hanem vikáriusa volt a lektor, kántor és kusztosz stb. mellett. - 1605: amikor Rédey Ferenc Nyitra várát hosszabb ostrom után elfoglalta, Forgách Ferenc pp. (1596-1607) Bécsbe, a ~ Győrbe menekült. A knk-ok 1607: tértek vissza Nyitrára, s látták, hogy Bocskai katonái a szegyh. kincstárát kirabolták, a kápt. levtárból az 1520 előtti és az 1600 utáni jegyzőkv-ek eltűntek. Hosszas utánjárásra és könyörgésre 1500 Ft kártérítést kaptak Rédeytől. A károk enyhítésére, ezüst gyertyatartók és más szükséges kellékek bevásárlására Telegdi János kalocsai érs. (1623-47) 400 tallért adott. Amikor 1663. X. 18: a tör. elfoglalta Nyitrát, a ~ vsz. Trencsénbe menekült, a hiteleshelyi levéltár Bécsbe került. Thököly Imre mozgalma idején a levtárat és a szegyh. kincseit Pozsonyban őrizték, még 1685: is ott voltak; II. Rákóczi Ferenc hadjáratai (1704-11) alatt Mattyasovszky László pp. (1696-1705) és kancellár Bécsbe szállíttatta. A napóleoni háborúk idején Domanizs faluba (Trencsén vm.) menekítették az értékeket. - Mária Terézia 1779. VII. 16: megszervezte a nagyprép. stallumot. 1799: a várfal alatt építették a préposti palotát. - A 12-13. sz-ból 30, a 14. sz-ból 44, a 15. sz-ból 62; a 16. sz-ból 107, a 17. sz-ból 96, a 18. sz-ból: 62 knk. neve ismert. - Ovális nagypecsétje 1271-i okmányon maradt meg. Képén a szegyh., fölirata: SIGILLVM CAPITVLI NITRIENSIS ECCLIE. A 14. sz: a ~ okl-eit mindig a kisebb, köralakú S. MINUS CAPITVLI ECCL'IE NITRIEN föliratú pecséttel hitelesítették. A pecséten Szt Emeranus képe látható, mellette balról SANCTUS, jobbról EME RANVS olvasható. - Nagyprépostjai: 1780: Schwartzer János Lajos br., 1783: Révay János gr., 1788: Herching Dániel, 1803: Gyáttel Antal, 1806: Kamánházy László, 1809: Nejedly József, 1820: Belánszky József, 1824: Schedy József, 1832: Hábel Ferenc, 1847: Greguska István, 1858: üres, 1859?: Mészáros András, 1867: Krajcsik János, 1890: Venczell Ferenc, 1906-1918?: Czeizel Gábor. **-88

LBE 413. - Schem. Nitr. 1836-1914. - Jerney 1855:65. - Nyitra vm. 1900:534, 659. - Vagner József: Adalékok a nyitrai székeskápt. tört-éhez. Uo., 1902. - Rupp I:586. - Kiss-Sziklay II:763. - Pallas XIII:310. - Takács 1992:74. (33.)